Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Kaitseressursside Ameti iseteeninduskeskkonna kasutusele võtmise tõttu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.04.2020, 5

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Kaitseressursside Ameti iseteeninduskeskkonna kasutusele võtmise tõttu

Vastu võetud 09.04.2020 nr 27

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 106 lõike 2, kaitseväeteenistuse seaduse § 11 lõike 2, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 591 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 8 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruses nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „registriobjekt” sõnaga „andmesubjekt” vastavas käändes;

2) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) andmed kirjavahetuse ja haldusotsuste kohta.”;

3) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) arvelduskonto andmed.”;

4) paragrahvi 8 lõiget 5 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) teave arstlikus komisjonis tehtud arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute tulemuste kohta.”;

5) paragrahvi 8 lõike 8 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) teave mobilisatsioonikäsu kohta.”;

6) paragrahvi 8 lõike 10 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Andmesubjekti suhtes kohaldatavate piirangute kohta kantakse registrisse järgmised andmed:”;

7) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kirjavahetuse ja haldusotsuste kohta kantakse registrisse järgmised andmesubjekti ja Kaitseressursside Ameti vahel kaitseväekohustuse täitmisega seotud kirjavahetuse ning Kaitseressursside Ameti ja arstlike komisjonide tehtud haldusotsuste andmed:
1) dokumendi saaja ja saatja nimi ja isikukood või registrikood;
2) dokumendi saabumise või väljastamise kuupäev;
3) dokumendi vastuvõtmise või edastamise viis;
4) dokumendi elemendid;
5) dokumendi liik;
6) dokumendi kohta kehtivad juurdepääsupiirangud.”;

8) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) Kaitseliit.”;

9) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) piirikontrolli andmekogu;”;

10) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktidega 12–21 järgmises sõnastuses:

„12) aadressiandmete süsteemi infosüsteem;
13) tervishoiutöötajate riiklik register;
14) töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu;
15) tervise infosüsteem;
16) isikut tõendavate dokumentide andmekogu;
17) Ametlikud Teadaanded;
18) teabevärava eesti.ee teavitusinfosüsteem;
19) äriregister;
20) mittetulundusühingute ja sihtasutuste register;
21) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register.”;

11) paragrahvi 12 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Registritoiming tehakse andmete alusel, mille § 11 lõikes 1 nimetatud füüsiline isik, ametiasutus või haldusorgan on volitatud töötlejale allkirjastatult või muul isiku tuvastamist võimaldaval viisil esitanud.”;

12) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Andmete registrisse kandmine

Uue andmesubjekti andmete kogumist registrisse alustatakse:
1) rahvastikuregistrisse kantud meessoost Eesti kodaniku 17-aastaseks saamisel;
2) meessoost 17–60-aastase Eesti kodaniku andmete rahvastikuregistrisse kandmisel;
3) rahvastikuregistrisse kantud 17–60-aastase meessoost isiku Eesti kodakondsuse saamisel naturalisatsiooni korras või taastamisel;
4) kaitseväekohustuse võtmise taotluse esitamisel.”;

13) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud juhtudel;”;

14) paragrahvi 16 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, säilitatakse:
1) paragrahvi 8 lõigetes 2–10 nimetatud andmeid 50 aastat digitaalsesse arhiivi kandmisest arvates;
2) paragrahvi 8 lõikes 11 nimetatud andmeid Kaitseressursside Ameti teabehalduskorra kohaselt.”;

15) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „rahuaja riigikaitse seaduse § 5 lõike 3” tekstiosaga „riigikaitseseaduse § 24 lõike 1”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 75 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 75 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle põhimäärus” § 8 lõiget 5 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) arvelduskonto number.”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruses nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikest 7 jäetakse välja tekstiosa „punkti 1”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Kaitseressursside Amet edastab infosüsteemi kaitseväekohustuslase või kaitseväekohustust võtta sooviva isiku nõusoleku andmise ja tagasivõtmise andmed.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Määruse § 3 jõustub 1. oktoobril 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jüri Luik
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json