Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri määruste muutmine seoses andmekogus oleva teabega

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2016, 1

Majandus- ja taristuministri määruste muutmine seoses andmekogus oleva teabega

Vastu võetud 09.06.2016 nr 42

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 96 lõike 8, § 100 lõigete 5, 6 ja 7, § 132 lõike 7, raudteeseaduse § 45 lõike 7 ja autoveoseaduse § 28 alusel.

§ 1.  Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruse nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine” muutmine

Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruse nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine” § 10 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kutsetunnistuse taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.”.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2011. a määruse nr 13 „Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhi, tööandja, töökoja ja kontrollija kaardi taotlemise, andmise ja kasutamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2011. a määruses nr 13 „Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhi, tööandja, töökoja ja kontrollija kaardi taotlemise, andmise ja kasutamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Juhi kaardi taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.”;

3) paragrahvi 5 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus on olemas käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõuetele vastav taotleja allkirjakujutis ja näokujutis või foto, saab juhi kaarti taotleda elektroonselt.”;

4) paragrahvi 6 lõike 5 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Töökoja kaardi taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.”;

6) paragrahvi 6 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kui liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus on olemas käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud nõuetele vastav taotleja allkirjakujutis ja näokujutis või foto, saab kaarti taotleda elektroonselt. Kaardi taotleja kinnitab esitatud andmete õigsust kaarditaotluse esitamisel veebikeskkonnas autentimisega.”.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. juuni 2013. a määruse nr 37 „Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise eeskiri ja koolituskursuse õppekava” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. juuni 2013. a määruses nr 37 „Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise eeskiri ja koolituskursuse õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Juhi ADR-koolitustunnistuse taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.”;

2) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Eksam võetakse üldjuhul vastu eesti keeles. Eksamit võib vastu võtta Maanteeameti ja eksamineeritava vahelisel kokkuleppel ka võõrkeeles, kasutades vajadusel Maanteeameti aktsepteeritud erapooletut tõlki, kelle kulud kannab eksamineeritav.

(62) Eksami läbiviimise aja ja koha määrab Maanteeamet isiku eksamile registreerimisel.”.

§ 4.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Juhtimisõiguse taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.”;

3) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Juhtimisõiguse taastamisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.”;

5) paragrahvi 20 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Juhiloa, esmase juhiloa või piiratud juhtimisõigusega juhiloa asendamiseks uue juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.”;

7) paragrahvi 22 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Juhiloa vahetamisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.”;

9) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa komisjoni direktiiv 2015/653/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 107, 25.04.2015, lk 68–73); Euroopa komisjoni direktiiv 2013/47/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 261, 03.10.2013, lk 29); Euroopa nõukogu direktiiv 2013/22/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive transpordipoliitika valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361); Euroopa komisjoni direktiiv 2012/36/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 321, 20.11.2012, lk 54–58); Euroopa komisjoni direktiiv 2011/94/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 314, 29.11.2011, lk 31–34).”;

10) määruse lisa 18 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 5.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 57 „Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 57 „Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 3 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Masina juhtimisõiguse taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.”.

§ 6.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. märtsi 2013. a määruse nr 21 „Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. märtsi 2013. a määruses nr 21 „Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Vedurijuhiloa taotlemisel ja uuendamisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.”;

4) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Vedurijuhiloa duplikaadi taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.”.

§ 7.  Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 4 punkt 10 jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Juhiloa tagaküljele kantavad koodid olenevalt juhi tervislikust seisundist ja mootorsõiduki nõutavast ümberseadistusest

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json