Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. augusti 2011. a määruse nr 84 „Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 14.05.2015, 4

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. augusti 2011. a määruse nr 84 „Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord“ muutmine

Vastu võetud 12.05.2015 nr 42

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 12 lõike 31 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. augusti 2011. a määruses nr 84 „Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Veeteede Amet annab Euroopa Komisjonile ja Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile täpset teavet volitatud klassifikatsiooniühinguga sisse seatud koostöösuhete kohta.“;

2) paragrahvi 3 lõike 3 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Sellisel juhul teavitab Veeteede Amet oma otsusest viivitamata Euroopa Komisjoni, Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorit ja teisi liikmesriike koos asjakohaste põhjendustega.“;

3) määruse normitehnilise märkuse lõppu lisatakse tekstiosa järgmises sõnastuses:
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/54/EL 2006. aasta meretöönormide konventsiooni järgimise ja täitmise tagamisega seotud lipuriigi kohustuste kohta (ELT L 329, 10.12.2013, lk 1–4).“.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json