Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2023, 1

Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” muutmine

Vastu võetud 10.02.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 18 lõike 6 ja § 27 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruses nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 ja § 12 punktis 5 asendatakse sõnad „üleriigilised kohaliku omavalitsuse üksuste liidud” sõnadega „üleriigiline kohaliku omavalitsuse üksuste liit” vastavas käändes;

2) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Enne ministri määruse andmist või õigusakti eelnõu või muu küsimuse Vabariigi Valitsusele esitamist kooskõlastatakse see teiste ministeeriumide ja Riigikantseleiga, kui neile on eelnõus ette nähtud kohustusi või kui esitatav eelnõu puudutab nende valitsemisala või ülesandeid. Seaduse ja Riigikogu otsuse eelnõu kooskõlastatakse Justiitsministeeriumiga. Eelnõu, mis puudutab kohaliku omavalitsuse üksuse õigusi, kohustusi ja ülesandeid või kohaliku elu korraldust, kooskõlastatakse üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liiduga.”;

3) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Justiitsministeerium kontrollib seaduse ja Riigikogu otsuse eelnõu kooskõlastamisel ka eelnõu vastavust hea õigusloome ja normitehnika eeskirja nõuetele.”;

5) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Seaduse ja Riigikogu otsuse eelnõu esitatakse Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks pärast selle lõigetes 1 ja 41 nimetatud korras kooskõlastamist, kooskõlastamisel saadud arvamuste läbivaatamist ja vajaduse korral eelnõu parandamist, et enne eelnõu Vabariigi Valitsusele esitamist kontrollida lõplikult selle vastavust hea õigusloome ja normitehnika eeskirjale.”;

6) paragrahvi 7 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja tekstiosa „, Justiitsministeeriumis üldjuhul kahekümne tööpäeva jooksul”;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Paragrahvi 6 lõikes 5 nimetatud juhul kooskõlastab Justiitsministeerium eelnõu üldjuhul kümne tööpäeva jooksul. Põhjendatud juhtudel võib tähtaega muuta, kui kooskõlastamiseks esitaja või kooskõlastaja on seda taotlenud.”;

8) paragrahvi 8 lõike 3 teine lause ja lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 11 lõikes 5 asendatakse sõnad „kõrgem ametnik” sõnaga „ametnik”;

10) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Valitsuskabineti nõupidamise päevakorra ning läbiviimise aja ja koha või viisi otsustab peaminister.”;

11) paragrahvi 15 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Istungi toimumise aeg, koht ja viis

(1) Vabariigi Valitsuse istungid toimuvad neljapäeviti algusega kell 10 Vabariigi Valitsuse asukohas Tallinnas Stenbocki majas Rahukohtu 3, kui peaminister ei otsusta teisiti.”;

12) paragrahvi 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 16 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „kinnitab” sõnaga „otsustab”;

14) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 18 lõikes 4 asendatakse sõnad „Peaministri, samuti asjaomase ministri, justiitsministri või rahandusministri” sõnadega „Vabariigi Valitsuse liikme”;

16) paragrahvi 19 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vabariigi Valitsuse istungi protokoll koostatakse ja tehakse kättesaadavaks esimesel võimalusel.”;

17) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „määrusi” sõnadega „ja korraldusi”;

18) paragrahvi 22 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu Riigikogu menetlusest tagasivõtmine otsustatakse peaministri või esindava ministri ettepanekul Vabariigi Valitsuse istungil.”;

19) määruse 6. peatükki täiendatakse §-ga 271 järgmises sõnastuses:

§ 271. Vabariigi Valitsuse liikme nõustamine korruptsiooni ennetuse küsimustes

Vabariigi Valitsuse liikme tööülesannete ühitamise, ametikohalt lahkumisega seotud piirangute, samuti korruptsioonivastasest seadusest tulenevate nõuete ning huvide konflikti vältimiseks antud juhiste ja lobistidega suhtlemise hea tava küsimustes nõustavad ministreid ministeeriumid, peaministrit Riigikantselei.”.

§ 2.  Määruse § 1 punktid 2 ja 4–7 jõustuvad 1. mail 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json