Teksti suurus:

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 14.04.2015, 2

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” muutmine

Vastu võetud 08.04.2015 nr 31

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 43 lõike 2 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määrust nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Toidujäätmete kasutamine

Toitlustusettevõttest ja isiklikust majapidamisest pärit toidujäätmete söötmine sigadele on keelatud.”;

2) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse teist peatükki täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Sigade katku ohu korral rakendatavad täiendavad bioohutusmeetmed ja abinõud

(1) Loomapidaja rakendab sigade katku ohu korral lisaks loomatauditõrje seaduse §-s 71 sätestatud bioohutusmeetmetele järgmisi bioohutusmeetmeid ja abinõusid:
1) korraldab loomakasvatushoonesse või -rajatisse sissepääsu ainult desobarjääri kaudu;
2) tagab, et enne loomakasvatushoonesse või -rajatisse sisenemist ja pärast sealt lahkumist vahetatakse üleriided ja jalatsid ning pestakse ja desinfitseeritakse käed ja jalatsid;
3) korraldab loomapidamise viisil, mis välistab inventari viimise ühest loomakasvatushoonest või -rajatisest teise;
4) välistab kütitud metssea või surnult leitud metssea korjuse ja selle osade toomise loomakasvatushoone või -rajatise territooriumile;
5) korraldab loomapidamise viisil, mis välistab sigade kokkupuute metssigadega, sealhulgas tarastab vastavalt vajadusele loomakasvatushoone või -rajatise selliselt, et oleks välistatud metssigade ligipääs loomakasvatushoone või -rajatise territooriumile ning kasutatavale söödale, veele ja inventarile;
6) selgitab loomakasvatushoones või -rajatises rakendatavaid hügieeni- ja bioohutusmeetmeid isikule, kes siseneb loomakasvatushoonesse;
7) peab sigu suletud ruumis.

(2) Loomapidaja, kes peab sigu ärilisel eesmärgil või kelle peetavate sigade hulgas on vähemalt üks kult või emis, koostab lõikes 1 nimetatud bioohutusmeetmete ja abinõude rakendamise kohta bioohutuskava.

(3) Bioohutuskava kooskõla lõikes 1 sätestatud nõuetega hindab Veterinaar- ja Toiduamet, kellel on õigus teha ettepanekuid bioohutuskava muutmise kohta.

(4) Loomapidaja täiendab bioohutuskava vastavalt muutunud riskidele ja lõike 3 kohaselt tehtud ettepanekutele ning peab arvestust selle rakendamise kohta.

(5) Sigu võib pidada välitingimustes üksnes Veterinaar- ja Toiduameti loal juhul, kui on täidetud lõigetes 1–4 sätestatud nõuded ja loomi peetakse topeltpiirdega alal.”;

4) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) korraldab korjuste nõuetekohase kahjutustamise ja kõrvaldamise loomsete kõrvalsaaduste ettevõttes või kohapeal;”;

5) paragrahvi 21 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „„Loomatauditõrje seaduse” §-s 45” tekstiosaga „loomatauditõrje seaduse §-des 451–453”;

6) määrust täiendatakse §-ga 401 järgmises sõnastuses:

§ 401. Riskipiirkonnas rakendatavad kitsendused ja abinõud

(1) Komisjoni otsuse 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63–78), lisas loetletud piirkondades (edaspidi riskipiirkond) teavitab loomapidaja Veterinaar- ja Toiduametit sea oma tarbeks tapmise soovist vähemalt 48 tundi ette.

(2) Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht korraldab lõike 1 kohaselt oma tarbeks tapetava sea ja selle lihakeha ülevaatuse ning vajaduse korral proovide võtmise.

(3) Jahipidamise õigust omav isik teavitab kütitud ja surnult leitud metsseast Veterinaar- ja Toiduametit.

(4) Veterinaar- ja Toiduamet korraldab surnult leitud metssigade korjuste kogumise, kahjutustamise ja kõrvaldamise.

(5) Metssigu võib pidada välitingimustes üksnes Veterinaar- ja Toiduameti loal juhul, kui on täidetud § 71 lõigetes 1–4 sätestatud nõuded ja loomi peetakse topeltpiirdega alal.”;

7) paragrahvi 42 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taudistunud alal ja riskipiirkonnas asuvast ettevõttest pärit sealiha, loomseid saadusi, spermat, embrüoid ja munarakke võib eksportida ja nendega võib kaubelda komisjoni otsuse 2014/709/EL kohaselt.

(3) Kütitud metssea rümba ning surnult leitud metssea korjuse ja selle osade, samuti nendega kokku puutunud inventari ja materjali toomine taudistunud alal asuva ettevõtte territooriumile on keelatud.”;

8) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Veterinaar- ja Toiduamet korraldab surnult leitud metssigade korjuste ja nende osade kogumise, kahjutustamise ja kõrvaldamise.”;

9) paragrahvi 42 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taudistunud alalt kütitud nende metssigade liha, kelle uurimistulemus on sigade katku suhtes negatiivne, on lubatud piirkonnast välja viia komisjoni otsuse 2014/709/EL kohaselt.”;

10) paragrahvi 45 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taudistunud ala tervendamise kavas muudatuste tegemise korral esitatakse see Euroopa Komisjonile.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. mail 2015. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json