Teksti suurus:

Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2023, 22

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.03.2023 otsus nr 287

Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine)

Vastu võetud 22.02.2023

§ 1.  Relvaseaduse muutmine

Relvaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Tulirelvadealane teabevahetus ja koostöö Euroopa Liidus

(1) Politsei- ja Piirivalveamet vahetab Euroopa Liidu liikmesriikide pädevate asutustega teavet avaliku korra, riigi julgeoleku või isiku ebausaldusväärsusega seotud põhjusel relvaloa, soetamisloa, relvakandmisloa või relva- ja padrunikollektsioneerimisloa (edaspidi kollektsioneerimisluba) andmisest keeldumise kohta ning tulirelva teise Euroopa Liidu liikmesriiki viimise eelloa ja loa kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel lähtutakse teabe vahetamisel järgmistest Euroopa Liidu otsekohalduvatest õigusaktidest:
1) komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/686, milles nähakse ette nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ kohane üksikasjalik kord liidusisest tulirelvade üleandmist käsitleva teabe korrapäraseks elektroonseks vahetamiseks (ELT L 116, 03.05.2019, lk 1–4);
2) komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1423, millega nähakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2021/555 ette teatavate tulirelvade omandamise või valdamise lubade andmisest keeldumist käsitleva teabe korrapärase elektroonilise vahetamise üksikasjalik kord (ELT L 307, 01.09.2021, lk 3–8).

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavet vahetatakse siseturu infosüsteemi kaudu, mida on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1–11) (edaspidi siseturu infosüsteem).

(4) Politsei- ja Piirivalveamet teavitab Euroopa Liidu liikmesriigi pädevaid asutusi siseturu infosüsteemi kaudu isikust:
1) kellele keelduti väljastamast käesoleva seaduse § 26 lõike 4 või 5 alusel kollektsioneerimisluba;
2) kellele keelduti väljastamast käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punktis 1, 2, 3, 5, 6, 61, 7, 8, 9, 11, 111 või 112 või lõikes 4 sätestatud loa andmist välistavate asjaolude tõttu relvaluba, soetamisluba või relvakandmisluba;
3) kelle relvaloa, soetamisloa, kollektsioneerimisloa või relvakandmisloa kehtivus peatati käesoleva seaduse § 26 lõikes 8, § 401 lõikes 7 või § 43 lõike 1 punktis 1, 11, 2, 21 või 5 sätestatud alusel;
4) kelle relvaluba, soetamisluba, kollektsioneerimisluba või relvakandmisluba tunnistati kehtetuks käesoleva seaduse § 26 lõikes 10 või 11, § 43 lõike 3 punktis 2, 9, 91, 94 või 95 või lõikes 31, 32 või 33 või § 401 lõikes 7 sätestatud alusel.

(5) Siseturu infosüsteemi kaudu vahetatud teave jääb siseturu infosüsteemis juurdepääsetavaks kümneks aastaks alates käesoleva lõike punktides 1–3 osutatud kuupäevast, mis asjaomase keeldumisotsuse puhul kehtib ja on nimetatud kuupäevadest kõige hilisem, võttes arvesse võimalikku ajakohastamist komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1423 artikli 4 alusel:
1) kuupäev, mis on siseturu infosüsteemis märgitud kuupäevana, millal tehti keeldumisotsus;
2) kuupäev, mis on siseturu infosüsteemis märgitud kuupäevana, millal kirjet viimati ajakohastati, et kinnitada, et keeldumisotsus on endiselt jõus;
3) kuupäev, mis on siseturu infosüsteemis märgitud keeldumisotsuse kindla lõppkuupäevana.

(6) Politsei- ja Piirivalveamet kontrollib, kas relvaluba, soetamisluba, relvakandmisluba või kollektsioneerimisluba taotleva isiku kohta on siseturu infosüsteemi esitatud teade, et talle on keeldutud väljastamast teises Euroopa Liidu liikmesriigis turvalisuse või tema ebausaldusväärsusega seotud põhjusel relva käitlemise luba.

(7) Politsei- ja Piirivalveamet teavitab Euroopa Liidu liikmesriigi pädevaid asutusi siseturu infosüsteemi kaudu, et on väljastanud käesoleva seaduse § 624 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise dokumendi, ning kontrollib siseturu infosüsteemi esitatud teavet dokumentide kohta, mis on vajalikud relva ja laskemoona Eestisse või Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamiseks.”;

2) paragrahvi 201 lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad „relva- ja padrunikollektsioneerimisluba” sõnaga „kollektsioneerimisluba”;

3) paragrahvi 23 lõike 9 punktis 1 asendatakse tekstiosa „, pikendamine või vahetamine” tekstiosaga „või pikendamine”;

4) paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 24. Teenistus- ja tsiviilrelvade register ning elektrooniline menetlus

(1) Teenistus- ja tsiviilrelvade register on käesolevas seaduses sätestatud lubade ja Euroopa tulirelvapassi taotluste esitamiseks ja menetlemiseks, lubade ja passi väljastamiseks või sellest keeldumiseks, loa omajate, relvade ja laskemoona tüübikinnituste, relvade ja laskemoona ning nende omanike ja valdajate üle arvestuse pidamiseks asutatud andmekogu. Teenistus- ja tsiviilrelvade registri eesmärk on:
1) tagada Eestisse kaubana saabunud ja Eestis alaliselt asuvate teenistus- ja tsiviilrelvade ning nende laskemoona, tulirelva oluliste osade, lisaseadmete ja laskekõlbmatute relvade jälgitavus;
2) tagada käesoleva seaduse § 8333 lõikes 1 sätestatud tegevusloa omaja soetatud või valmistatud sõjarelva, selle olulise osa, laskemoona ja lahingumoona jälgitavus;
3) tagada käesoleva seaduse alusel luba taotlevate isikute, loa omajate ning relvaomanike ja -valdajate üle tõhus järelevalve;
4) hõlbustada registrisse kantud relvade, nende oluliste osade, lisaseadmete, laskemoona ja lahingumoona vaba liikumist ning nende andmete alusel järelevalve teostamist;
5) lihtsustada aruannete ja analüüside koostamist ning teadus- ja arendustegevust.

(2) Teenistus- ja tsiviilrelvade registris töödeldakse järgmisi andmeid:
1) loa taotlemise ja väljastamisega seotud andmed, mis on vajalikud käesolevas seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks;
2) loa omajate ja relvaomanike andmed, sealhulgas nende isikut tõendava dokumendi ja tervisetõendi andmed;
3) piiratud tsiviilkäibes olevate relvade, tulirelva oluliste osade, lisaseadmete, laskemoona, püssirohu ja sütikute andmed;
4) relva- ja padrunikollektsiooni kuuluvate relvade, välja arvatud muuseumi relvakollektsiooni kuuluvate relvade andmed;
5) laskekõlbmatute relvade andmed;
6) laskekõlbmatute relvade omanike andmed;
7) tüübikinnitusega relvamarkide ja -mudelite ning nende modifikatsioonide andmed;
8) tüübikinnitusega padrunimudelite ja nende modifikatsioonide andmed;
9) teenistusrelvade, nende oluliste osade, lisaseadmete ja laskemoona omanike ning valdajate andmed;
10) sõjarelvade, nende oluliste osade, laskemoona ja lahingumoona käibe jälgitavuse tagamiseks vajalikud andmed;
11) leitud relva andmed;
12) leitud relvast teavitaja andmed;
13) asitõendiks tunnistatud või konfiskeeritud relva andmed.

(3) Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kantavate andmete täpsem koosseis sätestatakse registri põhimääruses.

(4) Teenistus- ja tsiviilrelvade registri põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(5) Relva andmed kantakse teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse Eestisse sisseveol, Eestis relva valmimisel ja markeerimisel, registreerimata relva leidmisel, relva asitõendiks tunnistamisel või konfiskeerimisel ning relva sõjaväerelvade registrist teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kandmisel.

(6) Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse ei kanta järgmiste relvade andmeid:
1) piiramata tsiviilkäibega relv;
2) kumminui;
3) transiitveosena veetav relv;
4) teenistusrelvade hulka kuuluv külmrelv.

(7) Käesoleva seaduse § 66 lõike 1 punktides 1–2, 5 ja 6 sätestatud tegevusloa omaja esitab teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse andmed, mis tagavad tsiviilkäibes lubatud relva, tulirelva olulise osa, lisaseadme, piiratud käibega padrunisalve, laskemoona, püssirohu ja sütiku käibe jälgitavuse.

(8) Käesoleva seaduse § 8333 lõike 1 punktides 1 ja 6 sätestatud tegevusloa omaja esitab teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse andmed, mis tagavad sõjarelva, selle olulise osa, laskemoona ning lahingumoona käibe jälgitavuse.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärkide täitmiseks võib töödelda ka isiku varasemaid rahvastikuregistri isikuandmeid.

(10) Teenistus- ja tsiviilrelvade registri vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet. Volitatud töötleja määratakse registri põhimääruses.

(11) Teenistus- ja tsiviilrelvade registri isikustatud andmed on juurdepääsupiiranguga ning tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

(12) Käesoleva seaduse § 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud relva omaval asutusel, § 66 lõikes 1 ja § 8333 lõikes 1 nimetatud tegevusloa omajal, tüübikinnituse tegijal, kohtutäituril, pankrotihalduril ning füüsilise isiku maksejõuetuse seaduses nimetatud usaldusisikul on juurdepääs teenistus- ja tsiviilrelvade registri isikuandmetele, et täita neile käesoleva seaduse alusel antud ülesandeid. Muudel isikutel on juurdepääs registri isikuandmetele juhul, kui see õigus tuleneb seadusest.

(13) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 12 sätestatule väljastatakse isikuandmeid andmesubjekti nõusolekul. Andmesubjekti nõusolekuta väljastatakse isikuandmeid teadus- ja ajaloouuringuks, riiklikuks statistikaks või süüteo- või kohtumenetluses tõe väljaselgitamiseks ning Andmekaitse Inspektsioonile, et tagada tema ülesannete täitmine, ning muul juhul, kui teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kantud andmete väljastamine või edastamine on seaduses sätestatud.

(14) Teenistus- ja tsiviilrelvade registri põhimääruses sätestatakse:
1) registri ülesehitus ja organisatsiooniline struktuur;
2) registrisse kantud andmete koosseis;
3) registri andmeandjad ja -saajad;
4) andmevahetuse viis;
5) vajaduse korral muud registri pidamisega seotud korralduslikud küsimused.

(15) Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kantud relva, sealhulgas laskekõlbmatu tulirelva, selle omaniku ja käesoleva seaduse alusel väljastatud loa andmetel on õiguslik tähendus.

(16) Käesoleva seaduse alusel väljastatava loa ja Euroopa tulirelvapassi taotlus ning sellega seotud dokumendid esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse. Kui taotlust ja sellega seotud dokumente ei ole võimalik esitada elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu, esitatakse need Politsei- ja Piirivalveametile, kes kannab andmed teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.

(17) Käesoleva seaduse alusel väljastatud loa ja Euroopa tulirelvapassi andmed tehakse taotlejale ja käesoleva seaduse § 66 lõike 1 punktis 1, 2, 4 või 5 sätestatud tegevusalal tegutsejale kättesaadavaks teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu. Loa väljastamise kohta saadetakse taotlejale teade Politsei- ja Piirivalveameti elektroonilisse iseteeninduskeskkonda, taotleja elektronposti aadressil, lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril või mõnel muul kokkulepitud viisil.

(18) Välisriigile võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmeid edastada Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks või rahvusvahelise konventsiooni, välislepingu või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.

(19) Teenistus- ja tsiviilrelvade registri vastutaval töötlejal on õigus isiku nõusolekul kasutada tema registrisse kantud kontaktandmeid, et saata järgmisi teavitusi:
1) käesoleva seaduse alusel isikule väljastatud loaga seotud teave, näiteks loa teenistus- ja tsiviilrelvade registris kättesaadavaks tegemine või loa kehtivusaja lõppemine;
2) õigusaktide muudatused;
3) muu relvade käitlemisega seotud teave.

(20) Teenistus- ja tsiviilrelvade registri vastutaval töötlejal on õigus kasutada registrisse kantud kontaktandmeid, et pärida tagasisidet isikule teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu osutatud teenusega rahulolu kohta.”;

5) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõnad „relva- ja padrunikollektsioneerimisloa (edaspidi kollektsioneerimisluba)” sõnaga „kollektsioneerimisloa”;

6) paragrahvi 25 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Kollektsioneerimisloale kantakse järgmised andmed:
1) loa omaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
2) kollektsiooni pidaja elu- või asukoha aadress;
3) relvahoidla aadress;
4) kollektsioneeritava relva või laskemoona liik, mark, mudel, kaliiber ja markeering;
5) relva isiku nimele registreerimise kuupäev;
6) loa väljaandja;
7) loa väljaandmise kuupäev;
8) loa kehtivuse lõppkuupäev.”;

8) paragrahvi 26 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse tekstiosa „lõike 2 punktides 2–4 ja 6” tekstiosaga „lõikes 2”;

9) paragrahvi 26 lõike 2 esimeses lauses asendatakse arv „5” arvuga „6”;

10) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Soetamisloa taotlemisel esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile taotlus, milles märgitakse taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood ning soetatava relva liik, mark, mudel, kaliiber ja markeering.”;

11) paragrahvi 31 lõike 4 esimesest lausest, § 39 lõike 1 esimesest lausest ja § 603 lõikest 3 jäetakse välja sõna „kirjaliku”;

12) paragrahvi 32 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Soetamisluba annab selle omajale õiguse soetada loal märgitud liiki relva koos selle laskemoonaga käesoleva seaduse § 46 lõikes 5 nimetatud koguses.”;

13) paragrahvi 32 lõiked 5, 61, 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 32 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Soetamisloale kantakse järgmised andmed:
1) loa omaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
2) soetada lubatud relva liik käesoleva seaduse § 11 ja § 12 lõike 1 järgi;
3) soetada lubatud relva otstarve, lähtudes käesoleva seaduse § 28 lõike 1 punktidest 1–6 või § 31 lõike 1 punktidest 1–7;
4) soetada lubatud relvade arv;
5) loa väljaandja;
6) loa väljaandmise kuupäev;
7) loa kehtivuse lõppkuupäev.”;

15) paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui relv soetatakse tegevusloa omajalt, kantakse soetatud relva andmed tehingu sooritamisel teenistus- ja tsiviilrelvade registris relva soetaja relvaloale. Välisriigist soetatud relva registreerimiseks ja selle andmete relvaloale kandmiseks kohustub relva soetaja esitama relva seitsme tööpäeva jooksul Eestisse saabumise päevast arvates elu- või asukohajärgsele prefektuurile.”;

16) paragrahvi 33 lõiked 2 ja 5–7 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 33 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „soetamisluba ning”;

18) paragrahvi 34 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Politsei- ja Piirivalveamet väljastab relvaloa ametniku suulise otsuse alusel isikule:”;

19) paragrahvi 34 lõike 1 punktis 3 asendatakse arv „5” arvuga „6”;

20) paragrahvi 34 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Füüsilise isiku relvaloale kantakse järgmised andmed:
1) loa omaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) loa omajale lubatud relva liik, lähtudes käesoleva seaduse § 11 punktist 1, 2, 3, 4 või 8 ning § 12 lõikest 1;
3) loa omajale lubatud relva otstarve, lähtudes käesoleva seaduse § 28 lõike 1 punktidest 1–6;
4) loa omaja omandis oleva relva liik, otstarve, mark, mudel, kaliiber ja markeering;
5) relva hoiukoht;
6) relva isiku nimele registreerimise kuupäev;
7) loa väljaandja;
8) loa väljaandmise kuupäev;
9) loa kehtivuse lõppkuupäev.”;

21) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Paralleelrelvaloale kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud andmetele lisaks relvaomaniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood.”;

22) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Juriidilise isiku relvaloale kantakse järgmised andmed:
1) juriidilise isiku nimi ja registrikood;
2) juriidiline aadress, vajaduse korral filiaali nimi ja asukoht;
3) juriidilise isiku juhi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
4) vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
5) relva liik, otstarve, mark, mudel, kaliiber ja markeering;
6) relva isiku nimele registreerimise kuupäev;
7) relva hoiukoha aadress;
8) loa väljaandja;
9) loa väljaandmise kuupäev;
10) loa kehtivuse lõppkuupäev.”;

23) paragrahvi 34 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Relvaloa kehtivusaeg on kuni viis aastat, kuid mitte pikem kui isikule väljastatud tervisetõendi kehtivusaeg. Paralleelrelvaloa kehtivus on piiratud relvaomaniku relvaloa kehtivusega ja paralleelrelvaluba kaotab kehtivuse relvaomaniku relvaloa kehtetuks tunnistamise korral või relvaomaniku taotluse alusel. Sellisel juhul on isikul õigus vahetada paralleelrelvaluba relvaloa vastu kolme kuu jooksul alates loa kehtivuse lõppemise päevast.”;

24) paragrahvi 34 lõiked 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 35 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Füüsilise isiku soetamisloa või relvaloa taotluse vaatab läbi Politsei- ja Piirivalveamet kahe kuu jooksul kõigi nõutavate dokumentide esitamise ja riigilõivu tasumise päevast arvates.

(2) Relvaloa saamiseks on taotleja kohustatud esitama:
1) taotluse, märkides selles oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja kontaktandmed ning käitlemiseks soovitava relva liigi, otstarbe ja hoiukoha;
2) dokumendid, mis tõendavad tema vastavust käesoleva seaduse §-s 29 või 30 sätestatud nõuetele;
3) tervisetõendi;
4) dokumendi, mis tõendab vähemalt sellise 16-tunnise esmaabikoolituse läbimist, mille on andnud tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja kellel on sellekohane tunnistus.

(3) Paralleelrelvaloa saamiseks on taotleja kohustatud lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud dokumentidele esitama relvaomaniku ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kontaktandmed ning nõusoleku tema relva kasutamiseks paralleelrelvaloa alusel.

(4) Soetamisloa saamiseks on taotleja kohustatud esitama taotluse, märkides selles oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja kontaktandmed ning soetada soovitava relva otstarbe, margi või liigi või konkreetse relva andmed. Soetamisloa taotlejal peab olema kehtiv relvaluba.

(5) Enne relvaloa, paralleelrelvaloa või soetamisloa taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu.

(6) Relvaloa või paralleelrelvaloa võib väljastada isikule, kes on sooritanud eksami, mis koosneb teooriaeksamist ja relva käsitsemise katsest (edaspidi koos relvaeksam). Kui taotletakse gaasi- või akustilise relva soetamisluba või relvaluba, ei pea relvaeksamil relva käsitsemise katset sooritama. Relvaeksami tulemus kehtib üks aasta selle sooritamise päevast arvates.

(7) Relvaeksam sooritatakse eesti keeles.

(8) Enne relvaeksamit peab isik tasuma riigilõivu.

(9) Relvaeksami nõuded ja läbiviimise korra ning soetamisloa ja relvaloa andmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(10) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3 ja 4 ning lõikes 6 sätestatud nõudeid ei kohaldata:
1) politseiametnikule, vanglaametnikule, demineerija kutsega Päästeameti ametnikule ja tegevväelasele, kellel on teenistus- või sõjaväerelva kandmise õigus ning kes vastab politsei-, vangla-, pääste- või tegevteenistusse asumisel esitatavatele tervisenõuetele;
2) abipolitseinikule, kellele on antud abipolitseiniku seaduse §-s 12 sätestatud alusel ja korras tulirelva kandmise õigus ning kes vastab abipolitseinikuks asumisel esitatavatele tervisenõuetele;
3) Kaitseliidu tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relva kandmise luba ja käesoleva seaduse §-s 351 sätestatud kehtiv tervisetõend;
4) käesoleva seaduse § 30 lõigetes 3 ja 5 nimetatud isikutele.

(11) Käesoleva paragrahvi lõike 10 punktides 1–3 nimetatud isikutele väljastatakse relvaluba, paralleelrelvaluba või soetamisluba ametniku suulise otsuse alusel, kui nad on esitanud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud dokumendid, relva kandmise õiguse olemasolu tõendava dokumendi ja tervisetõendi või ametiasutuse kinnituse tervisenõuetele vastavuse kohta. Tervisenõuetele vastavust kinnitavas dokumendis peab olema märgitud selle kehtivusaeg.

(12) Relvaloa omaja ei pea relvaloa kehtivuse ajal järgmise sama liiki relva soetamisel läbima tervisekontrolli ega sooritama uut relvaeksamit. Arvestades nii tulirelva kui ka relvaraua pikkust, peab relvaloa omaja teist liiki tulirelva soetamisel sooritama tulirelva käsitsemise katse.

(13) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud tulirelva käsitsemise katset peab isik tasuma riigilõivu.

(14) Kui käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktis 1, 2, 3 või 6 nimetatud relva soetamisluba või relvaluba taotleb isik, kellel on sama lõike punktis 5 nimetatud relva käitlemiseks relvaluba, ei pea selle kehtivuse ajal sooritama käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud relvaeksamit.

(15) Kui käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktis 5 nimetatud relva soetamisluba või relvaluba taotleb isik, kellel on sama lõike punktis 1, 2, 3 või 6 nimetatud relva käitlemiseks relvaluba, ei pea selle kehtivuse ajal sooritama käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud teooriaeksamit.”;

26) paragrahvi 353 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kantud andmeid säilitatakse järgmiselt:
1) relvade, sealhulgas laskekõlbmatute relvade, tulirelva oluliste osade, lisaseadmete, piiratud käibega padrunisalvede, laskemoona, püssirohu ja sütikute andmed – 30 aastat pärast nende hävitamist, lammutamist, kandmist sõjaväerelvade registrisse, andmist riikliku ekspertiisiasutuse relvakogusse või muuseumi relvakollektsiooni või nende Eestist alaliselt välja viimist;
2) isikute isikuandmed – 30 aastat pärast isikule käesoleva seaduse alusel antud õiguse lõppemist.”;

27) paragrahvi 353 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed ja nendega seotud isikuandmed peavad olema kättesaadavad:”;

28) paragrahvi 353 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui taotlus jäetakse käesoleva seaduse alusel läbi vaatamata või keeldutakse loa väljastamisest, samuti kui leitud relv antakse üle Politsei- ja Piirivalveametile ning isik ei soovi seda endale saada, säilitatakse haldusmenetluses kogutud isikuandmeid nende kogumise ajendiks olnud ülesande täitmise kestel, kuid mitte kauem kui kümme aastat menetluses otsuse tegemisest või otsusega seotud õigusvaidluse lahendamiseni.”;

29) paragrahvi 353 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui loa väljastamisest on käesoleva seaduse § 21 lõike 4 punktis 1, 2, 3, 4 või 5 nimetatud juhul keeldutud, pikendatakse säilitustähtaega vajaduse korral kümme aastat.”;

30) paragrahvi 37 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotluse, põhjendades selles relva vajalikkust ning märkides taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi või juriidilise isiku nime ja registrikoodi, kontaktandmed ning soetada soovitava relva hoiukoha, otstarbe, liigi ja koguse;”;

31) seadust täiendatakse §-ga 401 järgmises sõnastuses:

§ 401. Relvakandmisluba

(1) Relvakandmisluba on juriidilise isiku või etendusasutuse töötajale, laskespordiklubi liikmele või käesoleva seaduse § 31 lõike 51 punktides 1 ja 2 nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse liikmele relva kandmiseks ja edasitoimetamiseks ettenähtud luba.

(2) Juriidiline isik esitab Politsei- ja Piirivalveametile põhjendatud taotluse relvakandmisloa väljastamiseks oma töötajale, laskespordiklubi liikmele või käesoleva seaduse § 31 lõike 51 punktides 1 ja 2 nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse liikmele, kellel on taotletava relvaliigi käitlemiseks kehtiv relvaluba.

(3) Relvakandmisloa taotluses märgitakse relvaomanikust juriidilise isiku nimi ja registrikood, käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud relva otstarve ja hoiukoha aadress, isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood ning selle relva liik, mark, mudel ja kaliiber, mille kandmiseks luba taotletakse.

(4) Politsei- ja Piirivalveamet vaatab taotluse läbi ühe kuu jooksul kõigi nõutavate andmete esitamise päevast arvates.

(5) Relvakandmisloale kantakse järgmised andmed:
1) loa omaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) relvaomanikust juriidilise isiku nimi ja registrikood;
3) relva otstarve, liik, mark, mudel ja kaliiber;
4) relva hoiukoha aadress;
5) loa väljaandja;
6) loa väljaandmise kuupäev;
7) loa kehtivuse lõppkuupäev.

(6) Relvakandmisloa kehtivusaeg on kuni viis aastat, kuid mitte pikem kui isikule väljastatud relvaloa või tervisetõendi kehtivusaeg.

(7) Relvakandmisloa kehtivus peatatakse ja see tunnistatakse kehtetuks käesoleva seaduse §-s 43 kehtestatud alustel ja korras.

(8) Relvakandmisluba kaotab kehtivuse töötaja töösuhte lõppemisel, laskespordiklubi liikme lahkumisel laskespordiklubist, käesoleva seaduse § 31 lõike 51 punktides 1 ja 2 nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse liikmesuse lõppemisel ning juriidilise isiku lõppemisel või tema taotluse alusel. Sellisel juhul on isikul õigus vahetada relvakandmisluba relvaloa vastu kolme kuu jooksul alates loa kehtivuse lõppemise päevast.

(9) Relvakandmisluba, mille kehtivus lõpeb eriolukorra ajal, kehtib edasi eriolukorra ajal ja 60 päeva eriolukorra lõppemisest arvates, hoolimata tervisetõendi kehtivuse lõppemisest.

(10) Kui relvakandmisloa kehtivus lõpeb või peatatakse või luba tunnistatakse kehtetuks, peab loa omaja loa kehtivuse viimasel tööpäeval või kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsusest teatamisele järgneval tööpäeval tagastama relva ja laskemoona nende omanikule. Kui relva või laskemoona ei ole võimalik omanikule tagastada, antakse need hoiule Politsei- ja Piirivalveametisse.”;

32) paragrahvid 41 ja 42 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 41. Relvaloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa kehtivuse pikendamine

(1) Relvaloa või paralleelrelvaloa, sealhulgas peatatud kehtivusega loa kehtivuse lõppemise korral pikendatakse seda loa omaja taotluse alusel. Relvakandmisloa kehtivuse lõppemise korral pikendatakse seda juriidilise isiku taotluse alusel.

(2) Relvaloa, paralleelrelvaloa või relvakandmisloa pikendamiseks tuleb Politsei- ja Piirivalveametile esitada:
1) taotlus, märkides selles taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi või juriidilise isiku nime ja registrikoodi, kontaktandmed ning relva hoiukoha;
2) tervisetõend;
3) dokumendid, mis tõendavad loa omaja vastavust käesoleva seaduse § 29 lõikes 2 või 3, § 30 lõikes 2 või 5 või § 34 lõikes 11, 12, 13, 14 või 15 sätestatud nõudele.

(3) Paralleelrelvaloa kehtivuse pikendamiseks tuleb peale käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud dokumentide esitada relvaomaniku ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ning nõusolek tema relva kasutamiseks paralleelrelvaloa alusel.

(4) Relvakandmisloa kehtivuse pikendamiseks tuleb peale käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud dokumentide esitada loa omaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ning kontaktandmed.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud dokumendid ja andmed tuleb Politsei- ja Piirivalveametile esitada vähemalt kaks kuud enne loa kehtivuse lõppemist.

(6) Enne kui relvaloa omaja esitab relvaloa, paralleelrelvaloa või relvakandmisloa kehtivuse pikendamise taotluse, peab ta tasuma riigilõivu.

(7) Kui pikendatakse sellise relvaloa või paralleelrelvaloa kehtivust, millel on märgitud relva otstarbena üksnes turvalisuse tagamine (enese ja vara kaitseks), peab isik sooritama käesoleva seaduse § 35 lõikes 6 nimetatud relva käsitsemise katse.

(8) Enne käesoleva seaduse § 35 lõikes 6 nimetatud relva käsitsemise katset peab isik tasuma riigilõivu.

(9) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud nõuet ei kohaldata käesoleva seaduse § 35 lõike 10 punktides 1–3 nimetatud isikule, kui ta esitab relva kandmise õigust tõendava dokumendi ja tervisetõendi või ametiasutuse kinnituse tervisenõuetele vastavuse kohta. Tervisenõuetele vastavust kinnitavas dokumendis peab olema märgitud selle kehtivusaeg.

(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud nõuet ei kohaldata käesoleva seaduse § 35 lõike 10 punktides 1–3 nimetatud isikule, kui ta esitab relva kandmise õigust tõendava dokumendi.

(11) Enne relvaloa kehtivuse pikendamist peab relvaloa omaja tõestama oma relvaloale kantud relvade olemasolu.

(12) Relvaloa, paralleelrelvaloa või relvakandmisloa kehtivust pikendatakse, kui ei esine käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punktis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 61, 7, 9, 10 või 15 või lõike 4 punktis 3, 4 või 5 või § 40 lõike 1 punktis 1, 2, 3 või 4 või lõike 11 punktis 1, 2, 3 või 4 sätestatud asjaolu, mis välistab loa andmise, ja kui isik on käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud juhul edukalt läbinud relva käsitsemise katse.

(13) Kui pikendatakse sellise relvaloa, paralleelrelvaloa või relvakandmisloa kehtivust, mille kehtivus on käesoleva seaduse alusel peatatud, jätkub loa peatatus, kuni langeb ära peatamise aluseks olev asjaolu või möödub pikendatava loa kehtivuse peatamise otsuses märgitud tähtaeg.

§ 42. Kollektsioneerimisloa, relvaloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa andmete muutmine

(1) Kollektsioneerimisloa, relvaloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa omaja on kohustatud teavitama Politsei- ja Piirivalveametit:
1) relva kadumisest, vargusest või hävimisest;
2) relva hoiukoha asukoha muutumisest;
3) relva otstarbe muutmise soovist.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul tuleb Politsei- ja Piirivalveametit teavitada viivitamata ning punktis 2 või 3 nimetatud juhul seitsme tööpäeva jooksul.

(3) Kollektsioneerimisloa, relvaloa, paralleelrelvaloa või relvakandmisloa andmete muutmiseks tuleb Politsei- ja Piirivalveametile esitada:
1) taotlus, märkides selles taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi või juriidilise isiku nime ja registrikoodi ning kontaktandmed;
2) käesoleva seaduse § 35 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed.

(4) Enne kollektsioneerimisloa, relvaloa, paralleelrelvaloa või relvakandmisloa andmete muutmise taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv.

(5) Politsei- ja Piirivalveamet muudab andmed kollektsioneerimisloal, relvaloal, paralleelrelvaloal või relvakandmisloal 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates, kui ei esine käesoleva seaduse § 29 lõikes 1, 2, 21, 22 või 3, § 30 lõikes 2 või 21, § 36 lõike 1 punktis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 61, 7, 9, 10 või 15 või lõike 4 punktis 3, 4 või 5 või § 40 lõike 1 punktis 1, 2, 3 või 4 või lõike 11 punktis 1, 2, 3 või 4 sätestatud asjaolu, mis välistab loa andmise.”;

33) paragrahvi 43 lõike 3 punktid 3 ja 5–7 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 44 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Soetamisloa või relvaloa kehtivuse lõppemise või peatamise või loa kehtetuks tunnistamise korral on loa omaja või relvaomanik või -valdaja või muu isik, kelle valduses on relv ja selle laskemoon, kohustatud andma need hiljemalt loa kehtivuse viimasel tööpäeval või kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsusest teatamisele järgneval tööpäeval üle Politsei- ja Piirivalveametile.”;

35) paragrahvi 44 lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „ning paralleelrelvaloa politseile”;

36) paragrahvi 44 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „Loa, relva” sõnaga „Relva”;

37) paragrahvi 44 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Relva ja laskemoona üleandmine-vastuvõtmine vormistatakse aktiga, milles on kirjas üleandja ja vastuvõtja ees- ja perekonnanimi, üleandmise aeg ja koht, üleandmise põhjus, andmed üleantava relva liigi, margi, mudeli ja markeeringu kohta ning üleantava relva komplektsuse ja seisukorra kirjeldus. Üleantava laskemoona kohta kirjutatakse akti kaliiber ja kogus. Akt koostatakse kahes eksemplaris ning sellele kirjutavad alla relva või laskemoona üleandja ning Politsei- ja Piirivalveameti esindaja. Üks eksemplar jääb Politsei- ja Piirivalveametile, teine üleandjale.”;

38) paragrahvi 44 lõikes 6 asendatakse sõnad „erikonfiskeerimise otsuse alusel” sõnadega „kohtu otsuse alusel konfiskeeritud ja”;

39) paragrahvi 44 lõike 7 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Juhul kui soetamisloa või relvaloa kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsuse peale esitati kaebus kohtule või vaie Politsei- ja Piirivalveametile ning kohus või Politsei- ja Piirivalveamet on tunnistanud loa kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise seadusega vastuolus olevaks, on Politsei- ja Piirivalveamet kohustatud taastama soetamisloa või relvaloa kehtivuse ning tegema sellekohase kande teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.”;

40) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui isiku nimele on registreeritud tulirelv, millel on mitu otstarvet, võib füüsiline isik hoida laskemoona koguses, mis ei ületa suurima lubatud kogusega otstarbe laskemoona kogust.”;

41) paragrahvi 50 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Relva ja laskemoona kandval isikul peab olema kaasas isikut tõendav dokument.”;

42) paragrahvi 51 lõike 4 punktist 2 jäetakse välja sõnad „või relvakandmisluba”;

43) paragrahvi 52 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 52 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Relva ja laskemoona väljastamise üle peetakse arvestust teenistus- ja tsiviilrelvade registris nii, et oleks võimalik igal ajal kontrollida, kellele ja millal relv või laskemoon väljastati. Arvestuse pidamiseks kantakse registrisse vähemalt järgmised andmed:
1) relva väljastamise ja tagastamise kuupäev ning kellaaeg;
2) relva liik, mark, mudel, kaliiber ja markeering;
3) padrunite arv;
4) relva saanud töötaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
5) relva väljastanud töötaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.”;

45) paragrahvi 52 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Relva ja laskemoona vastuvõtnud isik teeb selle kohta märke teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.”;

46) paragrahvi 52 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Isikliku tulirelva hoiulevõtmise ja tagastamise kohta tehakse märge teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.”;

47) paragrahvi 52 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmeid säilitatakse viis aastat kande tegemisest arvates.”;

48) paragrahvi 52 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

49) paragrahv 53 tunnistatakse kehtetuks;

50) paragrahvi 59 lõikest 8 jäetakse välja sõna „kirjalikult”;

51) paragrahvi 601 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona liik, mark, mudel ja kaliiber, registreeritud relva ajutise sisse- või väljaveo korral ka relva number ja relvaomaniku nimi ning relva ajutise sisse- või väljaveo korral relva number;”;

52) paragrahvi 64 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Relva võõrandamine vormistatakse relvaomaniku või -valdaja taotluse alusel. Taotluses tuleb märkida andmed võõrandatava relva ja isiku kohta, kellele relv võõrandatakse.”;

53) paragrahvi 74 lõike 1 punktid 1–2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) nõudma relva soetajalt isikut tõendava dokumendi esitamist ja kontrollima käesoleva seaduse või Kaitseliidu seaduse alusel väljastatud seda liiki relva soetamisloa olemasolu ning nõudma laskemoona või piiratud käibega padrunisalve soetajalt isikut tõendava dokumendi ja Kaitseliidu seaduse alusel väljastatud relvaloa esitamist;
11) nõudma relva soetavalt välismaalaselt isikut tõendava dokumendi ja käesoleva seaduse § 30 lõikes 3 sätestatud dokumendi esitamist;
2) veenduma komisjonimüüki antava relva võõrandamise loa olemasolus;”;

54) paragrahvi 74 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) nõudma laskemoona soetavalt välismaalaselt isikut tõendava dokumendi ja käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 või § 624 lõike 1 punktis 1, 2 või 3 sätestatud loa esitamist;”;

55) paragrahvi 74 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) müüa relva või laskemoona isikule, kes ei esita oma isikut tõendavat dokumenti ja kellel ei ole relva soetamiseks seda liiki relva soetamisluba või laskemoona soetamiseks relvaluba;”;

56) paragrahvi 77 lõikes 5 asendatakse sõna „number” sõnaga „markeering”;

57) paragrahvi 80 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

58) paragrahvi 80 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Päritud, leitud, ühisomandis olnud või teises riigis laskekõlbmatuks või akustiliseks muudetud relva puhul märgitakse loataotluses:
1) omaniku või valdaja andmed, sealhulgas füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht ja telefoninumber või juriidilise isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;
2) relva liik, mark, mudel, kaliiber ja markeering;
3) teises riigis laskekõlbmatu või akustilise relva kohta väljaantud tõendi koopia selle olemasolul.”;

59) paragrahvi 80 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Loale kantakse järgmised andmed:
1) loa omaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
2) juriidilise isiku vastutava isiku nimi ja isikukood;
3) loa väljaandmise eesmärk;
4) relva liik, mark, mudel, kaliiber ja markeering;
5) laskemoona kaliiber ja kogus;
6) relva ümbertegeva, lammutava, laskekõlbmatuks muutva või laskekõlbmatusnõuetele vastavust tuvastava isiku andmed;
7) eritingimused;
8) loa väljaandja;
9) loa väljaandmise kuupäev;
10) loa kehtivuse lõppkuupäev.”;

60) paragrahvi 80 lõiked 10–12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Kui relv soovitakse anda komisjonimüüki, tuleb selleks taotleda Politsei- ja Piirivalveametilt relva võõrandamise luba. Relva komisjonimüüki võtmisel teavitab tegevusloa omaja sellest Politsei- ja Piirivalveametit, kes teeb teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kande. Relvaomanik võib võtta komisjonimüüki antud relva tagasi, esitades taotluse Politsei- ja Piirivalveametile, kes teeb selle kohta teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kande ning teavitab sellest tegevusloa omajat.

(11) Kui relvaluba tunnistatakse kehtetuks relva ümbertegemise ajal, annab relva Politsei- ja Piirivalveametile üle relva ümbertegija.

(12) Pärast tehingu sooritamist teeb tegevusloa omaja selle kohta kande teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse ning teavitab sellest Politsei- ja Piirivalveametit.”;

61) paragrahvi 80 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks;

62) paragrahvi 81 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) nõudma isikult, kes on toonud relva parandamiseks, ümbertegemiseks, laskekõlbmatuks muutmiseks või lammutamiseks, isikut tõendava dokumendi esitamist ja kontrollima nõutava loa olemasolu;”;

63) paragrahvi 81 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

64) paragrahvi 81 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „ja” sõnadega „kellel ei ole”;

65) paragrahvi 82 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Arvestust peetakse käesoleva seaduse §-s 75 sätestatud alustel ja korras.”;

66) paragrahvi 82 lõiked 3–5 tunnistatakse kehtetuks;

67) paragrahvi 83 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Relva ja laskemoona hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse relva või laskemoona liik, mark, mudel, kaliiber, relva markeering, kui see on olemas, laskemoona kogus, hävitamise koht, kuupäev ja moodus. Akti allkirjastavad relva või laskemoona hävitamisel viibinud isikud ning akti säilitatakse teenistus- ja tsiviilrelvade registris. Relvaomaniku või -valdaja taotlusel edastatakse talle akti koopia.”;

68) paragrahvi 84 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Teenistusrelvi käitleva asutuse kinnise lasketiiru rajamiseks ei ole vajalik käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek.

(32) Teenistusrelvi või sõjaväerelvi käitleva asutuse lasketiiru ja laskepaiga rajamiseks ei ole vajalik käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud Politsei- ja Piirivalveameti kirjalik nõusolek. Laskepaiga kasutusele võtmisest teavitatakse Politsei- ja Piirivalveametit.”;

69) paragrahvi 84 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

70) paragrahvi 84 lõikes 9 asendatakse sõnad „ei kohaldata” sõnaga „kohaldatakse”;

71) paragrahv 841 tunnistatakse kehtetuks;

72) paragrahvi 86 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

73) paragrahvi 86 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Enne relva laenamist peab laenaja tutvuma relva ja laskemoona käsitsemise ohutusnõuetega ning lasketiiru või laskepaiga sisekorraeeskirjaga. Nõudeid ja eeskirja tutvustab relvade laenutamise eest vastutav isik või laskeinstruktor. Relva laenaja vastutab relva hoidmise ning õiguspärase ja ohutu kasutamise eest.”;

74) paragrahvi 86 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Laenutaja on kohustatud pidama eraldi arvestust relva laenaja ning talle laenatud relva ja kasutada antud padrunite kohta. Arvestuses peab kajastuma laenaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, laenamise kuupäev ja kellaaeg, laenutatud relva liik, mark, mudel ja markeering ning kasutada antud padrunite arv.”;

75) paragrahvi 86 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

76) paragrahvi 86 lõike 9 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

77) seadust täiendatakse §-ga 862 järgmises sõnastuses:

§ 862. Teenistusrelvi käitleva asutuse laskeinstruktor

(1) Teenistusrelvi käitleva asutuse laskeinstruktor on asutuse juhi või tema volitatud ametniku määratud laskevõistlust või laskeharjutust läbiviiv ja laskealast tegevust korraldav isik.

(2) Teenistusrelvi käitleva asutuse laskeinstruktorile esitatavad nõuded, tema kohustused ja tema määramise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

78) paragrahvi 88 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Haldusjärelevalvet teenistusrelvade ja sõjaväerelvade käitlemise üle ning käesoleva seaduse §-s 84 nimetatud teenistusrelvi käitleva asutuse lasketiiru, laskepaiga ja sõjaväerelvi käitleva asutuse laskepaiga ning §-s 85 nimetatud lasketiiru ja harjutusvälja üle teostavad oma valitsemisalas järgmised asutused:”;

79) paragrahv 895 tunnistatakse kehtetuks;

80) paragrahvi 91 täiendatakse lõigetega 46 ja 47 järgmises sõnastuses:

„(46) Käesoleva seaduse alusel väljastatud paberil kollektsioneerimisluba, relvasoetamisluba, relvaluba, paralleelrelvaluba, tulirelvapass, juriidilise isiku relvaluba, relvakandmisluba ning relva võõrandamise, ümbertegemise, lammutamise, laskekõlbmatuks muutmise ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise luba kehtib sellel märgitud kehtivusaja lõpuni. Kehtivuse kaotanud paberluba ei pea Politsei- ja Piirivalveametile tagastama.

(47) Käesoleva seaduse alusel paberil peetavat relvade, tulirelva oluliste osade, piiratud käibega padrunisalvede, helisummutite ja lasersihikute müügiraamatut, laskemoona müügiraamatut ning parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamatut säilitatakse kuni tegevusloa kehtivuse lõppemiseni või kehtetuks tunnistamiseni. Tegevusloa kehtivuse lõppemise või kehtetuks tunnistamise korral on tegevusloa omaja kohustatud andma raamatud üle Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt tegevusloa kehtivuse viimasel päeval.”;

81) paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 48 järgmises sõnastuses:

„(48) Käesoleva seaduse alusel paberil peetavat juriidilise isiku nimele registreeritud relva ja selle laskemoona väljastamise arvestuse raamatut säilitatakse viis aastat viimase sissekande kuupäevast arvates.”;

82) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2021/555 relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (kodifitseeritud tekst) (ELT L 115, 06.04.2021, lk 1–25).”.

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 263 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 263. Relvaseaduse alusel loataotluse läbivaatamine, loa kehtivusaja pikendamine ning andmete muutmine teenistus- ja tsiviilrelvade registris

(1) Relvasoetamisloa, relvaloa, paralleelrelvaloa, relvakandmisloa ja kollektsioneerimisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Relva lammutamise, ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise ja relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(3) Relvasoetamisloa, relvaloa, paralleelrelvaloa, relvakandmisloa ja kollektsioneerimisloa kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.

(4) Paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa relvaloa vastu vahetamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.

(5) Relva otstarbe või hoiukoha andmete muutmise ning teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.”;

2) paragrahvi 264 lõikes 1 asendatakse arv „5” arvuga „6”;

3) paragrahvi 264 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 35 lõikest 5 või 8 või § 41 lõikest 31” tekstiosaga „§ 35 lõikest 6 või 12 või § 41 lõikest 7”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 30. märtsil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 68–71, 77 ja 78 jõustuvad 2023. aasta 1. oktoobril.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 43–48 ja 81 jõustuvad 2025. aasta 30. detsembril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json