Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 31. mai 2017. a määruse nr 26 „Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I, 14.05.2020, 8

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 31. mai 2017. a määruse nr 26 „Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 13.05.2020 nr 19

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 31. mai 2017. a määruses nr 26 „Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõikes 3 nimetatud tegevusteks antav toetus” tekstiosaga „lõigetes 3 ja 31 nimetatud tegevusteks antav (edaspidi vastavalt suurprojekti ja väikeprojekti) toetus”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Väikeprojekti toetus on riigiabi komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.03.2020, lk 1–9, muudetud ELT C 112 I, 4.04.2020, lk 1–9) (edaspidi COVID-19 raamistik) mõistes, mida antakse nimetatud raamistiku osa 3.1 alusel ja sellele kohaldatakse COVID-19 raamistikus ning konkurentsiseaduse §-s 341 sätestatut.

(5) Käesoleva määruse alusel ei toetata väikeprojekti, mis osaleb perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel kehtestatud turismiettevõtjate ärimudelite arendamise mentorlusprogrammis.”;

3) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse andmise eesmärk on:
1) suurprojekti puhul turismiettevõtja ärimudeli uuendamise kaudu saavutada Eesti turismisektori konkurentsivõime kasv;
2) väikeprojekti puhul säilitada turismiettevõtja konkurentsivõime ning teha ettevalmistused Eesti turismisektori konkurentsivõime taastamiseks ja kasvuks pärast Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra (edaspidi eriolukord) lõppemist.

(2) Toetuse andmise tulemus on:
1) suurprojekti puhul turismiettevõtja uuendatud või uue ja senisest kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või tehnoloogilise lahenduse väljaarendamine ja rakendamine;
2) väikeprojekti puhul turismiettevõtja jätkusuutlikkuse tagamine ja kiire turule naasmine pärast eriolukorra lõppemist.”;

4) paragrahvi 4 punktis 6 asendatakse sõna „väliskülastajatele” sõnaga „külastajale”;

5) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse järgmistele § 3 lõike 3 väljundnäitajasse panustavatele projektidele:
1) suurprojektile, mille elluviimine panustab § 3 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud tulemuse ja eesmärgi saavutamisse;
2) väikeprojektile, mille elluviimine panustab § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõike 2 punktis 2 nimetatud tulemuse ja eesmärgi saavutamisse.”;

6) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse enne sõna „toetust” sõnaga „suurprojekti”;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Väikeprojekti toetust antakse turismiettevõtja eriolukorrast tulenevate mõjude leevendamiseks, tegevuste ümberkorraldamiseks, teenuste või toodete arendamiseks ja turule toomiseks või eriolukorra järgse ärimudeli muudatuse ettevalmistamiseks ja muudatuste elluviimiseks.”;

8) paragrahvi 7 lõike 3 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„Suurprojekti toetust antakse uuendatud või uue ärimudeli arendamise ning rakendamisega seotud järgmisteks tegevusteks:
1) teenuse arendamiseks uuele kliendisegmendile;”;

9) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Väikeprojekti toetust antakse ärimudeli arendamisega seotud järgmisteks tegevusteks:
1) teenuste turundamiseks;
2) uue ärimudeli kontseptsiooni väljatöötamiseks;
3) uue ärimudeli rakendamiseks vajalike eeltööde teostamiseks;
4) uue ärimudeli rakendamiseks;
5) personali ja teeninduskvaliteedi arendamiseks;
6) teenuse digitaliseerimiseks ja tehnoloogilise lahenduse rakendamiseks.”;

10) paragrahvi 7 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Suurprojekti toetatavaks tegevuseks ei loeta müügivahendustegevusele põhinevat ärimudelit.”;

11) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) kampaaniapõhise turundustegevuse ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud kulud;”;

12) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) väikeprojekti puhul ühendmääruse § 9 lõikes 4 nimetatud kaudsed kulud arvestatuna 15 protsenti abikõlblikest otsestest personalikuludest.”;

13) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Suurprojekti puhul võivad § 7 lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste nõustamisteenuse ja personalikulud kokku moodustada kuni 20 protsenti projekti abikõlblike kulude maksumusest.”;

14) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Väikeprojekti personalikulud võivad kokku moodustada kuni 50 protsenti projekti abikõlblike kulude maksumusest.”;

15) paragrahvi 8 lõike 6 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) suurprojekti puhul üldkulud vastavalt ühendmääruse § 9 lõikele 5;”;

16) paragrahvi 8 lõike 6 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Suurprojekti ehituse eeltöödega seotud kulude osas võib rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuses sätestada taotluse registreerimise kuupäevast kuni 12 kuud varasema projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäeva.”;

18) paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Suurprojekti maksimaalne abikõlblikkuse periood on 24 kuud. Väikeprojekti maksimaalne abikõlblikkuse periood on 9 kuud.”;

20) paragrahvi 9 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõjuval põhjusel ja tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt meetme eesmärkidega ja projektiga ning projekti tegevused viiakse ellu hiljemalt 2023. aasta 31. augustiks.”;

21) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Suurprojekti toetuse summa ettevõtja kohta on minimaalselt 20 000 eurot ja maksimaalselt 200 000 eurot.”;

22) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Väikeprojekti toetuse summa ettevõtja kohta on minimaalselt 5000 eurot ja maksimaalselt 20 000 eurot. Väikeprojekti taotletava toetuse summa ei või olla suurem kui 50 protsenti ettevõtja taotlemisele vahetult eelneva majandusaasta kogukäibest.”;

23) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse maksimaalne määr on 80 protsenti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr on 20 protsenti abikõlblikest kuludest.”;

24) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) COVID-19 raamistiku alusel antav toetus ei tohi koos sama raamistiku osa 3.1 alusel muudest allikatest saadud riigiabiga ületada 800 000 eurot ettevõtja kohta.”;

25) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Suurprojekti ja väikeprojekti toetust võib taotleda riigiasutus ja kohaliku omavalitsuse üksus ning vähemalt 24 kuud enne taotluse esitamist Eestis registreeritud muu juriidiline isik.”;

26) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Väikeprojekti toetust võib taotleda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotleja, kes on registreeritud Eesti ametliku turismiinfo veebis www.puhkaeestis.ee või on turismiteenuste pakkumist koordineeriv erialaliit või sihtkoha arendusorganisatsioon.”;

27) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) COVID-19 raamistiku alusel taotletava toetuse puhul ei tohi taotleja olla raskustes ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes seisuga 31. detsember 2019. a.”;

28) paragrahvi 13 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Suurprojekti taotlus peab sisaldama lisaks taotluste menetlemise määruse § 4 lõikes 2 sätestatud kinnitustele järgmisi andmeid ja dokumente:”;

29) paragrahvi 13 lõike 2 punktid 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

„9) ärimudeli nõudluse analüüs, mis sisaldab sihtturgude ja -gruppide valiku põhjendust, turundustegevuste ja -kanalite kirjeldust;
10) ärimudeli konkurentsianalüüs;”;

30) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Väikeprojekti taotlus peab sisaldama lisaks taotluste menetlemise määruse § 4 lõikes 2 sätestatud kinnitustele ja käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–6, 15 ja 22–24 sätestatule järgmisi andmeid:
1) meeskonna liikmete vastutusvaldkonnad, kompetentsus ja kogemus valdkonnas;
2) projekti elluviimiseks vajalike vahendite olemasolu kinnitus ja selgitus selle kujunemisest;
3) taotleja taotlemisele vahetult eelneva aasta majandusaasta aruanne, kui aruanne ei ole äriregistrist kättesaadav, kui taotleja kuulub kontserni, siis kontserni liikmete vastavad andmed;
4) juhul, kui tegemist on ehitamisega, projekti objektile väljastatud kehtivate projekteerimistingimuste või kehtiva detailplaneeringu andmed;
5) juhul, kui tegemist on ehitamisega, siis rekonstrueerimis- või ehitustööde hinnakalkulatsioon;
6) juhul, kui taotleja on suurettevõtja, koostööpõhimõtte kirjeldus külastajate teenindamisse kaasatud VKE-ga.”;

31) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlemise tingimustest teavitab rakendusüksus oma veebilehel enne taotluste vastuvõtmise algust järgmiselt:
1) suurprojekti korral vähemalt 60 tööpäeva ette;
2) väikeprojekti korral vähemalt 5 tööpäeva ette.”;

32) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotluse menetlemine koosneb:
1) registreerimisest;
2) menetlusse võtmisest või menetlusse võtmata jätmisest;
3) selgituse ja lisateabe küsimisest;
4) taotleja, partneri ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist;
5) väikeprojekti vastavushindamisest või nõuetele vastava suurprojekti taotluse hindamisest;
6) taotluse rahuldamise otsusest või rahuldamata jätmise otsusest.”;

33) paragrahvi 15 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Suurprojekti taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 45 tööpäeva rakendusüksusele taotluse esitamisest alates. Rakendusüksuse määratud selgituse, ekspertiisi ja lisainformatsiooni ning taotluse täienduse ja muudatuse esitamiseks võib taotluse menetlemise kuni 10 tööpäevaks peatada.”;

34) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Väikeprojekti taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 20 tööpäeva rakendusüksusele taotluse esitamisest alates. Taotluse menetlemise peatamisel kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatut.

(7) Väikeprojekti toetust antakse käesoleva määruse alusel taotlejale ühe korra.”;

35) paragrahvi 17 lõikes 1 asendatakse sõna „projektide” sõnaga „suurprojekti”;

36) paragrahvi 18 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Suurprojekti taotluste hindamine, valikukriteeriumid ja valiku kord”;

37) paragrahvi 18 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõna „projekti” sõnaga „suurprojekti”;

38) määrust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

§ 181. Väikeprojekti vastavushindamine

(1) Taotluses kirjeldatud väikeprojekti rahastamise otsustamisel lähtutakse asjaolust, kas taotlus ja selles kirjeldatud projekt vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele, toetuse andmise eesmärgile ja tulemusele.

(2) Taotlus loetakse toetuse saamise tingimustele vastavaks, kui esinevad kõik järgmised tingimused:
1) taotluses kirjeldatud projekt on suunatud määruse §-s 3 nimetatud väikeprojekti eesmärgile ja tulemusele;
2) taotleja ja partner vastavad määruses kehtestatud nõuetele;
3) taotlus vastab määruses kehtestatud nõuetele, valitud tegevused on põhjendatud ning kirjeldatud tulemuste saavutamisega otseselt seotud.”;

39) paragrahvi 19 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rahuldamisele kuulub nõuetele vastavaks tunnistatud suurprojekti taotlus, milles kirjeldatud projekt vastab järgmistele tingimustele:
1) on käesoleva määruse § 18 lõikes 1 sätestatud valikukriteeriumite alusel saanud koondhindeks vähemalt 2,6;
2) ei ole üheski käesoleva määruse § 18 lõikes 1 sätestatud valikukriteeriumis saanud hindeks vähem kui 2,3.”;

40) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Rahuldamisele kuulub nõuetele vastavaks tunnistatud väikeprojekti taotlus, mis vastab §-s 181 sätestatud tingimustele.”;

41) paragrahvi 23 lõikes 2 asendatakse arv „3” arvuga „1”;

42) paragrahvi 25 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) säilitama toetuse andmisega seotud dokumente vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 35;”;

43) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) säilitama toetuse andmisega seotud dokumente 10 aasta jooksul alates päevast, mil käesoleva määruse alusel viimane toetus anti;”;

44) paragrahvi 29 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 29. Rakendussäted”;

45) paragrahvi 29 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–6 järgmises sõnastuses:

„(2) Määruse 2020. aasta mais vastu võetud redaktsiooni § 3 lõike 1 punkti 1 ja lõike 2 punkti 1, § 7 lõike 1 punkti 1, lõiget 2, lõike 3 punkti 1 ja lõiget 6, § 8 lõike 3 punkti 8, lõiget 4 ja lõike 6 punkte 1 ja 3, § 9 lõiget 21 ja lõiget 5, § 11 lõiget 1, § 18, § 19 lõiget 2, § 23 lõiget 2 ning § 25 lõike 2 punkti 10 kohaldatakse taotlustele, mis on esitatud alates 31. jaanuarist 2020. a.

(3) Enne 31. jaanuari 2020. a esitatud taotlustele kohaldatakse määruse 2020. aasta aprillis kehtinud redaktsiooni, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

(4) Määruse 2020. aasta mais vastu võetud redaktsiooni § 10 lõiget 3 rakendatakse rahuldatud taotlustele tagasiulatuvalt.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatule vastavalt muudab rakendusüksus taotluse rahuldamise otsust 20 tööpäeva jooksul käesoleva määruse 2020. a mais vastu võetud redaktsiooni jõustumisest arvates.

(6) COVID-19 raamistiku alusel antakse käesoleva määruse alusel väikeprojektile toetust alates Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava otsuse vastuvõtmisest kuni 2020. aasta 31. detsembrini. Pärast nimetatud kuupäeva antakse väikeprojektile toetust VTA määruse alusel.”.

Raul Siem
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json