Teksti suurus:

2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2018, 15

2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused

Vastu võetud 12.02.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 66 lõike 1 alusel ning arvestades 2018. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jao 8 liigi 40 kontol 45 toetusteks ettenähtud rahalisi vahendeid.

§ 1.   „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetmed, mille raames antakse 2018. aastal Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohast maaelu arengu toetust

  2018. aastal antakse toetust järgmiste Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heakskiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetmete raames:
  1) meede 1 „Teadmussiire ja teavitus”;
  2) meede 2 „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused”;
  3) meede 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad”;
  4) meede 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse”;
  5) meede 5 „Loodusõnnetustes ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine”;
  6) meede 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng”;
  7) meede 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse”;
  8) meede 9 „Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomine”;
  9) meede 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede”;
  10) meede 11 „Mahepõllumajandus”;
  11) meede 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused”;
  12) meede 14 „Loomade heaolu”;
  13) meede 16 „Koostöö”;
  14) meede 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng)”;
  15) meede 20 „Tehniline abi”.

§ 2.   „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” tegevuse liigid, mille raames antakse 2018. aastal Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohast maaelu arengu toetust

  (1) 2018. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus” tegevuse liikide raames:
  1) „Koolitustegevuste korraldamine”;
  2) „Esitlus- ja teavitustegevuste korraldamine”;
  3) „Ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamine”;
  4) „Pikaajalised programmid”.

  (2) 2018. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust arengukava meetme 2 „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused” tegevuse liigi „Toetus nõustajate koolituseks” raames.

  (3) 2018. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad” tegevuse liikide raames:
  1) „Liidu kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemine”;
  2) „Liidu ning siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavade raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevused”.

  (4) 2018. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liikide raames:
  1) „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks”;
  2) „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks”;
  3) „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid”;
  4) „Kiviaia taastamise toetus”.

  (5) 2018. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng” tegevuse liikide raames:
  1) „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine”;
  2) „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine”;
  3) „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas”.

  (6) 2018. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust arengukava meetme 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” tegevuse liigi „Metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamine” raames.

  (7) 2018. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liikide raames:
  1) „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus”;
  2) „Piirkondlik veekaitse toetus”;
  3) „Piirkondlik mullakaitse toetus”;
  4) „Keskkonnasõbraliku aianduse toetus”;
  5) „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus”;
  6) „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus”;
  7) „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus”.

  (8) 2018. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 11 „Mahepõllumajandus” tegevuse liikide raames:
  1) „Mahepõllumajandusele üleminek”;
  2) „Mahepõllumajandusega jätkamine”.

  (9) 2018. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused” tegevuse liikide raames:
  1) „Natura 2000 toetus põllumajandusmaale”;
  2) „Natura 2000 toetus erametsamaale”.

  (10) 2018. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 16 „Koostöö” tegevuse liikide raames:
  1) „Innovatsiooniklaster”;
  2) „Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine”.

  (11) 2018. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng)” tegevuse liikide raames:
  1) „Kohaliku arengu strateegiate rakendamine”;
  2) „Koostöö”;
  3) „Piirkonna elavdamine ning kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimine”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json