Teksti suurus:

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.03.2017 otsus nr 70

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.02.2017

§ 1.  Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmine

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seadusega sätestatakse riiklikud abinõud põllumajandusturu tasakaalustatud arenguks, tarbija varustamiseks kvaliteetse toiduga, põllumajandustoodete tasuvaks tootmiseks, maapiirkonna muu majandustegevuse (edaspidi maamajandustegevus) arendamiseks ning maapiirkonna elanikele rahuldava elatustaseme ja maapiirkonna tasakaalustatud arengu tagamiseks, riiklike abinõude rakendamise järelevalve alused ja ulatus ning vastutus käesoleva seaduse rikkumise eest.”;

2) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise riiklikud abinõud käesoleva seaduse tähenduses on:
1) riigiabi andmine;
2) vähese tähtsusega abi andmine;
3) muu toetuse kui riigiabi või vähese tähtsusega abi andmine;
4) tuulekaera tõrjeabinõude rakendamine;
5) põllumajandustoodete kvaliteediklasside määramine.”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) riigiabi on nõukogu määruse (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 248, 24.09.2015, lk 9–29), artikli 4 lõike 6 kohaselt Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetuks peetud;”;

4) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) Euroopa Liidu Nõukogu on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 kolmanda alalõiguga teinud liikmesriigi avalduse põhjal riigiabi andmist lubava otsuse.”;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva seaduse alusel ja korras võib anda põllumajanduslikku riigiabi ka põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevale ettevõtjale ning metsandussektoris tegutsevale isikule, kelle tegevuskoht on Eestis, ja neid esindavale mittetulundusühingule, kui see on riigiabi suuniste, komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 või Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel lubatud.”;

6) paragrahvi 3 lõikes 3 ning §-s 4 asendatakse läbivalt tekstiosa „lõike 2 punktis 3” tekstiosaga „lõike 2 punktis 3 või 4”;

7) paragrahvi 8 täiendatakse pärast sõnu „maamajandustegevusega tegelevale ettevõtjale” tekstiosaga „, metsandussektoris tegutsevale isikule”;

8) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kui riigiabi andja otsustab Euroopa Komisjonile esitatud põllumajandusliku riigiabi teatise tagasi võtta, esitab ta sellekohase taotluse Maaeluministeeriumile, kes edastab selle Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.”;

9) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Grupierandiga hõlmatud riigiabiks käesoleva seaduse tähenduses loetakse nõukogu määruse (EL) 2015/1588, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (ELT L 248, 24.09.2015, lk 1–8), artiklis 1 nimetatud abi, mille kohta Euroopa Komisjon on kehtestanud määruse (EL) nr 702/2014.”;

10) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 1857/2006” tekstiosaga „(EL) nr 702/2014”;

11) paragrahvi 14 punktid 5, 6 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõnad „ning maamajandustegevuse arendamiseks” tekstiosaga „, maamajandustegevuse arendamiseks ning maapiirkonna tasakaalustatud arengu tagamiseks”;

13) paragrahvi 20 lõikes 1, § 39 lõikes 2 ja § 43 lõigetes 1–3 asendatakse sõna „sihtasutus” sõnadega „sihtasutus või regionaalse abi andja” vastavas käändes;

14) paragrahvi 20 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Abi andmise kavatsuses märgib abi andja vähemalt abi nimetuse ja abi suuruse ühe kalendriaasta kohta.”;

15) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

„(13) Maaeluministeerium esitab käesoleva paragrahvi lõike 11 kohaselt arvutatud kavandatava vähese tähtsusega abi summa konkurentsiseaduse alusel ja korras peetavale riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile.

(14) Abi andja võib abi anda üksnes käesoleva paragrahvi lõikes 13 nimetatud summa ulatuses.”;

16) seadust täiendatakse 41. ja 42. peatükiga järgmises sõnastuses:

41. peatükk
MUU TOETUS, MIDA EI ANTA RIIGIABI EGA VÄHESE TÄHTSUSEGA ABINA

§ 201. Muu toetuse andmine

(1) Käesoleva seaduse alusel ja korras võib riik anda käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks ka muud toetust, mis ei ole riigiabi ega vähese tähtsusega abi.

(2) Muud toetust annab riik PRIA kaudu, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(3) Arvestades riigieelarvest eraldatud rahalisi vahendeid, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega eelarveaastal antava muu toetuse liigid.

(4) Muu toetuse andmiseks ettenähtud eelarvevahendite jaotuse toetuse liikide kaupa otsustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

(5) Toetuse saamise õigust ei teki, kui selle andmist ei ole käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel eelarveaastal ette nähtud.

§ 202. PRIA kaudu antava muu toetuse andmise kord

(1) Käesoleva seaduse § 201 lõikes 1 nimetatud toetuse andmiseks PRIA kaudu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise korra.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruses sätestatakse:
1) toetuse saamiseks esitatavad nõuded;
2) toetuse määr ja suurus;
3) toetuse abikõlblikud kulud;
4) taotluse esitamise tähtpäev;
5) taotluse sisu- või vorminõuded;
6) taotluse läbivaatamise ja kontrollimise kord;
7) toetuse määramise ja maksmise tähtajad ning kord.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse võib kehtestada iga toetuse liigi kohta eraldi.

(4) Käesoleva paragrahvi alusel antavaid toetusi antakse käesoleva seaduse § 11 lõigetes 2–4 ning §-des 12 ja 13 sätestatud korras.

(5) PRIA jätab taotluse rahuldamata käesoleva seaduse §-s 14 sätestatud alustel.

42. peatükk
REGIONAALPROGRAMMIDE RAKENDAMINE

§ 203. Regionaalprogrammi rakendamiseks antav toetus

(1) Käesoleva seaduse alusel ja korras võib riik maapiirkonna tasakaalustatud arengu tagamiseks anda toetust riigi sihtasutuse kaudu, kellel on küllaldane kogemus regionaalvaldkonna toetuste taotluste menetlemisel (edaspidi regionaalse abi andja). Toetust võib anda regionaalprogrammi alusel vähese tähtsusega abina või muu toetusena, mida ei anta riigiabi ega vähese tähtsusega abina.

(2) Regionaalprogrammi kehtestab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

(3) Regionaalprogrammis kehtestatakse:
1) programmi eesmärk ja üldpõhimõtted;
2) programmi rakendamise piirkond;
3) toetuse saamiseks esitatavad nõuded;
4) tegevuskava koostamise, heakskiitmise ja heakskiitmata jätmise tingimused ning kord;
5) toetuse määr ja suurus;
6) toetatavad tegevused ning abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud;
7) taotluse, sealhulgas eeltaotluse esitamise kord;
8) taotluse, sealhulgas eeltaotluse sisu- või vorminõuded;
9) taotluse, sealhulgas eeltaotluse läbivaatamise ja kontrollimise kord;
10) programmi nõukogu koosseis ja töökord;
11) taotluse rahuldamata jätmise alused;
12) toetuse määramise ja maksmise tingimused ning kord;
13) toetuse saaja kohustused;
14) toetuse saamisest ja kasutamisest teavitamise kord.

(4) Regionaalprogramm avaldatakse Maaeluministeeriumi ja regionaalse abi andja veebilehel.

(5) Arvestades riigieelarvest eraldatud rahalisi vahendeid, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega eelarveaastal regionaalprogrammi rakendamiseks toetuse andmise.

(6) Regionaalprogrammide rakendamiseks ettenähtud eelarvevahendite jaotuse regionaalprogrammide kaupa otsustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

(7) Regionaalprogrammi alusel toetuse saamise õigust ei teki, kui selle andmist ei ole käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel eelarveaastal ette nähtud.

§ 204. Regionaalprogrammi rakendamiseks antava toetuse andmise kord

(1) Regionaalprogrammi alusel toetuse kasutamiseks koostatud tegevuskava kiidab heaks valdkonna eest vastutav minister. Toetust võib taotleda tegevuskavas heakskiidetud tegevuste elluviimiseks.

(2) Tegevuskavas sätestatakse:
1) isik või asutus, kes võib kava alusel toetust taotleda;
2) kava alusel toetatava tegevuse nimetus, eesmärk, lühikirjeldus ja elluviimise tähtaeg;
3) kava alusel toetatava tegevuse eeldatav maksumus, toetuse maksimaalne suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr;
4) taotluse esitamise tähtpäev.

(3) Regionaalprogrammi rakendamiseks annab toetust regionaalse abi andja Maaeluministeeriumiga sõlmitud halduslepingus märgitud alusel ja korras.

(4) Taotlejale, kelle tegevus on tegevuskavas heaks kiidetud, toetuse määramise või abi maksmise või taotleja taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning abi andmisega seotud muu otsuse teeb regionaalse abi andja.

(5) Regionaalprogrammi alusel toetuse andmisega seotud otsused tehakse teatavaks käesoleva seaduse § 16 lõikes 5 sätestatud korras.”;

17) seaduse 5. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 27. Tuulekaera leviku vältimise abinõud ja tuulekaera levitamise keeld

(1) Maakasutaja rakendab tuulekaera leviku vältimiseks vajalikke abinõusid.

(2) Maakasutaja käesoleva seaduse tähenduses on maaomanik või maa otsene valdaja, kui maaomanik on andnud maa teise isiku valdusse ja kasutusse.

(3) Tuulekaera levitamisena maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja või selle osa kõlvikulises koosseisus oleval haritava maa kõlvikul (edaspidi põllumajandusmaa) või muul maal käsitatakse tuulekaera levikuks soodsate tingimuste loomist, milleks on asjakohase leviku vältimise abinõu rakendamata jätmine.

(4) Levimisvõimeline tuulekaer käesoleva seaduse tähenduses on tuulekaerataim, mis on vähemalt õitsemise lõpu kasvufaasis.

(5) Tuulekaera leviku vältimise abinõud on:
1) sertifitseeritud seemne külviks kasutamine;
2) külvikorra ja viljavahelduse kasutamine;
3) agrotehnilised võtted;
4) tuulekaera väljakitkumine;
5) taimekaitsevahendi kasutamine tuulekaera tõrjeks;
6) levimisvõimelise tuulekaeraga saastunud põllumajandusmasina ja -seadme puhastamine vahetult pärast kasutamist ning põllumajandusmasina ja -seadme kasutada võtmise või teenustöö kasutamise korral teavitamine levimisvõimelise tuulekaera esinemisest põllumajandusmaal;
7) idanemisvõimeliste tuulekaeraseemnete hävitamine.

(6) Tuulekaeraga saastunud põllumajandusmaal või muul maal, millel ei ole võimalik asjakohaseid tuulekaera leviku vältimise abinõusid rakendada ning mis on naabermaaks põllumajandusmaale, niidab maakasutaja taimiku maha enne, kui tuulekaerataim on jõudnud õitsemise lõpu kasvufaasi.

(7) Tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud ning nende rakendamise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

19) paragrahvi 28 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tuulekaeraga saastunud põllumajandustoote ja pinnase käitlemisel rakendatakse tuulekaera leviku vältimiseks järgmisi abinõusid:
1) tuulekaeraga saastunud põllumajandustoodet kasutatakse toidu või söödana üksnes selliselt töödeldud kujul, et tuulekaeraseeme ei ole enam idanemisvõimeline;
2) teravilja või seemnete sorteerimis- ja puhastamisjäätmed põletatakse või hävitatakse muul viisil, mis välistab tuulekaeraseemnete idanemise;
3) põllumajandustoote müügidokumendil kasutatakse märget „Saastunud tuulekaeraga”;
4) pinnase müügi- või üleandmisdokumendil kasutatakse märget „Võimalik tuulekaeraga saastumise oht”;
5) põllumajandustoodet veetakse koormakattega kaetult.”;

20) paragrahvi 28 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvid 29–32 tunnistatakse kehtetuks;

22) seaduse 9. ja 10. peatükis asendatakse läbivalt sõnad „riigiabi ja vähese tähtsusega abi” tekstiosaga „riigiabi, vähese tähtsusega abi ja muu toetuse”;

23) paragrahvi 38 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 8 ja § 19 lõike 2” tekstiosaga „§ 8, § 19 lõike 2 ja § 204 lõike 3”;

24) paragrahvi 38 lõikes 2, § 42 lõikes 1 ja § 43 lõikes 1 asendatakse sõnad „riigiabi või vähese tähtsusega abi” tekstiosaga „riigiabi, vähese tähtsusega abi või muu toetuse”;

25) paragrahvi 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui käesoleva seaduse §-des 3 ja 4 sätestatud riigiabi, §-s 17 sätestatud vähese tähtsusega abi ning § 201 lõikes 1 sätestatud muud toetust annab riik Maaeluministeeriumi või PRIA kaudu, teostab riigiabi, vähese tähtsusega abi ja muu toetuse saaja tegevuse üle riiklikku ja haldusjärelevalvet vastavalt Maaeluministeerium või PRIA.”;

26) paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 8 ning § 19 lõike 2” tekstiosaga „§ 8, § 19 lõike 2 ja § 204 lõike 3”;

27) paragrahvi 39 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 39 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu „riiklikku järelevalvet” sõnadega „ja haldusjärelevalvet”;

29) paragrahvi 42 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul teeb Maaeluministeerium või PRIA otsuse abi tagasinõudmise kohta. Otsus saadetakse abi saanud isikule posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.”;

30) paragrahvi 42 lõikes 4 asendatakse sõna „ettekirjutuse” sõnaga „otsuse”;

31) paragrahvi 42 lõigetes 6 ja 7 asendatakse sõna „ettekirjutus” sõnadega „otsus abi tagasinõudmise kohta” vastavas käändes;

32) paragrahvi 43 pealkirja täiendatakse pärast sõna „Sihtasutuse” sõnadega „ning regionaalse abi andja”;

33) paragrahvi 43 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sihtasutus või regionaalse abi andja kohaldab riigiabi, vähese tähtsusega abi ja muu toetuse tagasinõudmise suhtes käesoleva seaduse § 42 lõikeid 2, 5, 7 ja 8 koos käesolevast paragrahvist tulenevate erisustega.”;

34) paragrahvi 44 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 659/1999” tekstiosaga „(EL) 2015/1589”;

35) seaduse 11. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

11. peatükk
RIIGIABI, VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI JA MUU TOETUSE ARUANDLUS
”;

36) seadust täiendatakse §-ga 451 järgmises sõnastuses:

§ 451. Põllumajandusliku riigiabi läbipaistvusnõude täitmine

(1) Komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 9 lõike 2 punktis c ja lõikes 3 ning riigiabi suuniste punkti 128 alapunktis c ja punktis 129 nimetatud summat ületava üksikabi andmise korral sisestab riigiabi andja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 III lisas ning riigiabi suuniste punkti 128 alapunktides b ja c nimetatud andmed Euroopa Komisjoni asjaomasele veebilehele nelja kalendrikuu jooksul abi andmisest arvates ning maksusoodustuse vormis abi andmise korral kümne kalendrikuu jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäevast arvates. Riigiabi andja teavitab sellest viivitamata kirjalikult Maaeluministeeriumi.

(2) Maaeluministeerium kontrollib riigiabi andja sisestatud andmeid ning teeb need Euroopa Komisjoni asjaomasel veebilehel avalikkusele kättesaadavaks komisjoni määruses (EL) nr 702/2014 või riigiabi suunistes sätestatud tähtpäevaks.

(3) Maaeluministeeriumil on õigus nõuda riigiabi andjalt lisaandmete esitamist.”;

37) paragrahv 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 46. Põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmise üle arvestuse pidamine ja aruandlus

(1) Maaeluministeerium kasutab põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmise üle arvestuse pidamiseks ning aruandluseks konkurentsiseaduse alusel peetava riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri andmeid.

(2) Maaeluministeeriumil on õigus põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmise üle arvestuse pidamiseks ja aruandluseks küsida andmeid abi andjalt.”;

38) paragrahvi 47 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Käesoleva seaduse §-s 7 nimetatud PRIA kaudu antava riigiabi ja käesoleva seaduse § 17 lõigetes 1 ja 2 nimetatud vähese tähtsusega abi” tekstiosaga „Käesoleva seaduse §-s 7 nimetatud PRIA kaudu antava riigiabi, §-s 17 nimetatud vähese tähtsusega abi ja § 201 lõikes 1 nimetatud muu toetuse”;

39) paragrahvi 47 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maaeluministeerium, PRIA, sihtasutus, regionaalse abi andja ja muu seaduse alusel abi andja esitavad nende kaudu antud käesoleva seaduse § 17 lõikes 1 nimetatud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmed konkurentsiseaduse alusel peetavale riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile.”;

40) paragrahv 48 ja § 50 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 18–21 jõustuvad 2017. aasta 1. aprillil.

Enn Eesmaa
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json