Teksti suurus:

Muinsuskaitselise järelevalve dokumenteerimise ja läbiviimisega seotud kulu hüvitamise ning kinnismälestisel ja vallasmälestisel tehtud tööde dokumenteerimise kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.05.2019, 1

Muinsuskaitselise järelevalve dokumenteerimise ja läbiviimisega seotud kulu hüvitamise ning kinnismälestisel ja vallasmälestisel tehtud tööde dokumenteerimise kord

Vastu võetud 09.05.2019 nr 21

Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 56 lõike 4, § 57 lõike 2 ja § 67 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab:
  1) muinsuskaitselise järelevalve dokumenteerimise korra ja nõuded aruandele;
  2) muinsuskaitselise järelevalve läbiviimisega seotud kulu hüvitamise korra ja hüvitise määra, hüvitise taotlemise ja maksmise tingimused ning taotluse rahuldamata jätmise alused ja korra;
  3) mälestisel ja muinsuskaitsealal asuval ehitisel tehtud tööde dokumenteerimise korra ja nõuded aruandele.

2. peatükk Muinsuskaitselise järelevalve aruanne 

§ 2.  Nõuded muinsuskaitselise järelevalve aruandele

  (1) Muinsuskaitselise järelevalve aruande koostab järelevalvet teinud isik.

  (2) Muinsuskaitselise järelevalve aruande põhiosas esitatakse tehtud tööde kokkuvõtlik kirjeldus, ülevaade kultuuriväärtusega detailide ja tarindite säilivuse kohta, ülevaade kasutatud töömeetoditest, tööde käigus avastatust koos vajalike jooniste ja fotodega ning kokkuvõtlik hinnang tehtud tööde muinsuskaitselisele kvaliteedile.

  (3) Muinsuskaitselise järelevalve aruande lisadena esitatakse järgmiste dokumentide koopiad:
  1) muinsuskaitse seisukohalt olulised väljavõtted ehitustööde päevikust ja ehitusnõupidamiste protokollid;
  2) ekspertiisiaktid ja tööde käiku mõjutanud muud dokumendid;
  3) tööde käigus tehtud uuringute aruanded;
  4) mälestise avatud osade mõõdistusjoonised ja/või fotod koos selgitava teksti ja asukohta fikseerivate joonistega;
  5) teostusjoonised ehitusprojektist erinevalt tehtu kohta;
  6) dokumendid tehtud tööde üleandmise kohta tellijale.

§ 3.  Muinsuskaitselise järelevalve aruande esitamine ja heakskiitmine

  (1) Järelevalve aruanne esitatakse Muinsuskaitseametile või halduslepinguga volitatud asutusele (edaspidi koos amet) digitaalsel kujul PDF-vormingus digitaalallkirjastatult kuue kuu jooksul pärast tööde lõppemist.

  (2) Kui aruannet või selle lisasid ei ole võimalik digitaalselt esitada või on põhjendatud esitada paberil, võib aruande esitada A4-formaadis paberile köidetuna.

  (3) Amet kiidab esitatud aruande heaks 30 päeva jooksul selle esitamisest arvates.

  (4) Kui esitatud aruandes on puudusi, tagastab amet aruande taotlejale puuduste kõrvaldamiseks ja annab selleks tähtaja.

3. peatükk Muinsuskaitselise järelevalve kulu hüvitamine 

§ 4.  Kulu hüvitamise tingimused

  (1) Muinsuskaitselise järelevalve tellijale hüvitatakse tema kantud muinsuskaitselise järelevalve läbiviimise kulu, kui:
  1) muinsuskaitseline järelevalve on määratud muinsuskaitseseaduse alusel;
  2) muinsuskaitselise järelevalve on teinud pädev isik ja see on tehtud nõuetekohaselt;
  3) amet on muinsuskaitselise järelevalve aruande heaks kiitnud.

  (2) Muinsuskaitse järelevalve läbiviimise kulu hüvitamist on võimalik taotleda ühe tööde tegemise loa alusel tehtud tööde kohta ühe korra.

§ 5.  Hüvitise määr

  Muinsuskaitselise järelevalve kulu hüvitatakse 50% ulatuses muinsuskaitselise järelevalve läbiviimise kulust, kuid mitte rohkem kui üks tuhat viissada eurot.

§ 6.  Hüvitise taotlemine

  (1) Muinsuskaitselise järelevalve tellija (edaspidi taotleja) esitab ametile või kultuurimälestiste registri kaudu taotluse muinsuskaitselise järelevalve läbiviimise kulu eest hüvitise saamiseks.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) taotleja kontaktandmed;
  4) mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise ja tööde tegemise loa andmed;
  5) muinsuskaitselise järelevalve tegija andmed;
  6) pangakonto, millele taotletav hüvitis üle kanda;
  7) taotluse esitamise kuupäev;
  8) taotleja allkiri.

  (3) Taotlusele lisatakse taotlejale osutatud teenuse maksmist tõendavad kuludokumendid.

  (4) Muinsuskaitse järelevalve läbiviimise kulu hüvitamist saab taotleda kuue kuu jooksul pärast muinsuskaitselise järelevalve aruande heakskiitmist.

§ 7.  Taotluse menetlemine ja hüvitise maksmine

  (1) Amet vaatab taotluse läbi 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Amet võib taotluse menetlemise tähtaega taotlusega seotud asjaolude väljaselgitamiseks pikendada, teavitades sellest taotlejat.

  (2) Kui esitatud taotluste summa ületab ametile eelarveaastaks eraldatud riigieelarvelisi vahendeid, otsustab amet hüvitamise järgmisel eelarveaastal sama taotluse alusel, teavitades sellest taotlejat.

  (3) Amet võib nõuda kulutuste põhjendatuse kontrollimiseks täiendavaid dokumente või selgitusi.

  (4) Amet kannab hüvitise taotluses näidatud pangakontole 20 tööpäeva jooksul hüvitise maksmise otsuse tegemisest arvates.

§ 8.  Taotluse rahuldamata jätmine

  Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) muinsuskaitseline järelevalve ei ole läbi viidud nõuetekohaselt;
  2) muinsuskaitselist järelevalvet ei ole teinud pädev isik;
  3) amet ei ole järelevalve aruannet heaks kiitnud;
  4) taotleja on esitanud valeandmeid.

4. peatükk Töö dokumenteerimine 

§ 9.  Kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal paikneval ehitisel tehtud töö dokumenteerimise nõuded

  (1) Kui muinsuskaitselist järelevalvet ei ole määratud, dokumenteerib kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal paikneval ehitisel tehtud töö tegija ja koostab sellekohase aruande.

  (2) Töö aruandes esitatakse:
  1) kasutatud materjalide loetelu;
  2) kasutatud metoodika kirjeldus;
  3) teostusjoonised ja fotod, sealhulgas mälestise kaetud või varjatud osade kohta, millega töid tehti.

§ 10.  Vallasmälestise konserveerimise ja restaureerimise dokumenteerimise nõuded

  (1) Vallasmälestise konserveerimise ja restaureerimise dokumenteerib ja koostab sellekohase aruande töö tegija.

  (2) Aruandes esitatakse:
  1) andmed mälestise kohta, sealhulgas kultuurimälestiste registri number ja asukoht;
  2) mälestise lühikirjeldus (objekti tüüp, paiknemine, vanus, tehnika, materjal jms);
  3) tööde tegemise eesmärk;
  4) tööde-eelne kirjeldus, hinnang seisukorrale;
  5) tööde kirjeldus koos illustratiivse materjaliga (fotod, joonised);
  6) töödes kasutatud materjalide ja töövõtete loetelu ja kirjeldus. Juhul kui tööde tegemisel tehti tegevuskavaga võrreldes muudatusi, tuleb lisada ka muudatuste põhjendus;
  7) tööde tulemus ja hinnang kasutatud metoodikale, töövõtetele ja materjalidele;
  8) vajaduse korral hooldamise soovitused.

§ 11.  Tööde aruande esitamine ja heakskiitmine

  (1) Tööde aruanne esitatakse ametile kolme kuu jooksul pärast tööde lõppemist.

  (2) Tööde aruande esitamisele ja heakskiitmisele kohaldatakse käesoleva määruse §-s 3 sätestatut.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json