Teksti suurus:

Nõuded teavituste vastuvõtmiseks ning tagasiside ja selgituste andmiseks kasutatavatele suhtluskanalitele, teavituste vastuvõtmisele ja säilitamisele ning andmete konfidentsiaalsuse tagamisele

Nõuded teavituste vastuvõtmiseks ning tagasiside ja selgituste andmiseks kasutatavatele suhtluskanalitele, teavituste vastuvõtmisele ja säilitamisele ning andmete konfidentsiaalsuse tagamisele - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.04.2017, 1

Nõuded teavituste vastuvõtmiseks ning tagasiside ja selgituste andmiseks kasutatavatele suhtluskanalitele, teavituste vastuvõtmisele ja säilitamisele ning andmete konfidentsiaalsuse tagamisele

Vastu võetud 08.04.2017 nr 23

Määrus kehtestatakse Finantsinspektsiooni seaduse § 502 lõike 6 alusel.

§ 1.   Nõuded teavituste vastuvõtmiseks ning tagasiside ja selgituste andmiseks kasutatavatele suhtluskanalitele

  Finantsinspektsiooni seaduse § 502 lõike 2 punktis 2 nimetatud sõltumatud suhtluskanalid peavad vastama kõigile järgmistele tingimustele:
  1) neid ei kasutata Finantsinspektsiooni seaduse § 502 lõikes 1 nimetatud teavitustega (edaspidi teavitus) mitteseotud teabe edastamiseks Finantsinspektsioonis (edaspidi Inspektsioon) ega teistele isikutele;
  2) need on kavandatud, seadistatud ja kasutatavad sellisel viisil, mis tagab nende kaudu edastatud teabe täielikkuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse ning ennetab loata juurdepääsu sellisele teabele;
  3) need võimaldavad andmete dokumenteerimist käesoleva määruse §-ga 3 sätestatud korras.

§ 2.   Nõuded teavituste vastuvõtmisele

  (1) Inspektsioon tagab, et muul viisil kui Finantsinspektsiooni seaduse § 502 lõike 2 punktis 2 nimetatud sõltumatu suhtluskanali kaudu saadud teavitus edastatakse viivitamatult ja muutmata kujul Finantsinspektsiooni seaduse § 502 lõike 2 punktis 1 nimetatud Inspektsiooni töötajale sõltumatu suhtluskanali kaudu.

  (2) Inspektsioon kinnitab kirjaliku teavituse kättesaamist viivitamatult teavitaja näidatud posti- või e-posti aadressil, välja arvatud kui teavitaja on vastusest selgesõnaliselt keeldunud või kui võib mõistlikult eeldada, et kinnitus võib ohustada teavitaja konfidentsiaalsust.

§ 3.   Nõuded teavituste säilitamisele

  (1) Inspektsioon säilitab kõik saadud teavitused. Telefoni teel ja Inspektsiooni määratud töötajaga kohtumise teel saadud teavitused dokumenteerib ja säilitab Inspektsioon audiosalvestusena või täieliku ja täpse protokollina püsivat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (2) Inspektsioon võimaldab ennast identifitseerinud teavitajal käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud protokolliga tutvuda, selles parandusi teha ja allkirjaga protokolli õigsust kinnitada.

§ 4.   Nõuded andmete konfidentsiaalsuse tagamisele

  (1) Inspektsioon tagab, et teavituste kohta salvestatud andmeid hoitakse konfidentsiaalsel ja turvalisel viisil ning Inspektsiooni töötajale võimaldatakse andmetele juurdepääs üksnes oma töökohustuse täitmiseks.

  (2) Teavitusega seotud andmete edastamisel Inspektsioonis ja teistele isikutele ei avalda Inspektsioon teavitaja ega võimaliku rikkuja isikut ega asjaolusid, mis võimaldaksid otseselt või kaudselt nende isiku kindlaks teha, välja arvatud Finantsinspektsiooni seaduse § 502 lõike 2 punktis 6 sätestatud juhtudel.

Sven Sester
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json