Teksti suurus:

Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhi, tööandja, töökoja ja kontrollija kaardi taotlemise, andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2016, 3

Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhi, tööandja, töökoja ja kontrollija kaardi taotlemise, andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 25.02.2011 nr 13
RT I, 08.03.2011, 1
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2014RT I, 29.12.2014, 1901.01.2015
09.06.2016RT I, 14.06.2016, 117.06.2016

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 132 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab digitaalse sõidumeerikuga varustatud mootorsõiduki juhi, tööandja, töökoja ja kontrollija kaardi (edaspidi kaart) taotlemise, andmise ja kasutamise korra.

  (2) Kaardi taotlemist, valmistamist ja väljastamist korraldab liiklusregistri vastutava töötlejana Maanteeamet.

§ 2.   Kaardi tüübid

  (1) Juhil, juhi tööandjal, töökojal ja kontrollijal peab olema asjakohane kaart, mis võimaldab sõidumeeriku kasutaja kindlakstegemist, andmete salvestamist ja säilitamist.
[RT I, 29.12.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Juhi kaart on Maanteeameti poolt konkreetsele juhile väljaantud kaart, mis võimaldab kindlaks teha juhi isiku ning mille abil on võimalik salvestada juhi töö- ja puhkeajaga seotud andmeid, samuti sõiduki kiirust ja läbisõitu.

  (3) Tööandja kaart on Maanteeameti poolt digitaalse sõidumeerikuga varustatud sõiduki omanikule või tema esindajale väljaantud kaart. Kaart võimaldab kindlaks teha sõiduki omaniku ning kaardi abil saab omaniku või tema esindaja poolt lukustatud sõidumeerikusse juhi töö- ja puhkeajaga seotud salvestatud andmeid lugeda, trükkida ja kopeerida.

  (4) Töökoja kaart on Maanteeameti poolt töökojale, kes tegeleb digitaalse sõidumeeriku paigaldamisega, väljaantud kaart. Töökoja kaart võimaldab kindlaks teha kaardi valdaja isiku ning see võimaldab digitaalset sõidumeerikut katsetada, tehniliselt kontrollida ja andmeid kopeerida. Töökoja kaart peab salvestama kaardi valdaja PIN-koodi.

  (5) Kontrollija kaart on Maanteeameti poolt „Liiklusseaduse” §-s 139 sätestatud järelevalve teostajale väljaantud kaart. Kontrollija kaart võimaldab kindlaks teha järelevalvet teostava asutuse ning sellega saab sõidumeerikusse ja juhi kaardile salvestatud andmeid lugeda, trükkida ja kopeerida.

§ 3.   Kaardi kehtivusaeg

  Juhi, tööandja ja kontrollija kaart antakse viieks aastaks, töökoja kaart üheks aastaks.

2. peatükk Kaardi taotlemine, andmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 4.   Üldnõuded

  (1) Kaarti saavad taotleda „Liiklusseaduse” § 132 lõigetes 2–5 nimetatud isikud ja asutused.

  (2) Kaarti saab taotleda isikule, kelle alaline elukoht on Eestis.

  (3) Maanteeametil on õigus nõuda lisateavet või -tõendeid, kui alalise elukoha kohta tehtud avaldusel toodud andmete õigsus vajab täiendavat kontrolli.

  (4) Kaardi andmisest keeldutakse „Liiklusseaduse” §-s 134 sätestatud juhtudel.

§ 5.   Juhi kaardi esmakordne taotlemine

  (1) Juhi kaarti võib taotleda Eestis töötamise õigust omav füüsiline isik, kellel:
  1) on kehtiv juhiluba selle kategooria mootorsõiduki juhtimiseks, millel on sõidumeeriku kasutamine kohustuslik;
  2) ei ole kehtivat varem välja antud juhi kaarti;
  3) ei ole kehtivat töökoja kaarti.

  (2) Juhi kaardi taotlejal tuleb Maanteeametile esitada:
  1) avaldus;
  2) isikut tõendav dokument;
  3) kehtiv juhiluba, kui liiklusregistris andmed puuduvad;
[RT I, 29.12.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]
  4) [kehtetu – RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]
  5) [kehtetu – RT I, 29.12.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Juhi kaardi taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.
[RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (4) Esitatud andmete ja dokumentide õigsust kinnitab taotleja kaardi taotlemisel oma allkirjaga.

  (5) Isikul võib olla vaid üks kehtiv juhi kaart.

  (6) Kui liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus on olemas käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõuetele vastav taotleja allkirjakujutis ja näokujutis või foto, saab juhi kaarti taotleda elektroonselt. Avaldus peab seejuures olema digitaalselt allkirjastatud.
[RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

§ 6.   Töökoja kaardi esmakordne taotlemine

  (1) Töökoja kaarti võib avalduse alusel taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kelle on „Mõõteseaduse” § 5 lõikes 5 nimetatud akrediteerimisasutus tunnistanud tema erialal pädevaks.

  (2) Töökoja kaart taotletakse lõikes 1 nimetatud ettevõtja või tema esindaja poolt temaga töösuhtes oleva füüsilise isiku nimele, kes on edaspidi selle kaardi valdajaks. Avalduses tuleb Maanteeametile esitada:
  1) töökoja kaardi valdaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
  2) töö või muu lepingu sõlmimise kuupäev ja selle kehtivusaeg;
  3) valdaja kinnitus kaardi taotlemiseks ja nõusolek, kui töökoja kaardi tegemisel soovitakse kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist.
[RT I, 29.12.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Kui töökoja kaardi valdaja on töösuhtes mitme töökojaga, võib töökoja kaardi valdajal olla iga töökoja nimel üks kehtiv töökoja kaart.

  (4) Ettevõtja ei saa taotleda kaarti isikule, kellel on kehtiv juhi kaart.

  (5) Töökoja kaardi taotlejal tuleb Maanteeametile esitada:
  1) töökoja kirjalik avaldus;
  2) isikut tõendav dokument ja töökoja esindamise õigust tõendav dokument;
  3) [kehtetu – RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]
  4) [kehtetu – RT I, 29.12.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]

  (6) Töökoja kaardi taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.
[RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (7) [Kehtetu – RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (8) Esitatud andmete ja dokumentide õigsust kinnitab taotleja kaardi taotlemisel oma allkirjaga.

  (9) Kui liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus on olemas käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud nõuetele vastav taotleja allkirjakujutis ja näokujutis või foto, saab kaarti taotleda elektroonselt. Kaardi taotleja kinnitab esitatud andmete õigsust kaarditaotluse esitamisel veebikeskkonnas autentimisega.
[RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

§ 7.   Tööandja kaardi esmakordne taotlemine

  (1) Tööandja kaarti võib avalduse alusel taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab või kavatseb kasutama hakata mootorsõidukit, millel on digitaalne sõidumeerik.

  (2) Tööandja kaart taotletakse lõikes 1 nimetatud äriregistrisse kantud ettevõtja nimele, kes on edaspidiselt selle kaardi omanikuks.

  (3) Tööandja kaardi taotlejal tuleb Maanteeametile esitada:
  1) tööandja või tema esindaja kirjalik avaldus.
  2) [kehtetu – RT I, 29.12.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Esitatud andmete ja dokumentide õigsust kinnitab taotleja oma allkirjaga kaardi taotlemisel.

  (5) Tööandja kaardi võib taotleda elektroonselt. Elektroonsel taotlemisel peab avaldus olema digitaalselt allkirjastatud.
[RT I, 29.12.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]

§ 8.   Kontrollija kaardi esmakordne taotlemine

  (1) Kontrollija kaarti võib avalduse alusel taotleda „Liiklusseaduse” § 139 lõikes 1 sätestatud järelevalvet teostav asutus.

  (2) Kontrollija kaardi taotlemiseks peab järelevalvet teostav asutus esitama kirjaliku avalduse kontrollija kaardi väljastamiseks. Kontrollija kaardi omanikuks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud järelevalvet teostav asutus.

  (3) Kontrollija kaardi taotlejal tuleb Maanteeametile esitada:
  1) järelevalveasutuse kirjalik avaldus.
  2) [kehtetu – RT I, 29.12.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Esitatud andmete ja dokumentide õigsust kinnitab taotleja oma allkirjaga kaardi taotlemisel.

  (5) Kontrollija kaardi võib taotleda elektroonselt. Elektroonsel taotlemisel peab avaldus olema digitaalselt allkirjastatud.
[RT I, 29.12.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]

§ 9.   Kaardi väljastamine

  (1) Kaart väljastatakse kaardi valdajale Maanteeametis isiklikult isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kaardi kättesaamise kohta annab selle valdaja allkirja. Kaardi võib väljastada ka kaardi taotleja esindajale.

  (2) Esmakordsel taotlemisel väljastatakse kaart valdajale pärast vajalike dokumentide ja andmete esitamist viie tööpäeva jooksul alates andmete õigsuse tuvastamisest.

  (3) Taotletud kaarti säilitatakse Maanteeametis kuus kuud pärast selle valmistamist. Pärast nimetatud tähtaega kaart hävitatakse. Uue kaardi saamiseks peab taotleja esitama uue avalduse ning tasuma kehtestatud riigilõivu.

§ 10.   Eestis väljastatud kaardi vahetamine

  (1) Kaardi vahetamiseks, mille kehtivusaeg hakkab lõppema, tuleb esitada avaldus vähemalt 15 tööpäeva enne kaardi kehtivuse lõppkuupäeva. Sellisel juhul väljastatakse uus kaart enne kehtetuks muutuva kaardi kehtivusaja lõppkuupäeva.

  (2) Kaardi vahetamiseks tuleb vastavalt kaardi tüübile esitada Maanteeametile kõik kaardi esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid.

  (3) Kui kaart on kahjustatud, kadunud, varastatud või talitushäiretega, annab Maanteeamet viie tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise avalduse saamist asenduskaardi. Asenduskaart taotletakse §-s 12 sätestatud korras.

§ 11.   Välisriigis väljastatud kaardi vahetamine

  (1) Kui Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis (edaspidi liikmesriik) väljastatud kehtiva kaardi valdaja on asunud elama Eestisse, võib ta vahetada oma kaardi sama tüüpi kaardi vastu. Selleks peab nimetatud isik esitama Maanteeametile vastavasisulise avalduse, milles näitab ära vahetamise põhjuse, ja esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid.

  (2) Maanteeametil on kohustus eelnevalt kontrollida, kas liikmesriigis välja antud kaart kehtib.

  (3) Vajadusel tagastab Maanteeamet eelneva kaardi selle väljastanud liikmesriigi ametiasutusele.

  (4) Kui taotletakse teise liikmesriigi ametiasutuse poolt väljastatud kaardi vahetamist, tuleb Maanteeametil vahetamise põhjustest vajadusel teavitada kaardi väljastanud liikmesriigi ametiasutust.

§ 12.   Kaardi vargus, kaotus või talitushäired

  (1) Kaardi varguse korral peab kaardi valdaja teavitama juhtunust selle liikmesriigi pädevat asutust, kus vargus toimus. Eestis tuleb kaardi varguse korral teavitada Maanteeametit.

  (2) Kaardi kaotamise korral peab kaardi valdaja sellest kirjalikult teavitama Maanteeametit, välja arvatud juhul, kui isik on asunud elama teise liikmesriiki. Sellisel juhul tuleb Maanteeameti väljastatud kaardi kaotusest teavitada elukohajärgse liikmesriigi kaarte väljastavat ametiasutust.

  (3) Leitud, kahjustatud või talitushäirega kaart tuleb esmasel võimalusel tagastada Maanteeametile.

  (4) Kaotatud, varastatud või talitushäiretega kaardi asemele võib isik taotleda asenduskaardi, esitades Maanteeametile esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning kirjaliku selgituse kaardi kaotuse, varguse või talitushäirete kohta.

  (5) Maanteeamet annab viie tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist asenduskaardi.

  (6) Asenduskaart väljastatakse asendatava kaardi kehtivusajani, välja arvatud juhul, kui asendatava kaardi kehtivusaja lõpuni jääb alla kolme kuu. Sellisel juhul väljastatakse asenduskaart §-s 3 sätestatud kehtivusajaga.

  (7) Kui asendatakse teise liikmesriigi ametiasutuse väljastatud juhi kaart, peab Maanteeamet selle täpsetest põhjustest viivitamata teavitama kaardi väljastanud liikmesriigi ametiasutust.

§ 13.   Kaardi kasutamine

  (1) Kaart ei tohi olla kättesaadav kõrvalistele isikutele ja kaarti tuleb kasutada vaid selleks ettenähtud otstarbel ning järgida kaardi kasutamise kohta „Liiklusseaduses” esitatud nõudeid.

  (2) Kehtetu või kahjustatud kaardi kasutamine on keelatud.

  (3) Kaart, sealhulgas selle kontaktpinnad, tuleb:
  1) hoida puhta ja kuivana ning kasutusvälisel ajal tuleb kaarti hoida kaitseümbrises;
  2) kaitsta otsese päikesekiirguse eest;
  3) mitte jätta tugeva elektromagnetvälja vahetusse lähedusse.

§ 14.   Kehtetuks tunnistamine

  (1) Maanteeamet tunnistab kaardi kehtetuks „Liiklusseaduse” §-s 135 sätestatud juhtudel.

  (2) Kui kehtetuks tunnistatakse teise riigi kaart, siis tuleb see vajadusel tagastada selle väljaandnud riigi asutusele koos tagastamise põhjusega.

  (3) Kaotatud, varastatud või talitushäiretega kaart on kehtetu vastavasisulise kirjaliku teate alusel liiklusregistrisse kande tegemisest arvates.

  (4) Eelnevalt välja antud kehtiva tähtajaga kaart on selle vahetamise korral kehtetu alates uue kaardi väljastamisest.

§ 15.   Kaardi tagastamine

  (1) Töökoda peab kaardi viie tööpäeva jooksul tagastama Maanteeametile:
  1) töösuhte lõppemisel kaardi valdajaga;
  2) kui kaart on kehtetuks tunnistatud;
  3) kehtivuse lõppemisel.

  (2) Tööandja ja kontrollija peavad kaardi viie tööpäeva jooksul tagastama Maanteeametile:
  1) kui kaart on kehtetuks tunnistatud;
  2) kehtivuse lõppemisel.
[RT I, 29.12.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Juht peab kaardi 35 päeva jooksul tagastama Maanteeametile:
  1) kui kaart on kehtetuks tunnistatud;
  2) kehtivuse lõppemisel.
[RT I, 29.12.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]

§ 16.   Andmete kustutamine

  (1) Talitushäiretega ja kehtivuse kaotanud kaardid hävitatakse ühe kuu jooksul pärast nende tagastamist Maanteeametile.

  (2) Kaardi valdaja foto ja allkiri kustutakse liiklusregistrist:
  1) viie aasta möödudes kaardi kehtivusaja lõppemisest või selle kehtetuks tunnistamisest;
  2) ühe aasta möödudes kaardi valdaja surmast.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Üleminekusäte

  Enne 2009. aasta 1. juulit väljastatud tööandja ja kontrollija kaardid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

§ 18.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

/otsingu_soovitused.json