Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 14.04.2015, 3

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.04.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 15 lõike 3, rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse § 10 lõigete 2 ja 5 ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 506 lõike 6 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 17. jaanuari 2014. a määruse nr 7 „Piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti ülesanded teabe jagamisel” § 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kontaktpunkt teeb piiriüleseid tervishoiuteenuseid käsitleva teabe jagamisel selget vahet õigustel, mis on patsientidel direktiivi 2011/24/EL alusel, ja õigustel, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 883/2004.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 19. detsembri 2008. a määrus nr 82 „Rakkude, kudede ja elundite doonorite valiku kriteeriumid ja doonoritele ettenähtud kohustuslike laboratoorsete uuringute loetelu ning uuringute tegemise tingimused ja kord” (RTL 2008, 102, 1460) tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json