Teksti suurus:

Kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2023, 23

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.03.2023 otsus nr 289

Kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2023

§ 1.  Kohanimeseaduse muutmine

Kohanimeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõige 43 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 61–67 järgmises sõnastuses:

„(61) Kui pühendusnimeks on määratud käesoleva paragrahvi lõikes 42 nimetatud isikunimi või kui tegemist on käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 3 nimetatud Eesti aja- ja kultuurilooga selgelt sobimatu kohanimega, sealhulgas kui kohanimi on seostatav Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastaste isikute, sümbolite või sündmustega, teeb valdkonna eest vastutav minister kohanimemäärajale ettepaneku kohanime muutmiseks ja seadusega kooskõlas oleva kohanime määramiseks. Seaduse nõuetega vastuolus oleva kohanime tuvastamiseks küsib minister kohanimenõukogu arvamust nime sobimatuse kohta.

(62) Kui kohaliku omavalitsuse üksus kohanimemäärajana ei ole kahe kuu jooksul pärast valdkonna eest vastutava ministri ettepaneku saamist käesoleva paragrahvi lõikes 61 nimetatud seaduse nõuetega vastuolus olevat kohanime muutnud ja selle asemel uut kohanime määranud, võib valdkonna eest vastutav minister kohaliku omavalitsuse üksuse asemel määrata senise kohanime asemele uue kohanime.

(63) Uue kohanime määrab käesoleva paragrahvi lõikes 62 nimetatud juhul valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(64) Kui kohanimemäärajaks on valitsusasutus või tema volitatud asutus, lahendatakse vaidlus kohanime sobivuse üle käesoleva seaduse § 24 lõike 3 kohaselt.

(65) Valdkonna eest vastutav minister esitab käesoleva paragrahvi lõikes 62 nimetatud juhul seaduse nõuetega vastuolus oleva kohanime asemele uue kohanime määramise määruse eelnõu arvamuse andmiseks kohaliku omavalitsuse üksusele.

(66) Käesoleva paragrahvi lõikes 65 nimetatud eelnõu avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel vähemalt 15 päevaks enne kohanime määramise otsuse tegemist. Eelnõu avalikustamisest teatatakse ka maakonnalehes.

(67) Valdkonna eest vastutava ministri poolt käesoleva paragrahvi lõikes 62 nimetatud kohanime asemele uue kohanime määramise tulemusena kohaliku omavalitsuse üksusele tekkinud otsesed ja tegelikud tehtud kulud uue kohanimega siltide ja viitade soetamiseks ning paigaldamiseks hüvitatakse riigieelarvest asjakohaste kuludokumentide alusel.”.

§ 2.  Ruumiandmete seaduse muutmine

Ruumiandmete seaduse § 57 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kohanimeseaduse § 13 lõike 63 alusel tehtava aadressikoha kohanime muudatuse korral määrab vastavat kohanime sisaldava koha-aadressiga katastriüksusele, hoonele ja hooneosale uue koha-aadressi ADS-i infosüsteemi vastutav töötleja.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json