Teksti suurus:

Nõuandekeskusena tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2011, 1

Nõuandekeskusena tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 09.06.2011 nr 55

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 75 lõike 2 ning § 76 lõigete 3 ja 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täpsemad nõuded nõuandekeskusena tunnustamise taotleja ja nõuandekeskuse kohta, nõuandekeskuste arv maakonnas, täpsemad nõuded nõuandekeskusena tunnustamise taotluse kohta ja taotluse vorm, nõuandekeskusena tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning nõuandekeskusena tunnustamise taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord.

2. peatükk Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded 

§ 2.  Nõuded nõuandekeskusena tunnustamise taotlejale

  (1) Nõuandekeskusena tunnustamise taotleja on juriidiline isik, kes tegutseb „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 75 lõikes 1 nimetatud valdkonnas (edaspidi taotleja) ning kes osutab temaga lepingulises suhtes oleva „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 75 lõikes 3 sätestatud nõuete kohase ja asjaomase kutsega konsulendi (edaspidi konsulent) kaudu:
  1) nõuandeteenust nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.01.2009, lk 16–99), artiklites 5 ja 6 nimetatud kohustuslike majandamisnõuete ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste täitmiseks (edaspidi nõuetele vastavus);
  2) nõuandeteenust vähemalt loomakasvatuse või selle alavaldkonnas, taimekasvatuse või selle alavaldkonnas ja finantsmajanduse või maaettevõtluse ja finantsmajanduse valdkonnas.

  (2) Taotleja vastab järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
  2) taotlejal on vähemalt viie konsulendiga sõlmitud tööleping või muu leping või konsulendi antud kinnituskiri, millega konsulent kinnitab, et ta on taotleja nõuandekeskusena tunnustamise korral valmis sõlmima nõuandekeskusega töölepingu või muu lepingu nõuandeteenuse osutamiseks;
  3) taotlejal on nõuandekeskuse juhtimiseks ja töö korraldamiseks sõlmitud sellekohane tööleping või kinnituskiri isikult, kes on taotleja nõuandekeskusena tunnustamise korral valmis sõlmima nõuandekeskusega töölepingu nõuandekeskuse juhtimiseks ja töö korraldamiseks ning kellel on vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus (edaspidi nõuandekeskuse juht). Nõuandekeskuse juhiks võib olla ka taotleja juhatuse liige, kellele on põhikirja alusel määratud ülesandeks nõuandekeskuse juhtimine ja töö korraldamine;
  4) taotleja omandisse kuulub või talle on antud õiguslikul alusel kasutamiseks Vabariigi Valitsuse 14. juuni 2007. a määruses nr 176 „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” sätestatud nõuetele vastav tööruum (edaspidi nõuandekeskuse kontor);
  5) taotlejal on vähemalt kaheks nõuandekeskusena tunnustamise otsuse tegemisele järgnevaks aastaks koostatud nõuandekeskuse tegevuskava, ja mis sisaldab vähemalt hetkeolukorra analüüsi, strateegilisi eesmärke, tegevusi nimetatud eesmärkide saavutamiseks ning tegevuste elluviimise ajakava. Taotleja kirjeldab tegevuskava osana koostööd Eesti või välisriigi nõuande-, haridus- ja teadusasutusega või nõuande, hariduse ja teaduse valdkonnas tegutseva isikuga.

  (3) Vähemalt üks lõike 2 punktis 2 nimetatud konsulent on esitanud taotlejale kinnituskirja, milles kinnitab, et ta ei ole sõlminud ega sõlmi taotleja nõuandekeskusena tunnustamise korral töölepingut või muud lepingut teise taotleja või nõuandekeskusega, ning vähemalt neli lõike 2 punktis 2 nimetatud konsulenti esitavad kinnituskirja, millega kinnitavad, et nad on taotleja nõuandekeskusena tunnustamise korral valmis sõlmima nõuandekeskusega töölepingu või muu lepingu nõuandeteenuse osutamiseks ning et nad ei ole sõlminud ega sõlmi taotleja nõuandekeskusena tunnustamise korral töölepingut või muud lepingut rohkem kui kahe taotleja või nõuandekeskusega.

  (4) Vähemalt üks lõike 2 punktis 2 nimetatud töölepingu või muu lepingu sõlminud või kinnituskirja esitanud konsulent on edukalt läbinud Põllumajandusministeeriumi korraldatud nõuetele vastavuse koolituse ning vähemalt üks nimetatud konsulent on edukalt läbinud Põllumajandusministeeriumi või teise pakkuja korraldatud töötervishoiu ja tööohutuse koolituse, mis vastab sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 80 „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” lisas 1 toodud õppekavale.

  (5) Taotleja võib taotleda tunnustamist nõuandekeskusena ja põllumajandusminister võib taotlejat tunnustada nõuandekeskusena ühes või mitmes maakonnas. Ühe maakonna kohta võib tunnustada ühte nõuandekeskust.

  (6) Kui taotleja taotleb nõuandekeskusena tunnustamist mitmes maakonnas, on lõike 2 punktis 4 sätestatud nõue täidetud iga maakonna kohta ning lõike 2 punktis 2 nimetatud töölepingu või muu lepingu sõlminud või kinnituskirja esitanud konsulendid osutavad pidevalt lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud nõuandeteenust kõigis asjaomastes maakondades.

3. peatükk Nõuandekeskusena tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 3.  Taotluse esitamine, nõuded taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab nõuandekeskusena tunnustamise taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal Põllumajandusministeeriumile lisas 1 toodud vormi kohase taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad järgmised dokumendid:
  1) ärakiri § 2 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud töölepingust, muust lepingust või kinnituskirjast;
  2) paragrahvi 2 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud konsulentide ja nõuandekeskuse juhi elulookirjeldus;
  3) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et § 2 lõike 2 punktis 4 nimetatud nõuandekeskuse kontor kuulub taotleja omandisse või et taotlejale on antud nõuandekeskuse kontori kasutamise õigus;
  4) koopia § 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud nõuandekeskuse tegevuskavast vähemalt kaheks järgnevaks aastaks arvates taotleja nõuandekeskusena tunnustamise otsuse tegemisest ja ärakiri § 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud koostööd tõendavast lepingust Eesti või välisriigi nõuande-, haridus- ja teadusasutuse või § 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud valdkondades tegutseva isikuga või muu kirjalik tõend koostöö kohta.

  (2) Põllumajandusministeerium teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 4.  Taotluse vastuvõtmine ning taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Põllumajandusministeerium kontrollib esitatud taotluse ja §-s 3 sätestatud nõutavate dokumentide olemasolu, taotluse tähtaegset esitamist ja taotluses esitatud andmete õigsust.

  (2) Põllumajandusministeerium kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja taotleja vastavust §-s 2 sätestatud nõuetele.

  (3) Taotleja ja taotlus vastavad nõuetele, kui:
  1) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded;
  2) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  3) ei esine „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 76 lõikes 4 nimetatud asjaolusid.

  (4) Kui taotleja või taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb põllumajandusminister „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 76 lõike 4 alusel nõuandekeskuse tunnustamata jätmise otsuse.

  (5) Põllumajandusministeerium saadab taotleja ja taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise otsuse ärakirja või asjakohase väljavõtte taotlejale viivitamata.

§ 5.  Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamiseks ning taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab põllumajandusminister nõuandva hindamiskomisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Parimaks tunnistatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuses esimesele kohale tulnud taotlus, mis vastab hindamiskriteeriumide miinimumnõuetele.

  (3) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse taotlust, mis on saanud §-s 9 sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal rohkem kõrgemaid hindepunkte.

  (4) Taotluse võib jätta hindamata, kui nõuandekeskusena tunnustamist taotleb „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 74 nimetatud koordineeriv keskus (edaspidi koordineeriv keskus).

  (5) Koordineeriva keskuse esitatud taotlust hinnatakse juhul, kui ta taotleb tunnustamist maakonnas nõuandekeskusena tegutsemiseks ja selle maakonna kohta on nõuetele vastavaks tunnistatud taotlejaid rohkem kui üks.

§ 6.  Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on vähemalt viieliikmeline ning koosneb vähemalt Põllumajandusministeeriumi ametnikest, põllumajandustootjatest või neid esindavate organisatsioonide esindajatest ja konsulentide esindajast (edaspidi komisjoni liige).

  (2) Komisjoni liikmete nimed avaldatakse Põllumajandusministeeriumi veebilehel.

§ 7.  Komisjoni istung

  (1) Komisjoni istung toimub 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

  (2) Komisjoni liige hindab nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi §-s 9 sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte § 9 kohaselt, ja täidab lisas 2 toodud vormi kohase hindamislehe iga taotleja kohta.

§ 8.  Komisjoni ettepanek

  (1) Komisjoni liikme märgitud hindepunktide alusel arvutatakse taotluse hindepunktide summa.

  (2) Taotluste paremusjärjestuse koostamiseks arvutatakse komisjoni liikmetelt saadud taotluse hindepunktide aritmeetiline keskmine.

  (3) Taotluse hindepunktide aritmeetiline keskmine märgitakse komisjoni ettepanekusse taotluste kaupa.

  (4) Põllumajandusminister otsustab komisjoni ettepanekus esitatud taotluste paremusjärjestuse alusel nõuandekeskuse tunnustamise või tunnustamata jätmise maakondade kaupa.

§ 9.  Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusele antakse hindepunkte lisas 2 kehtestatud hindamiskriteeriumide põhjal järgmiselt:
  1) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, kui suur on taotleja varasem kogemus põllumajanduse ja maaelu alase nõuande, teabelevi ja koolituse valdkonnas;
  2) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, kui suur on konsulendi varasem kogemus ja pädevus põllumajanduse ja maaelu alase nõuande, teabelevi ja koolituse valdkonnas, andes sealjuures eraldi hindepunkte esmakordselt konsulendi kutse omandanud konsulendi kaasamise eest ning selle eest, kui vähemalt kolm konsulenti sõlmib töölepingu või muu lepingu ainult ühe tunnustatud nõuandekeskusega;
  3) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, kui suur on nõuandekeskuse juhi varasem juhtimiskogemus;
  4) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt taotleja esitatud nõuandekeskusena tegutsemise tegevuskavast ning sellest, millised on selles märgitud strateegilised eesmärgid ja tegevused nimetatud eesmärkide saavutamiseks ning mitme Eesti või välisriigi nõuande-, haridus- ja teadusasutusega või § 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud valdkondades tegutseva isikuga teeb taotleja koostööd;
  5) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt selles, kas taotleja osutab määruse § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud valdkondadele lisaks nõuandeteenust teistes valdkondades ning teisi põllumajanduse ja maaelu valdkonnaga seotud teenuseid.

§ 10.  Nõuandekeskusena tunnustamine ja tunnustamata jätmine ning tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Põllumajandusminister teeb taotleja nõuandekeskusena tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse maakondade kaupa „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 76 lõike 4 või 6 alusel 15 tööpäeva jooksul arvates § 7 lõikes 1 nimetatud komisjoni istungi toimumisest.

  (2) Põllumajandusministeerium saadab taotleja nõuandekeskusena tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse ärakirja või asjakohase väljavõtte taotlejale viivitamata.

  (3) Põllumajandusminister tunnistab nõuandekeskusena tunnustamise otsuse kehtetuks „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 76 lõikes 7 sätestatud juhtudel.

  (4) Põllumajandusministeerium saadab nõuandekeskusena tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse ärakirja või asjakohase väljavõtte nõuandekeskusele viivitamata.

4. peatükk Nõuded tunnustatud nõuandekeskusele 

§ 11.  Nõuded tunnustatud nõuandekeskusele

  (1) Tunnustatud nõuandekeskus kasutab kogu tegutsemise aja vältel § 2 lõike 2 punktis 4 nimetatud nõuetele vastavat nõuandekeskuse kontorit.

  (2) Hiljemalt 40 tööpäeva möödudes taotleja nõuandekeskusena tunnustamise otsuse tegemisest arvates vastab tunnustatud nõuandekeskus järgmistele nõuetele:
  1) ta kasutab nõuandekeskuse kontoris telefoni ja interneti ühendusega arvutit;
  2) nõuandekeskuse kontor on avatud igal tööpäeval, vähemalt 30h nädalas ning seal on sihtrühma teenindamiseks pädev töötaja;
  3) tal on üldine e-posti aadress ja veebileht, kus on nõuandekeskuse, nõuandekeskuse juhi ja konsulentide kontaktandmed, andmed vähemalt nõuandekeskuse kontori lahtiolekuaegade, osutatavate teenuste ja § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud nõuandeteenuste hinnakirja kohta ning konsulentide nõustamisvaldkonnad;
  4) tal on kehtiv tööleping või muu leping vähemalt viie konsulendiga, kes vastavad § 2 lõikes 1 sätestatud nõuetele ja kes osutavad nõuandeteenust vähemalt § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud valdkondades, ning vähemalt üks § 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud konsulent on edukalt läbinud § 2 lõikes 4 nimetatud koolitused;
  5) tal on sõlmitud sellekohane tööleping nõuandekeskuse juhiga nõuandekeskuse juhtimiseks ja töö korraldamiseks või täidab seda ülesannet juhatuse liige, kellele on põhikirja alusel määratud ülesandeks nõuandekeskuse juhtimine ja töö korraldamine.

  (3) Tunnustatud nõuandekeskus tagab:
  1) pidevalt oma veebilehe asja- ja ajakohasuse;
  2) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud konsulendi osalemise erialasel täienduskoolitusel 18 tunni ulatuses kalendriaasta jooksul. Kui konsulent on sõlminud nõuandekeskusega lepingu kalendriaasta kestel, arvutatakse täienduskoolituse tundide arv proportsionaalselt nende kuude arvuga, mis on jäänud lepingu sõlmimisest kalendriaasta lõpuni;
  3) paragrahvi 2 lõikes 4 nimetatud koolitustel osalenud konsulendi osalemise Põllumajandusministeeriumi korraldataval nõuetele vastavuse ning töötervishoiu ja tööohutuse korduskoolitusel;
  4) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 nimetatud nõuandekeskuse juhi osalemise juhtimisalasel täienduskoolitusel vähemalt 8 tunni ulatuses kalendriaasta jooksul;
  5) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud tegevuskava eesmärkide täitmise ja uute eesmärkide seadmise järgmiseks kalendriaastaks.

  (4) Tunnustatud nõuandekeskus esitab igal kalendriaastal Põllumajandusministeeriumile 10. veebruariks aruande, mis:
  1) tõendab, et konsulent on asjaomasel aastal läbinud erialase täienduskoolituse vähemalt 18 tunni ulatuses;
  2) tõendab, et nõuandekeskuse juht on eelmisel kalendriaastal läbinud juhtimisalase täienduskoolituse vähemalt 8 tunni ulatuses;
  3) sisaldab lühiülevaadet eelmise kalendriaasta tegevuskava täitmise, peamiste tegevuste ja saavutatud tulemuste kohta ning nimetab jooksvaks kalendriaastaks kavandatud peamised eesmärgid, tegevused nende saavutamiseks ning ajakava.

§ 12.  Muudatustest teavitamine

  Tunnustatud nõuandekeskus teavitab Põllumajandusministeeriumi viivitamata kirjalikult kavatsusest muuta oma postiaadressi või teisi kontaktandmeid.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 13.  Rakendussätted

  (1) Põllumajandusministri 30. märtsi 2005. a määrus nr 36 „Lisanõuded taotlejale ja nõuandekeskusele, tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord ning tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise kord” (RTL 2005, 39, 560; 2008, 93, 1292) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Enne selle määruse jõustumist tunnustatud nõuandekeskus esitab § 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud tegevuskava Põllumajandusministeeriumile hiljemalt 1. oktoobriks 2011. aastal.

  (3) Enne selle määruse jõustumist tunnustatud nõuandekeskus täidab § 11 lõikes 3, lõike 4 punktides 2 ja 3 ning §-s 12 sätestatud nõudeid arvates selle määruse jõustumisest.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Nõuandekeskusena tunnustamise taotlus

Lisa 2 Hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json