Teksti suurus:

Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.09.2023
Avaldamismärge:RT I, 14.04.2022, 6

Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend

Vastu võetud 03.01.2019 nr 2
RT I, 08.01.2019, 12
jõustumine 11.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2019RT I, 28.06.2019, 1401.07.2019
11.11.2019RT I, 15.11.2019, 318.11.2019
11.04.2022RT I, 14.04.2022, 217.04.2022

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 70 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, elukohateate paberil vormid (lisad 1 ja 2) ja nende täitmise juhend.

2. peatükk Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord 

§ 2.   Elukohakanne

  (1) Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise otsus tehakse rahvastikuregistri elukohakandena.

  (2) Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmisest keeldumise otsus vormistatakse kirjalikult.

  (3) Elukohakanne jõustub selle allkirjastamisel. Elukohaandmed hakkavad kehtima rahvastikuregistri seaduse § 66 lõikes 2 sätestatud kuupäeval.

§ 3.   Elukohakande alusdokument

  (1) Elukohakande tegemise aluseks olev dokument salvestatakse elektrooniliselt rahvastikuregistrisse.

  (2) Elukohaandmete muutmiseks esitatud välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, välja arvatud juhul, kui õigusakt näeb ette teisiti või kui dokument edastatakse diplomaatiliste või ametlike kanalite kaudu.
[RT I, 14.04.2022, 2 - jõust. 17.04.2022]

  (3) Elukohaandmete muutmiseks esitatud võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene või inglise keeles.

§ 4.   Lisaandmed

  Kui elukohaandmete rahvastikuregistrisse registreerimise menetluse käigus esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele lisaandmeid, mis on elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aluseks, kannab kohaliku omavalitsuse üksus need toimikusse.

§ 5.   Elukohakande või selle tegemisega seotud andmete parandamine

  (1) Elukohakandes või selle tegemisega seotud andmetes esineva vea parandab elukohakande teinud kohaliku omavalitsuse üksus.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksusel ei ole tehnilist suutlikkust elukohakande või selle tegemisega seotud andmete parandamiseks, teavitab ta parandamise vajadusest viivitamata rahvastikuregistri volitatud töötlejat, kes võib kokkuleppel elukohakande teinud ametnikuga elukohakannet või selle tegemisega seotud andmeid parandada.

§ 6.   Isiku tuvastamine elukohateate esitamisel

  Kui isik esitab elukohateate kohaliku omavalitsuse üksuses kohapeal, tuvastatakse elukohateate esitanud isik kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.

§ 7.   Elukohateate esitamise kuupäev puuduste tähtaegsel kõrvaldamisel

  Kui elukohateates esinenud puudused kõrvaldatakse määratud tähtajaks, loetakse elukohateade esitatuks esialgsel kohaliku omavalitsuse üksusesse saabumise kuupäeval ning elukoha aadressi kehtivuse alguse kuupäevaks loetakse kuupäev vastavalt rahvastikuregistri seaduse §-le 66.

§ 8.   Elukoha aadressi kehtivuse algus
[Kehtetu - RT I, 14.04.2022, 2 - jõust. 17.04.2022]

§ 9.   Ühise elukohateate menetlemine

  Kui isikud on esitanud ühise elukohateate, võib kohaliku omavalitsuse üksus menetleda elukohateateid eraldiseisvate taotlustena.

§ 10.   Elukoha aadressina viibimiskoha aadressi esitamine

  Kui isik esitab elukohateates elukoha aadressina sama aadressi, mis on rahvastikuregistrisse kantud kui selle isiku kehtiv viibimiskoha aadress, lõpetatakse viibimiskoha aadressi kehtivus ja esitatud aadress kantakse rahvastikuregistrisse elukoha aadressina.

§ 11.   Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku elukohateates toodud andmete muutmine

  (1) Rahvastikuregistri seaduse § 69 lõike 8 alusel etteulatuvalt teatatud Eestist lahkumise kuupäeva või välisriigi aadressi muutumise korral, esitab isik elukohakande teinud kohaliku omavalitsuse üksusele andmete muutmiseks kirjaliku taotluse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud taotluse saamisel uuendab kohaliku omavalitsuse üksus elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise menetluse ja muudab isiku esitatud teate järgi Eestist lahkumise kuupäeva või välisriigi aadressi.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul teatab isik Eestist lahkumise kuupäeva või välisriigi aadressi muutumisest uue elukohateatega, muudab andmed elukohateate saanud kohaliku omavalitsuse üksus. Uue lahkumiskuupäeva või välisriigi aadressi kandmisega rahvastikuregistrisse loetakse varasem kuupäev muudetuks.

§ 12.   Ruumi omaniku taotlus elukoha aadressi muutmiseks

  (1) Rahvastikuregistri seaduse § 88 lõikes 1 sätestatud aluste olemasolul esitab ruumi omanik kohaliku omavalitsuse üksusele kirjaliku taotluse, milles esitab:
  1) muudetava elukoha aadressi;
  2) isiku nime, kelle elukoha aadressina on muudetav aadress rahvastikuregistrisse kantud;
  3) kinnituse selle kohta, et isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi elukohana;
  4) kinnituse selle kohta, et isik ei kasuta omanikule kuuluvat ruumi elukohana.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 loetletud andmeid ei pea esitama rahvastikuregistri seaduse § 88 lõikes 3 sätestatud ruumi omaniku teates.

§ 13.   Elukoha aadressi säilitamine, kui ruumi omanik on esitanud taotluse elukoha aadressi muutmiseks

  Kui isik või tema seaduslik esindaja on taotlenud elukoha aadressi säilitamist rahvastikuregistri seaduse § 91 lõike 1 alusel, kantakse isiku elukoha aadress rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsuse üksuse algatused linna ja linnaosa või valla ja osavalla täpsusega.

§ 14.   Välisriigi asutuselt saadud andmete alusel elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine

  (1) Kui isiku elukohaandmeid muutvad andmed edastatakse välislepingu alusel või tulenevad välisriigi dokumendist, teeb elukohakande rahvastikuregistri volitatud töötleja, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kui isiku elukohaandmete muudatus tuleneb perekonnasündmuse kohta käivast välisriigi välja antud dokumendist või välisriigi rahvastikuregistri väljavõttest, teeb elukohakande perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lõikes 32 sätestatud maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksus.

  (3) Kui välisriigi dokumendil toodud välisriigi elukoha andmete kehtivuse alguse kuupäev või perekonnasündmuse kuupäev on varasem kui rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi kehtivuse alguskuupäev, ei kanta isiku elukohaandmeid välisriigi dokumendilt rahvastikuregistrisse.

3. peatükk Elukohateate täitmise juhend 

§ 15.   Elukoha aadressi märkimine elukohateates

  Elukoha aadressis märgitakse riik, maakond, vald, linn, alevik, küla, aadressikoha nimi, hoone number ja korteri või muu omaette ruumi numbri olemasolul selle number.

§ 16.   Ruumi omaniku nõusoleku lisamine

  (1) Kui isik ei ole ruumi omanik, lisatakse elukohateatele kaasomandis oleva eluruumi andmete kandmisel rahvastikuregistrisse kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolek, välja arvatud juhul, kui kaasomandi kasutamise kokkuleppest ruumi omanike vahel ei tulene teisiti.

  (2) Kaasomanike kokkulepet tõendav dokument lisatakse elukohateatele.

§ 17.   Paberil elukohateate täitmine kohaliku omavalitsusüksuse poolt

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus kannab paberil elukohateatele:
  1) elukohateate saabumise kuupäeva ja elukohateate numbri;
  2) isikukoodid, kui elukohateate esitab Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, kelle elukoht registreeritakse esmakordselt Eestis.

  (2) Elukohateate numbri loob rahvastikuregistri menetlustarkvara.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Määruse rakendamine

  (1) Kui isik või tema seaduslik esindaja taotleb rahvastikuregistri seaduse § 110 alusel muudetud elukohaandmete taastamist, taastab kohaliku omavalitsuse üksus elukoha aadressi linna ja linnaosa või valla ja osavalla täpsusega kohaliku omavalitsuse algatusel rahvastikuregistri seaduse 11. peatükis sätestatud korras.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul taastatakse isiku elukohaandmed tagasiulatuvalt nende kehtivuse kaotamise hetkest alates.

Lisa 1 Elukohateade
[RT I, 14.04.2022, 2 - jõust. 17.04.2022]

Lisa 2 Notice of place of residence
[RT I, 14.04.2022, 2 - jõust. 17.04.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json