Teksti suurus:

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2024, 14

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava

Vastu võetud 19.06.2014 nr 36
RT I, 03.07.2014, 3
jõustumine 06.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2015RT I, 24.04.2015, 327.04.2015
22.02.2017RT I, 02.03.2017, 105.03.2017
12.10.2018RT I, 25.10.2018, 128.10.2018
15.07.2019RT I, 19.07.2019, 122.07.2019
17.04.2024RT I, 25.04.2024, 1328.04.2024

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava) määrab kindlaks andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse ning tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühmadesse kuuluvate erialade kutsekeskhariduse õppekavade eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid ja seosed Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga (edaspidi EKR), õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ning nende mahu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (edaspidi EKAP) koos õpiväljundite ja hindamiskriteeriumitega ja õpingute käigus omandatavad kutsed.
[RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

  (2) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavarühma kuuluva IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala (inglise keeles Junior IT systems specialist), EKR tase 4, õppemaht 180 EKAP, kutsekeskharidusõppele.
[RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

  (3) [Kehtetu - RT I, 25.04.2024, 13 - jõust. 28.04.2024]

  (4) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühma kuuluva tarkvaraarendaja eriala (inglise keeles Software developer), EKR tase 4, õppemaht 240 EKAP, kutsekeskharidusõppele.
[RT I, 19.07.2019, 1 - jõust. 22.07.2019]

  (5) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavarühma kuuluva IT-süsteemide spetsialisti eriala (inglise keeles IT systems specialist), EKR tase 4, õppemaht 240 EKAP, kutsekeskharidusõppele.
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

§ 2.   Riikliku õppekava sisu

  (1) Riiklik õppekava koosneb erialade õppekavade üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse erialade õppesisu moodulitena.

  (2) Õppekava moodulite õpiväljundid kirjeldatakse Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” § 8 lõike 8 alusel kutse- ja erialaste teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse kaudu.

  (3) Kutsekeskhariduse omandamist võimaldav õppekava sisaldab 60 EKAP mahus võtmepädevuste õpet, mis jaguneb erialaste põhiõpingute moodulitesse lõimitud õppe ja kõigile erialadele ühiste üldõpingute moodulite vahel. IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 1 ja tarkvaraarendaja eriala ning IT-süsteemide spetsialisti üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 5.
[RT I, 25.04.2024, 13 - jõust. 28.04.2024]

  (4) IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 2.
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

  (5) [Kehtetu - RT I, 25.04.2024, 13 - jõust. 28.04.2024]

  (6) [Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

  (7) Tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 6.
[RT I, 19.07.2019, 1 - jõust. 22.07.2019]

  (8) IT-süsteemide spetsialisti eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 7.
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

§ 3.   Kooli õppekava koostamine

  Kool koostab riikliku õppekava alusel eriala kutsekeskhariduse õppekava võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud eriala kohustuslikud üld- ja põhiõpingute moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

2. peatükk IT süsteemide nooremspetsialisti eriala õppekava üldosa  
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

§ 4.   IT süsteemide nooremspetsialisti eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis on vajalikud töötamiseks meeskonna liikmena IT-tugisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina või lähedasel ametikohal, lahendades standardseid infotehnoloogia probleeme ja rakendades võtmepädevusi ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) täidab IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded: IT-taristu arendamine, süsteemide haldamine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatoe pakkumine, muudatuste toe pakkumine, standardsete IT-probleemide lahendamine, teenuste osutamine ja infoturbe toe pakkumine;
  2) lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni ressursse heaperemehelikult ja säästlikult;
  3) teavitab juhti ja teisi osapooli ebaeetilisest ja ebaseaduslikust tegevusest;
  4) käitub keskkonnateadlikult, lähtudes energia kokkuhoiu- ja jäätmekäitluse põhimõtetest;
  5) suhtub kolleegidesse lugupidavalt ja arvestavalt ning sekkub võimalusel olukordades, kus käitutakse mittelugupidavalt või diskrimineerivalt;
  6) hindab talle delegeeritud tööülesannete võimetekohasust ning teavitab seotud osapooli olukordades, kus tööülesanded ületavad tema pädevust;
  7) valdab eesti keelt ja üht võõrkeelt vähemalt tasemel B1;
  8) kasutab oma matemaatika teadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  9) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  10) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  11) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

§ 5.   Nõuded õpingu alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” §-s 20 sätestatud tingimused.
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

§ 6.   Õppekava maht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekava maht on 180 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]
  1) üldõpingud 30 EKAP;
  2) põhiõpingud 123 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 38 EKAP;
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]
  3) valikõpingud 27 EKAP.
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP;
  2) IT-valdkonna alusteadmised 10 EKAP;
  3) programmeerimise alused 10 EKAP;
  4) Windows operatsioonisüsteemid 8 EKAP;
  5) Linux operatsioonisüsteemid 8 EKAP;
  6) rakendusserverid 8 EKAP;
  7) majutuskeskkonna riistvara 5 EKAP;
  8) arvutivõrgud 16 EKAP;
  9) küberturvalisus 8 EKAP;
  10) skriptimisvahendid 3 EKAP;
  11) IT korralduse alused 4 EKAP;
  12) praktika 38 EKAP.
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

§ 7.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  Õppekava õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4” vastavad kompetentsid.
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

3. peatükk Noorema tarkvaraarendaja eriala õppekava üldosa 
[Kehtetu - RT I, 25.04.2024, 13 - jõust. 28.04.2024]

§ 8.   Noorema tarkvaraarendaja eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid
[Kehtetu - RT I, 25.04.2024, 13 - jõust. 28.04.2024]

§ 9.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks
[Kehtetu - RT I, 25.04.2024, 13 - jõust. 28.04.2024]

§ 10.   Õppekava õppemaht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht
[Kehtetu - RT I, 25.04.2024, 13 - jõust. 28.04.2024]

§ 11.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed
[Kehtetu - RT I, 25.04.2024, 13 - jõust. 28.04.2024]

4. peatükk Elektroonikaseadmete tehniku eriala õppekava üldosa 
[Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

§ 12.   Eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid
[Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

§ 13.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks
[Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

§ 14.   Õppekava õppemaht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht
[Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

§ 15.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed
[Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

41. peatükk Tarkvaraarendaja eriala õppekava üldosa 
[RT I, 19.07.2019, 1 - jõust. 22.07.2019]

§ 151.   Tarkvaraarendaja eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada tarkvaraarendajana oskusliku meeskonna liikmena ning loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) kirjutab tarkvara lähtekoodi vastavalt väljatöötatud arhitektuurile ning disainile;
  2) osaleb disaini väljatöötamisel ja pakub välja erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut;
  3) osaleb meeskonnas toote või projekti kavandamisel, projekteerimisel ja väljatöötamisel;
  4) integreerib süsteemid, testib ja võtab lahenduse kasutusele;
  5) oskab leida ebakõlasid ülesande püstitusel ja anda sisendit analüütikule ülesande täpsustamiseks, anda sisendit testijale muudatuste ja arenduste testimiseks;
  6) töötab meeskonnas ja lahendab ülesandeid iseseisvalt, mõistes ja rakendades meeskonnas kasutatavat tarkvara arenduse metoodikat;
  7) mõistab süsteemi erinevate komponentide omavahelist mõju ning oskab muudatuste ja arenduste tegemisel sellega arvestada;
  8) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  9) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana ja mõistab erialast võõrkeelset terminoloogiat;
  10) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  11) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  12) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  13) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.
[RT I, 19.07.2019, 1 - jõust. 22.07.2019]

§ 152.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” §-s 20 sätestatud tingimused.
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

§ 153.   Õppekava õppemaht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Tarkvaraarendaja õppekava õppemaht on 240 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 66 EKAP;
  2) põhiõpingud 161 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 42 EKAP;
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]
  3) valikõpingud 13 EKAP.
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja nende õppemaht on järgmine:
  1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP;
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]
  2) IT valdkonna alusteadmised 10 EKAP;
  3) programmeerimise alused 10 EKAP;
  4) tarkvara arendusmeetodid 10 EKAP;
  5) andmebaasisüsteemid 12 EKAP;
  6) veebirakenduste loomine 12 EKAP;
  7) tarkvarasüsteemide testimine 6 EKAP;
  8) programmeerimine II 15 EKAP;
  9) hajusrakenduste alused 6 EKAP;
  10) IT juhtimine ja rakendamine organisatsioonides 6 EKAP;
  11) kasutajaliidese disain 6 EKAP;
  12) mobiilirakendused 6 EKAP;
  13) pilverakendused 6 EKAP;
  14) lõputöö seminar ja ettevalmistus kutseeksamiks 3 EKAP;
  15) lõputöö 6 EKAP.
[RT I, 19.07.2019, 1 - jõust. 22.07.2019]

§ 154.   Õpingute läbimisel omandatav kutse

  Õppekava õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Tarkvaraarendaja, tase 4” vastavad kompetentsid.
[RT I, 19.07.2019, 1 - jõust. 22.07.2019]

42. peatükk IT-süsteemide spetsialisti eriala õppekava üldosa 
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

§ 155.   IT-süsteemide spetsialisti eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et IT-süsteemide spetsialist töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides protseduurireegleid, parimaid praktikaid ja klienditeeninduse head tava. Ta võib töötada näiteks IT-süsteemide spetsialistina, klienditoe spetsialistina, monitooringu spetsialistina, võrgutehnikuna, IT-tehnikuna või süsteemiadministraatorina.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) täidab IT-süsteemide spetsialisti põhilised tööülesanded: IT-taristu arendamine, süsteemide haldamine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatoe pakkumine, muudatuste toe pakkumine, standardsete IT-probleemide lahendamine, teenuste osutamine ja infoturbe toe pakkumine;
  2) lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni ressursse heaperemehelikult ja säästlikult;
  3) teavitab juhti ja teisi osapooli ebaeetilisest ja ebaseaduslikust tegevusest;
  4) käitub keskkonnateadlikult, lähtudes energia kokkuhoiu- ja jäätmekäitluse põhimõtetest;
  5) suhtub kolleegidesse lugupidavalt ja arvestavalt ning sekkub võimalusel olukordades, kus käitutakse mittelugupidavalt või diskrimineerivalt;
  6) hindab talle delegeeritud tööülesannete võimetekohasust ning teavitab seotud osapooli olukordades, kus tööülesanded ületavad tema pädevust;
  7) valdab eesti keelt ja üht võõrkeelt vähemalt tasemel B1;
  8) kasutab oma matemaatika teadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  9) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  10) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  11) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

§ 156.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud IT-süsteemide spetsialisti eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

§ 157.   Õppekava maht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) IT-süsteemide spetsialisti õppekava õppemaht on 240 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 66 EKAP;
  2) põhiõpingud 163 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 42 EKAP;
  3) valikõpingud 11 EKAP.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja nende õppemaht on järgmine:
  1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP;
  2) IT-valdkonna alusteadmised 10 EKAP;
  3) programmeerimise alused 10 EKAP;
  4) Windows operatsioonisüsteemid 8 EKAP;
  5) Linux operatsioonisüsteemid 8 EKAP;
  6) rakendusserverid 8 EKAP;
  7) majutuskeskkonna riistvara 5 EKAP;
  8) arvutivõrgud 16 EKAP;
  9) küberturvalisus 8 EKAP;
  10) haldustegevuste automatiseerimine 10 EKAP;
  11) IT-korraldus 12 EKAP;
  12) klientseadmete haldus 5 EKAP;
  13) pilveteenused 10 EKAP;
  14) praktika 42 EKAP;
  15) lõputöö 6 EKAP.
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

§ 158.   Õpingute läbimisel omandatav kutse

  Õppekava moodulite õpiväljundite saavutamisel on õppija omandanud kutsele „IT süsteemide nooremspetsialist, tase 4” vastavad kompetentsid.
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul määruse jõustumisest.
[RT I, 25.04.2024, 13 - jõust. 28.04.2024]

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Üldõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 25.10.2018, 1 - jõust. 28.10.2018]

Lisa 2 Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialisti eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

Lisa 3 Noorem tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused
[Kehtetu - RT I, 25.04.2024, 13 - jõust. 28.04.2024]

Lisa 4 Elektroonikaseadmete tehniku eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused
[Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

Lisa 5 Tarkvaraarendaja eriala ja IT-süsteemide spetsialisti eriala üldõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 25.04.2024, 13 - jõust. 28.04.2024]

Lisa 6 Tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

Lisa 7 Infotehnoloogia süsteemide spetsialisti eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 14.04.2020, 2 - jõust. 17.04.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json