Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 103 „Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 14.05.2013, 1

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 103 „Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord” muutmine

Vastu võetud 09.05.2013 nr 69

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 6 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruses nr 103 „Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega reguleeritakse jäätmete liigitamist ohtlike jäätmete hulka, lähtudes nende koostisest, ohtlike ainete sisaldusest ja jäätmeseaduse §-s 8 sätestatud kahjulikust toimest, juhul kui jäätmeseaduse § 2 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud nimistus (edaspidi jäätmenimistu) sõltub nimistu abil jäätmete liigitamine ohtlike jäätmete hulka ohtlike ainete olemasolust ja sisaldusest jäätmetes.”;

2) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Ohtlike jäätmete liigitamine jäätmenimistu alusel

Jäätmed liigitatakse ohtlikeks ja tavajäätmeteks jäätmenimistu alusel, kus ohtlike jäätmete koodinumbrid on tähistatud tärniga, välja arvatud §-s 1 nimetatud juhul.”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 14 ja 15 sõnastatakse järgmiselt:

„14) 1. või 2. kategooria reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks aineks (ohutunnus T) klassifitseeritud ja riskilausega R60 või R61 komponendi puhul ≥ 0,5 massi%;
15) 3. kategooria reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks aineks (ohutunnus Xn) klassifitseeritud ja riskilausega R62 või R63 komponendi puhul ≥ 5 massi%;”;

5) paragrahvi 5 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui jäätmed sisaldavad rohkem kui ühte ohtlikku ainet, tuleb jäätmete liigitamisel ohtlike jäätmete hulka käesoleva määruse §-s 4 esitatud piirväärtuste järgi nende ainete sisaldust iseloomustavad väärtused summeerida kemikaaliseaduse § 41 lõike 4 alusel kehtestatud nõuete ning korraga sätestatud segude klassifitseerimise metoodikat järgides.

(3) Kui kemikaaliseaduse § 10 lõikes 5 nimetatud ohtlike keemiliste ainete loetelus on määratud konkreetse aine sisalduse piirväärtus, mille ületamise korral segus klassifitseeritakse segu ohtlikuks, ning piirväärtus on väiksem käesoleva määruse §-s 4 nimetatud piirväärtusest, tuleb jäätmete ohtlikkuse määramisel lähtuda väiksemast väärtusest.”;

6) määruse lisad 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json