Teksti suurus:

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2018, 2

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Vastu võetud 08.02.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse abieluvararegistri seaduse § 1 lõike 2 ja notariaadiseaduse § 31 lõike 1 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruses nr 23 „Notariaadimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) preambulit täiendatakse pärast sõna „kehtestatakse” tekstiosaga „abieluvararegistri seaduse § 1 lõike 2,”;

2) paragrahvi 18 lõike 7 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Notar koostab digitaalse kinnitusmärke ja lisab konteinerisse parandatud dokumendi, ja kui õiendus on koostatud eraldi dokumendina, ka õienduse.”;

3) määruse 41. peatükki täiendatakse 2. jaoga järgmises sõnastuses:

2. jagu
Abieluvararegistriga tutvumise ja väljatrüki saamise võimaldamine

§ 366. Abieluvararegistri andmetega tutvumine ja väljatrüki saamine

(1) Abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvumiseks ja väljatrüki saamiseks päringu tegemisel on aluseks:
1) registrikaardi number;
2) abikaasa ees- ja perekonnanimi või
3) abikaasa isikukood.

(2) Abieluvararegistri andmetega veebilehe kaudu tutvuda ja väljatrüki saab isik siis, kui tema isik on tuvastatud.

§ 367. Abieluvararegistri dokumentidega tutvumine ja väljatrüki saamine

(1) Abieluvararegistri elektroonilise arhiivi dokumendiga tutvumiseks ja väljatrüki saamiseks esitab isik notarile kirjaliku taotluse. Taotluses märgitakse järgmised andmed:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) taotleja isikukood;
3) taotleja kontaktandmed;
4) abikaasa ees- ja perekonnanimi ja isikukood või registrikaardi number;
5) õigustatud huvi olemasolu põhjendus;
6) tutvumise viis ja aeg.

(2) Taotluse võib esitada ka e-posti teel. E-posti teel esitatud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.”;

4) määrust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
ABIELUVARAREGISTRISSE KANDE TEGEMINE

§ 442. Abieluvararegistrisse kande tegemine

(1) Notar teeb abieluvaralepingu alusel abieluvararegistrisse kande e-notari kaudu.

(2) Abiellumisel valitud vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe varasuhte andmed kantakse abieluvararegistrisse perekonnaseisutoimingute seaduse § 42 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul.

(3) Abieluvararegistrisse kande tegemiseks välisriigis sõlmitud abieluvaralepingu alusel või abieluvaralepingu alusel, mille alusel ei ole varem abieluvararegistrisse kannet tehtud, esitavad abikaasad kas notari juures kirjaliku taotluse või digitaalselt allkirjastatud taotluse.”;

5) paragrahvi 47 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui notaril on ametitoimingu aluseks oleva asjaolu kontrollimiseks vaja kasutada kohtu kinnistus- või registriosakonna registri või toimikus oleva dokumendi andmeid, kasutab notar vastava andmebaasi andmeid.”;

6) paragrahvi 47 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 48 lõikes 3 asendatakse sõnad „tööpiirkonna maavalitsusele” sõnadega „asukohajärgsele maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksusele”;

8) paragrahvi 51 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 51. Abieluvararegistri andmete kasutamine

(1) Kui notar on tuvastanud toimingus osaleja perekonnaseisu ja tehingu ese võib kuuluda abikaasade või endiste abikaasade ühisvara hulka, kontrollib ta e-notari kaudu abieluvararegistrisse tehtud päringuga, kas isiku kohta on tehtud kanne abieluvararegistrisse.”;

9) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui notar tõestab hoonestatud kinnistu või selle osa võõrandamise tehingut, peab võõrandamise leping sisaldama riikliku ehitisregistri andmeid ehitusloa või -teatise, kasutusloa või -teatise või ettekirjutuste kohta, mis omavad tähtsust lähtuvalt tõestatavast tehingust, või andmeid ehitisregistris ehitusloa või -teatise ning kasutusloa või -teatise puudumise kohta. Kui lepingu esemeks on korteriomand, märgitakse need andmed hoone kohta.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 1, 3–4 ja 8 jõustuvad 1. märtsil 2018. a.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json