Teksti suurus:

Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 14.04.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.04.2021 otsus nr 715

Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 06.04.2021

§ 1.  Finantsinspektsiooni seaduse muutmine

Finantsinspektsiooni seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad „aruandlusteenuse osutaja” sõnadega „erandi alusel tegutsev aruandlusteenuse osutaja” vastavas käändes;

2) paragrahvi 463 täiendatakse lõigetega 7–10 järgmises sõnastuses:

„(7) Inspektsioon teavitab Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutust ja teise lepinguriigi finantsjärelevalve asutust, kui:
1) tegevusluba taotleva kindlustusandja tegevuskavast ilmneb, et osa kindlustusandja kavandatavast tegevusest näeb ette kindlustustegevuse teises lepinguriigis ning selline tegevus on lepinguriigi kindlustusturu seisukohast tõenäoliselt oluline;
2) sellise Eesti kindlustusandja finantsolukord, kes tegeleb teises lepinguriigis kindlustustegevusega, on Inspektsiooni hinnangul halvenenud või ilmnenud on muud riskid ning nendel asjaoludel võib olla piiriülene mõju.

(8) Kui Inspektsioonil on tõsine ja põhjendatud kahtlus seoses teise lepinguriigi kindlustusandja tegevusega Eestis, eelkõige kui on oht kindlustuse klientide kaitse tagamisele, võib ta erinevalt kindlustustegevuse seaduse § 237 lõigetes 4 ja 5 sätestatust teavitada teise lepinguriigi finantsjärelevalve asutust kohe oma kahtlusest.

(9) Käesoleva paragrahvi lõigete 7 ja 8 alusel esitatud teavitused peavad olema piisavalt põhjalikud, et võimaldada nende sisu nõuetekohast hindamist.

(10) Kui Inspektsioon ja teise lepinguriigi finantsjärelevalve asutus ei jõua käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud kahtluse korral võetavates meetmetes kokkuleppele, võib Inspektsioon pöörduda abi saamiseks Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse poole.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 4710 järgmises sõnastuses:

§ 4710. Koostööplatvorm

(1) Inspektsioon võib käesoleva seaduse § 463 lõigetes 7 ja 8 nimetatud asjaolude ilmnemisel teha Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ettepaneku koostööplatvormi loomiseks ja selle koordineerimiseks või luua see koostöös asjasse puutuvate finantsjärelevalve asutustega ise, et tõhustada teabevahetust ja koostööd asjasse puutuvate järelevalveasutuste vahel.

(2) Koostööplatvormi loomine ei piira Inspektsiooni ülesandeid ja õigusi finantsjärelevalve teostamisel.

(3) Inspektsioon esitab Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse taotluse alusel viivitamata teabe, mis on vajalik koostööplatvormi nõuetekohaseks toimimiseks.”;

4) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/2177, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (ELT L 334, 27.12.2019, lk 155–163).”.

§ 2.  Kindlustustegevuse seaduse muutmine

Kindlustustegevuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Volatiilsuse kohandamiseks ette nähtud tehnilise teabe aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77d lõigetes 2–4 sätestatud põhimõtted, sealjuures rakendatakse suurendatud volatiilsuse kohandamist ainult Eestis turustatavatest kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu arvutamisel.”;

2) paragrahvi 72 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Finantsinspektsioon teavitab kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48–83), artikli 35 lõikega 1 Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutust sisemudeli kasutamise loa taotlusest või käesoleva seaduse § 73 lõike 4 kohaselt sisemudeli oluliste muudatuste kooskõlastamise taotlusest.

(32) Finantsinspektsioon võib pöörduda sisemudeli kasutamise või muutmise loa andmise või sellest keeldumise kohta otsuse tegemiseks abi saamiseks Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse poole.”;

3) paragrahvi 73 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sisemudeli olulised muudatused ja sisemudeli muutmise korra muudatused tuleb eelnevalt kooskõlastada Finantsinspektsiooniga vastavalt käesoleva seaduse §-le 72.”;

4) paragrahvi 92 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48–83),”;

5) paragrahvi 243 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui Finantsinspektsioon on kindlustusgrupi järelevalve teostaja ja talle on esitatud taotlus, teavitab ta sellest kõiki kindlustusgrupi kolleegiumi kuuluvaid finantsjärelevalve asutusi, sealhulgas Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutust, ning edastab neile taotluse viivitamata koos kõikide esitatud andmete ja dokumentidega.”;

6) paragrahvi 243 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Finantsinspektsioon võib kindlustusgrupi sisemudeli loa andmiseks otsusele jõudmisel taotleda Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuselt tehnilist abi.”;

7) paragrahvi 243 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ei tee otsust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1094/2010 artikli 19 lõikes 3 sätestatule, teeb lõpliku otsuse Finantsinspektsioon, kui ta on kindlustusgrupi finantsjärelevalve teostaja.”;

8) paragrahvi 249 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ei tee otsust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1094/2010 artikli 19 lõikes 3 sätestatule, teeb lõpliku otsuse Finantsinspektsioon, kui ta on kindlustusgrupi finantsjärelevalve teostaja.”;

9) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1–155)” tekstiosaga „, muudetud direktiiviga (EL) 2019/2177 (ELT L 334, 27.12.2019, lk 155–163)”.

§ 3.  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad „Euroopa järelevalveasutused” sõnadega „Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 91 lõiget 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) õiguskantsler;”;

3) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 rakendamisel võivad kohustatud isikud vahetada muu hulgas teavet rahvusvahelise sanktsiooni seaduse §-s 9 nimetatud õigusaktidest ja muudest kohustatud isiku suhtes siduvatest kokkulepetest tulenevate sanktsioonide kohta. Saadud infot on lubatud kasutada üksnes õigusaktiga kehtestatud kohustuste täitmisel, arvestades kõiki käesolevas seaduses sätestatud nõudeid, sealhulgas andmete kogumise, säilitamise ja kaitse reegleid. Kohustatud isikute vaheline teabe edastamise või vahetamise ulatus ja viis lepitakse kokku vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”;

4) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(ELT L 141, 05.06.2015, lk 73–117)” tekstiosaga „, muudetud direktiividega (EL) 2018/843 (ELT L 156, 19.06.2018, lk 43–74) ja (EL) 2019/2177 (ELT L 334, 27.12.2019, lk 155–163)”.

§ 4.  Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1197 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruandlusteenuse osutaja on väärtpaberite kohta kauplemisteabe aruannete avalikustaja, kauplemiskoondteabe esitaja ja aruandlussüsteemi korraldaja ning aruandlusteenuse osutamiseks õigust omav investeerimisühing ja turu korraldaja vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27b lõikele 2.”;

2) paragrahvi 1197 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Aruandlusteenuse osutaja, kes osutab ühte või mitut käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 5 nimetatud teenust ning vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 3 alusel vastu võetud komisjoni delegeeritud määruses sätestatud tingimustele (edaspidi erandi alusel tegutsev aruandlusteenuse osutaja), suhtes kohaldatakse lisaks käesolevas seaduses sätestatule Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 600/2014 ja selle alusel kehtestatud õigusaktides selle aruandlusteenuse osutaja kohta sätestatut.”;

3) paragrahvi 1198 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Erandi alusel tegutseva aruandlusteenuse osutaja tegevusloa suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 48 lõigetes 2–4 ja §-s 57 investeerimisühingu tegevusloa kohta sätestatut.”;

4) paragrahv 1199 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 11910 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 11910. Tegevusloa taotlemine, taotluse läbivaatamine ning tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsus

(1) Käesoleva seaduse § 1197 lõigetes 3–5 nimetatud ühe või mitme teenuse osutamiseks esitab isik (edaspidi taotleja) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele või sama paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul inspektsioonile tegevusloa taotluse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata teises lepinguriigis aruandlusteenuse osutamiseks tegevusloa saanud isikule.

(3) Tegevusloa taotlemise, taotluse läbivaatamise ning tegevusloa andmise ja andmisest keeldumise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artiklites 27b–27d sätestatut.

(4) Taotleja, kes on erandi alusel tegutsev aruandlusteenuse osutaja, peab lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27d lõike 4 alusel kehtestatud andmetele ja dokumentidele esitama inspektsioonile:
1) käesoleva seaduse § 54 lõike 1 punktides 1, 2, 5–8, 12 ja 15 nimetatud andmed ja dokumendid;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artiklites 27g ja 27i nimetatud korrad või nende projektid ja süsteemide kirjeldused ning käesoleva seaduse §-s 11918 nimetatud sise-eeskirjad.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punkti 1 ei kohaldata investeerimisühingule ja turu korraldajale.

(6) Erandi alusel tegutseva aruandlusteenuse osutaja tegevusloa taotlemise, taotluse läbivaatamise ning tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsuse suhtes kohaldatakse lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 600/2014 sätestatule käesoleva seaduse § 51 lõike 1 esimeses lauses ja lõike 2 punktides 1 ja 3, § 52 lõigetes 2 ja 3, § 53 lõikes 1, § 54 lõikes 2, §-s 55, § 551 lõigetes 1, 2 ja 5 ning §-s 581 investeerimisühingu tegevusloa kohta sätestatut.”;

6) paragrahvi 11911 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui aruandlusteenuse osutaja või erandi alusel tegutsev aruandlusteenuse osutaja soovib osutada käesoleva seaduse § 1197 lõigetes 3–5 nimetatud teenust, milleks tal tegevusloa alusel õigust ei ole, taotleb ta vastavalt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuselt või inspektsioonilt täiendava tegevusloa.

(2) Täiendava tegevusloa taotlemisel esitab erandi alusel tegutsev aruandlusteenuse osutaja inspektsioonile kirjaliku avalduse, täiendatud tegevusplaani ja uuendatud, käesoleva seaduse § 11910 lõike 4 punktis 2 viidatud andmed ja dokumendid.”;

7) paragrahvi 11912 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Inspektsioon võib keelduda erandi alusel tegutseva aruandlusteenuse osutaja tegevusloa või ühe või mitme käesoleva seaduse § 1197 lõigetes 3 ja 5 nimetatud aruandlusteenuse osutamise õiguse andmisest, kui:”;

8) paragrahvi 11912 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja või taotleja juhid ei vasta käesolevas seaduses, selle alusel antud õigusaktides või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 600/2014 ja selle artikli 27f lõike 5 alusel kehtestatud komisjoni delegeeritud määruses sätestatud nõuetele;”;

9) paragrahvi 11912 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) käesoleva seaduse §-s 11918 nimetatud sise-eeskirjad ei ole aruandlusteenuse osutaja tegevuse reguleerimiseks piisavalt täpsed või üheselt mõistetavad;”;

10) paragrahvi 11913 tekst loetakse lõikeks 1 ning selle sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Inspektsioon võib erandi alusel tegutseva aruandlusteenuse osutaja tegevusloa täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistada, kui:”;

11) paragrahvi 11913 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Erandi alusel tegutseva aruandlusteenuse osutaja tegevusloa kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikele 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artiklile 27e käesoleva seaduse § 58 lõigetes 1 ja 3–32 investeerimisühingu tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta sätestatut.”;

12) paragrahvides 11914–11916, §-s 11918, §-s 2011, § 230 lõikes 6, § 237 lõike 1 punktis 61, § 23758 lõikes 1, § 23760 pealkirjas ja lõikes 1 ning § 23766 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõnad „aruandlusteenuse osutaja” sõnadega „erandi alusel tegutsev aruandlusteenuse osutaja” vastavas käändes;

13) paragrahvi 11914 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Erandi alusel tegutseva aruandlusteenuse osutaja juhi nõuetele vastavuse hindamisel arvestab inspektsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27f lõike 5 alusel kehtestatud komisjoni delegeeritud määruses juhtide kohta esitatavaid andmeid.”;

14) paragrahv 11917 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 11917. Organisatsioonilised nõuded aruandlusteenuse osutajale ja audiitori teavitamiskohustus

(1) Erandi alusel tegutseva aruandlusteenuse osutaja suhtes kohalduvad lisaks käesolevas seaduses sätestatule Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artiklites 27g ja 27i sätestatud organisatsioonilised nõuded, sealjuures lähtub aruandlusteenuse osutaja teenuse osutamisel viidatud artiklite alusel kehtestatud komisjoni delegeeritud määruses sätestatust.

(2) Erandi alusel tegutseva aruandlusteenuse osutaja audiitorkontrolli korral kohaldub audiitorile käesoleva seaduse §-s 113 sätestatud teavitamiskohustus.”;

15) paragrahvi 2301 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kõiki investeerimisühinguid, mille registrisse kantud asukoht on Eesti (edaspidi Eesti investeerimisühing), välja arvatud juhul, kui seoses aruandlusteenuse osutamisega teostab investeerimisühingu üle järelevalvet Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus;”;

16) paragrahvi 2302 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kõiki turu korraldajaid, kelle registrisse kantud asukoht on Eesti (edaspidi Eesti turu korraldaja), välja arvatud juhul, kui seoses aruandlusteenuse osutamisega teostab investeerimisühingu üle järelevalvet Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus;”;

17) paragrahvi 2366 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/1011 sätestatud nõuete täitmise üle järelevalve teostamisel, välja arvatud juhul, kui sama määruse artikli 40 lõike 1 kohaselt on pädev asutus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, on inspektsioonil õigus:”;

18) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(ELT L 175, 30.06.2016, lk 8–11)” tekstiosaga „, muudetud direktiiviga (EL) 2019/2177 (ELT L 334, 27.12.2019, lk 155–163)”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2–4, § 2 punktid 2–8 ning § 3 punktid 1 ja 4 jõustuvad 2021. aasta 30. juunil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 1 ja § 4 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json