Teksti suurus:

Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ning tootjaorganisatsioonide liidu toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2016, 4

Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ning tootjaorganisatsioonide liidu toetus

Vastu võetud 09.06.2016 nr 37

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 48 lõigete 3–5, komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.06.2011, lk 1–163), artikli 50 lõike 2, artikli 51 lõigete 2 ja 6, artikli 57, artikli 62 lõike 1, artikli 66 lõigete 1 ja 3, artikli 71 lõike 1, artikli 72, artikli 86 lõike 1 ja artikli 87 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ning tootjaorganisatsioonide liidu rakendusfondi ja rakenduskava täpsemad nõuded ning rakenduskava muutmise kord, tootjaorganisatsiooni toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotlusele esitatavad nõuded, tootjaorganisatsiooni toetuse ettemaksmise ja toetuse osalise maksmise kord.

2. peatükk Rakenduskava ja rakendusfondi ning nende rakendamise täpsemad nõuded 

§ 2.   Rakenduskava nõuded

  (1) Tunnustatud tootjaorganisatsioon (edaspidi tootjaorganisatsioon) koostab rakenduskava, mis hõlmab vähemalt kaht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 33 lõikes 1 nimetatud eesmärki ning mille kestus on vastavuses sama määruse artikli 33 lõikes 1 sätestatuga.

  (2) Rakenduskava vastab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklis 59 sätestatud nõuetele ning on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 36 lõike 1 alusel kehtestatud siseriikliku raamistikuga.

  (3) Rakenduskava hõlmab keskkonnategevusi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõike 5 punktis a sätestatud mahus või näeb ette keskkonnategevuste rahastamise sama määruse artikli 33 lõike 5 punktis b sätestatud mahus.

  (4) Tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu koostatud rakenduskava ja selle rakendamise suhtes kohaldatakse samu nõudeid, mis tootjaorganisatsiooni koostatud rakenduskava ja selle rakendamise suhtes, kui Euroopa Liidu määrustes ei ole sätestatud teisiti. Tootjaorganisatsioonide liit võib koostada komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 62 lõikes 1 nimetatud osalise rakenduskava.

§ 3.   Kriisiennetuse ja -ohje meetmed

  (1) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklist 73 tulenevalt kohaldatakse Eestis kriisiennetuse ja -ohje meetmetena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõike 3 punktides b ja c osutatud meetmeid.

  (2) Puu- ja köögivilja tarbimise edendamise ning neist teavitamise meetme rakendamise eesmärk on suurendada puu- ja köögivilja tarbimist, kujundada tervislikke toitumisharjumusi ja laiendada turustamisvõimalusi, sealhulgas tõsta tarbija teadlikkust puu- ja köögivilja tervislikkusest, omadustest, tarbimisviisidest ja toiteväärtuselistest eelistest.

  (3) Koolitusmeetme rakendamise eesmärk on arendada tootjaorganisatsiooni liikme ja tema töötaja erialaseid teadmisi ja oskusi selliselt, et see aitaks vähendada tootmisriske ja stabiliseerida turgu, sealhulgas uue tehnoloogia kasutuselevõtu, tootmise planeerimise ja tootmiskulude vähendamise, kvaliteedi ja ohutuse tagamise ning turustamisstrateegia väljatöötamise ja juurutamise kaudu.

§ 4.   Rakenduskava kinnitamine

  (1) Rakenduskava kinnitamiseks esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) rakendamise aastale eelneva aasta 15. septembriks taotlus koos järgmiste dokumentidega:
  1) rakenduskava projekt;
  2) komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklis 61 nimetatud dokumendid.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) tulundusühistu äriregistri kood;
  3) tootjaorganisatsiooni rakendusfondi arvelduskonto omaniku nimi ja rakendusfondi arvelduskonto number.

  (3) PRIA avalikustab lõikes 1 nimetatud taotlusvormi oma veebilehel.

  (4) PRIA teeb rakenduskava kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse ning teeb selle taotlejale teatavaks taotluse esitamise aasta 15. detsembriks. PRIA teeb rakenduskava kinnitamata jätmise otsuse, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 104 lõikest 2.

§ 5.   Rakenduskava rakendamine ja muutmine

  (1) Kinnitatud rakenduskava rakendatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 67 lõikes 1 sätestatud ajavahemike (edaspidi rakendusaasta) kaupa.

  (2) Kui kinnitatud rakenduskava tegevuse elluviimine kavandatud rakendusaastal osutub erandliku ja vääramatu jõuga asjaolu, sealhulgas ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu võimatuks, võib tootjaorganisatsioon esitada taotluse selle tegevuse elluviimise edasilükkamiseks järgmisesse rakendusaastasse.

  (3) Kui kinnitatud rakenduskava rakendamine osutub tootjaorganisatsiooni liikmete arvu vähenemise tõttu võimatuks, võib see tootjaorganisatsioon esitada taotluse rakenduskava sisu muutmiseks, sealhulgas taotluse rakenduskava kestuse pikendamiseks kuni viie aastani.

  (4) Rakenduskava muutmiseks nii jooksva kui ka järgmise rakendusaasta puhul esitatakse PRIA-le taotlus koos komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 65 lõikes 2 nimetatud dokumentidega 15. septembriks.

  (5) Lõikes 4 nimetatud taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) tulundusühistu äriregistri kood.

  (6) PRIA avalikustab lõikes 4 nimetatud taotlusvormi oma veebilehel.

  (7) PRIA teeb otsuse rakenduskava muudatuste kinnitamise või kinnitamata jätmise kohta kolme kuu jooksul lõikes 4 nimetatud dokumentide esitamisest arvates. PRIA teeb rakenduskava muudatuste kinnitamata jätmise otsuse, kui rakenduskava muudatused ei vasta ettenähtud nõuetele, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 104 lõikest 2.

§ 6.   Tootjaorganisatsiooni rakendusfond

  (1) Rakenduskava rahastamiseks asutab tootjaorganisatsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 32 lõikes 1 nimetatud rakendusfondi.

  (2) PRIA määrab tootjaorganisatsiooni rakendusfondi suuruse, võttes aluseks tootjaorganisatsiooni poolt võrdlusperioodi jooksul turustatud toodangu väärtuse, sealhulgas kõrvalsaaduste väärtuse. PRIA määrab kindlaks võrdlusperioodi, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 51 lõigetest 2 ja 3.

  (3) PRIA võib tootjaorganisatsiooni taotlusel suurendada jooksva aasta rakendusfondi suurust komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 66 lõike 3 punktis c sätestatud ulatuses või vähendada seda kuni kümne protsendi ulatuses.

  (4) Tootjaorganisatsioon võib rakendusfondi vahendeid kasutada rakenduskava muu tegevuse elluviimiseks kui algselt kavandati, kui selle tulemusena ei muutu rakendusfondi suurus, edastades asjakohase teabe viivitamata PRIA-le.

§ 7.   Toodangu üle arvestuse pidamine

  (1) Tootjaorganisatsioon peab liikmetelt turustamiseks võetud toodangu ja turustatud toodangu üle arvestust elektrooniliselt ning viisil, mis võimaldab arvutada ka tootjaorganisatsiooni liikmeks astuva või tootjaorganisatsioonist välja astuva isiku toodangu väärtuse.

  (2) PRIA kogub selle tootjaorganisatsiooni toodangu kohta andmeid, kelle rakenduskava ei ole kinnitatud.

3. peatükk Tootjaorganisatsiooni toetus 

§ 8.   Tootjaorganisatsiooni toetus

  (1) Tootjaorganisatsioon, kelle rakenduskava on kinnitatud ja kes seda rakendab, võib taotleda toetust rakenduskavas nimetatud tegevuse elluviimise kulude osaliseks hüvitamiseks (edaspidi toetus).

  (2) Puu- ja köögivilja tarbimise edendamise ja neist teavitamise meetme rakendamisel võib tootjaorganisatsioon taotleda toetust järgmiste tegevustega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks:
  1) teavituskampaania korraldamine televisioonis, raadios, trükimeedias, veebikeskkonnas;
  2) ürituse korraldamine;
  3) messi, konkursi või näituse korraldamine ja sellel osalemine;
  4) tarbimisharjumuste uuringu ja turu-uuringu tulemustest teavitamine.

  (3) Koolitusmeetme rakendamisel võib tootjaorganisatsioon taotleda toetust järgmiste tegevustega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks:
  1) koolituse ja konverentsi korraldamine ja sellel osalemine, sealhulgas koolitusprogrammi väljatöötamine;
  2) väljaande ettevalmistamine, koostamine, täiendamine, kujundamine, paljundamine, trükkimine ja ostmine;
  3) esitlustehnika ja -tarkvara ostmine;
  4) juhendaja teenuse ostmine.

  (4) Toetuse suurus arvutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 34 sätestatud määrade järgi.

  (5) Tootjaorganisatsioon, kelle rakenduskava on kinnitatud, võib taotleda komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 71 lõikes 1 nimetatud osalist ettemakset (edaspidi toetuse ettemakse).

  (6) Toetuse ettemakset võib taotleda komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 71 lõikes 2 sätestatud ulatuses ning tingimusel, et PRIA-le on esitatud sama määruse artikli 71 lõikes 3 nimetatud tagatis. Tootjaorganisatsioon, kes on varem saanud toetuse ettemakse, võib taotleda uue ettemakse tegemist pärast varem saadud ettemakse ärakasutamist, esitades seda tõendavad kuludokumendid PRIA-le.

  (7) Tootjaorganisatsioon, kelle rakenduskava on kinnitatud, võib taotleda komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklis 72 nimetatud osalise makse tegemist (edaspidi toetuse osaline makse).

§ 9.   Kriisiennetuse ja -ohje meetme rakendamise toetamise tingimused

  (1) Paragrahvi 8 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tegevused peavad olema otseselt seotud rakenduskavaga, põhjendatud ning selged ja üksikasjalikult kirjeldatud. Tegevuste kulud peavad olema vajalikud tegevuse elluviimiseks ja majanduslikult otstarbekad.

  (2) Kui § 8 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tegevuste käibemaksuta maksumus ületab 3500 eurot, võetakse omavahel võrreldavad hinnapakkumused vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult.

  (3) Koolituse korraldamise korral peab koolitusest igal kalendripäeval osa võtma vähemalt viis isikut kirjalikult registreeritud osavõtjate nimekirja alusel. Konverentsi korraldamise korral peab konverentsist igal kalendripäeval osa võtma vähemalt 25 isikut kirjalikult registreeritud osavõtjate nimekirja alusel. Osavõtjate hulka ei loeta koolituse või konverentsi korraldajat ega lektorit.

  (4) Koolituse või konverentsi kestus peab olema vähemalt neli akadeemilist tundi ühel kalendripäeval. Koolituse või konverentsi kestuse hulka ei arvestata vaheaega.

  (5) Välisriigis toimuva ühe koolituse korraldamist ja nimetatud koolitusel osalemist toetatakse kuni viie kalendripäeva kulude osalise hüvitamisega.

§ 10.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab tootjaorganisatsioon PRIA-le taotluse esitamise aastale järgneva aasta 15. veebruariks taotluse koos komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 69 lõikes 2 nimetatud dokumentidega ning sama määruse artikli 96 lõikes 1 nimetatud tootjaorganisatsiooni rakenduskava aasta- või lõpparuandega.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) tulundusühistu äriregistri kood;
  3) tootjaorganisatsiooni rakendusfondi arvelduskonto omaniku nimi ja rakendusfondi arvelduskonto number;
  4) periood, mille kohta toetust taotletakse, ning rakendusaasta kulude summa;
  5) rakenduskava rakendusaastal laekunud toetuse ettemaksete ja osaliste maksete summa;
  6) kavandatud, kuid tegemata kulutused, mida tootjaorganisatsioon teeb jooksva aasta 30. aprilliks.

  (3) Paragrahvi 8 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tegevustega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks toetuse taotlemisel esitab tootjaorganisatsioon lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele ka järgmised dokumendid:
  1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, sealjuures peab personalikulude kohta väljastatud arvel olema märgitud selle isiku nimi, kelle tehtud töö või teenuse eest arve on väljastatud;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorralduse ärakiri, väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) koolitusel, infopäeval, konverentsil või üritusel osalemise korral korraldaja väljastatud arve, millele on vabas vormis lisatud kinnitus topeltrahastamise puudumise kohta;
  4) leping, mis on sõlmitud isikuga tegevuse elluviimiseks, või sellekohane otsus asjaomase tegevuse elluviimiseks lisatööülesande panemise kohta tootjaorganisatsiooni töötajale, kelle töökohustuste hulka ei kuulu nimetatud tegevuse elluviimine;
  5) palgakulude puhul töötasu maksmist tõendav maksekorralduse ärakiri, väljatrükk või arvelduskonto väljavõte, millelt on näha töötaja nimi ja ametikoht ning tema tööandja nimi, töötajale arvestatud töötasu ja sellest kinnipeetud maksud ning muud kinnipidamised ja makstav netotöötasu;
  6) dokument, sealhulgas sõidupäevik või ühissõiduki kasutamist tõendav sõidupilet, mis tõendab tehtud sõidukulusid;
  7) sõiduauto registreerimistunnistuse ärakiri või sõiduauto kasutamise õigust tõendava volikirja ärakiri.

  (4) PRIA avalikustab lõikes 1 nimetatud taotlusvormi oma veebilehel.

§ 11.   Toetuse ettemakse taotlemine

  (1) Toetuse ettemakse taotlemiseks esitab tootjaorganisatsioon jooksva rakendusaasta kvartali esimese kuu jooksul PRIA-le taotluse koos komisjoni rakendusmääruse (EÜ) nr 543/2011 artikli 69 lõikes 2 nimetatud dokumentidega. Taotlusele lisatakse kinnitus tagatise esitamise kohta ja muu Euroopa Liidu või riikliku toetuse kasutamise korral otsuse ärakiri. Kui tootjaorganisatsioon on varem saanud toetuse ettemakse, esitab ta koos avaldusega kuludokumendid, mis tõendavad eelmise ettemakse kasutamist.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) tulundusühistu äriregistri kood;
  3) tootjaorganisatsiooni rakendusfondi arvelduskonto omaniku nimi ja rakendusfondi arvelduskonto number;
  4) kvartal ja aasta, mille kohta ettemakset taotletakse;
  5) rakenduskava meetmed ja nende väärtus eurodes, mille kohta ettemakset taotletakse.

  (3) PRIA avalikustab lõikes 1 nimetatud taotlusvormi oma veebilehel.

§ 12.   Toetuse osalise makse taotlemine

  (1) Toetuse osalise makse taotlemiseks esitab tootjaorganisatsioon PRIA-le taotluse koos komisjoni rakendusmääruse (EÜ) nr 543/2011 artikli 69 lõikes 2 ning artiklis 72 nimetatud dokumentidega. Taotlusele lisatakse kinnitus rakenduskavaga seotud kulutuste tegemise kohta taotluse esitamisele eelnenud kolmel kuul ja muu Euroopa Liidu või riikliku toetuse kasutamise korral otsuse ärakiri.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) tulundusühistu äriregistri kood;
  3) tootjaorganisatsiooni rakendusfondi arvelduskonto omaniku nimi ja rakendusfondi arvelduskonto number;
  4) kvartal ja aasta, mille kohta osalist makset taotletakse;
  5) rakenduskava meetmed, mille kohta osalist makset taotletakse, ja nende väärtus eurodes.

  (3) PRIA avalikustab lõikes 1 nimetatud taotlusvormi oma veebilehel.

§ 13.   Toetuse, toetuse ettemakse ja osalise makse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA kontrollib toetuse taotluse, sealhulgas toetuse ettemakse ja osalise makse taotluse esitamisel taotluse vastavust toetuse saamise nõuetele ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 V peatüki 2. jaos sätestatust.

  (2) Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruande andmete alusel arvutab PRIA aritmeetilise keskmisena järgmised finantsmajanduslikud näitajad:
  1) taotleja maksevõime näitaja, mis peab olema taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1,0 või sellega võrdne ja mille arvutamisel jagatakse käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga;
  2) taotleja likviidsuskordaja, mis peab olema suurem kui 0,3 ja mille arvutamisel jagatakse käibevara summa, millest on maha arvatud varude summa, asjakohase majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
  3) taotleja käiberentaabluse näitaja, mis peab olema suurem kui 0% ja mille arvutamisel jagatakse puhaskasumi summa netokäibe summaga või kassapõhise raamatupidamise arvestuse korral tulude ja kulude vahe tulude summaga ning korrutatakse arvuga 100;
  4) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mis peab olema väiksem kui 2,3 ja mille arvutamisel jagatakse pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa asjakohase majandusaasta omakapitali summaga.

  (3) PRIA teeb toetuse, toetuse ettemakse ja toetuse osalise makse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 päeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

§ 14.   Toetuse maksmise otsustamine

  PRIA teeb toetuse maksmise otsuse või toetuse maksmisest keeldumise otsuse sellise tähtaja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda tootjaorganisatsiooni rakendusfondi kontole rakenduskava rakendamise aastale järgneva aasta 15. oktoobriks.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json