Teksti suurus:

Rahandusministri 16. detsembri 2015. a määruse nr 47 „Eelarveklassifikaator“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2018, 2

Rahandusministri 16. detsembri 2015. a määruse nr 47 „Eelarveklassifikaator“ muutmine

Vastu võetud 08.03.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 29 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 16. detsembri 2015. a määruses nr 47 „Eelarveklassifikaator“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Määrusega kehtestatakse eelarveklassifikaator, mille alusel toimub eelarvestamine, finantsjuhtimine ja seire ning millest lähtutakse strateegilisel planeerimisel.“;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Eelarveklassifikaator on kindlalt piiritletud arvestuspõhimõtete ja -objektide kogum, mis on aluseks riigieelarve koostamisel, ministeeriumi valitsemisala eelarve liigendamisel, eelarve piirmäärade seadmisel, arvestuse pidamisel ja seire korraldamisel ning millest lähtutakse strateegilisel planeerimisel.“;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:
„2) tekkepõhine arvestuspõhimõte, mille rakendamisel planeeritakse ja kajastatakse tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud nende tekkimise hetkest lähtuvalt, sõltumata raha laekumisest või väljamaksmisest;
3) tegevuspõhine arvestuspõhimõte, mille rakendamisel planeeritakse ja kajastatakse tulud, investeeringud ja finantseerimistehingud programmide lõikes. Kulud kajastatakse tegevuste või teenuste lõikes.“;

5) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Arvestuse pidamiseks kasutatakse järgmisi arvestusobjekte:“;

6) paragrahvi 4 lõike 4 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Arvestusobjekti „Eelarveüksus“ (edaspidi eelarveüksus) alusel liigendatakse riigieelarve vahendid asutuste või nende struktuuriüksuste lõikes, peetakse nende üle arvestust ja seatakse eelarve piirmäärad.
(2) Asutuse eelarve liigendamisega rohkema kui ühe eelarveüksuse vahel luuakse eraldi eelarveüksuse tunnused. Kõigi eelarveüksuste üle peetakse arvestust ja nende eelarve kasutamiseks seatakse piirmäärad.“;

8) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Eelarve piirmäärad seatakse majandusarvestuse tarkvaras SAP (edaspidi SAP) tegevusalade kaupa, kui asutus ei ole läinud üle tegevuspõhisele eelarvele. Asutusel on õigus eelarve piirmäärad ühelt tegevusalalt teisele ümber tõsta. Piirmäärade ümbertõstmiseks saadab asutus teatise Rahandusministeeriumile.“;

9) paragrahvi 10 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Planeerimistasandid on:
1) tulemusvaldkond;
2) programm;
3) meede;
4) tegevus;
5) teenus;
6) tegevusala.
(2) Riigieelarve limiidid seatakse programmi tasandile.
(3) Arvestusobjektile „Planeerimistasand“ (edaspidi planeerimistasand) seatakse eesmärk ja mõõdik, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
(4) Planeerimistasandile sihi määramiseks seatav eesmärk peab olema mõõdetav või hinnatav.
(5) Meetmele ei pea eesmärki seadma, sellisel juhul on eesmärgiks programmi eesmärk.
(6) Tegevusele ei pea eraldi eesmärki seadma, sellisel juhul on eesmärgiks programmi või meetme eesmärk.
(7) Mõõdikut kasutatakse planeerimistasanditel seatud eesmärkide või oodatud tulemuste saavutamise hindamiseks.
(8)Tegevusele seatud mõõdik peab näitama tegevuse oodatud tulemust ja tegevuse panust programmi või meetme eesmärgi saavutamisse.
(9) Tegevusalale ei seata eesmärki ega mõõdikut.“;

11) paragrahvid 111 ja 112 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetuste eelarve avab Rahandusministeerium sildfinantseerimisvahendite kasutamise taotlusega esitatud välistoetuse saamist kinnitava dokumendi alusel või Riigi Tugiteenuste Keskus pärast vastavate toetusvahendite laekumist.“;

13) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„Arvestusobjekti „Tulu-/kuluüksus“ lõikes peetakse kuluarvestust asutuse struktuuriüksuste kaupa ja seatakse kuluarvestuses piirmäärad.“;

14) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Arvestusobjekti „Majanduslik sisu“ (edaspidi majanduslik sisu) lõikes peetakse raamatupidamisarvestust ja kuluarvestust, grupeerides majandustehingud nende sisust lähtudes.“;

15) paragrahvi 15 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Arvestusobjektiga „Projekt“ (edaspidi projekt) määratakse omavahel seotud ülesannete hulk, mida täidetakse kindlate piirangute raames, nagu ajakava ja eelarve. Projekti kohta peetakse arvestust lähtuvalt asutuse vajadustest.
(2) Projektile võib asutus SAP-is seada eelarve.“;

16) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Arvestusobjektide kasutamiseks luuakse ühtsete põhimõtete alusel koodid.“;

17) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 18 lõike 5 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Kui asutus kasutab SAP-i, lisatakse tuludele, kuludele ning investeerimis- ja finantseerimistehingutele SAP-is:“;

19) paragrahvi 18 lõike 5 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:
„5) asutustel, kes pole läinud üle tegevuspõhisele eelarvele, tegevusala tase 1, asutustel, kellel on tegevuspõhine eelarve, planeerimistasandi tase 6 „Tegevusala“;“;

20) määruse lisad 1, 2, 3, 4 ja 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Eelarveklassifikaator

Lisa 2 Administratiivne tunnus

Lisa 3 Eelarve liik

Lisa 4 Eelarve kontod

Lisa 5 Eelarve objekti liigid

/otsingu_soovitused.json