Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine tulenevalt Euroopa Liidu toidualastest õigusaktidest

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2016, 6

Põllumajandusministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine tulenevalt Euroopa Liidu toidualastest õigusaktidest

Vastu võetud 09.06.2016 nr 39

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 12 lõike 4, § 38 lõike 4 ja § 513 lõike 2 ning haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 28. novembri 2014. a määruse nr 111 „Kaseiini ja kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise nõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodid” muutmine

Põllumajandusministri 28. novembri 2014. a määruses nr 111 „Kaseiini ja kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise nõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodid” tehakse järgmised muudatused:

1) peatükid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

1. peatükk
Üldsäte

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse toidu happekaseiini (edaspidi happekaseiin), toidu laabikaseiini (edaspidi laabikaseiin), toidu kaseinaatide (edaspidi kaseinaadid) ja nende segu koostis- ja kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise nõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodid.

2. peatükk
Koostis- ja kvaliteedinõuded

§ 2. Happekaseiini koostis- ja kvaliteedinõuded

(1) Happekaseiin on piimatoode, mis on saadud rasvatust piimast või piimast saadud muust tootest või rasvatu piima ja piimast saadud muu toote segust happega sadestatud kalgendi eraldamise, pesemise ja kuivatamise teel.

(2) Happekaseiin vastab järgmistele nõuetele:
1) niiskusesisaldus kuni 12 massiprotsenti;
2) piimavalgu sisaldus kuivaines vähemalt 90 massiprotsenti, millest kaseiini vähemalt 95 massiprotsenti;
3) piimarasva sisaldus kuivaines kuni 2 massiprotsenti;
4) tiitritav happesus mitte üle 0,27 milliliitri 0,1 molaarset naatriumhüdroksiidilahust 1 grammi happekaseiini kohta;
5) tuhasus, sealhulgas difosforpentaoksiidi sisaldus, kuni 2,5 massiprotsenti;
6) veevaba laktoosi sisaldus kuni 1 massiprotsent;
7) kõrbenud osakesi kuni 22,5 milligrammi 25 grammis;
8) 25 grammis ei leidu võõrkehi, nagu puidu- või metalliosakesi, karvu, putukajäänuseid;
9) pliisisaldus kuni 0,75 mg/kg.

(3) Happekaseiin on valge kuni kreemika värvusega ja kõrvallõhnata. Happekaseiinis esinevad tükid purunevad kergel vajutamisel.

(4) Happekaseiini valmistamisel on lubatud kasutada järgmisi abiaineid, bakterikultuure ja lubatud koostisosi:
1) piimhape;
2) soolhape;
3) väävelhape;
4) sidrunhape;
5) äädikhape;
6) ortofosforhape;
7) piimhappebakterite kultuurid;
8) vadak.

§ 3. Laabikaseiini koostis- ja kvaliteedinõuded

(1) Laabikaseiin on piimatoode, mis on saadud rasvatust piimast või piimast saadud muust tootest või rasvatu piima ja piimast saadud muu toote segust laabi või muu kalgendava ensüümiga reageerimise tulemusena tekkiva kalgendi eraldamise, pesemise ja kuivatamise teel.

(2) Laabikaseiin vastab järgmistele nõuetele:
1) niiskusesisaldus kuni 12 massiprotsenti;
2) piimavalgu sisaldus kuivaines vähemalt 84 massiprotsenti, millest kaseiini vähemalt 95 massiprotsenti;
3) piimarasva sisaldus kuivaines kuni 2 massiprotsenti;
4) tuhasus, sealhulgas difosforpentaoksiidi sisaldus, vähemalt 7,5 massiprotsenti;
5) veevaba laktoosi sisaldus kuni 1 massiprotsent;
6) kõrbenud osakesi kuni 15 milligrammi 25 grammis;
7) 25 grammis ei leidu võõrkehi, nagu puidu- või metalliosakesi, karvu, putukajäänuseid;
8) pliisisaldus kuni 0,75 mg/kg.

(3) Laabikaseiin on valge kuni kreemika värvusega ja kõrvallõhnata. Laabikaseiinis esinevad tükid purunevad kergel vajutamisel.

(4) Laabikaseiini valmistamisel võib kasutada abiainetena laapi ja teisi piima kalgendavaid ensüüme, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1332/2008, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ, nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ ja määrust (EÜ) nr 258/97 (ELT L 354, 31.12.2008, lk 7–15).

§ 4. Kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded

(1) Kaseinaadid on piimatooted, mis on saadud kaseiini või kaseiini kalgendi neutraliseerivate ainetega töötlemise ja sellele järgneva kuivatamise teel.

(2) Kaseinaadid vastavad järgmistele nõuetele:
1) niiskusesisaldus kuni 8 massiprotsenti;
2) piimavalgu sisaldus kuivaines vähemalt 88 massiprotsenti, millest kaseiini on vähemalt 95 massiprotsenti;
3) piimarasva sisaldus kuivaines kuni 2 massiprotsenti;
4) veevaba laktoosi sisaldus kuni 1 massiprotsent;
5) pH 6 kuni 8;
6) kõrbenud osakesi kuni 22,5 milligrammi 25 grammis;
7) 25 grammis ei leidu võõrkehi, nagu puidu- või metalliosakesi, karvu, putukajäänuseid;
8) pliisisaldus kuni 0,75 mg/kg.

(3) Kaseinaadid on valge kuni kreemika värvusega ja võivad olla väga nõrga kõrvallõhna ja -maitsega ning neis esinevad tükid purunevad kergel vajutamisel. Kaseinaadid, välja arvatud kaltsiumkaseinaat, lahustuvad destilleeritud vees peaaegu täielikult.

(4) Kaseinaatide koostises on lubatud kasutada lisaaineid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16–33).

3. peatükk
Toidualase teabe esitamise nõuded

§ 5. Kaseiini ja kaseinaatide toidualase teabe esitamise nõuded

(1) Paragrahvis 1 esitatud nimetusi kasutatakse üksnes 2. peatükis sätestatud koostis- ja kvaliteedinõuetele vastavate kaseiinide ja kaseinaatide puhul.

(2) Happekaseiini, laabikaseiini ja kaseinaatide pakendil, mahutil või märgistusel esitatakse kergesti nähtavalt, selgesti loetavalt ja kulumiskindlalt järgmine teave:
1) paragrahvis 1 esitatud toote nimetus;
2) kaseinaatide puhul koos nimetusega teave katiooni või katioonide kohta, nagu on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta;
3) segu puhul, mis koosneb happekaseiinist, laabikaseiinist ja kaseinaatidest või vähemalt kahest nimetatud ainest, selle koostisosad nende sisalduse alanevas järjestuses ja sobivas käändes, lisades sõna „segu”;
4) kaseinaate sisaldava segu puhul selle valgusisaldus;
5) kaseinaate sisaldava segu puhul teave katiooni või katioonide kohta, nagu on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta;
6) toote kogus väljendatuna kilogrammides või grammides;
7) selle käitleja nimi ja aadress, kelle nime all toodet turustatakse, või kui nimetatud käitleja ei ole asutatud Euroopa Liidus, siis importija nimi ja aadress;
8) väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist imporditud toote puhul toote päritoluriik;
9) toote valmistamise kuupäev või toidupartii identifitseerimiseks vajalikud andmed.

(3) Lõike 2 punktides 4, 6, 7 ja 8 nõutava teabe võib esitada üksnes tootega kaasasoleval dokumendil.

(4) Lõigetes 1–3 nõutav teave esitatakse toote saajale kergesti arusaadavas keeles, välja arvatud juhul, kui käitleja esitab selle teabe muul viisil. Teave võib olla esitatud ka mitmes keeles.

§ 6. Teise peatüki nõuetele mittevastavate kaseiinide ja kaseinaatide toidualase teabe esitamise nõuded

(1) Kui toote valgusisaldus on suurem § 2 lõike 2 punktis 2, § 3 lõike 2 punktis 2 ja § 4 lõike 2 punktis 2 sätestatust, võib sellekohase teabe lisaks §-s 5 sätestatud teabele esitada pakendil, mahutil või märgistusel.

(2) Kaseiine ja kaseinaate, mille koostis ei vasta § 2 lõike 2 punktides 8 ja 9, § 3 lõike 2 punktides 7 ja 8 ning § 4 lõike 2 punktides 7 ja 8 nõuetele, märgistatakse ja nimetatakse selliselt, et see ei eksitaks toote saajat nende olemuse, kvaliteedi või kavandatava kasutamise osas ja välistaks nende kasutamise toidu valmistamiseks.”;

2) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2203, teatavaid inimestele toiduks ettenähtud kaseiine ja kaseinaate käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 314, 1.12.2015, lk 1–9); komisjoni direktiiv 86/424/EMÜ, millega sätestatakse proovivõtumeetodid söödavate kaseiinide ja kaseinaatide keemilise analüüsi jaoks (EÜT L 243, 28.08.1986, lk 29–33); komisjoni direktiiv 85/503/EMÜ, söödavate kaseiinide ja kaseinaatide analüüsimeetodite kohta (EÜT L 308, 20.11.1985, lk 12–24).”.

§ 2.  Põllumajandusministri 28. novembri 2014. a määruse nr 110 „Õli ja rasva ning neid sisaldava toidu koostisnõue eruukhappe sisalduse kohta ning nende analüüsimise meetod eruukhappe sisalduse kontrollimiseks” kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 28. novembri 2014. a määrus nr 110 „Õli ja rasva ning neid sisaldava toidu koostisnõue eruukhappe sisalduse kohta ning nende analüüsimise meetod eruukhappe sisalduse kontrollimiseks” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 jõustub 22. detsembril 2016. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json