HALDUSÕIGUSKultuur ja sport

HALDUSÕIGUSPensionide eriregulatsioonid

ERAÕIGUSMittetulundusühingud ja sihtasutused

Teksti suurus:

Loovisikute ja loomeliitude seadus (lühend - LLS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2022, 7

Loovisikute ja loomeliitude seadus

Vastu võetud 18.11.2004
RT I 2004, 84, 568
jõustumine 01.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.10.2005RT I 2005, 57, 45118.11.2005
08.03.2006RT I 2006, 14, 11306.04.2006
24.01.2007RT I 2007, 12, 6601.01.2008
11.12.2008RT I 2008, 60, 33101.01.2009
28.01.2009RT I 2009, 11, 6701.05.2009
18.06.2009RT I 2009, 38, 25418.07.2009
21.10.2009RT I 2009, 51, 34915.11.2009
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
09.06.2010RT I 2010, 41, 24001.09.2010
18.12.2013RT I, 10.01.2014, 220.01.2014, osaliselt 01.01.2015
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
19.11.2014RT I, 13.12.2014, 101.01.2016, jõustumisaeg muudetud 01.07.2016 [RT I, 17.12.2015, 1]
25.11.2015RT I, 17.12.2015, 120.12.2015
15.06.2016RT I, 08.07.2016, 101.01.2017
20.02.2019RT I, 13.03.2019, 215.03.2019
15.04.2020RT I, 21.04.2020, 122.04.2020
14.04.2021RT I, 17.04.2021, 318.04.2021
23.02.2022RT I, 04.03.2022, 105.03.2022

§ 1.   Seaduse eesmärk

  (1) Käesoleva seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning loomeliitude kaudu parandada loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2.   Loovisik

  (1) Loovisik käesoleva seaduse tähenduses on autoriõiguse seaduse tähenduses autor või esitaja, kes tegutseb järgmisel loomealal:
  1) arhitektuur;
  2) audiovisuaalne kunst;
  3) disain;
  4) etenduskunst;
  5) helikunst;
  6) kirjandus;
  7) kujutav kunst või
  8) stsenograafia.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Loovisik võib kuuluda samal ajal mitmesse loomeliitu.
[RT I 2006, 14, 113 - jõust. 06.04.2006]

§ 3.   Vabakutseline loovisik

  (1) Vabakutseline loovisik on loovisik, kes tegutseb käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 märgitud loomealal ja kes ei ole avalikus teenistuses või ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel.

  (2) Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev vabakutseline loovisik võib äriregistrisse kandmisel kasutada ärinimes täiendit „vabakutseline loovisik”.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 4.   Loomeliit

  (1) Loomeliit on käesolevas seaduses sätestatud korras tunnustatud mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada ühte loomeala ja toetada oma liikmeks olevate loovisikute loometegevust.

  (2) Loomeliit ühendab ja esindab ühel loomealal tegutsevaid isikuid. Ühel loomealal võib eraldi luua kutsealapõhiseid loomeliite. Loomeliidu liikmetest üle 40 protsendi ei või kuuluda mõne teise samal loomealal tunnustatud loomeliidu liikmeskonda.

  (3) Loomeliidus peab olema vähemalt 50 teovõimelist füüsilist isikut, kes on vähemalt kolm viimast aastat vastaval loomealal loometööga tegelenud ja kelle teosed on selles ajavahemikus avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.

  (4) Loomeliidu põhikirjaline eesmärk ja kutseala, millel tegutsevaid isikuid loomeliit ühendab ja esindab, ei või ühtida mõne teise samal loomealal tunnustatud loomeliidu põhikirjalise eesmärgi ja kutsealaga. Loomeliit ei või oma liikmeskonnale ja tegevusele seada piirkondlikke, etnilisi, soolisi, rassilisi või muid piiranguid, mis ei tulene loome- või kutsealast.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 5.   Loomeliidule esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 6.   Loomeliidu põhikiri

  (1) Loomeliidu põhikirjas märgitakse mittetulundusühingute seaduses sätestatule lisaks:
[RT I 2006, 14, 113 - jõust. 06.04.2006]
  1) loomeliidu asutamise aeg;
  2) loomeliidu loomeala;
  3) loomeliidu juhtimise kord;
  4) kord, mille kohaselt tuleb teatada teostest, mis loomeliidu liige on loomeliidu loomealal loonud või esitanud, ja neid registreerida;
  5) loometoetuse määramise komisjoni liikmete valimise kord ja komisjoni töökord;
  6) loometoetust saavate isikute ja loometoetuste üle arvestuse pidamise kord;
  7) loovisikule makstavate stipendiumide ja muude hüvitiste maksmise alused ja kord.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4–7 nimetatud korrad võivad olla kinnitatud põhikirja alusel eraldi dokumendiga.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

§ 7.   Mittetulundusühingu tunnustamine loomeliiduna
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (1) Mittetulundusühingu tunnustamine loomeliiduna on menetlus, mille käigus hinnatakse mittetulundusühingu vastavust käesolevas seaduses loomeliidule esitatavatele nõuetele.

  (2) Mittetulundusühingu loomeliiduna tunnustamise, tunnustamisest keeldumise või tunnustamise kehtetuks tunnistamise otsuse teeb valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 8.   Tunnustamise taotlemine

  (1) Loomeliiduna tunnustamiseks esitab mittetulundusühing kirjaliku taotluse Kultuuriministeeriumile.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotleja nimetus ja registrikood;
  2) taotleja asukoht, aadress ja sidevahendi andmed;
  3) loomeala;
  4) mittetulundusühingu asutamise aeg;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]
  5) liikmete arv;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]
  6) liikmeks olevate loovisikute nimekiri;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]
  7) taotlejat esindama volitatud isiku nimi ja allkiri.

  (3) [Kehtetu - RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (4) Kultuuriministeeriumil on õigus taotlejalt nõuda täiendavaid andmeid tema liikmete loodud teoste ja esituste kohta.

§ 9.   Loomeliiduna tunnustamise ja tunnustamisest keeldumise otsus
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (1) Valdkonna eest vastutav minister teeb loomeliiduna tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuse 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega võib pikendada kuni kahe kuu võrra, kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida. Tähtaja pikendamisest, selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult.

  (3) Valdkonna eest vastutav minister keeldub loomeliiduna tunnustamisest, kui taotleja:
  1) ei vasta käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud nõuetele või
  2) põhikiri ei vasta käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud nõuetele.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 10.   Tunnustamise kehtetuks tunnistamine

  (1) Valdkonna eest vastutav minister tunnistab tunnustamise otsuse kehtetuks, kui:
  1) loomeliit ei vasta käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud nõuetele;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]
  2) loomeliidule on käesoleva seaduse alusel haldusjärelevalve teostamise käigus antud tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ja puudused ei ole määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud ning haldusjärelevalvet teostav ametiisik teeb kehtetuks tunnistamise ettepaneku või
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
  3) valdkonna eest vastutav minister on teist korda keeldunud loomeliidule riigieelarvest toetuse eraldamisest käesoleva seaduse § 13 lõigetes 1 ja 11 sätestatud põhjusel.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Tunnustamise kehtetuks tunnistamise otsus saadetakse taotlejale elektrooniliselt või postiga viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 11.   Loomeliitude andmekogu

  (1) Loomeliidu toetuse maksmiseks ja loomeliidu üle järelevalve teostamiseks asutab valdkonna eest vastutav minister loomeliitude andmekogu.

  (2) Loomeliitude andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (3) Loomeliitude andmekogu vastutav töötleja on Kultuuriministeerium. Volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses.

  (4) Andmekogu koosneb loomeliidu andmetest, loovisiku andmetest ja andmetest loovisiku liikmesuse kohta loomeliidus.

  (5) Andmeid loomeliidu kohta loomeliidu tunnustamise kehtetuks tunnistamisel ja andmeid loovisiku kohta tema väljaastumisel või väljaarvamisel tunnustatud loomeliidust säilitatakse kuni kuus aastat.

  (6) Andmekogusse kantavate andmete täpsem koosseis ja nende täpsem säilitamise tähtaeg sätestatakse andmekogu põhimääruses.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

§ 12.   Loomeliidu toetus

  (1) Loomeliidu kirjaliku taotluse alusel eraldatakse riigieelarvest loomeliidule toetus. Selle suurus on loomeliitu kuuluva loovisiku kohta aastas 21,5 protsenti keskmisest kuupalgast, mida Statistikaameti andmetel maksti Eestis taotluse esitamisele eelnenud aastal. Toetuse eraldamise otsustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga, kus märgitakse toetuse suurus ja selle kasutamise sihtotstarve.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (11) Kui üks loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ja ta ei ole oma avaldusega määranud, millisele loomeliidule tema eest arvestatud toetust maksta, jaotatakse toetuse summa vastavate loomeliitude vahel võrdselt. Loovisik esitab toetust saava loomeliidu määramise avalduse loomeliidule, keda ta soovib määrata tema eest arvestatud toetuse saajaks. Määratud loomeliit edastab avalduse Kultuuriministeeriumile koos käesoleva seaduse § 12 lõikes 2 nimetatud taotlusega.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Toetuse saamiseks esitab loomeliit toetuse saamisele eelneva eelarveaasta 1. veebruariks Kultuuriministeeriumile kirjaliku taotluse koos loomeliidu liikmeks olevate loovisikute nimekirjaga, märkides nimekirjas eraldi ära käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 nimetatud tingimustele vastavad loovisikud.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (3) Loomeliit kasutab toetust:
  1) käesolevas seaduses sätestatud loometoetuse maksmiseks vabakutselistele loovisikutele;
  2) loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks antavateks stipendiumideks;
  3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud kohustuste täitmise korraldamisega seotud kulude katteks, kuid mitte üle 15 protsendi riigieelarvest eraldatud toetuse summast.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (4) Toetuse eraldamisel sõlmivad loomeliit ja Kultuuriministeerium toetuse maksmise ja arvestuse pidamise korraldamiseks toetuslepingu. Toetuslepingus märgitakse vähemalt:
  1) eraldatud toetuse rahastamise alused ja rahastamise ulatus;
  2) eraldatud toetuse kasutamise aruande esitamise kord ja tähtaeg.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (41) Kui loomeliidu liikmete seas on loovisikuid, kes kuuluvad mitmesse loomeliitu, lisatakse toetuslepingule nimekiri mitmesse loomeliitu kuuluvate liikmete kohta, märkides ära, mitu protsenti loovisiku pealt arvestatud summast eraldatakse konkreetsele loomeliidule.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (5) Loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks antavateks stipendiumideks võib loomeliit toetust kasutada toetuse eraldamise aastale järgneval aastal, kui toetust ei ole kasutatud täies ulatuses loometoetuste maksmiseks vabakutselistele loovisikutele.

  (6) Toetuse kasutamise kohta peab loomeliit eraldi arvestust. Eraldatud toetuse kasutamise aruanne esitatakse toetuslepingus sätestatud tähtajaks.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (7) Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus jätta reservi viis protsenti loomeliitudele riigieelarvest eraldatavast summast käesoleva seaduse § 19 lõigetes 2 ja 5 sätestatud kohustuse täitmiseks.
[RT I, 17.04.2021, 3 - jõust. 18.04.2021]

  (71) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud reservi võib erandjuhul suurendada riigieelarvest või Vabariigi Valitsuse selleks täiendavalt eraldatud summast juhul, kui käesoleva seaduse § 12 lõike 1 alusel eelarveaastaks eraldatud summast loometoetuste maksmiseks ei piisa.
[RT I, 17.04.2021, 3 - jõust. 18.04.2021]

  (72) Käesoleva paragrahvi lõikes 71 nimetatud täiendavat summat kasutatakse lisaks käesoleva seaduse § 19 lõigetes 2 ja 5 sätestatud loometoetuse maksmisele ka loomeliitu kuuluvale vabakutselisele loovisikule loometoetuse maksmiseks juhul, kui loomeliidul on selleks raha lõppenud. Kui loomeliidul lõpeb loometoetuse maksmiseks eraldatud raha, eraldab Kultuuriministeerium loomeliidule sihtotstarbeliselt täiendavat toetust loomeliidu taotluse alusel.
[RT I, 17.04.2021, 3 - jõust. 18.04.2021]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse ja lõikes 6 nimetatud aruande vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 13.   Toetuse eraldamisest keeldumine

  (1) Valdkonna eest vastutav minister keeldub loomeliidule toetuse eraldamisest, kui esineb vähemalt üks järgnevas nimetatud juhtudest:
  1) loomeliit ei ole kasutanud eelmist toetust sihipäraselt;
  2) loomeliidu suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (11) Valdkonna eest vastutav minister võib keelduda loomeliidule toetuse eraldamisest, kui esineb vähemalt üks järgnevas nimetatud juhtudest:
  1) loomeliit ei ole tähtajaks esitanud käesoleva seaduse § 12 lõikes 6 nimetatud aruannet;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]
  2) loomeliit ei ole taotlemisele eelnenud aastal äriregistrile tähtajaks esitanud majandusaasta aruannet;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  3) loomeliidul on toetuse eraldamise aasta 15. jaanuari seisuga maksuvõlg, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud ja tasumine on toimunud ajakava kohaselt.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Summa, mida loomeliit ei ole kasutanud sihipäraselt, tuleb tagastada riigieelarvesse.

  (3) Kui valdkonna eest vastutav minister on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud põhjusel keeldunud toetuse eraldamisest, on loomeliidul õigus taotleda toetust pärast keeldumisest ühe aasta möödumist.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 14.   Loomeliidu õigused

  (1) Loomeliidul on õigus nõuda oma liikmeks olevatelt loovisikutelt andmeid loodud teoste ja esituste kohta vastavalt põhikirjale või selle alusel sätestatud korrale.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

  (2) Loomeliit võib autoriõiguse seaduse ja oma põhikirja kohaselt olla oma liikmete varaliste ja isiklike autoriõiguste või autoriõigustega kaasnevate õiguste kollektiivse esindamise organisatsiooniks.

  (3) Loomeliidul on õigus loometoetuse määramiseks saada Kultuuriministeeriumilt andmeid vabakutseliste loovisikute kohta, kes taotlevad või saavad teistest loomeliitudest loometoetust.

§ 15.   Loomeliidu kohustused

  (1) [Kehtetu - RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (3) [Kehtetu - RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (4) [Kehtetu - RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (5) Kui loomeliidu tunnustamise otsus tunnistatakse kehtetuks vastavalt käesoleva seaduse § 10 lõikele 1 või kui valdkonna eest vastutav minister keeldub loomeliidule toetuse eraldamisest käesoleva seaduse § 13 lõigetes 1 ja 11 sätestatud põhjusel, on loomeliit kohustatud viivitamatult esitama Kultuuriministeeriumile loometoetuse taotlejate ja saajate andmed koos loometoetuse määramise otsuste ärakirjadega ja andmetega selleks hetkeks väljamakstud toetuste kohta ning muud toetuse määramise aluseks olevate dokumentide ärakirjad.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 16.   Loometoetuse taotlemise ja maksmise tingimused
[RT I, 04.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

  (1) [Kehtetu - RT I, 04.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

  (2) Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:
  1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
  2) [kehtetu - RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]
  3) ei ole saanud loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul ega saa loometoetuse maksmise perioodil igas kuus tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui pool käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest;
[RT I, 04.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]
  4) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]
  5) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
  6) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
  7) [kehtetu - RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]
  8) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
[RT I, 08.07.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  9) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

  (4) [Kehtetu - RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 17.   Loometoetuse määramise komisjon

  (1) Loomeliit võib moodustada loovisiku loometoetuse määramise komisjoni, millesse kuulub vähemalt kolm loomeliidu liiget ja mille liikmed valitakse üldkoosolekul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjoni kuulub riigi esindajana Kultuuriministeeriumi ametnik, kelle nimetab valdkonna eest vastutav minister.

  (3) Kui loomeliidul ei ole moodustatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjoni, täidab komisjoni ülesandeid loomeliidu juhatus, kaasates riigi esindajana valdkonna eest vastutava ministri nimetatud ametniku.

§ 18.   Loometoetuse maksmine

  (1) Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik kirjaliku taotluse loomeliidu juhatusele, nimetades taotluses teised loomeliidud, mille liikmeks ta on. Kui isik kuulub mitmesse loomeliitu, esitab ta vastava taotluse igale loomeliidule eraldi. Vabakutseline loovisik saab loometoetust taotleda ainult nendest loomeliitudest, millele on tema pealt toetust arvestatud.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Vabakutselisele loovisikule, kes kuulub samal ajal mitmesse loomeliitu ja kelle pealt arvestatav toetus on käesoleva seaduse § 12 lõike 11 alusel jaotatud mitme loomeliidu vahel, maksavad loometoetust need loomeliidud võrdsetes osades. Kui loomeliidul on loometoetuseks eraldatud summa lõppenud, maksavad teised loomeliidud loovisikule käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud loometoetust võrdsetes osades. Erinevatest loomeliitudest ühele loovisikule makstava loometoetuse kogusumma ei tohi ületada käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud summat.
[RT I, 17.04.2021, 3 - jõust. 18.04.2021]

  (3) Loomeliit otsustab toetuse määramise kuni 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

  (4) Loometoetuse määramise korral makstakse vabakutselisele loovisikule toetust taotluse esitamise päevast alates.

  (5) Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ühes kuus.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (6) Loometoetust makstakse üks kord kuus.

  (7) Vabakutselisel loovisikul on õigus käesolevas paragrahvis nimetatud loometoetusele kuus kuud. Toetuse korduvaks taotlemiseks peab eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat. Käesolevas lõikes sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui loovisik taotleb toetust mõnest teisest loomeliidust, mille liige ta samal ajal on.

  (71) Vabakutselise loovisiku taotluse alusel võib loomeliit otsustada lõikes 7 nimetatud loometoetuse saamise perioodi pikendada kuue kuu võrra, kui taotluse esitamise ajal vastab vabakutseline loovisik endiselt käesoleva seaduse § 16 lõikes 2 sätestatud tingimustele. Loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi lõppemist.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

  (8) [Kehtetu - RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

  (9) Kui tekivad asjaolud, mille tõttu vabakutseline loovisik, kellele makstakse loometoetust, ei vasta käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud tingimustele, on loovisik kohustatud sellest viivitamatult loomeliidule teatama.

§ 19.   Loometoetuse maksmise erisused

  (1) Vabakutseline loovisik, kes ei kuulu ühtegi loomeliitu, kuid kes vastab käesoleva seaduse § 16 lõikes 2 nimetatud tunnustele ja kes soovib taotleda loometoetust, esitab kirjaliku taotluse Kultuuriministeeriumile.

  (2) Kultuuriministeerium teeb otsuse loometoetuse määramise kohta 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Vajaduse korral kaasab Kultuuriministeerium vastava loomeala loomeliidu.
[RT I, 17.04.2021, 3 - jõust. 18.04.2021]

  (3) Kultuuriministeerium keeldub toetuse maksmisest, kui taotleja ei vasta käesoleva seaduse §-s 3 nimetatud tunnustele või ta ei ole kolm viimast aastat vastaval loomealal loonud ja tema teoseid ei ole selles ajavahemikus avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses. Kui vabakutseline loovisik on viimase kolme aasta jooksul olnud lapsehoolduspuhkusel või saanud vanemahüvitist või viibinud ajateenistuses, pikendatakse kolmeaastast perioodi vanemahüvitise saamise või lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses viibimise perioodi võrra.
[RT I, 04.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

  (4) [Kehtetu - RT I, 17.04.2021, 3 - jõust. 18.04.2021]

  (5) Kui Kultuuriministeerium keeldub loomeliidule toetuse eraldamisest käesoleva seaduse § 13 lõigetes 1 ja 11 nimetatud põhjusel või kui loomeliidu tunnustamise otsus tunnistatakse kehtetuks vastavalt käesoleva seaduse §-le 10, tagab Kultuuriministeerium toetuse maksmise vabakutselisele loovisikule, kellele loomeliit on alustanud loometoetuse maksmist või kellele toetuse määramise kohta on loomeliit otsuse teinud.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 5 nimetatud juhul maksab Kultuuriministeerium loometoetust käesoleva seaduse § 18 lõigetes 3–9 sätestatud korras.
[RT I, 17.04.2021, 3 - jõust. 18.04.2021]

  (7) Kultuuriministeeriumil on õigus keelduda käesoleva seaduse § 12 lõikes 72 nimetatud taotluse ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamisest või rahuldada need osaliselt, kui toetuse reservi vahendid on lõppenud või nendest ei piisa taotluse täielikuks rahuldamiseks.
[RT I, 17.04.2021, 3 - jõust. 18.04.2021]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud juhul on vabakutselisel loovisikul, kelle taotluse rahuldamisest keelduti osaliselt või täielikult, õigus esitada uus taotlus riigieelarvest järgmise aasta toetuse eraldamisel, kui ta uue taotluse esitamise ajal vastab käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud tingimustele.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

§ 20.   Loometoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Loometoetuse maksmine lõpetatakse, kui vabakutseline loovisik on esitanud loometoetuse taotlemisel loomeliidule või Kultuuriministeeriumile teadlikult valeandmeid või vabakutseline loovisik ei vasta enam käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud tingimustele.
[RT I, 17.04.2021, 3 - jõust. 18.04.2021]

  (2) Kui toetuse maksmise lõpetamise aluseks on teadlik valeandmete esitamine, kaotab vabakutseline loovisik kolmeks aastaks loometoetuse taotlemise õiguse.

  (3) Kui loometoetuse maksmine lõpetatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alustel, on vabakutseline loovisik kohustatud alusetult makstud loometoetuse tagastama.
[RT I, 04.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

  (4) Loomeliidul on õigus katkestada käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud loometoetuse maksmine, kui loomeliidul lõppevad käesoleva seaduse § 12 lõike 1 kohaselt eraldatud vahendid, ja keelduda uute taotluste rahuldamisest.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

  (41) Loomeliidul ei ole õigust katkestada loometoetuse maksmist või keelduda uute taotluste rahuldamisest, kui loomeliit ei ole eelmise aasta toetust täies ulatuses loometoetusteks kasutanud.
[RT I, 21.04.2020, 1 - jõust. 22.04.2020]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul on vabakutselisel loovisikul, kellele loometoetuse maksmine katkestati või kelle taotluse rahuldamisest keelduti, õigus esitada uus taotlus riigieelarvest järgmise aasta toetuse eraldamisel, kui ta uue taotluse esitamise ajal vastab käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud tingimustele.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

§ 21.   Haldusjärelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Käesoleva seadusega kehtestatud nõuete täitmise üle teostab haldusjärelevalvet Kultuuriministeerium. Valdkonna eest vastutav minister määrab haldusjärelevalvet teostava ametiisiku.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Haldusjärelevalvet teostaval ametiisikul on õigus:
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
  1) nõuda loomeliidult andmeid ja dokumente loomeliidu liikmeks olevate loovisikute loodud teoste ja esituste kohta;
  2) tutvuda dokumentidega, mis vabakutseline loovisik on loometoetuse saamiseks esitanud;
  3) nõuda käesoleva seaduse § 12 lõikes 4 nimetatud lepingu alusel esitatava aruande koostamise aluseks olevaid dokumente.

§ 22.   Ettekirjutus

  (1) Haldusjärelevalvet teostav ametiisik võib käesoleva seadusega kehtestatud nõuete rikkumise korral teha loomeliidule ettekirjutuse.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Ettekirjutuses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) selle loomeliidu nimetus, kellele ettekirjutus tehakse;
  2) andmed rikkumise kohta viitega käesoleva seaduse paragrahvidele ning nõue viia olukord seadusega vastavusse;
  3) ettekirjutuse tegemise põhjendus;
  4) tähtaeg ettekirjutuse täitmiseks;
  5) ettekirjutuse koostanud ametiisiku nimi, ametikoht, ettekirjutuse kuupäev ja ametiisiku allkiri;
  6) märge ettekirjutuse vaidlustamise võimaluse, tähtaja ja korra kohta.

  (3) Kui loomeliit jätab ettekirjutuse täitmata, võib haldusjärelevalvet teostav ametiisik rakendada asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaselt sunniraha või teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku tunnistada loomeliidu tunnustamine kehtetuks käesoleva seaduse § 10 lõike 1 punkti 2 kohaselt. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot. Sunniraha rakendamine ei välista ettepaneku tegemist loomeliidu tunnustamise kehtetuks tunnistamiseks.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 23.   Seaduse rakendamine

  (1) Käesoleva seaduse jõustumise aastal ei kohaldata § 12 lõikes 2 sätestatud loomeliidu toetuse saamiseks taotluse esitamise tähtaega. Nimetatud taotluse esitamise tähtaja kehtestab kultuuriminister ühe kuu jooksul pärast seaduse jõustumist ning see avalikustatakse Kultuuriministeeriumi veebilehel.
[RT I 2008, 60, 331 - jõust. 01.01.2009]

  (2) 2009. aasta jooksul kohaldatakse maksukohustuslaste registris registreeritud vabakutselisele loovisikule maksukorralduse seaduse §-s 1681 ja äriseadustiku §-s 5114 sätestatut.
[RT I 2008, 60, 331 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Käesoleva seaduse § 12 lõikes 11 nimetatud avalduse esitamise tähtaeg 2014. aasta toetuse väljamaksmiseks on 2014. aasta 1. veebruar.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (4) Käesoleva seaduse § 12 lõikes 2 nimetatud taotluse esitamise tähtaeg 2015. aasta toetuse saamiseks on 2014. aasta 15. veebruar.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (5) Pärast käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud andmekogu kasutusele võtmist loetakse käesoleva seaduse § 12 lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatavad andmed esitatuks vastavate kirjete tegemisega käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud andmekogusse.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (6) Loomeliidud viivad oma tegevuse käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud nõuetega kooskõlla 2014. aasta 1. juuliks.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 231.   Osaliselt töövõimetu isik

  Käesoleva seaduse § 16 lõike 2 punktis 6 sätestatud pensioniks ei loeta osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni, kui selle suurus ei ületa poolt käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]

§ 232.   Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorrast tingitud erisused loometoetuse maksmisel

  (1) Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei kasuta loomeliit eraldatud loomeliidu toetust loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks antavateks stipendiumideks. Kultuuriministeerium võib loomeliidu põhjendatud taotluse alusel anda loa kasutada loomeliidu toetust stipendiumideks ka eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist.

  (2) Loometoetuse taotlemisel eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei kohaldata loovisiku suhtes käesoleva seaduse § 18 lõike 7 teises lauses sätestatud nõuet.

  (3) Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel kuni ühe käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses.

  (4) Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei arvata sissetuleku hulka loovisikule laekuvat sissetulekut, mille suurus ei ületa ühte käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurust kuus ja tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu.

  (5) Käesoleva seaduse § 12 lõikes 7 sätestatud reservi võib eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist suurendada riigieelarvest selleks eraldatud vahenditest. Reservi kasutatakse lisaks käesoleva seaduse § 19 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kohustuste täitmisele loomeliitu kuuluvale vabakutselisele loovisikule loometoetuse maksmiseks juhul, kui loomeliidul on selleks vahendid lõppenud.

  (6) Eriolukorral ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist menetleb Kultuuriministeerium käesoleva seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud vabakutseliste loovisikute loometoetuse taotlusi ning täidab § 19 lõigetes 2 ja 3 sätestatud loomeliidu ülesandeid.

  (7) Kui eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist loomeliidule loometoetuse maksmiseks eraldatud vahendid lõpevad, makstakse loometoetust käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud vahenditest, mille eraldab Kultuuriministeerium loomeliidule sihtotstarbeliselt loomeliidu taotluse alusel.

  (8) Kultuuriministeeriumil on õigus keelduda käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud taotluse rahuldamisest või rahuldada see osaliselt, kui riigieelarvest eraldatud vahendid on lõppenud või vahenditest ei piisa taotluse täielikuks rahuldamiseks.
[RT I, 21.04.2020, 1 - jõust. 22.04.2020]

§ 233.  COVID-19 põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud erisus loometoetuse maksmisel 2021. aastal

  (1) COVID-19 põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud olukorra tõttu ei kohaldata käesoleva seaduse 2021. aasta 14. aprillil vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2021. aasta 31. detsembrini loovisiku suhtes käesoleva seaduse § 18 lõike 7 teises lauses sätestatud nõuet.

  (2) Käesoleva seaduse 2021. aasta 14. aprillil vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2021. aasta 31. detsembrini on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud kuni ühe käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses kas võlaõigusliku lepingu alusel tulu või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni.

  (3) Käesoleva seaduse 2021. aasta 14. aprillil vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2021. aasta 31. detsembrini ei arvata sissetuleku hulka loovisikule laekuvat sissetulekut või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni, mille suurus ei ületa ühte käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurust kuus ja tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu.
[RT I, 17.04.2021, 3 - jõust. 18.04.2021]

§ 234.  COVID-19 põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud erisus loometoetuse taotlemisel ja maksmisel 2022. aastal

  (1) COVID-19 põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud olukorra tõttu ei kohaldata käesoleva seaduse 2022. aasta 23. veebruaril vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2022. aasta 31. detsembrini loovisiku suhtes käesoleva seaduse § 18 lõike 7 teises lauses sätestatud nõuet.

  (2) Käesoleva seaduse 2022. aasta 23. veebruaril vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2022. aasta 31. detsembrini on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul või loometoetuse maksmise perioodil saanud käesoleva seaduse § 16 lõike 2 punktis 3 nimetatud tulu või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kokku kuni ühe § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses kuus.
[RT I, 04.03.2022, 1 - jõust. 05.03.2022]

§ 24. – § 26. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 27.   Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json