Teksti suurus:

Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2023, 21

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.03.2023 otsus nr 284

Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2023

§ 1.  Relvaseaduse muutmine

Relvaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 201 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Helisummuti on tulirelvaga tulistamisel tekkiva heli summutamiseks ettenähtud seade, mida on lubatud tulirelvale kinnitada ja kasutada vaid lasketiirus, laskepaigas, jahipidamisel ning jahiseaduse § 23 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel. Helisummuti omamise õiguse annab relvaluba.”;

2) paragrahvi 201 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Helisummuti tulirelvale kinnitamise piirang ei kehti käesoleva seaduse § 28 lõike 1 punktis 1 või 2 või § 31 lõike 1 punktis 2 või 6 nimetatud otstarbel registreeritud püssi kohta tingimusel, et seda püssi kantakse vaid jahipidamisel, lasketiirus või laskepaigas.”;

3) paragrahvi 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui see ei ohusta riigi julgeolekut ega avalikku korda, võib kollektsiooni asutada ja seda pidada Politsei- ja Piirivalveameti väljastatud relva- ja padrunikollektsioneerimisloa (edaspidi kollektsioneerimisluba) alusel:
1) füüsiline isik, kes on vähemalt 18-aastane Eesti kodanik või teise Euroopa Liidu või Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriigi kodanik, kellel on Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel;
2) Eestis registreeritud juriidiline isik, kelle aktsionär või osanik, nõukogu või juhatuse liige või juriidilise isiku juhtimise üle valitsevat mõju omav muu isik on Eesti või teise Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanik.”;

4) paragrahvi 26 lõikes 10 asendatakse tekstiosa „4–6” tekstiosaga „4–7”;

5) paragrahvi 30 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Välismaalane, kes on Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanik ning kellel on Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel, võib soetada, omada ja vallata käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 loetletud relva, kui talle on käesolevas seaduses füüsilisele isikule ettenähtud alustel ja korras antud Eestis relvaluba.”;

6) paragrahvi 30 lõikest 21 jäetakse välja tekstiosa „, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik,”;

7) paragrahvi 35 lõikest 51 jäetakse välja teine lause;

8) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) on karistatud karistusseadustiku §-s 911, 115, 116, 117, 118, 1181, 119, 1191, 120, 121, 151, 183, 185, 187, 200, 251, 255, 256, 263, 414, 415, 416, 418, 4181, 4182, 419, 420, 4232 või 424 sätestatud kuriteo eest;”;

9) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) on karistatud tulirelva, laskemoona, lõhkeseadeldise või lõhkeainega toimepandud kuriteo eest või karistusseadustiku §-s 89, 90, 113, 114, 184, 231, 232, 233, 234, 2341, 2342, 235, 2351, 2352, 2353, 236, 237, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 238, 239, 241, 244, 246, 274 või 302 sätestatud kuriteo eest, sõltumata sellest, kas need karistusandmed on karistusregistrist kustutatud;”;

10) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) on tagaotsitav, kahtlustatav või süüdistatav käesoleva lõike punktis 6 või 61 sätestatud kuriteos;”;

11) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 112 järgmises sõnastuses:

„112) on väärteomenetluse korras karistatud vaenu õhutamise või rahvusvahelise kuriteo toetamise ja õigustamise eest;”;

12) paragrahvi 36 lõiget 2 täiendatakse pärast arvu „111” arvuga „, 112”;

13) paragrahvi 361 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(41) Käesoleva seaduse § 30 lõikes 2 nimetatud välismaalane peab esitama kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi § 36 lõike 1 punktides 6–8 sätestatud andmete kohta.”;

14) paragrahvi 37 lõiget 2 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) relvaluba või soetamisluba taotleva äriühingu aktsionäride, osanike, nõukogu või juhatuse liikmete ning juriidilise isiku juhtimise üle valitsevat mõju omavate muude isikute nimekirja, kus on märgitud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, kodakondsus, isikukood, selle puudumisel sünniaeg ja elukoht ning juriidilise isiku täielik nimi, asukoht ja äriregistrikood;
12) välismaalasest äriühingu aktsionäri, osaniku, nõukogu või juhatuse liikme ning juriidilise isiku juhtimise üle valitsevat mõju omava muu isiku kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi käesoleva seaduse § 40 lõike 1 punktis 5 nimetatud rahvusvahelise julgeoleku vastase kuriteo ning punktides 6 ja 7 sätestatud andmete kohta;”;

15) paragrahvi 40 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) kelle aktsionär või osanik, nõukogu või juhatuse liige või juriidilise isiku juhtimise üle valitsevat mõju omav muu isik ei ole Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanik.”;

16) paragrahvi 41 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Relvaluba, paralleelrelvaluba või relvakandmisluba väljastatakse, kui isik vastab jätkuvalt käesolevas seaduses sätestatud nõuetele ja ei esine käesoleva seaduse §-s 36 või 40 sätestatud loa andmist välistavaid asjaolusid.”;

17) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) loa omaja on tagaotsitav, kahtlustatav või süüdistatav käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punktis 6 või 61 sätestatud kuriteos;”;

18) paragrahvi 43 lõike 1 punktis 7 asendatakse tekstiosa „punktides 5‒8” tekstiosaga „punktides 5‒9”;

19) paragrahvi 602 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad „tegevusloa kehtivus on peatatud või”;

20) paragrahvi 602 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) käesoleva seaduse alusel taotlejale väljastatud tegevusloa kehtivus on peatatud.”;

21) paragrahvi 603 lõike 8 punktis 3 asendatakse tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „lõike 1 punktides 1–5”;

22) paragrahvi 67 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) tema aktsionär või osanik, nõukogu või juhatuse liige või juriidilise isiku juhtimise üle valitsevat mõju omav muu isik on Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanik;”;

23) paragrahvis 835 ja § 8323 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „punktides 5‒8” tekstiosaga „punktides 5‒9”;

24) paragrahvi 8325 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vastutaval isikul peavad olema täidetud käesoleva seaduse § 30 lõigetes 2 ja 21 ning § 8324 lõigetes 1 ja 3‒5 sätestatud nõuded ning ta töökoht peab asuma alaliselt Eestis.”;

25) paragrahvi 85 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Kaitseministeerium võib maksta hüvitist kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle territooriumil paikneb Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli või kelle taristut selle kasutamine vahetult ja oluliselt puudutab või kuhu ulatub selle kasutamisega kaasnev oluline häiring.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud hüvitise ulatuse, maksmise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

26) paragrahvi 861 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „litsentsi” sõnadega „ja kellel on kehtiv relvaluba”;

27) paragrahvi 91 täiendatakse lõigetega 39–45 järgmises sõnastuses:

„(39) Enne 2023. aasta 15. märtsi käesoleva seaduse alusel füüsilisele isikule, kes ei ole Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanik, väljastatud relvaluba, soetamisluba, paralleelrelvaluba, relvakandmisluba, kollektsioneerimisluba, Euroopa tulirelvapass ning käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 ja § 624 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud luba kehtib kuni 2024. aasta 15. märtsini, välja arvatud, kui loal märgitud kehtivusaeg on lühem või ilmneb mõni loa kehtetuks tunnistamise alus. Loa kehtivuse lõppemisel tuleb lähtuda käesoleva seaduse §-s 44 sätestatud nõuetest, välja arvatud relva ja laskemoona võõrandamiseks ettenähtud tähtaeg.

(40) Käesoleva paragrahvi lõiget 39 ei kohaldata määratlemata kodakondsusega isiku suhtes, kellele on enne 2023. aasta 15. märtsi käesoleva seaduse alusel väljastatud relvaluba, soetamisluba, paralleelrelvaluba, relvakandmisluba, kollektsioneerimisluba, Euroopa tulirelvapass või käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 või § 624 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud luba. Määratlemata kodakondsusega isikule väljastatud luba kehtib loal märgitud kehtivusaja lõpuni või kuni ilmneb mõni loa kehtetuks tunnistamise alus. Loa kehtivuse lõppemisel tuleb lähtuda käesoleva seaduse §-s 44 sätestatud nõuetest, välja arvatud relva ja laskemoona võõrandamiseks ettenähtud tähtaeg.

(41) Enne 2023. aasta 15. märtsi juriidilisele isikule, kelle aktsionär või osanik, nõukogu või juhatuse liige või juriidilise isiku juhtimise üle valitsevat mõju omav muu isik ei ole Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanik, väljastatud juriidilise isiku relvaluba, soetamisluba, kollektsioneerimisluba ning käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 ja § 624 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud luba kehtib kuni 2024. aasta 15. märtsini, välja arvatud, kui loal märgitud kehtivusaeg on lühem või ilmneb mõni loa kehtetuks tunnistamise alus. Loa kehtivuse lõppemisel tuleb lähtuda käesoleva seaduse §-s 44 sätestatud nõuetest, välja arvatud relva ja laskemoona võõrandamiseks ettenähtud tähtaeg.

(42) Isikul, kelle luba kaotas kehtivuse käesoleva paragrahvi lõigete 39–41 alusel, on kohustus relv ja laskemoon võõrandada ühe aasta jooksul relva ja laskemoona üleandmise päevast arvates.

(43) Enne 2023. aasta 15. märtsi tegevusluba omavale juriidilisele isikule, kelle aktsionär või osanik, nõukogu või juhatuse liige või juriidilise isiku juhtimise üle valitsevat mõju omav muu isik ei ole Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanik, väljastatud tegevusluba ning käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 ja § 624 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud luba kehtib kuni 2024. aasta 15. märtsini, välja arvatud, kui loal märgitud kehtivusaeg on lühem või ilmneb mõni loa kehtetuks tunnistamise alus. Loa kehtivuse lõppemisel tuleb lähtuda käesoleva seaduse §-des 71 ja 8338 sätestatud nõuetest.

(44) Käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punkti 61 ei kohaldata isiku suhtes, kellele on enne 2023. aasta 15. märtsi väljastatud relvaluba, soetamisluba, paralleelrelvaluba, relvakandmisluba, kollektsioneerimisluba, Euroopa tulirelvapass või käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 või § 624 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud luba, selle loa tähtaegsel vahetamisel andmete muutmise või loa kehtivuse lõppemise tõttu.

(45) Isiku suhtes, kellele on enne 2023. aasta 15. märtsi väljastatud relvaluba, soetamisluba, paralleelrelvaluba, relvakandmisluba, kollektsioneerimisluba või Euroopa tulirelvapass kohaldatakse alates 2023. aasta 15. märtsist käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punkti 61, kui teda karistatakse selles punktis nimetatud kuriteo toimepanemise eest.”.

§ 2.  Erakorralise seisukorra seaduse muutmine

Erakorralise seisukorra seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 151 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „korras” tekstiosaga „ning sõjarelva käesoleva seaduse § 20 lõike 3 punktis 11 sätestatud tingimustel”;

2) paragrahvi 20 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) teha kooskõlastatult riigikaitse valdkonna eest vastutava ministriga ettepaneku erakorralise seisukorra juhile anda Politsei- ja Piirivalveametile ning Kaitsepolitseiametile õigus kasutada sõjarelvi, kui see on vältimatult vajalik riigi julgeoleku või põhiseadusliku korra tagamiseks või riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardava vahetu ohu tõrjumiseks käesoleva seaduse § 3 punktides 1 ja 5 nimetatud juhtudel.”.

§ 3.  Julgeolekuasutuste seaduse muutmine

Julgeolekuasutuste seaduse 4. peatükki täiendatakse §-ga 351 järgmises sõnastuses:

§ 351. Lõhkematerjali käitlemine

(1) Kaitsepolitseiameti ametnik võib oma teenistusülesannete täitmisel käidelda lõhkematerjali.

(2) Kaitsepolitseiameti poolt lõhkematerjali käitlemise korra kehtestab Kaitsepolitseiameti peadirektor.”.

§ 4.  Karistusregistri seaduse muutmine

Karistusregistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) käesoleva seaduse § 20 lõike 1 punktides 12 ja 16 nimetatud juhul Kaitseliidu seaduse või relvaseaduse nõuetele vastavuse kontrollimisel.”;

2) paragrahvi 20 lõike 1 punkti 12 täiendatakse pärast sõnu „Kaitseliidu seaduse” sõnadega „ning relvaseaduse”;

3) paragrahvi 20 lõike 1 punkti 16 täiendatakse pärast sõnu „taustakontrolli tegemiseks” sõnadega „ning relvaseaduse nõuetele vastavuse kontrollimiseks”.

§ 5.  Korrakaitseseaduse muutmine

Korrakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 74 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vahetu sund on füüsilise isiku (edaspidi isik), looma või asja mõjutamine füüsilise jõu, erivahendi, relva või lahingumoonaga.”;

2) paragrahvi 74 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Lahingumoon on lahingumoon relvaseaduse § 833 lõike 2 tähenduses.”;

3) paragrahvi 75 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lahingumoona võib kasutada Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ja Kaitsevägi.”;

4) paragrahvi 781 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

5) seadust täiendatakse §-ga 784 järgmises sõnastuses:

§ 784. Lahingumoon

Politsei, Kaitseväe ja seaduses sätestatud juhtudel muu korrakaitseorgani lahingumoon on:
1) kuni 40 mm läbimõõduga kild- ja fugassgranaat;
2) käest heidetav granaat;
3) pisaravoolust, suitsu-, heli-, valgus- või muud efekti või valuaistingut esilekutsuv granaat.”;

6) seaduse 5. peatükki täiendatakse §-dega 811 ja 812 järgmises sõnastuses:

§ 811. Lahingumoona kasutamine

(1) Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Kaitsevägi võib kasutada kõrgendatud ohu tõrjumiseks lahingumoona, kui ohu tõrjumine muu vahetu sunni vahendiga ei ole võimalik või ei ole õigel ajal võimalik, ning arvestusega, et lahingumoona kasutamisel tehakse kõik võimalik, et sellega ei seataks ohtu muud kaalukat hüve.

(2) Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Kaitsevägi võib kasutada isiku suhtes lahingumoona ainult tema ründamis- või vastupanuvõimetuks muutmiseks äärmise abinõuna juhul, kui seda eesmärki ei ole võimalik saavutada looma ega asja vastu lahingumoona kasutamisega ega muu vahetu sunni vahendiga, ning kui see on ühtlasi vajalik, et:
1) tõrjuda vahetu oht elule;
2) tõkestada isiku tegevust riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardava vahetu ohu korral.

(3) Lahingmoona ei ole lubatud kasutada rahumeelsel avalikul kogunemisel rahvahulga vastu.

(4) Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti struktuuriüksused ja ametikohad, kellel on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud meetme kohaldamise õigus, määrab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

(5) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata käesoleva seaduse § 784 punkti 3 puhul.

§ 812. Lõhkematerjali käitlemine ja nõuded lõhkamiskohale

(1) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori määratud struktuuriüksus võib käesoleva seaduse § 781 punktis 10 nimetatud lõhkamisseadeldise valmistamiseks käidelda lõhkematerjali.

(2) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori määratud struktuuriüksuse poolt lõhkematerjali käitlemise korra ja nõuded lõhkamiskohale kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 6.  Riigikaitseseaduse muutmine

Riigikaitseseaduse § 9 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Vabariigi Valitsus võib kõrgendatud kaitsevalmiduse või sõjaseisukorra ajal anda Politsei- ja Piirivalveametile ning Kaitsepolitseiametile õiguse kasutada sõjarelvi, kui see on vältimatult vajalik riigi julgeoleku tagamiseks või riigi julgeolekut ähvardava vahetu ohu tõrjumiseks.”.

§ 7.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 15. märtsil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json