Teksti suurus:

Põllumajandusministri 30. juuli 2008. a määruse nr 79 „Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2012, 2

Põllumajandusministri 30. juuli 2008. a määruse nr 79 „Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 12.03.2012 nr 26

Määrus kehtestatakse „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” § 33 lõigete 1 ja 2 ning § 34 lõigete 1, 3 ja 5 alusel.

Põllumajandusministri 30. juuli 2008. a määrust nr 79 „Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded” (RTL 2008, 66, 941) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toorpiima käitleja võtab, märgistab ja transpordib igast piimatootmisettevõttest ja -majapidamisest, mille toorpiima ta käitleb, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramiseks vähemalt kord nädalas toorpiimaproove asjakohastes õigusaktides sätestatud meetodite kohaselt. Kui selliseid meetodeid ei ole sätestatud, siis rahvusvaheliste standardite kohaselt, nende puudumise korral eesmärgipäraseks kasutamiseks sobivate ja vajalikus ulatuses valideeritud ja dokumenteeritud meetodite kohaselt.

(2) Lõikes 1 nimetatud nõudeid ei kohaldata otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale toorpiima turustamise suhtes, mille korral kehtivad põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 71 „Toorpiima käitlemise hügieeninõuded” §-s 4 sätestatud nõuded, ega väikeses koguses otse tarbijale turustamiseks mõeldud toorpiima käitlemise suhtes, mille korral kehtivad nimetatud määruse §-s 5 sätestatud nõuded.

(3) Lõikes 1 nimetatud toorpiimaproove analüüsitakse toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramiseks põllumajandusministri volitatud laboratooriumis (edaspidi volitatud laboratoorium).

(4) Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate kindlakstegemiseks määratakse laboratoorsete analüüsidega selles sisalduvate mikroorganismide ning somaatiliste rakkude arv, antibiootiliste jääkainete sisaldumine, külmumistäpp ning valgu- ja rasvasisaldus.”;

2) määruses asendatakse läbivalt sõna „töötleja” sõnaga „käitleja” vastavas käändes;

3) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui toorpiim sisaldab antibiootilisi jääkaineid koguses, mis ületab komisjoni määruse (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.01.2010, lk 1–72), lisas osutatud lubatud tasemeid, siis ei vasta toorpiimaproovi võtmise päeval käitlejale üle antud toorpiima partii ühegi kvaliteediklassi nõuetele ega kuulu ühessegi kvaliteediklassi.”;

4) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „toorpiima kokkuostjat ja toorpiima tootjat” sõnaga „isikut”;

5) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui analüüsimise tulemusena selgub, et toorpiima külmumistäpi väärtus on kõrgem kui –0,516 °C, toorpiimaproov sisaldab § 3 lõikes 4 nimetatud aineid või toorpiimas sisalduvate mikroorganismide või somaatiliste rakkude arvu geomeetriline keskmine ületab Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IX jao I peatüki III osa lõike 3 punktis (a) sätestatud taset, teavitab volitatud laboratoorium analüüside tulemustest viivitamata Veterinaar- ja Toiduametit.”;

6) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajaid analüüsitakse volitatud laboratooriumis, mis on akrediteeritud § 2 lõikes 4 nimetatud näitajate analüüsimeetodite osas ja millel on vähemalt kolmeaastane kõnealuste analüüside tegemise kogemus.”;

7) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json