Teksti suurus:

Elatisabi seaduse, riigi õigusabi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2011, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2011 otsus nr 842

Elatisabi seaduse, riigi õigusabi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.2011

§ 1.  Elatisabi seaduses (RT I 2007, 25, 130; 2008, 48, 264) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 61 lõikes 4” tekstiosaga „§ 101 lõikes 1”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „§ 51 lõikes 2” tekstiosaga „§-s 130”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Elatisabi taotlemisel nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes alusel toimuvas menetluses kohaldatakse käesolevas seaduses elatisabi taotlemise kohta sätestatut üksnes ulatuses, milles nimetatud määruses ei ole ette nähtud teisiti.”;

4) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 61 lõikes 4” tekstiosaga „§ 101 lõikes 1”.

§ 2. Riigi õigusabi seadust (RT I 2004, 56, 403; 2009, 67, 460) täiendatakse §-ga 371 järgmises sõnastuses:

§ 371. Riigi õigusabi osutamine nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülapidamiskohustuste küsimustes alusel

(1) Riigi õigusabi andmisel nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülapidamiskohustuste küsimustes alusel toimuvas menetluses kohaldatakse käesolevas seaduses riigi õigusabi andmise kohta sätestatut üksnes ulatuses, milles nimetatud määruses ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruses sätestatud keskasutuse ülesandeid täidab Justiitsministeerium.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse alusel peab õigustatud isikule andma tõlkeabi, siis määrab kohus tõlkeabi andma eelkõige vandetõlgi. Tõlgile kohaldatakse käesolevas seaduses advokaadi kohta sätestatut, arvestades seejuures tõlkeabi erisusi.”

§ 3. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I, 30.12.2010, 17) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 70 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesolevas seadustikus rahvusvahelise kohtualluvuse kohta sätestatut kohaldatakse kohtualluvuse määramisel Euroopa Liidu liikmesriikide kohtute vahel üksnes ulatuses, milles see ei ole reguleeritud nõukogu määrusega (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 012, 16.01.2001, lk 1–23), nõukogu määrusega (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, 23.12.2003, lk 1–29), ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (ELT L 007, 10.01.2009, lk 1–79) või nõukogu muu määrusega.”;

2) paragrahvi 121 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Välisriigi kohtu- ja vahekohtulahendite tunnustamise ja täitmise avaldus, nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes artiklites 19 ja 21 nimetatud avaldus või muu avaldus täitemenetluses esitatakse võlgniku elu- või asukoha järgi või kohtule, kelle tööpiirkonnas soovitakse korraldada täitemenetlust, kui seadusest või välislepingust ei tulene teisiti.”;

3) paragrahvi 182 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Menetlusabi, sealhulgas riigi õigusabi andmisel nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes alusel toimuvas menetluses kohaldatakse käesolevas seadustikus menetlusabi andmise kohta sätestatut üksnes ulatuses, milles nimetatud määruses ei ole ette nähtud teisiti.”;

4) paragrahvi 190 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui menetlusosalisele anti menetlusabi, sealhulgas riigi õigusabi, nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes alusel toimuvas menetluses, kohaldatakse käesolevas seadustikus menetluskulude jaotamise kohta sätestatut üksnes ulatuses, milles nimetatud määruses ei ole ette nähtud teisiti.”;

5) paragrahvi 619 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „määruses (EÜ) nr 861/2007” tekstiosaga „, nõukogu määruses (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes”.

§ 4. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 18. juunil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json