Teksti suurus:

Keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2011, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2011 otsus nr 851

Keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2011

§ 1.  Keskkonnatasude seaduse muutmine

Keskkonnatasude seaduses (RT I, 17.12.2010, 40) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) põllumajandusmaa, sealhulgas katmikalade niisutamiseks;”;

2) paragrahvi 10 lõike 2 punktid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) 100 protsenti kaevise või katendi tekkimise asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse, kui tasutakse maavaraga võrdväärseks määratud maavara kaevandamisõiguse tasu käesoleva seaduse § 9 lõike 9 kohaselt.”;

4) paragrahvi 15 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva lõike tähenduses loetakse kohaliku omavalitsuse üksuse kohustus alates aruandekvartali algusest täidetuks, kui aruandekvartali viimase päeva seisuga on algatatud riigihange jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks kõikides selle kohaliku omavalitsuse üksuse moodustatud korraldatud jäätmeveo piirkondades.”;

5) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Saastetasu ei nõuta, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aineid ja ühendeid heidetakse veekogusse, põhjavette või pinnasesse sademeveega sademeveekanalisatsiooni kaudu ning see vesi vastab veeseaduse alusel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4 ja 7 nimetatud ainete ja ühendite osas sademevee kohta kehtestatud keskmistele piirväärtustele ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3, 5, 6 ja 9 nimetatud ainete ja ühendite osas heitvee kohta kehtestatud keskmistele piirväärtustele.”;

6) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Saastetasu ei nõuta, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aineid ja ühendeid heidetakse veekogusse, põhjavette või pinnasesse sademevee rohkuse tõttu automaatselt tööle rakenduva ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolu kaudu, kui on tagatud reovee lahjendus sademeveega vähemalt üks neljale.

(5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud sademevee kvaliteedinäitajad ei vasta veeseaduse alusel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4 ja 7 nimetatud ainete ja ühendite osas sademevee kohta kehtestatud keskmistele piirväärtustele ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3, 5, 6 ja 9 nimetatud ainete ja ühendite osas heitvee kohta kehtestatud keskmistele piirväärtustele, tasutakse saastetasu saasteainete piirväärtusi ületava koguse eest käesoleva seaduse §-s 20 sätestatu järgi.”;

7) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui on võimalik rakendada samal ajal mitut käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud saastetasumäära suurendamise tegurit, siis rakendatakse neist kõige suuremat.”;

8) paragrahvi 20 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 20 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui kõik saastetasu maksja väljalaskme heitvett iseloomustavad näitajad on vee erikasutusloaga määratud heitvee reostusnäitajate piirväärtustest väiksemad või nendega võrdsed ning vee erikasutaja on esitanud vee erikasutusloa andjale veeseaduse § 21 punktis 6 nimetatud aruande tähtpäevaks ja nõutud andmete ulatuses, vähendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud saastetasumäärasid selle väljalaskme osas kaks korda. Vähendamist ei kohaldata ajutise vee erikasutusloa korral.”;

10) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Vee erikasutusloaga lubatud vooluhulga ületamisel ei rakendata kõrgendatud saastetasu määra, kui sellega ei kaasne saasteainete heitmist veekogusse, põhjavette või pinnasesse lubatust suuremas koguses.”;

11) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui ilmastikutingimustest tingituna langeb reoveepuhasti heitvee temperatuur alla 12 kraadi, on reovees sisalduva üldlämmastiku vähendamiseks loodud tehnoloogilised võimalused piiratud, mistõttu ei rakendata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut üldlämmastiku saastetasu arvutamisel.”;

12) paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõigetes 2 ja 3” tekstiosaga „lõigetes 2, 3 ja käesoleva seaduse §-s 341”;

13) paragrahvi 31 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keskkonnatasud arvutatakse keskkonnakasutuse toimumise kvartali kohta (edaspidi aruandekvartal). Arvutused esitatakse sendi täpsusega.”;

14) paragrahvi 32 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tasustatav vee kogus arvutatakse veearvesti näidiku järgi veekogude, puurkaevude ja vee kasutusviiside kaupa.”;

15) paragrahvi 32 täiendatakse lõigetega 61–63 järgmises sõnastuses:

„(61) Saastetasu arvutus esitatakse:
1) saasteainete välisõhku viimisel paiksete saasteallikate kaupa;
2) saasteainete veekogudesse, põhjavette või pinnasesse viimisel iga keskkonnaloas eraldi käsitletud väljalasu kohta;
3) jäätmete keskkonda viimisel jäätmete kõrvaldamiskohtade kaupa.

(62) Kui vee erikasutusloas on sätestatud kohustus korraldada heitvees sisalduvate saasteainete seiret harvemini kui üks kord kvartalis, arvutatakse saastetasu selle aruandekvartali kohta, mil seiret ei teostata, viimaste saastetasu arvutamise aluseks olnud seiretulemuste alusel.

(63) Kui vee erikasutusloa omanik ei täida aruandekvartalis vee erikasutusloa alusel määratud heitvees sisalduvate saasteainete seirekohustust ning kui aruandekvartalis ei ole võetud proove § 331 lõike 6 kohaselt, võib Keskkonnaamet § 341 lõikes 1 sätestatud alusel tasumisele kuuluva summa määramisel võtta aluseks viimased saastetasu arvutamise aluseks olnud seiretulemused.”;

16) paragrahvi 32 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 ja 6 nimetatud keskkonnatasu summa ei ületa iga üksiku tasuliigi kohta 130 eurot aastas, võib loodusvara kasutaja, saasteainete keskkonda heitja ja jäätmete kõrvaldaja kokkuleppel loa andjaga või maavaravaru kaevandamisel Keskkonnaametiga esitada käesoleva seaduse §-s 333 nimetatud arvutust sisaldava deklaratsiooni ja tasuda keskkonnatasu üks kord aastas.”;

17) paragrahvi 32 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

18) seadust täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

§ 321. Maavara kaevandamisõiguse tasu arvutamine

(1) Kui kaevandamisloa omaja ei ole teinud instrumentaalmõõdistamist, arvutatakse kaevandamisõiguse tasu maapõueseaduse kohaselt määratud hinnangulise kaevandamismahu alusel.

(2) Loa omaja teeb hinnangulise kaevandamismahu alusel esitatud keskkonnatasu deklaratsioonides vajaliku tasaarvestuse instrumentaalmõõdistamise või kontrollmõõdistamise tulemuste alusel selles aruandekvartalis, mil toimus instrumentaalmõõdistamine või kontrollmõõdistamine.

(3) Kui mõõdistamisperioodil deklareeritud hinnanguline kaevandamismaht on väiksem instrumentaalmõõdistamise või kontrollmõõdistamise tulemusena tuvastatud mahust, teeb loa omaja tasaarvestuse mõõdistamise toimumise aruandekvartali keskkonnatasu deklaratsioonis. Tasu arvutamisel võetakse aluseks mõõdistamise toimumise aruandekvartalis kehtiv kaevandamisõiguse tasu määr.

(4) Kui mõõdistamisperioodil deklareeritud hinnanguline kaevandamismaht on suurem instrumentaalmõõdistamise või kontrollmõõdistamise tulemusena tuvastatud mahust, teeb loa omaja tasaarvestuse, parandades eelmiste aruandekvartalite keskkonnatasu deklaratsioonides deklareeritud kaevandamismahtusid. Parandamist alustatakse kõige viimasest esitatud deklaratsioonist. Tasu arvutamisel võetakse aluseks kaevandamisõiguse tasu määr, mis kehtis aruandekvartalis, mille kohta esitatud deklaratsiooni parandatakse.”;

19) paragrahv 33 tunnistatakse kehtetuks;

20) seadust täiendatakse §-dega 331–335 järgmises sõnastuses:

§ 331. Maksukorralduse seaduse kohaldamine

(1) Saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu suhtes rakendatakse maksukorralduse seaduses maksu kohta sätestatut, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu maksja suhtes rakendatakse maksukorralduse seaduses maksumaksja kohta sätestatut, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(3) Maksu- ja Tolliamet täidab saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandmisõiguse tasuga seonduvalt kõiki maksukorralduse seadusest tulenevaid maksuhalduri ülesandeid, välja arvatud neid ülesandeid, mis käesoleva seadusega on antud Keskkonnaameti pädevusse. Maksu- ja Tolliametil on õigus kohaldada sunnivahendeid maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

(4) Maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri ülesandeid saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandmisõiguse tasu arvutuse kontrollimisel, tasumisele kuuluva keskkonnatasu arvutamisel ja määramisel ning revisjoni tegemisel täidab Keskkonnaamet.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ülesannete täitmisel on Keskkonnaametil õigus kohaldada sunnivahendeid maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Sunniraha ja asendustäitmise kulud nõutakse sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(6) Keskkonnaametil on käesoleva seaduse nõuete täitmise kontrollimise eesmärgil õigus lisaks maksukorralduse seaduses sätestatule viibida loodusvara kasutamise, saasteainete välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse heitmise või jäätmete kõrvaldamise kohas ning teha seal kontrollmõõtmisi ja võtta proove.

§ 332. Keskkonnaameti ning Maksu- ja Tolliameti andmevahetus

Keskkonnaamet esitab Maksu- ja Tolliametile andmed saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu maksja kohta, mis on Maksu- ja Tolliametile vajalikud maksukorralduse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.

§ 333. Keskkonnatasu deklaratsioon

(1) Käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud isik esitab keskkonnatasu deklaratsioonis keskkonnatasu arvutuse.

(2) Keskkonnatasu deklaratsiooni suhtes rakendatakse maksukorralduse seaduses maksudeklaratsiooni kohta sätestatut käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(3) Keskkonnatasu deklaratsiooni vormi ja täitmise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.

§ 334. Keskkonnatasu deklareerimine

(1) Keskkonnatasu deklaratsioon saadetakse posti teel, elektroonilisel andmekandjal, elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle Keskkonnaametis hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.

(2) Kui deklaratsioonile kirjutab alla volitatud esindaja, esitatakse koos deklaratsiooniga ka volitust tõendav dokument, kui seda ei ole varem Keskkonnaametile esitatud.

(3) Keskkonnatasu maksja pankroti väljakuulutamise korral esitatakse aruandekvartali kohta kaks keskkonnatasu deklaratsiooni: pankroti väljakuulutamisele eelneva ja järgneva aja kohta.

§ 335. Elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilise teabevahetuse nõuded

Keskkonnaminister kehtestab määrusega nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi ja allkirjastamise kohta ning elektroonilise teabevahetuse kohta.”;

21) paragrahvi 34 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 34. Kalapüügiõiguse tasu ja jahipiirkonna kasutusõiguse tasu arvutamine”;

22) seadust täiendatakse §-ga 341 järgmises sõnastuses:

§ 341. Keskkonnatasu määramine Keskkonnaameti poolt

(1) Lisaks maksukorralduse seaduse § 92 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatule määrab Keskkonnaamet keskkonnatasu teatega tasumisele kuuluva summa:
1) käesoleva seaduse § 9 lõikes 9 ja § 54 lõikes 2 sätestatud juhul;
2) kui isik kasutab loodusvara, heidab keskkonda saasteaineid või kõrvaldab jäätmeid loa omamise nõuet eirates või heidab keskkonda saasteaineid või kõrvaldab jäätmeid kohas, mis ei ole selleks ette nähtud.

(2) Keskkonnatasu teade on haldusakt, mille suhtes rakendatakse maksukorralduse seaduses maksuotsuse kohta sätestatut.”;

23) paragrahvid 35 ja 36 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 37 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 37. Keskkonnatasu maksmise tähtpäev”;

25) paragrahvi 37 lõiked 1, 3, 6–8, 10 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 37 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Makseteatis käesoleva paragrahvi lõike 4 punktide 2 ja 3 tähenduses on haldusakt avalik-õigusliku rahalise kohustuse täitmiseks täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 21 tähenduses.”;

27) paragrahvi 37 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kutselise kalapüügiõiguse eest – enne püügiõigust tõendava dokumendi saamist vähemalt 50 protsendi ulatuses, ülejäänud osa tasust makstakse hiljemalt püügiõigust tõendava dokumendi kehtivuse aasta 1. juuliks makseteatise alusel. Kui kutselise kalapüügi õigust tõendav dokument antakse pärast püügiõiguse kehtivuse aasta 1. juulit vabanenud püügivõimaluste kasutamiseks, tuleb püügiõiguse tasu maksta enne püügiõigust tõendava dokumendi saamist vähemalt 50 protsendi ulatuses, ülejäänud osa tasust makstakse hiljemalt püügiõigust tõendava dokumendi kehtivuse aasta 30. septembriks makseteatise alusel.”;

28) paragrahvi 37 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„(51) Keskkonnatasu deklaratsiooni alusel tasumisele kuuluv summa kantakse käesoleva seaduse § 334 lõikes 1 nimetatud päeval üle Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole.

(52) Käesoleva seaduse § 341 lõikes 1 sätestatud alusel väljastatud keskkonnatasu teate kohaselt tasumisele kuuluv summa tasutakse selles näidatud tähtpäevaks Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole.”;

29) paragrahvi 37 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud keskkonnatasud makstakse sendi täpsusega arvelduskontole, mille keskkonnaloa andja on maksjale teatavaks teinud.”;

30) paragrahvi 37 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Käesoleva seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse laekuva keskkonnatasu osa kannab Maksu- ja Tolliamet sinna üle vähemalt kaks korda kuus 5. ja 20. kuupäeval.”;

31) paragrahv 38 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu maksja ei ole käesoleva seadusega sätestatud tähtpäevaks keskkonnatasu maksnud, nõuab selle sisse Maksu- ja Tolliamet maksukorralduse seaduses sätestatud korras.”;

33) paragrahvi 39 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 40 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „Keskkonnaametil” sõnadega „jahipiirkonna kasutusõiguse tasu ning kalapüügiõiguse tasu korral”;

35) paragrahvi 40 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskkonnatasu maksja esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul keskkonnaloa andjale keskkonnatasu võla tasumise ajatamiseks põhjendatud taotluse ja võla tasumise ajakava. Keskkonnatasu võla tasumise ajatamise otsustab ja tunnistab ajatamise otsuse kehtetuks Keskkonnaamet jahipiirkonna kasutusõiguse tasu ning kalapüügiõiguse tasu korral ja kutselise kalapüügi korral Põllumajandusministeerium käesoleva seaduse §-des 41 ja 42 sätestatud korras.”;

36) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu võla tasumise ajatamise otsustab Maksu- ja Tolliamet maksukorralduse seaduses sätestatud korras.”;

37) paragrahvi 43 lõike 1 esimene ja teine lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„Kui jahipiirkonna kasutusõiguse tasu ja kalapüügiõiguse tasu maksja ei ole maksnud keskkonnatasu seadusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud maksma tähtpäevaks tasumata jäänud summalt intressi 0,06 protsenti päevas. Intressi arvutab keskkonnaloa andja.”;

38) paragrahvi 43 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „Keskkonnaametil” sõnadega „jahipiirkonna kasutusõiguse tasu ning kalapüügiõiguse tasu korral”;

39) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Intressi, mida peab maksma saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral, arvutab Maksu- ja Tolliamet maksukorralduse seaduses sätestatud korras.”;

40) seaduse 6. peatükki täiendatakse §-ga 431 järgmises sõnastuses:

§ 431. Keskkonnatasu tagastamise korraldus

(1) Makstud jahipiirkonna kasutusõiguse tasu ja kalapüügiõiguse tasu tagastatakse käesolevas peatükis sätestatud korras.

(2) Makstud saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu tagastab maksjale Maksu- ja Tolliamet maksukorralduse seaduses sätestatud korras.”;

41) paragrahvi 44 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

42) paragrahvi 45 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskkonnatasu tagastamise taotlemise korral esitatakse keskkonnaloa andjale kirjalik avaldus ja keskkonnatasu maksmist tõendav dokument.”;

43) paragrahvi 45 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Keskkonnatasu maksmist tõendavat dokumenti ei pea esitama, kui keskkonnaloa andjal on võimalik kontrollida keskkonnatasu laekumist elektroonilisel teel.”;

44) paragrahvi 47 lõigetest 1–3 jäetakse välja sõnad „või maavaravaru kaevandamisel Keskkonnaamet”;

45) paragrahvi 48 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) saastetasu maksja rakendab saastetasu asendamise lepingu jõustumisest arvates kuni kolme aasta jooksul meetmeid, mis tagavad ühisvoolse kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse juhitava sademevee osakaalu vähenemise reoveepuhastisse jõudvas reovees vähemalt 15 protsenti meetmete rakendamisperioodile eelnenud aastaga võrreldes. Sademevee osakaalu vähenemine määratakse keskkonnakaitsemeetmete rakendamise projekti alusel.”;

46) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 4 rakendamise korral võib kõikide heitvees sisalduvate vee erikasutusloaga normeeritud saasteainete eest saastetasu maksmise kohustuse asendada kuni 50 protsendi ulatuses keskkonnakaitsemeetmete rahastamise kohustusega.”;

47) paragrahvi 48 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud saasteainete kogused, reoveepuhastisse juhitava sademevee osakaal ja jäätmete ohtlikkus peavad olema vähendatud ning nõuetekohane prügila rajatud hiljemalt lepingus märgitud tähtpäevaks.”;

48) paragrahvi 48 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui saastetasu asendamise lepingus määratud saastetasu asendamise summa on suurem kui lepingu kehtivuse ajal reaalselt asendatud saastetasu summa, vähendatakse järgmiste kvartalite saastetasu asendamata summa võrra, kuid saastetasu asendamise periood ei või ületada kolme aastat.”;

49) paragrahvi 49 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) andmeid saasteainete välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse heitmise, reoveepuhastisse juhitava sademevee osakaalu või jäätmete kõrvaldamise kavandatava vähendamise kohta;”;

50) paragrahvi 51 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) keskkonnakaitsemeetmete rakendamisega saasteainete välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse heitmise, reoveepuhastisse juhitava sademevee osakaalu või jäätmete vähendamise kavandatav kogus;”;

51) paragrahvi 52 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Saastetasu maksja esitab keskkonnakaitsemeetmete rakendamise kvartaliaruande ning tehtud kulutusi tõendavad dokumendid Keskkonnaametile posti teel, elektroonilisel andmekandjal, elektroonilist andmesidet kasutades või andes selle üle Keskkonnaametis aruandekvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

(2) Keskkonnaamet teeb otsuse keskkonnakaitsemeetmete rakendamise kvartaliaruande kinnitamise kohta kümne tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide saamisest arvates.”;

52) paragrahvi 52 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui Keskkonnaamet kinnitab keskkonnakaitsemeetmete rakendamise kvartaliaruande, esitab saastetasu maksja Keskkonnaametile aruandekvartali kohta käesoleva seaduse § 334 lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks keskkonnatasu deklaratsiooni, milles on arvestatud saastetasu asendamist kinnitatud keskkonnakaitsemeetmete rakendamise kvartaliaruande põhjal.

(22) Kui käesoleva seaduse § 48 lõike 6 kohaselt asendatakse osa saastetasust pärast lepingu lõppemist, esitab saastetasu maksja käesoleva seaduse § 334 lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks keskkonnatasu deklaratsiooni, milles on arvestatud saastetasu asendamist käesoleva seaduse § 55 punktis 2 nimetatud teatise järgi.”;

53) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui Keskkonnaamet ei kinnita keskkonnakaitsemeetmete rakendamise kvartaliaruannet või kui saastetasu maksja ei ole kvartaliaruannet tähtpäevaks esitanud, esitab saastetasu maksja aruandekvartali kohta käesoleva seaduse § 334 lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks keskkonnatasu deklaratsiooni, milles ei ole arvestatud saastetasu asendamist, ning kannab samal kuupäeval Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole üle deklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva summa.”;

54) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui saastetasu maksja on kõrvaldanud lepingu täitmises esinenud puudused, on tal õigus esitada käsitletava kvartali kohta uus keskkonnatasu deklaratsioon, milles on arvesse võetud saastetasu asendamine.”;

55) paragrahvi 54 lõikes 3 asendatakse sõna „makseteatise” sõnadega „kohta keskkonnatasu teate”;

56) paragrahvi 54 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

57) paragrahvi 55 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) saastetasu maksja on esitanud keskkonnaministrile lepingu täitmise lõpparuande ning keskkonnaminister on lõpparuande heaks kiitnud, väljastades saastetasu maksjale ja Keskkonnaametile vastavasisulise teatise, milles märgitakse ka käesoleva seaduse § 48 lõike 6 kohaselt lepingu kehtivuse ajal asendamata jäänud saastetasu summa, saasteainete või jäätmeliigid, mille saastetasu kuulub asendamisele, ning periood, mille jooksul eelnimetatud summat saab asendada;”;

58) paragrahvi 61 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) loodusvara kasutamise, saasteainete välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse heitmise ja jäätmete kõrvaldamise korral Maksu- ja Tolliamet, välja arvatud käesoleva lõike punktides 11 ja 2 sätestatud juhtudel;”;

59) paragrahvi 61 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) jahipiirkonna kasutusõiguse tasu ja kalapüügiõiguse tasu korral keskkonnaloa andja;”;

60) paragrahvi 61 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

61) paragrahvi 63 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 63. Vaide esitamine keskkonnatasude määramise kohta”;

62) paragrahvi 63 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

63) paragrahvi 63 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskkonnatasu määramise kohta võib esitada vaide keskkonnaministrile, kes lahendab selle 30 tööpäeva jooksul vaide laekumise päevast arvates.”;

64) paragrahvi 63 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Keskkonnaministril on õigus pikendada vaide lahendamise tähtpäeva:
1) eksperdihinnangute saamiseks ning kontrollproovide võtmiseks ja analüüsimiseks vajamineva aja võrra;
2) muul olulisel põhjusel 30 tööpäeva võrra.”;

65) seadust täiendatakse §-ga 631 järgmises sõnastuses:

§ 631. Vaie Maksu- ja Tolliameti haldusakti ning toimingu peale

Vaie Maksu- ja Tolliameti haldusakti või toimingu peale esitatakse maksukorralduse seaduses sätestatud korras.”;

66) paragrahvi 681 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Aruandeperioodile, mis algas enne 2011. aasta 1. aprilli, ja selle kohta koostatud aruandele kohaldatakse käesoleva seaduse 5.–10. peatüki sätteid enne 2011. aasta 1. aprilli kehtinud redaktsioonis.”

§ 2. Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses (RT I, 10.12.2010, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesolevas seaduses maksu kohta sätestatut kohaldatakse ka kogumispensionide maksele ja töötuskindlustusmaksele, kui kogumispensionide seaduses või töötuskindlustuse seaduses ei ole sätestatud teisiti, samuti saastetasule, vee erikasutusõiguse tasule ja maavara kaevandamisõiguse tasule, kui keskkonnatasude seaduses ei ole sätestatud teisiti.”;

2) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) keskkonnatasude seaduse alusel saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu maksja.”;

3) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) andmeid keskkonnatasude maksja keskkonnakasutuse kohta.”;

4) paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 33 järgmises sõnastuses:

„33) Keskkonnaametile keskkonnatasude seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.”;

5) paragrahvi 105 lõiget 6 täiendatakse punktidega 61–65 järgmises sõnastuses:

„61) maavara kaevandamisõiguse tasu;
62) vee erikasutusõiguse tasu;
63) saastetasu jäätmete kõrvaldamisel;
64) saastetasu saasteainete heitmisel veekogusse, põhjavette või pinnasesse;
65) saastetasu saasteainete heitmisel välisõhku;”.

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. aprillil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub 2011. aasta 1. juulil.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 17 jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json