Teksti suurus:

Piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti ülesanded teabe jagamisel

Piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti ülesanded teabe jagamisel - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.04.2015, 8

Piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti ülesanded teabe jagamisel1

Vastu võetud 17.01.2014 nr 7
RT I, 21.01.2014, 10
jõustumine 24.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.04.2015RT I, 14.04.2015, 317.04.2015

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 506 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti (edaspidi kontaktpunkt) ülesanded Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide (edaspidi liikmesriik) patsientidele, tervishoiuteenuse osutajatele, ametkondadele ja muudele isikutele piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisega seonduvate asjaolude kohta teabe jagamisel.

§ 2.   Kontaktpunkti ülesanded teabe jagamisel

  (1) Kontaktpunkt annab Eesti patsientidele piiriüleste tervishoiuteenuste kohta vähemalt järgmist teavet:
  1) teiste liikmesriikide riiklike kontaktpunktide kontaktandmed;
  2) piiriüleste tervishoiuteenuste kulude hüvitamise tingimused ja kord Eestis;
  3) kaebuste esitamise kord, vaidluste lahendamise õiguslikud ja halduslikud võimalused, sealhulgas piiriülestest tervishoiuteenustest tuleneva kahju korral, haldusmenetlused ning edasikaebamiskord;
  4) tervishoiuteenused, mille puhul on teises liikmesriigis piiriülese tervishoiuteenuse saamiseks nõutav ravikindlustuse seaduse §-s 663 sätestatud eelluba ning kogu vajalik teave eellubade süsteemi kohta Eestis;
  5) ravijärjekordade süsteem Eestis;
  6) teises liikmesriigis kasutamiseks mõeldud ravimi retseptile kantav andmekoosseis;
  7) võimaluse korral esialgne hinnang piiriülese tervishoiuteenuse saamisega kaasnevate kulude hüvitamisele kuuluva summa kohta;
  8) teises liikmesriigis kehtivad tervishoiuteenuste kvaliteedi- ja ohutusstandardid ning juhised, sealhulgas tervishoiuteenuste osutajate järelevalvet ja hindamist käsitlevad sätted, samuti teave, milliste tervishoiuteenuste osutajate suhtes selliseid standardeid ja juhiseid kohaldatakse;
  9) patsiendiõigused.

  (2) Kontaktpunkt annab teiste liikmesriikide patsientidele piiriüleste tervishoiuteenuste kohta vähemalt järgmist teavet:
  1) Eestis kehtivad tervishoiuteenuste kvaliteedi- ja ohutusstandardid ning juhised, samuti teave, milliste tervishoiuteenuse osutajate suhtes selliseid standardeid ja juhiseid kohaldatakse;
  2) Eestis kehtiv tervishoiuteenuse osutajate järelevalve ja hindamise kord ning teave, milliste tervishoiuteenuse osutajate suhtes seda kohaldatakse;
  3) kaebuste esitamise kord, vaidluste lahendamise õiguslikud ja halduslikud võimalused, sealhulgas piiriülestest tervishoiuteenustest tuleneva kahju korral, haldusmenetlused ning edasikaebamiskord;
  4) Eestis tegevusluba omavad tervishoiuteenuse osutajad ja nende tegevuspiirangud;
  5) haiglatele juurdepääsu võimalused puudega isikutele;
  6) tervishoiuteenused, mille saamisele Eestis on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 504 alusel kehtestatud juurdepääsupiirang;
  7) patsiendiõigused.

  (3) Kontaktpunkt annab nii Eesti kui ka teiste liikmesriikide tervishoiuteenuse osutajatele, ametkondadele ja muudele isikutele piiriüleste tervishoiuteenuste kohta vähemalt järgmist teavet:
  1) piiriüleste tervishoiuteenuste kulude hüvitamise tingimused ja kord Eestis;
  2) Eestis tegevusluba omavad tervishoiuteenuse osutajad ja nende tegevuspiirangud;
  3) tervishoiuteenused, mille puhul on teises liikmesriigis piiriülese tervishoiuteenuse saamiseks nõutav ravikindlustuse seaduse §-s 663 sätestatud eelluba, samuti kogu vajalik teave eellubade süsteemi kohta Eestis;
  4) ravijärjekordade süsteem Eestis;
  5) tervishoiuteenused, mille saamisele Eestis on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 504 alusel kehtestatud juurdepääsupiirang;
  6) võimalus suunata haruldase haigusega patsiente teise liikmesriiki diagnoosimisele ja ravile, mis ei ole Eestis kättesaadav;
  7) teises liikmesriigis kasutamiseks mõeldud ravimi retseptile kantav andmekoosseis.

  (4) Kontaktpunkt teeb piiriüleseid tervishoiuteenuseid käsitleva teabe jagamisel selget vahet õigustel, mis on patsientidel direktiivi 2011/24/EL alusel, ja õigustel, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 883/2004.
[RT I, 14.04.2015, 3 - jõust. 17.04.2015]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 04.04.2011, lk 45–65).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json