Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 14.04.2022, 1

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” muutmine

Vastu võetud 08.04.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruses nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 8 jäetakse välja tekstiosa „(muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18)”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Uut majandustegevust soodustav alginvesteering on investeering materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse seoses uue ettevõtte asutamise või ettevõtte tegevuse mitmekesistamisega, tingimusel et uus tegevus ei ole sama või sarnane ettevõtte varasema tegevusalaga.”;

3) paragrahvi 6 tekst loetakse lõikeks 1;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „artikli 14 lõigetes 5–11” tekstiosaga „artikli 14 lõikes 3 toodud piirangutest ja sama artikli lõigetes 5–11”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Lõike 1 punkti 1 kohaselt suurettevõtjale antava regionaalabi puhul on abikõlblikud vaid uut majandustegevust soodustava alginvesteeringuga seotud kulud, kusjuures uuel tegevusel peab võrreldes olemasoleva tegevusega olema erinev neljakohaline EMTAK kood.”;

6) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üldise grupierandi määruse artikli 14 tingimustele vastava investeeringuteks ette nähtud regionaalabi toetuse maksimaalne määr on:
1) Harjumaal, Hiiumaal, Läänemaal, Pärnumaal, Saaremaal, Järvamaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal suurettevõtja puhul kuni 20 protsenti, keskmise suurusega ettevõtja puhul kuni 30 protsenti ja väikese suurusega ettevõtja puhul kuni 40 protsenti abikõlblikest kuludest;
2) Jõgevamaal, Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal suurettevõtja puhul kuni 20 protsenti, keskmise suurusega ettevõtja puhul kuni 30 protsenti ja väikese suurusega ettevõtja puhul kuni 40 protsenti abikõlblikest kuludest;
3) Ida-Virumaal suurettevõtja puhul kuni 25 protsenti, keskmise suurusega ettevõtja puhul kuni 35 protsenti ja väikese suurusega ettevõtja puhul kuni 45 protsenti abikõlblikest kuludest.”;

7) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Harjumaal, Hiiumaal, Läänemaal, Pärnumaal, Saaremaal, Järvamaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal suurettevõtja puhul kuni 15 protsenti, keskmise suurusega ettevõtja puhul kuni 25 protsenti ja väikese suurusega ettevõtja puhul kuni 35 protsenti abikõlblikest kuludest;”;

8) paragrahvi 23 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Ebaseadusliku riigiabi korral lähtutakse konkurentsiseaduse §-s 42 sätestatust.”;

9) paragrahvi 23 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punktid 1–5, 8 ja 9 jõustuvad üldises korras.

  (2) Määruse § 1 punkt 7 jõustub 2025. aasta 1. jaanuaril.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json