Teksti suurus:

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2016, 5

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

Vastu võetud 09.06.2016 nr 38

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 38 lõike 4, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 154 lõigete 2 ja 4, artikli 161 lõigete 2 ja 3 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.06.2011, lk 1–163), artikli 19 lõike 2, artikli 21, artikli 22 lõike 2, artikli 30 lõike 1, artikli 33 lõike 1 ning artikli 34 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise täpsemad nõuded, tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise kord ja taotlusele esitatavad nõuded ning piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise täpsemad nõuded, tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotlusele esitatavad nõuded ja teavitamisel esitatavate andmete loetelu.

2. peatükk Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise täpsemad nõuded 

§ 2.   Täpsemad nõuded tunnustamist taotlevale puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonile

  (1) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist võib taotleda äriregistrisse kantud tulundusühistu, kes vastab järgmistele nõuetele:
  1) turustab aastas vähemalt 100 000 euro väärtuses puu- ja köögivilja, mille kohta tunnustust taotletakse;
  2) koosneb vähemalt viiest liikmest, kes tegelevad puu- ja köögivilja tootmisega, mille kohta tunnustust taotletakse;
  3) vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 152 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 154 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  4) omab sama määruse artikli 153 nõuete kohast põhikirja.

  (2) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleva tulundusühistu liikmeks võib olla isik, kes ei tegele puu- ja köögivilja tootmisega, kui tunnustamise otsuse tegemise korral on tema ülesanded seotud tootjaorganisatsiooni tegevusega või rakenduskava elluviimisega ning kõik liikmed on andnud nõusoleku tema vastuvõtmise kohta tulundusühistu liikmeks.

  (3) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud, et viie liikmega tulundusühistust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse vähemalt kuus kuud enne väljaastumist, ning rohkem kui viie liikmega tulundusühistust väljaastumiseks vähemalt kolm kuud enne väljaastumist. Väljaastumise korral lõpeb liikmelisus jooksva majandusaasta lõppedes.

  (4) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud tingimused, kuidas hüvitab tootjaorganisatsiooni liige väljaastumise korral tootjaorganisatsioonile selle investeeringu väärtuse, mis on tehtud asjaomase liikme ettevõttes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 60 lõike 5 kohaselt, samuti tingimused, millisel juhul ja kuidas hüvitab tootjaorganisatsioon väljaastuvale liikmele selle liikme poolt tootjaorganisatsioonile tehtud maksed.

  (5) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 26a punktis 1 nimetatud toodangu otse või väljaspool põllumajanduslikku majapidamist tarbijatele nende isiklike vajaduste rahuldamiseks turustatava osa suurus on kuni 10%.

§ 3.   Täpsemad nõuded tunnustamist taotlevale puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide liidule

  (1) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist võib taotleda tunnustatud tootjaorganisatsioonide asutatud tulundusühistu.

  (2) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist taotleva tulundusühistu liikmeks võib olla isik, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsioon, kui kõik tulundusühistu liikmeks olevad tunnustatud tootjaorganisatsioonid on andnud nõusoleku tema vastuvõtmise kohta.

  (3) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud tingimused, mis tagavad komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 34 lõike 2 punktides a ja b sätestatud nõuete täitmise.

  (4) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud, et tulundusühistust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse vähemalt kuus kuud enne väljaastumist. Väljaastumise korral lõpeb liikmelisus jooksva majandusaasta lõppedes.

3. peatükk Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine 

§ 4.   Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemine

  (1) Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemiseks esitab tulundusühistu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) tulundusühistu liikmete nimekiri ja liikmete toodetavate nende toodete nimekiri, mida turustatakse tulundusühistu kaudu, ning andmed nende toodete kasvupinna kohta;
  2) otsus selle kohta, kas ja millistel tingimustel lubab tulundusühistu komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 26a punkti 1 alusel oma tootjast liikmel müüa toodet otse tarbijale;
  3) arve või tehtud väljamakset tõendavad dokumendid selle kohta, et tulundusühistul on olemas või on võimalik kasutada tehnilisi vahendeid toodete koristamiseks, ladustamiseks, pakkimiseks ja turustamiseks.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) tulundusühistu äriregistri kood;
  3) tulundusühistu asutamise kuupäev, liikmete arv ning nende liikmete arv, kes toodavad tooteid, mille kohta tunnustamist taotletakse;
  4) toode, tooterühm või tulundusühistu tegevus, mille kohta tunnustamist taotletakse;
  5) turustatud toodete loetelu ja väärtus (eurot/aastas);
  6) tulundusühistu muu põllumajandustoote tootmise ja pakendamisega seotud tegevuse, kaasa arvatud töötlemise lühikokkuvõte ja käive (eurot/aastas);
  7) tulundusühistu osutatavate teenuste loetelu ja käive (eurot/aastas);
  8) tulundusühistu põllumajandusväliste tegevuste loetelu ja käive (eurot/aastas);
  9) tulundusühistu liikmete otsemüüdud toodete väärtus eurodes ja kogus tonnides juhul, kui tulundusühistu lubab enda liikmetel müüa tooteid otse tarbijale.

  (3) PRIA avalikustab lõikes 1 nimetatud taotlusvormi oma veebilehel.

§ 5.   Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotlemine

  Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotlemiseks esitab tulundusühistu PRIA-le § 4 lõikes 1 nimetatud taotluse. Tulundusühistu, kes soovib pärast tootjaorganisatsioonide liiduna tunnustamist hakata täitma tunnustatud tootjaorganisatsiooni ülesandeid, esitab koos taotlusega § 4 lõikes 1 nimetatud dokumendid.

§ 6.   Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotluse menetlemise kord

  (1) PRIA kontrollib §-des 4 ja 5 nimetatud taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust tunnustamise nõuetele, sealhulgas teeb kohapealset kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 104 lõike 1 kohaselt.

  (2) PRIA teeb puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse nelja kuu jooksul §-des 4 ja 5 nimetatud nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest arvates.

  (3) PRIA teeb puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1308/2013 ja selle määruse asjakohastest sätetest.

§ 7.   Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni nõuetele vastavuse kontroll ja tootjaorganisatsiooni ning tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) PRIA kontrollib vähemalt üks kord viie aasta jooksul tootjaorganisatsiooni vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 II osa II jaotise III peatükis sätestatud nõuetele.

  (2) PRIA võib puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 154 lõike 4 punkti c kohaselt.

4. peatükk Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise täpsemad nõuded ning tunnustatud tootjaorganisatsiooni poolt teabe edastamine 

§ 8.   Täpsemad nõuded tunnustamist taotlevale piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioonile

  (1) Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist võib taotleda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 152 lõikes 3 nimetatud tootjaorganisatsioon, kes tarnib toorpiima kalendriaasta jooksul sama määruse artikli 149 lõike 5 alusel avaldatud Eesti toorpiima kogusest vähemalt 5 protsenti ning vastab sama määruse artikli 161 lõikes 1 sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja).

  (2) Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemisel võetakse lõikes 1 nimetatud minimaalse tarnitava toorpiima koguse nõude täitmise arvestamisel aluseks taotleja poolt taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul tarnitud toorpiima kogus.

§ 9.   Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemine

  (1) Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul taotleja tarnitud toorpiima kogused kilogrammides kuude lõikes.

  (2) PRIA võib taotlejalt piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemisel nõuda lisadokumente toorpiima koguse kohta.

  (3) PRIA avalikustab lõikes 1 nimetatud taotlusvormi oma veebilehel.

§ 10.   Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotluse menetlemise kord

  (1) PRIA kontrollib §-s 9 nimetatud taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust tunnustamise nõuetele. Vajadusel teeb PRIA taotleja juures kohapealset kontrolli.

  (2) PRIA teeb piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse nelja kuu jooksul § 9 lõikes 1 nimetatud nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest arvates.

  (3) PRIA teeb piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1308/2013 ja selles määruse asjakohastest sätetest.

§ 11.   Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni nõuetele vastavuse kontroll ja tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) PRIA kontrollib vähemalt üks kord viie aasta jooksul tootjaorganisatsiooni vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 II osa II jaotise III peatükis sätestatud nõuetele.

  (2) PRIA võib piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 161 lõike 3 punkti c kohaselt.

§ 12.   Teavitamine

  (1) Tunnustatud piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioon teavitab PRIA-t Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 149 nimetatud läbirääkimistega hõlmatud toorpiima kogustest.

  (2) Tunnustatud piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioon koostab PRIA teavitamiseks enne igat läbirääkimiste algust läbiräägitava hinnangulise tootmismahu ja eeldatava toorpiima koguse tarneperioodi kohta teate, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) läbiräägitav hinnanguline toorpiima kogus kilogrammides;
  4) läbiräägitava toorpiima koguse eeldatav tarneperiood (tarneperioodi alguse kuupäev/kuu/aasta ja lõpukuupäev/kuu/aasta).

  (3) Tunnustatud piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioon teatab PRIA-le komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 511/2012 nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007 sätestatud tootjaorganisatsioone ja tootmisharudevahelisi organisatsioone ning lepingute sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi ja lepingulisi suhteid käsitlevate teatamiste kohta piima- ja piimatootesektoris (ELT L 156, 16.06.2012, lk 39–40) artikli 2 lõike 3 kohaselt iga aasta 31. jaanuariks lõppenud kalendriaastal läbirääkimistega hõlmatud tegelikult tarnitud toorpiima koguse.

  (4) Lõikes 3 nimetatud teade sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) kalendriaasta, mille kohta andmed esitatakse (lõppenud kalendriaasta);
  4) lepinguliste läbirääkimistega hõlmatud ja lõppenud kalendriaastal tegelikult tarnitud toorpiima kogus kilogrammides ja tootmise koht. Tootjaorganisatsiooni puhul, mille liikmed on teistest liikmesriikidest, märgitakse tarnitud toorpiima kogused tootjaliikmesriigiti.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Põllumajandusministri 22. detsembri 2010. a määrus nr 122 „Puu- ja köögivilja ühise turukorralduse tunnustatud tootjaorganisatsioon ning tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Põllumajandusministri 21. septembri 2012. a määrus nr 77 „Piima- ja piimatootesektori ühise turukorralduse tunnustatud tootjaorganisatsioon” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json