Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. mai 2013. a määruse nr 25 „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2023, 19

Keskkonnaministri 22. mai 2013. a määruse nr 25 „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord” muutmine

Vastu võetud 07.03.2023 nr 9

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 36 lõike 9 alusel.

Keskkonnaministri 22. mai 2013. a määruses nr 25 „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „õppevahendid” tekstiosaga „või nende kasutamise võimalus.”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „õppevahendid” tekstiosaga „või nende kasutamise võimalus.”;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jahiteooria koolitus lõpeb koolitaja korraldatud jahiteooriaeksamiga, mis toimub asjaomase infosüsteemi keskkonnas. Pärast koolituse läbimist tuleb eksamid sooritada 12 kuu jooksul. Jahiteooriaeksami küsimustiku kinnitab koolitaja.”;

7) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Jahiteooriaeksami edukalt sooritanud isiku kohta teeb koolitaja märke kursuse läbimise kohta asjaomasesse infosüsteemi..”;

8) paragrahvi 5 lõiked 4, 5, 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõna „kuus” sõnaga „vähemalt kolm”;

10) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tunnistuse andja määrab komisjoni ettepanekul komisjoni esimehe”;

11) paragrahvi 8 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Komisjoni esimees teavitab jahiteooriaeksami ja laskekatse toimumise ajast ja kohast kõiki komisjoni liikmeid ja jahitunnistust taotlevaid isikuid elektronposti teel.”;

13) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks liiget, nende hulgas komisjoni esimees.”;

14) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Jahiteooriaeksami ja laskekatse tulemused ja komisjoni otsus avaldatakse asjaomases infosüsteemis. Otsusele kirjutavad alla jahiteooriaeksami ja laskekatse vastu võtnud komisjoni liikmed.”;

15) paragrahvi 8 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Jahiteooriaeksami tulemustest teavitab komisjon eksamineeritavat asjaomase infosüsteemi kaudu kohe pärast vastuste kontrollimist ja hindamist.”;

16) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse lauseosa „omab koolituse tunnistust” lauseosaga „kelle kohta on tehtud vastav märge asjaomases infosüsteemis”;

17) paragrahvi 10 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahv 10 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 10 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Sooritatud jahiteooriaeksam on kehtiv üks aasta selle sooritamisest.”;

20) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõna „üheksa” sõnaga „kaheksa”;

21) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „30 päeva pärast eksami sooritamise” tekstiosaga „seitse tööpäeva pärast eksami mittesooritamise”;

22) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „15 päeva pärast katse sooritamata jäämise” tekstiosaga „seitse tööpäeva pärast katse mittesooritamise”;

23) paragrahvi 18 lõike 1 punktid 2, 3 ja 4 ning lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaega, elukohariiki ning kontaktandmeid”;

25) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 22 täiendatakse pärast esimest lauset teise lausega järgmises sõnastuses:

„Jahitunnistus väljastatakse elektrooniliselt asjaomase infosüsteemi kaudu.”;

27) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

28) määruse 4. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

4. peatükk
JAHITUNNISTUSE VORM JA ANDMEKOOSSEIS
”;

29) paragrahvi 24 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jahitunnistuse andmekoosseis on esitatud lisas 4.

(2) Välisriigi kodanikust jahimehe jahitunnistuse andmekoosseis on esitatud lisas 5.”;

30) paragrahvi 24 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

31) määruse lisad 1, 4 ja 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

32) määruse lisa 3 „Jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamist tõendava õiendi vorm” tunnistatakse kehtetuks.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Jahitunnistust taotleva isiku jahiteooriakoolituse õppekava tunnijaotus

Lisa 4 Jahitunnistuse andmekoosseis

Lisa 5 Välisriigis kehtiva jahitunnistuse alusel antud jahitunnistuse andmekoosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json