Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.04.2020, 2

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava” muutmine

Vastu võetud 07.04.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruses nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavarühma kuuluva IT-süsteemide spetsialisti eriala (inglise keeles IT systems specialist), EKR tase 4, õppemaht 240 EKAP, kutsekeskharidusõppele.”;

2) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „ja tarkvaraarendaja eriala” tekstiosaga „ja tarkvaraarendaja eriala ning IT-süsteemide spetsialisti”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) IT-süsteemide spetsialisti eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 7.”;

4) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
1) täidab IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded: IT-taristu arendamine, süsteemide haldamine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatoe pakkumine, muudatuste toe pakkumine, standardsete IT-probleemide lahendamine, teenuste osutamine ja infoturbe toe pakkumine;
2) lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni ressursse heaperemehelikult ja säästlikult;
3) teavitab juhti ja teisi osapooli ebaeetilisest ja ebaseaduslikust tegevusest;
4) käitub keskkonnateadlikult, lähtudes energia kokkuhoiu- ja jäätmekäitluse põhimõtetest;
5) suhtub kolleegidesse lugupidavalt ja arvestavalt ning sekkub võimalusel olukordades, kus käitutakse mittelugupidavalt või diskrimineerivalt;
6) hindab talle delegeeritud tööülesannete võimetekohasust ning teavitab seotud osapooli olukordades, kus tööülesanded ületavad tema pädevust;
7) valdab eesti keelt ja üht võõrkeelt vähemalt tasemel B1;
8) kasutab oma matemaatika teadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
9) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
10) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
11) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.”;

5) paragrahvi 5 lõige 2, § 9 lõige 2 ja § 152 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” §-s 20 sätestatud tingimused.”;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 123 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 38 EKAP;
3) valikõpingud 27 EKAP.”;

7) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP;
2) IT-valdkonna alusteadmised 10 EKAP;
3) programmeerimise alused 10 EKAP;
4) Windows operatsioonisüsteemid 8 EKAP;
5) Linux operatsioonisüsteemid 8 EKAP;
6) rakendusserverid 8 EKAP;
7) majutuskeskkonna riistvara 5 EKAP;
8) arvutivõrgud 16 EKAP;
9) küberturvalisus 8 EKAP;
10) skriptimisvahendid 3 EKAP;
11) IT korralduse alused 4 EKAP;
12) praktika 38 EKAP.”;

8) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 121 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 38 EKAP;
3) valikõpingud 29 EKAP.”;

9) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP;”;

10) paragrahvi 153 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhiõpingud 161 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 42 EKAP;
3) valikõpingud 13 EKAP.”;

11) paragrahvi 153 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP;”;

12) määrust täiendatakse 42. peatükiga järgmises sõnastuses:

42. peatükk
IT-süsteemide spetsialisti eriala õppekava üldosa

§ 155. IT-süsteemide spetsialisti eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

(1) Õpetusega taotletakse, et IT-süsteemide spetsialist töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides protseduurireegleid, parimaid praktikaid ja klienditeeninduse head tava. Ta võib töötada näiteks IT-süsteemide spetsialistina, klienditoe spetsialistina, monitooringu spetsialistina, võrgutehnikuna, IT-tehnikuna või süsteemiadministraatorina.

(2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
1) täidab IT-süsteemide spetsialisti põhilised tööülesanded: IT-taristu arendamine, süsteemide haldamine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatoe pakkumine, muudatuste toe pakkumine, standardsete IT-probleemide lahendamine, teenuste osutamine ja infoturbe toe pakkumine;
2) lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni ressursse heaperemehelikult ja säästlikult;
3) teavitab juhti ja teisi osapooli ebaeetilisest ja ebaseaduslikust tegevusest;
4) käitub keskkonnateadlikult, lähtudes energia kokkuhoiu- ja jäätmekäitluse põhimõtetest;
5) suhtub kolleegidesse lugupidavalt ja arvestavalt ning sekkub võimalusel olukordades, kus käitutakse mittelugupidavalt või diskrimineerivalt;
6) hindab talle delegeeritud tööülesannete võimetekohasust ning teavitab seotud osapooli olukordades, kus tööülesanded ületavad tema pädevust;
7) valdab eesti keelt ja üht võõrkeelt vähemalt tasemel B1;
8) kasutab oma matemaatika teadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
9) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
10) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
11) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

§ 156. Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

(1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

(2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud IT-süsteemide spetsialisti eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 157. Õppekava maht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

(1) IT-süsteemide spetsialisti õppekava õppemaht on 240 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
1) üldõpingud 66 EKAP;
2) põhiõpingud 163 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 42 EKAP;
3) valikõpingud 11 EKAP.

(2) Eriala põhiõpingute moodulid ja nende õppemaht on järgmine:
1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP;
2) IT-valdkonna alusteadmised 10 EKAP;
3) programmeerimise alused 10 EKAP;
4) Windows operatsioonisüsteemid 8 EKAP;
5) Linux operatsioonisüsteemid 8 EKAP;
6) rakendusserverid 8 EKAP;
7) majutuskeskkonna riistvara 5 EKAP;
8) arvutivõrgud 16 EKAP;
9) küberturvalisus 8 EKAP;
10) haldustegevuste automatiseerimine 10 EKAP;
11) IT-korraldus 12 EKAP;
12) klientseadmete haldus 5 EKAP;
13) pilveteenused 10 EKAP;
14) praktika 42 EKAP;
15) lõputöö 6 EKAP.

§ 158. Õpingute läbimisel omandatav kutse

Õppekava moodulite õpiväljundite saavutamisel on õppija omandanud kutsele „IT süsteemide nooremspetsialist, tase 4” vastavad kompetentsid.”;

13) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse hiljemalt 1. septembriks 2021. a.”;

14) määruse lisa 2 „IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused” asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused”;

15) määruse lisa 3 „Noorem tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused” asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Noorem tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused”;

16) määruse lisa 5 „Tarkvaraarendaja eriala üldõpingute moodulite kirjeldused” asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 „Tarkvaraarendaja ja IT-süsteemide spetsialisti eriala üldõpingute moodulite kirjeldused”;

17) määruse lisa 6 „Tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused” asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 „Tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused”;

18) määrust täiendatakse lisaga 7 „IT-süsteemide spetsialisti eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused”.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

Lisa 1 Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialisti eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 2 Noorem tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 3 Tarkvaraarendaja eriala ja IT-süsteemide spetsialisti eriala üldõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 4 Tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 7 Infotehnoloogia süsteemide spetsialisti eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json