Teksti suurus:

Rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2011 otsus nr 840

Rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 16.02.2011

§ 1.  Rahvastikuregistri seaduse muutmine

Rahvastikuregistri seaduses (RT I, 09.12.2010, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Avaliku ülesande täitmisel peab lähtuma rahvastikuregistri põhiandmetest. Teistesse andmekogudesse rahvastikuregistri põhiandmete esmane kogumine on keelatud.

(4) Rahvastikuregistri objekti kohta rahvastikuregistrisse kantud põhiandmed on teistes andmekogudes sisalduvate rahvastikuregistri objekti vastavate andmete aluseks.”;

2) paragrahvi 21 lõike 5 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 91 nimetatud sideandmed on isiku poolt esitatud või muul käesolevas seaduses sätestatud alusel rahvastikuregistrisse kantud:”;

3) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) isiku poolt avalikku ülesannet täitvale asutusele või isikule esitatud isiku sideandmeid sisaldav dokument;”;

4) seadust täiendatakse §-ga 411 järgmises sõnastuses:

§ 411. Elukohateate või sideandmete esitamine avalikku ülesannet täitvale asutusele või isikule

(1) Kui rahvastikuregistri objektiks olev isik pöördub menetluse käigus käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetamata avalikku ülesannet täitva asutuse või isiku poole, kes lähtub ülesande täitmisel rahvastikuregistrisse kantud andmetest, kontrollib vastav asutus või isik rahvastikuregistri objektiks oleva isiku elukoha aadressi ja sideandmete vastavust rahvastikuregistrisse kantud andmetele. Kui isik esitab menetluse käigus elukoha andmed või sideandmed, mis erinevad rahvastikuregistrisse kantud andmetest, muudetakse vastavad andmed isiku poolt esitatud elukohateate või isiku poolt avalikku ülesannet täitvale asutusele või isikule esitatud isiku sideandmeid sisaldava dokumendi alusel käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud korras.

(2) Avalikku ülesannet täitev asutus ja isik edastavad rahvastikuregistrisse kandmiseks elukohateate andmesidevõrgu kaudu kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele, mille territooriumil elukohateates märgitud elukoha aadress asub. Kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus kannab isiku elukoha aadressi rahvastikuregistrisse või keeldub elukoha aadressi kandmisest rahvastikuregistrisse käesoleva seaduse §-s 41 sätestatud korras. Ainult sideandmete esitamise korral kannab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isik või asutus ja sama paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud asutus sideandmed siduspöördumise teel otse rahvastikuregistrisse.

(3) Avalikku ülesannet täitva asutuse ja isiku poolt kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele elukohateate või sideandmete edastamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutusteks on esimese ja teise astme kohtuasutused ning isikuteks notar ja kohtutäitur.

(5) Täiendavate käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutuste loetelu kehtestab regionaalministri ettepanekul Vabariigi Valitsus määrusega.”;

5) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Elukoha aadressil on õiguslik tähendus elukohateate kohaliku omavalitusüksuse pädevale asutusele saabumise kuupäevast, kui kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus ei keeldu elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmisest käesoleva seaduse § 44 alusel.”;

6) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul võib volitatud töötleja taotleja soovil küsida isikult, kelle andmete väljastamist soovitakse, nõusolekut tema andmete väljastamiseks või edastada talle taotleja andmed. Nõusoleku saamisel väljastab volitatud töötleja taotlejale taotletud andmed.”;

7) paragrahvi 90 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Füüsilistele ja juriidilistele isikutele õigustatud huvi korral andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud kehtestab regionaalminister määrusega.”;

8) paragrahvi 90 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Füüsilistele ja juriidilistele isikutele õigustatud huvi korral andmete väljastamise eest võetavad tasud peavad põhinema teenuse efektiivsel osutamisel, olema arvestatud põhjendatud kulude alusel ning olema mõistlikus vahekorras teenuse enda väärtusega.”;

9) seadust täiendatakse §-ga 985 järgmises sõnastuses:

§ 985. Elukoha andmete või sideandmete muutmine avalikku ülesannet täitva asutuse või isiku vahendusel

(1) Käesoleva seaduse § 411 lõikes 4 nimetatud isik ja asutus ning sama paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud asutus võib kuni 2013. aasta 1. jaanuarini edastada neile esitatud elukohateate kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele, mille territooriumil elukohateates märgitud elukoha aadress asub, posti teel või elektrooniliselt. Posti teel või elektrooniliselt edastatakse elukohateade kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele hiljemalt elukohateate esitamisele järgneva tööpäeva jooksul. Kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus kannab isiku elukohateate alusel elukoha aadressi rahvastikuregistrisse või keeldub elukoha aadressi kandmisest rahvastikuregistrisse käesoleva seaduse §-s 41 sätestatud korras.

(2) Ainult sideandmete esitamise korral võivad käesoleva seaduse § 411 lõikes 4 nimetatud isik ja asutus ning sama paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud asutus kuni 2013. aasta 1. jaanuarini edastada sideandmed volitatud töötlejale posti teel või elektrooniliselt.”

§ 2. Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmine

Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2010, 41, 240) § 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesolevas seaduses ja selle alusel antud määrustes käsitletakse rahvastikuregistri objektiks oleva isiku elukohana rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi. Kui isik ei ole rahvastikuregistri objekt, määratleb ta oma elukoha ise.”

§ 3. Majandustegevuse registri seaduse muutmine

Majandustegevuse registri seaduse (RT I 2004, 12, 79; 2010, 22, 108) § 7 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu „kood, või” sõnadega „rahvastikuregistrisse kantud”.

§ 4. Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse (RT I, 10.12.2010, 13) § 29 täiendatakse punktiga 34 järgmises sõnastuses:

„34) Eesti rahvastikuregistri vastutavale töötlejale rahvastikuregistri seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.”

§ 5. Mittetulundusühingute seaduse muutmine

Mittetulundusühingute seaduse (RT I, 04.02.2011, 8) § 781 lõikes 6 asendatakse sõnad „kellel puudub Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht” sõnadega „kes ei ole Eesti rahvastikuregistri objektiks”.

§ 6. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmine

Riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100, 648; 2010, 41, 240) § 31 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Pensionitaotleja elukohaks on rahvastikuregistrisse kantud elukoht.”

§ 7. Riiklike peretoetuste seaduse muutmine

Riiklike peretoetuste seaduse (RT I 2001, 95, 587; 2010, 22, 108) § 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rahvastikuregistri objektiks oleva taotleja elukohaks on rahvastikuregistrisse kantud elukoht. Kui taotleja ei ole rahvastikuregistri objekt, määratleb taotleja oma elukoha ise.”

§ 8. Äriseadustiku muutmine

Äriseadustiku (RT I, 31.12.2010, 19) §-s 62 tehakse järgmised muudatused:

1) lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui isik on rahvastikuregistri objekt, kantakse registrisse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmed.”;

2) lõikes 7 asendatakse sõnad „kellel puudub Eesti rahvastikuregistris registreeritud aadress” sõnadega „kes ei ole Eesti rahvastikuregistri objektiks”.

§ 9. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json