Teksti suurus:

Tugispetsialistide teenuse kirjeldus, selle teenuse riigi poolt osutamise ulatus, tingimused ja kord ning teenuste hinnad

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2014, 73

Tugispetsialistide teenuse kirjeldus, selle teenuse riigi poolt osutamise ulatus, tingimused ja kord ning teenuste hinnad

Vastu võetud 11.03.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõike 21 alusel.

§ 1.   Riigi poolt osutatava tugispetsialistide teenuse kirjeldus

  (1) Riigi poolt osutatakse põhikoolidele ja gümnaasiumidele eripedagoogi ja psühholoogi teenust (edaspidi koos tugispetsialisti teenus). Teenuse osutajaks on Haridus- ja Teadusministeerium või põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõikes 22 nimetatud juhul riigi sihtasutus (edaspidi teenuse osutaja).

  (2) Eripedagoogi (sh logopeedi) vahetu teenus koolis seisneb:
  1) erivajadustega õpilase arengutaseme ja probleemide väljaselgitamises;
  2) õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamises ja läbiviimises;
  3) õpetajate juhendamises ja nõustamises erivajadustega õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel;
  4) õpetajate ja tugispetsialistide vahelise koostöö korraldamises koolis ning õpilasele rakendatud tugimeetmete tulemuslikkuse analüüsimises, vajadusel ettepanekute tegemises spetsialistide kaasamiseks väljastpoolt kooli;
  5) lapsevanema nõustamises arenguliste erivajaduste ja lapse toetamisega seotud küsimustes.

  (3) Psühholoogi vahetu teenus koolis seisneb:
  1) laste vaimsete võimete, isiksuse omaduste ja emotsionaalsete seisundite väljaselgitamises ning arengut mõjutavate tegurite hindamises (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine jms);
  2) individuaalses ja grupiviisilises nõustamises, abistamaks õpilast õpi- ja karjäärivalikute ja otsuste tegemisel; eneseteadvuse kujunemisel; isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel; suhtlemisoskuste omandamisel; enesehinnangu korrigeerimisel; kriisisituatsioonist väljatulemisel;
  3) lapsevanemate ja õpetajate nõustamises kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse normaalse isiksusliku arengu toetamisel.

  (4) Tugispetsialisti teenuse täpsem kirjeldus ja maht, muuhulgas lepingu erakorralise ülesütlemise alused, lepitakse kokku teenuse osutaja ja kooli direktori (edaspidi teenuse saaja) vahel sõlmitavas lepingus.

§ 2.   Tugispetsialisti teenuse riigi poolt osutamise ulatus ja tingimused

  (1) Teenuse osutaja poolt osutatakse tugispetsialisti teenust soovi korral kõikidele põhikoolidele ja gümnaasiumidele.

  (2) Tugispetsialisti teenust osutatakse minimaalselt üheks õppeaastaks.

§ 3.   Tugispetsialisti teenuse hind

  (1) Käesoleva määruse § 1 lõigetes 2 ja 3 kirjeldatud tugispetsialisti teenuse ühe astronoomilise tunni hind on 27,9 eurot.

  (2) Teenuse osutaja katab 2014. ja 2015. aastal 40% kulupõhisest teenuse hinnast nendel eripedagoogi teenust tellinud koolidel, mis asuvad kohaliku omavalitsuse üksuses, mille hallatavates koolides õpib kokku põhihariduse tasemel kuni 350 õpilast. Kui kool asub kohaliku omavalitsuse üksuses, mille hallatavates koolides õpib kokku põhihariduse tasemel rohkem kui 350 õpilast, tasub kool käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse hinna täies ulatuses ise.

  (3) Teenuse osutaja katab 2014. ja 2015. aastal 40% kulupõhisest teenuse hinnast nendel psühholoogi teenust tellinud koolidel, mis asuvad kohaliku omavalitsuse üksuses, mille hallatavates koolides õpib kokku põhihariduse ja keskhariduse tasemel kuni 350 õpilast. Kui kool asub kohaliku omavalitsuse üksuses, mille hallatavates koolides õpib kokku põhihariduse ja keskhariduse tasemel rohkem kui 350 õpilast, tasub kool käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse hinna täies ulatuses ise.

§ 4.   Tugispetsialisti teenuse taotlemise ja osutamise kord

  (1) Tugispetsialisti teenuse tellimiseks esitab teenuse saaja teenuse osutajale kooli pidajaga kooskõlastatud taotluse, näidates ära soovitava teenuse liigi ja selle eeldatava mahu õppenädalas.

  (2) Taotlus järgmisel õppeaastal tugispetsialisti teenuse saamiseks esitatakse 2014. aastal hiljemalt 15. maiks, järgnevatel aastatel hiljemalt 30. juuniks. Juhul kui käimasoleva õppeaasta teisest poolaastast soovitakse tugispetsialisti teenust tellida või teenuse mahtu suurendada, esitatakse vastavasisuline taotlus hiljemalt 1. detsembriks.

  (3) Peale taotluse saamist kontrollib teenuse osutaja teenuse saaja õigust käesoleva määruse § 3 lõigetes 2 ja 3 nimetatud osalisele kulude katmisele teenuse osutaja poolt, võttes aluseks õpilaste andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis taotluse esitamise ajale vastava õppeaasta 10. novembri seisuga.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json