Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.07.2023, 3

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele1

Vastu võetud 21.06.2011 nr 50
RT I, 28.06.2011, 18
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.06.2012RT I, 19.06.2012, 122.06.2012
31.12.2013RT I, 09.01.2014, 312.01.2014, osaliselt 01.02.2016
27.08.2014RT I, 02.09.2014, 105.09.2014
19.12.2014RT I, 29.12.2014, 2001.01.2015
15.04.2015RT I, 22.04.2015, 125.04.2015
15.05.2015RT I, 20.05.2015, 223.05.2015
09.06.2016RT I, 14.06.2016, 117.06.2016, osaliselt 01.01.2017
08.11.2017RT I, 14.11.2017, 117.11.2017
08.01.2020RT I, 16.01.2020, 119.01.2020, osaliselt 01.02.2020 ja 01.04.2020
19.05.2020RT I, 22.05.2020, 725.05.2020
28.09.2020RT I, 02.10.2020, 105.10.2020, osaliselt 01.11.2020
15.04.2021RT I, 23.04.2021, 126.04.2021, osaliselt 01.05.2021. Määruses läbivalt asendatud sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.
24.07.2023RT I, 28.07.2023, 101.10.2023

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 96 lõike 8 ja § 100 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib mootorsõidukijuhi (edaspidi juht), välja arvatud traktori-, liikurmasina- ja masinrongjuhi, eksamineerimist ja talle juhtimisõiguse andmist, juhtimisõiguse taastamist ning juhilubade vorme.

  (2) Traktori- ja liikurmasinajuhi eksamineerimise ja juhtimisõiguse andmise kord kehtestatakse eraldi määrusega.

2. peatükk Eksamineerimine 

§ 2.   Eesmärk

  Juhi eksamineerimise eesmärk on hinnata isiku teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele.

§ 3.   Eksamite läbiviimise üldnõuded

  (1) Juhtimisõiguse taotleja teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavuse hindamiseks läbiviidavad eksamid koosnevad liiklusteooriaeksamist (edaspidi teooriaeksam) ning seejärel oskuste ja käitumise eksamist (edaspidi sõidueksam).

  (2) Eksamite liigid, olenevalt taotlemise eesmärgist, on toodud määruse lisas 1.

  (3) Juhi eksamineerimist korraldab ja eksamitulemusi hindab Transpordiamet.

  (4) Teooriaeksami võtab vastu Transpordiameti määratud isik, kes on saanud sellekohase ettevalmistuse (edaspidi teooriaeksami läbiviija). Sõidueksami võtab vastu eksamineerija.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (5) Teooria- ja sõidueksam võetakse vastu eesti keeles. Teooria- ja sõidueksami võib vastu võtta ka võõrkeeles, kasutades vajadusel juhtimisõiguse taotleja kulul tõlki.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (6) Eksami läbiviimise aja ja koha määrab Transpordiamet isiku eksamile registreerimisel. Eksamile registreerimisel lepib isik Transpordiametiga kokku eksamisõiduki kasutamise võimaluses.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (7) Kui isik ei saa määratud ajaks eksamile tulla, peab ta sellest vähemalt kolm tööpäeva enne eksamiks määratud kuupäeva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või veebikeskkonnas autentimisega Transpordiametit teavitama ning talle määratud eksami aeg muudetakse või tühistatakse. Hilisema teavitamise korral eksami aega ei muudeta ega tühistata, välja arvatud juhul, kui hilisem teavitamine on tingitud isiku ootamatust haigestumisest või muust asjaolust, mida isik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud selle asjaoluga arvestamist või selle vältimist isikult oodata ning ta esitab selle kohta Transpordiametile asjakohase tõendi.
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

  (8) Kui eksamile registreerinud isik ei ilmu eksamile või ta ei ole oma eksamile mitteilmumisest ettenähtud ajal jooksul Transpordiametit teavitanud, siis loetakse eksam toimunuks ning eksami eest tasutud riigilõiv kasutatuks. Eksami toimumise põhjuseks märgitakse „eksamile mitte ilmunud”.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

§ 4.   Eksamile lubamise tingimused

  (1) Juhtimisõiguse taotlemise eksamile, mille sooritamiseks isik on saanud ettevalmistuse esma- või täiendusõppe korras või koos ametikoolituse kursuse läbimisega, lubatakse isik, kes on „Liiklusseaduse” § 111 lõikes 1 toodud nõuetele vastava koolitaja juures lõpetanud taotletava kategooria mootorsõiduki juhi õppekavakohase koolituskursuse ning kelle andmed koolituskursuse läbimise kohta on kantud liiklusregistrisse.

  (11) Juhtimisõiguse taotlemise teooriaeksamile lubatakse ka isik, kes on liiklusseaduse § 111 lõikes 1 sätestatud tingimusele vastava koolitaja juures lõpetanud vähemalt taotletava kategooria mootorsõiduki juhi õppekavakohase teooriaõppe koolituskursuse ning kelle andmed koolituskursuse läbimise kohta on kantud liiklusregistrisse. Autorongi juhtimisõiguse taotlemise teooriaeksamile lubatakse isik pärast vastava kategooria veduki juhtimisõiguse omandamist.
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

  (2) Juhtimisõiguse taotleja peab esitama Transpordiametile juhiloataotluse vormistamiseks:
  1) juhi kehtiva tervisetõendi. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud Transpordiametile elektrooniliselt;
  2) isikutunnistuse või muu isikut ja elamisluba tõendava dokumendi;
  3) juhi koolituskursuse tunnistuse juhul, kui tunnistuse andmed liiklusregistris puuduvad;
  4) juhtimisõigust tõendava dokumendi juhul, kui see on eelnevalt väljastatud (kaasa arvatud välisriigis väljastatud) ning liiklusregistris puuduvad selle kohta andmed.
  5) [kehtetu - RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (21) Juhtimisõiguse taotlemisel Transpordiametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.
[RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (3) Juhtimisõiguse taotleja kinnitab esitatud andmete õigsust allkirjaga või juhiloataotluse esitamisel veebikeskkonnas autentimisega.
[RT I, 22.05.2020, 7 - jõust. 25.05.2020]

  (4) Juhtimisõiguse ja esmase juhiloa esmakordsel taotlemisel ei tohi sooritada teooriaeksamit varem kui kuus kuud ja sõidueksamit varem kui kolm kuud enne „Liiklusseaduse” § 103 lõikes 1 nimetatud vanuse alammäära.

  (5) Täiendusõppe korras juhtimisõiguse taotleja võib sooritada teooriaeksami ja sõidueksami mitte varem kui „Liiklusseaduse” §-des 107 ja 108 nimetatud tähtaegadel, välja arvatud kaitseväeteenistuses olles.

  (6) Piiratud juhtimisõiguse taotleja võib sooritada sõidueksami „Liiklusseaduse” § 95 toodud vanuse alammäära täitumisel.

  (7) Eksamineerija tuvastab juhtimisõiguse taotleja isiku vahetult enne eksamit isikut tõendava dokumendi kontrollimisega.

  (8) Enne eksamile registreerimist peab isikul olema tasutud riigilõiv piiratud juhtimisõigusega juhiloa, esmase juhiloa või juhiloa väljastamise ning teooria- ja sõidueksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest.

§ 5.   Eksamite sooritamine

  (1) Transpordiameti peadirektor kehtestab käskkirjaga Transpordiameti tegevuskohad, kus on lubatud vastava kategooria mootorsõiduki eksameid läbi viia.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Eksamitulemusi hindab Transpordiamet. Tehniliste vahendite kasutamisel kehtestab Transpordiameti peadirektor tehniliste vahendite kasutamise korra kooskõlas määruses toodud nõuetega.

  (3) Enne teooriaeksami algust tutvustab teooriaeksami läbiviija eksamineeritavale teooriaeksamil kehtivat korda. Enne sõidueksami algust tutvustab eksamineerija eksamineeritavale sõidueksamil kehtivat korda. Kui eksamineeritav rikub eksamil kehtivat korda, siis eksam katkestatakse ning see loetakse mittesooritatuks.

  (4) Eksamineeritaval on eksami ajal keelatud kasutada abi- ja lisavahendeid, samuti kõrvaliste isikute abi ning suunavaid märkusi, mis võivad mõjutada teooria- või sõidueksami ülesannete iseseisvat sooritamist.

§ 6.   Eksamitulemuste hindamine ja teatamine

  (1) Teooriaeksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse määruse lisas 2 toodud nõuetest.

  (2) Teooriaeksami tulemus teatatakse eksamineeritavale vahetult pärast eksami sooritamist.

  (3) Sõidueksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse määruse lisades 3 ja 4 toodud nõuetest.

  (4) Sõidueksami lõppedes peab eksamineerija andma hinnangu määruse lisas 4 toodud eksamineeritava oskustele ja käitumisele liikluses ning tegema isikule teatavaks eksami tulemuse.

  (5) Eksami tulemused kantakse liiklusregistrisse hiljemalt eksami sooritamise päeva lõpuks.

§ 7.   Vaide esitamine

  (1) Eksami tulemusega mittenõustumisel võib esitada Transpordiametile vaide „Haldusmenetluse seaduses” sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates eksamitulemuse teatamisest.

  (2) Vaideotsusega mittenõustumisel võib esitada halduskohtule kaebuse.

§ 8.   Teooriaeksami üldnõuded

  (1) Teooriaeksam toimub Transpordiameti eksamiklassis või Transpordiameti määratud kohas.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (2) Teooriaeksam viiakse läbi infotehnoloogiliste lahenduste vahendusel. Erandina võib eksamineeritava kirjaliku motiveeritud taotluse alusel kasutada teooriaeksami läbiviimisel kirjalikku või suulist vormi. Kirjaliku või suulise teooriaeksami vastuvõtmiseks moodustab Transpordiamet vähemalt kolmeliikmelise eksamikomisjoni.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (3) Teooriaeksami küsimuste teematika, küsimuste arv, küsimustele vastamise piiraeg ja vastuste hindamise alus on sätestatud määruse lisas 2.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (4) Mitme kategooria mootorsõiduki juhtimise õiguse üheaegsel taotlemisel tuleb vastata kõigile vastavate mootorsõidukite kategooriate puhul ette nähtud eksamiküsimustele määruse lisas 2 toodud piiraegade piires. Mitme kategooria mootorsõiduki juhtimise õiguse üheaegsel taotlemisel summeeritakse kategooriate piirajad.

  (5) Teooriaeksamil tuleb vastata kõikidele küsimustele. Ainult üks vastusevariant on õige. Küsimus loetakse valesti vastatuks, kui vastusevariant on vale või jäetud vastamata.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (6) Teooriaeksami sooritamiseks ettenähtud aja lõppemisel vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks.

  (7) Edukalt sooritatud teooriaeksam on kehtiv kaksteist kuud arvates eksami sooritamise päevast.

  (8) Kui eksamineeritav ei sooritanud edukalt teooriaeksamit, siis korduseksamit võib ta sooritada Transpordiametis mitte varem kui ülejärgmisel päeval arvates teooriaeksami mittesooritamisest.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

§ 9.   Teooriaeksami piletid ja nende koostamine

  (1) Eksamipiletid koostab Transpordiamet lähtuvalt määruse lisas 2 toodud eksami sooritamise eesmärgist, küsimuste temaatikast ja arvust.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (2) Eksamipiletid on salastatud ja avalikustamisele ei kuulu.

§ 10.   Sõidueksami üldnõuded

  (1) Sõidueksamile lubatakse juhtimisõiguse taotleja pärast teooriaeksami edukat sooritamist ning § 4 lõikes 1 toodud tingimuste täitmist.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (11) Pärast iga kolmandat sõidueksamit saab juhtimisõiguse taotleja uuesti sõidueksamile registreerida üksnes pärast jätkuõppe läbimise andmete edastamist Transpordiametile.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (12) Sõidueksami käigus tehtud märkused, hinnangud ja otsuse sõidueksami sooritamise kohta kannab eksamineerija sõidueksami kaardile, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) eksamineeritava ees- ja perekonnanimi, isikukood ja foto;
  2) taotletav mootorsõiduki juhtimisõiguse kategooria;
  3) sõidueksami toimumise kuupäev, alguse ning lõppemise kellaaeg;
  4) sõidueksamil kontrollitavate ja hinnatavate elementide loetelu;
  5) erimanöövritele kulunud aeg;
  6) sõidueksamil kaasa sõitvate isikute nimed;
  7) sõidueksami kommentaarid, hinnangud, mittesooritatud eksamil hindamata jäänud kvalifikatsiooninõuded ja tulemus;
  8) vaidlustamisviide.
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

  (2) Sõidueksamil võivad kaasa sõita lisaks eksamineeritavale ja eksamineerijale eksamineeritava õpetaja või koolitaja esindaja, eksamineerija kvalifikatsioonikontrolli läbiviija, tõlk, praktikant ning eksamit mitte läbi viiv eksamineerija ja eksamineerija kandidaat, kes osaleb sõidueksamil praktika või stažeerimise eesmärgil.
[RT I, 02.10.2020, 1 - jõust. 05.10.2020]

  (3) Sõidueksam algab sõiduki ettevalmistamise ja kontrollimisega (edaspidi ohutuse kontroll) lähtuvalt lisa 3 punktis 6 toodud nõuetest.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (4) Kui B-kategooria sõidueksam toimub koolitaja autoga, siis eksamineeritava õpetaja või koolitaja esindaja võib sõita kaasa eksamineeritava kõrval esiistmel, tingimusel, et koolitaja auto piduri lisapedaal on varustatud signaalseadmega ja eksamineerija jaoks on olemas lisatahavaatepeegel ning nähtav spidomeetri näit.
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

  (5) Eksamineerija hindab mootorratta- või mopeedijuhi sõidueksami teist järku, olles ise järelsõitvas sõidukis, kasutades juhiste andmiseks sidevahendit. Kerge neljarattalise AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja sõidueksami vastu võtmisel võib eksamineerija istuda ka eksamisõidukis.
[RT I, 19.06.2012, 1 - jõust. 22.06.2012]

  (6) [Kehtetu - RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (7) AM-, A-, C-, D-kategooria või vastava alamkategooria mootorsõiduki ning BE-, CE- ja DE-kategooria või vastava alamkategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu kahes järgus:
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]
  1) eksami esimeses järgus – eksamiks kohandatud, muuks liikluseks suletud platsil, kus hinnatakse eksamineeritava määruse lisas 3 toodud erimanöövrite (edaspidi sõidueksami harjutused) sooritamise oskust;
  2) eksami teises järgus – hinnatakse eksamineeritava käitumist liikluses ning oskust juhtida sõidukit iseseisvalt ja ohutult erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes vastavalt määruse lisale 4.

  (8) [Kehtetu - RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (9) B-kategooria või vastava alamkategooria auto ja B-kategooria kuni 4250-kilogrammise täismassiga autorongi juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu sõidueksami teise järgu nõuete kohaselt ning lisas 3 ettenähtud sõiduharjutusi kontrollitakse vähese liiklustihedusega teedel.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (10) Mopeedijuhi sõidueksami teine järk võetakse vastu vähese liiklustihedusega teedel. Kaherattalise AM-kategooria mootorsõidukiga kontrollitavad sõiduelemendid peavad vastama mootorrattajuhile ettenähtud kontrollitavatele oskustele ja käitumisele, välja arvatud harjutused kiirusel 50 km/h ja kiirteel või samalaadsel teel sõitmisel. Kerge neljarattalise AM-kategooria sõidukiga kontrollitavad sõiduelemendid peavad vastama B-kategooria autojuhile ettenähtud kontrollitavatele oskustele ja käitumisele (või nende põhimõtetele), välja arvatud kiirteel või samalaadsel teel sõitmisel.
[RT I, 19.06.2012, 1 - jõust. 22.06.2012]

  (11) Sõidueksami esimene järk ja selle tulemuste hindamine peab vastama lisas 3 toodud nõuetele.

  (12) Sõidueksami teine järk ja selle tulemuste hindamine peab vastama lisas 4 toodud nõuetele.

  (13) Sõidueksami kestus ja läbitav vahemaa peab võimaldama hinnata kvalifikatsiooninõuetes sätestatud oskusi ja käitumist. Teelsõitmiseks kulunud aeg ei tohi piiratud juhtimisõiguse, AM-, A-, B-, BE-kategooria ja B-kategooria kuni 4250 kg täismassiga autorongi ning A1-, A2- ja B1-alamkategooria sõidueksamil olla vähem kui 35 minutit ning muude kategooriate puhul vähem kui 45 minutit.
[RT I, 02.10.2020, 1 - jõust. 05.10.2020]

  (131) Teelsõitmise aja hulka ei kuulu mootorsõiduki ohutuse kontrolli läbiviimine, sõidueksami sissejuhatav osa, sõidueksami esimeses järgus nõutavate harjutuste sooritamine ning kokkuvõtte tegemine sõidueksamist.
[RT I, 02.10.2020, 1 - jõust. 05.10.2020]

  (14) Sõidueksami võib enneaegselt lõpetada ja eksam loetakse mittesooritatuks, kui:
  1) selgub, et eksamineeritava oskused, käitumine ja tegevus ei vasta lisades 3 või 4 toodule;
  2) eksamineeritavale osutatakse lubamatut abi, mis muudab eksamineeritava hindamise sõidueksamil võimatuks.

  (15) Eksamineerija võib sõidueksami katkestada, kui ta leiab, et tee- või ilmastikuolud ei võimalda eksamit ohutult läbi viia. Eksami uue toimumisaja määrab Transpordiamet.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (16) Eksamineerija koostab sõidueksami teise järgu marsruudi sellise arvestusega, et eksamisõidu käigus oleks võimalik kontrollida eksamineeritava oskuste ja käitumise vastavust lisas 4 toodud nõuetele.

  (17) Eksamineerija poolt antavad korraldused peavad olema lühidad, üheselt mõistetavad ning õigeaegselt edasi antud, et eksamineeritaval oleks võimalik korraldusi sujuvalt, korrektselt ning õigeaegselt täita.

  (18) Eksamineerija ei tohi anda eksamineeritavale liiklusnõuetele mittevastavaid korraldusi.

  (19) Kui eksamineeritav ei sooritanud edukalt sõidueksamit, võib ta eksamit korrata Transpordiameti määratud ajal, kuid mitte varem kui ühe nädala pärast arvates sõidueksami mittesooritamise päevast.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

§ 11.   Sõidueksam juhtimisõiguse taotlemisel

  (1) Sõidueksami esimeses järgus peab eksamineeritav sõidukiga ohutult manööverdama ja sooritama määruse lisas 3 toodud harjutused.

  (2) Sõidueksami teises järgus peab eksamineeritav sõidukit iseseisvalt, ohutult, säästlikult ja sujuvalt juhtima erineva liiklustihedusega asula- ja asulavälistel teedel ning olema võimeline sõidukiirust kohandama vastavalt tee- ja ilmaoludele. Kui tee- ja ilmaolud lubavad, siis peab eksamineeritav olema võimeline juhtima sõidukit suurima lubatud kiirusega.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (3) Eksamineeritav peab oskama oma liiklusalaseid teadmisi praktikas rakendada ning olema tähelepanelik teiste liiklejate suhtes, oskama sujuvalt liiklusvooluga ühineda, seal sõita ning liiklusvoolust väljuda, kohandades oma sõidukiiruse vastavalt samalaadsete liiklejate kiirusele ning vältida põhjendamatult teiste liiklejate takistamist.

  (4) Sõidueksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse määruse lisades 3 ja 4 toodud nõuetest.

  (5) Mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu määruse lisa 7 punktis 2.1 toodud nõuetele vastava eksamisõidukiga, välja arvatud § 13 lõigetes 5 ja 7 sätestatud juhtudel.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

§ 12.   Sõidueksam juhtimisõiguse taastamisel ja muudel liiklusseadusega määratud juhtudel

  (1) Sõidueksami esimeses järgus peab eksamineeritav sõidukiga ohutult manööverdama ja sooritama määruse lisas 3 toodud harjutused.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (2) Sõidueksami teises järgus peab eksamineeritav sõidukit iseseisvalt, ohutult, säästlikult ja sujuvalt juhtima erineva liiklustihedusega asula- ja asulavälistel teedel ning olema võimeline sõidukiirust kohandama vastavalt tee- ja ilmaoludele. Kui tee- ja ilmaolud lubavad, siis peab eksamineeritav olema võimeline juhtima sõidukit suurima lubatud kiirusega.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (3) Juhtimisõiguse taastamisel võetakse sõidueksam vastu Transpordiameti määratud eksamisõidukiga.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (4) Sõidueksam võetakse vastu määruse lisa 7 punkti 2.1 nõuetele vastava eksamiautoga, välja arvatud § 13 lõikes 5 sätestatud juhul.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (5) Välisriigi juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu sooritatakse sõidueksam Transpordiameti määratud eksamisõidukiga.
[RT I, 02.10.2020, 1 - jõust. 05.10.2020]

  (6) Sõidueksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse määruse lisas 4 toodud nõuetest.

§ 13.   Üldnõuded sõidueksamil kasutatavale sõidukile

  (1) Eksamisõiduki mõõtmed, mass ja varustus peavad vastama määruse lisas 7 toodud nõuetele.

  (2) Sõidueksamil kasutatav sõiduk peab olema puhas ja ta ei tohi olla koormatud ohtlike või halvasti lõhnavate ainetega jms.

  (3) Sõidueksami esimeses järgus võib kasutada autot, millel puuduvad piduri ja siduri lisapedaalid.

  (4) Sõidueksami teise järgu vastuvõtmiseks kasutataval autol peavad olema juhi kõrvalistuja või eksamineerija jaoks piduri ja siduri lisapedaalid ning lisatahavaatepeegel, v.a käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 7 toodud juhtudel.

  (5) Liikumispuudega isikult, kellel tervisetõendi alusel on lubatud juhtida ainult käsijuhtimisega autot, võetakse sõidueksam vastu temale kohandatud autoga. Erandina võib temalt sõidueksami vastu võtta autoga, millel puuduvad siduri ja piduri lisapedaalid, kuid eksamineerijal peab olema võimalus vajadusel lihtsalt kasutada seisupidurit.

  (6) Kui juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami määruse lisa 7 kohase automaatkäiguvahetusega sõidukiga, märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära määruse lisas 18 toodud koodiga 78. Juhiluba, millele on märgitud kood 78, kehtib üksnes automaatkäiguvahetusega sõiduki juhtimiseks. Eksamiauto peab olema varustatud piduri lisapedaaliga.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (61) Kui juhtimisõiguse taotleja omab manuaalkäigukastiga B1-, B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- või D1E-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ning on edukalt sooritanud täiendava B1-, B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- või D1E-kategooria juhtimisõiguse saamiseks nõutava sõidueksami automaatkäiguvahetusega sõidukiga, siis ei kanta juhiloale koodi 78.
[RT I, 02.10.2020, 1 - jõust. 01.11.2020]

  (62) Kui juhtimisõiguse taotleja omab juhiluba, millele on märgitud kood 78 ning isik taotleb BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, D1- või D1E-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ning on edukalt sooritanud täiendava auto või autorongi kategooria juhtimisõiguse saamiseks nõutava sõidueksami manuaalkäigukastiga sõidukiga, siis väljastatakse isikule juhiluba koodita 78.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (7) Sõidueksami võib vastu võtta ka eksamineeritava enda sõidukiga järgmistel juhtudel:
  1) AM- või A-kategooria korral;
  2) A1- või A2-alamkategooria korral;
  3) B-kategooria autorongi korral, kui selle täismass on suurem kui 3500 kg, kuid ei ületa 4250 kg.
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

  (8) Kui AM-kategooria mopeedi juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami kaherattalise mopeediga, siis märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära määruse lisas 18 toodud koodiga 79.01. Kui AM-kategooria mopeedi juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami kerge neljarattalise sõidukiga, siis märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära määruse lisas 18 toodud koodiga 79.02.
[RT I, 09.01.2014, 3 - jõust. 12.01.2014]

3. peatükk Juhtimisõiguse andmine 

§ 14.   Üldnõuded juhtimisõiguse andmisel

  (1) Juhtimisõiguse taotlemisel ja enne juhtimisõigust tõendava dokumendi väljastamist peab Transpordiamet kontrollima liiklusregistrist, kas isikule on varem juhiluba väljastatud, juhtimisõigus ära võetud või peatatud. Juhul kui isikul on juhtimisõigus ära võetud või peatatud, siis saab ta juhtimisõigust taotleda või juhtimisõigust tõendav dokument väljastatakse talle pärast juhtimisõiguse taastumist.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlejal peab olema Transpordiametile taotluse esitamisel tasutud riigilõiv mootorsõiduki juhtimisõigust tõendava dokumendi väljastamise eest.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (3) Transpordiametis või mujal seaduses ettenähtud kohtades uue juhtimisõigust tõendava dokumendi kätte toimetamisel kaotab varem välja antud juhtimisõigust tõendav dokument kehtivuse dokumendi üle andmisel. Lihtkirjaga uue juhtimisõigust tõendava dokumendi kätte toimetamisel kaotab varem välja antud juhtimisõigust tõendav dokument kehtivuse dokumendi valmimisele järgneval päeval. Kehtivuse kaotanud dokument tuleb selle omanikul mõistliku aja jooksul kasutamiskõlbmatuks muuta.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (4) Kui isiku juhtimisõigus on ära võetud või peatatud, siis juhtimisõigust tõendavat dokumenti isikule ei väljastata. Juhtimisõigust tõendav dokument väljastatakse pärast juhtimisõiguse peatamise otsuse aluseks oleva asjaolu äralangemist. Juhtimisõiguse äravõtmise korral väljastatakse juhtimisõigust tõendav dokument määruse §-s 19 sätestatud tingimustel.

  (5) Mopeedi juhtimisõiguse ja juhiloa taotlemisel peab Transpordiamet kontrollima isiku vastavust „Liiklusseaduse” § 105 lõikes 2 toodud nõuetele.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (6) Juhtimisõiguse ja esmase juhiloa taotlemisel peab Transpordiamet kontrollima isiku vastavust „Liiklusseaduse” § 106 lõikes 1 toodud nõuetele.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (7) Isikud, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari ning kellel ei ole mootorsõiduki juhtimisõigust ning kes soovivad taotleda AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ja juhiluba, peavad edukalt sooritama liiklusteooria- ja sõidueksami.
[RT I, 19.06.2012, 1 - jõust. 22.06.2012]

§ 15.   Juhiloa vormid

  Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja piiratud juhtimisõigusega juhiloa vormid peavad vastama käesoleva määruse lisades 9–10 ning 12–16 toodud juhilubade näidistele.
[RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

§ 16.   Juhtimisõiguse andmine

  (1) Juhtimisõigus antakse isikule:
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]
  1) kes vastab „Liiklusseaduses” toodud tingimustele;
  2) kelle alaline elukoht „Liiklusseaduse” tähenduses on Eestis;
  3) kes on edukalt sooritanud nõutavad eksamid ja kelle eksami tulemused on kantud liiklusregistrisse.
Isiku taotlusel, kellel on selleks põhjendatud huvi, antakse kirjalikult vormistatud haldusakt.

  (2) A-kategooria mootorrattajuhtimisõigus antakse lisaks määruse lisas 1 toodud juhtudele ka isikule, kellel on juhtimisõigus ja täidetud juhiloa saamise eeltingimused mis tahes kategooria auto juhtimiseks või kellel on olnud A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat.

  (3) Esmakordsel B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel väljastatakse isikule esmane juhiluba, välja arvatud juhul, kui isikul oli eelnevalt C- või D-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. Autol, mida juhib esmase juhiloa omaja või „Liiklusseaduse” § 106 lõikes 2 nimetatud juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal määruse lisas 17 toodud algaja juhi tunnusmärk.

  (4) C-kategooria mootorsõiduki või CE-kategooria autorongi või D1-alamkategooria või „Ühistranspordiseaduse” tähenduses kohaliku liiniveo D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel võib anda vähemalt 18-aastasele isikule, kellel on vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus ja kes on läbinud „Autoveoseadusega” kehtestatud ametikoolituse 280-tunnise kursuse. Nimetatud isikule väljastatakse pärast liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist juhiluba, millele kantakse D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolul määruse lisas 19 toodud kood 106 ning määruse lisas 18 toodud kood 95.

  (5) Kui esmase juhiloa omaja ei ole 12 kuu jooksul, arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumisest, saanud vastava kategooria mootorsõiduki või autorongi juhiluba, peab ta uuesti taotlema esmast juhiluba ja sooritama edukalt esmase juhiloa saamiseks nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami. Juhtimisõiguse andmise kuupäeva arvestatakse esmakordselt antud juhtimisõiguse tähtpäevast.

  (6) Kui esmase juhiloa taotleja ei ole 12 kuu jooksul, arvates esmase juhiloa kehtivuse alguse kuupäevast, võtnud välja esmast juhiluba, antakse uus esmane juhiluba välja vaid siis, kui isik sooritab edukalt nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami.

  (7) Üksnes ajateenistuse ülesannete täitmiseks võib C-kategooria mootorsõiduki ja CE-kategooria autorongi juhtimisõiguse anda vähemalt 18-aastasele ajateenijale, kellel on B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, ning D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse vähemalt 18-aastasele ajateenijale, kellel on C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

  (8) Kui isikul, kellele on antud C-, D-kategooria mootorsõiduki ja CE-kategooria autorongi juhtimise õigus ainult teenistusülesannete täitmiseks ajateenistuses viibimise ajal, on täitunud „Liiklusseaduse” § 103 lõikes 1 ja §-s 108 toodud tingimused, võib ta taotleda määruse lisa 18 kohase eritingimuste koodi 102 kehtetuks tunnistamist juhiloa vahetamisega. Kui sama isik on läbinud „Autoveoseadusest” tuleneva ametikoolituse kursuse, võib ta taotleda määruse lisa 18 kohase eritingimuste koodi 102 kehtetuks tunnistamist juhiloa vahetamisega.

  (9) Kui isikul, kellele on antud „Ühistranspordiseaduse” tähenduses kohaliku liiniveo D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel, on täitunud „Liiklusseaduse” § 103 lõike 1 punktis 8 toodud juhi vanuse alammäär, võib ta taotleda määruse lisa 18 kohase eritingimuste koodi 106 kehtetuks tunnistamist juhiloa vahetamisega.

  (10) [Kehtetu - RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

  (11) Kui isikule on antud D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus määruse lisas 18 toodud koodiga 103 (üksnes troll), võib ta taotleda koodi 103 kehtetuks tunnistamist pärast „Liiklusseaduse” § 100 lõike 6 alusel kehtestatud korras mootorsõidukijuhi ettevalmistuse läbimist ning teooria-ja sõidueksami edukat sooritamist.
[RT I, 09.01.2014, 3 - jõust. 12.01.2014]

§ 17.   Juhiloa vormistamine

  (1) Juhile omistatud juhtimisõigus märgitakse juhtimisõigust tõendava dokumendi esiküljele mootorsõiduki kategooriat tähistava tähega ja alamkategooriat tähistava tähe ja numbriga.
[RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

  (2) Juhiloa esiküljele kantakse kõik määruse lisas 162 toodud ettenähtud kirjed.
[RT I, 09.01.2014, 3 - jõust. 01.02.2016]

  (3) Kategooriad märgitakse vastavate suurtähtedega. Autorongi juhtimise õigus märgitakse E-tähe lisamisega vastava auto kategooria või alamkategooria tähise järele.
[RT I, 02.10.2020, 1 - jõust. 05.10.2020]

  (4) Juhiloa tagaküljele kantakse käesoleva määruse lisas 162 toodud kirjed mootorsõiduki iga kategooria ja alamkategooria kohta eraldi, märkides juhtimisõiguse esmase andmise kuupäeva väljale 10 ja juhul, kui mootorsõiduki kategooria või alamkategooria juhtimisõigus on antud lühemaks ajaks kui 10 aastat, juhtimisõiguse kehtivuse lõppemise kuupäeva väljale 11. Üksnes ajateenistuse ülesannete täitmiseks ettenähtud C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse puhul märgitakse juhiloa tagaküljele ka C1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning CE-kategooria autorongi juhtimisõiguse puhul ka BE ja C1E- kategooria autorongi juhtimisõigused. Juhtimisõiguse andmise, liiklusohutuse ja juhiloaga seotud teabe võib märkida väljale 14.
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

  (5) Kui juhile või tema poolt juhitavale mootorsõidukile on kehtestatud teatud piirangud, kantakse käesoleva määruse lisades 9–10 toodud juhilubade eritingimuste osasse ja lisades 12–13 toodud juhilubade 12. tulpa käesoleva määruse lisas 18 esitatud koodi number. Kui kood kehtib kõigi kategooriate või alamkategooriate mootorsõidukite suhtes, mille jaoks on juhtimisõigus antud, kantakse see käesoleva määruse lisades 12–13 toodud juhilubade tulpade 9, 10 ja 11 all asuvasse lahtrisse.
[RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

  (6) Olenevalt juhiloa vormist tehakse juhiloale määruse lisas 19 toodud kanded.

§ 18.   Juhiloa väljastamine ning kehtetuks tunnistamine

  (1) Transpordiamet väljastab isikule esmase juhiloa, juhiloa, piiratud juhtimisõigusega juhiloa kümne tööpäeva jooksul arvates eksami sooritamisele või juhiloa vahetamise taotluse esitamisele järgnevast päevast.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

  (3) Juhtimisõigust tõendav dokument antakse üle omanikule või tema esindajale allkirja vastu Transpordiametis või mujal seaduses ettenähtud kohas. Dokumendi omaniku taotluse alusel võib juhiloa või esmase juhiloa isikule kätte toimetada lihtkirjaga Eesti riigi sisesele postiaadressile.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (31) Transpordiametis kätte toimetatud juhtimisõigust tõendav dokument loetakse isikule väljastatuks pärast selle üleandmist juhtimisõigust tõendava dokumendi omanikule või tema esindajale. Lihtkirjaga saadetud juhiluba või esmane juhiluba loetakse isikule väljastatuks, kui see on kätte toimetatud isiku elu- või asukoha aadressil.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (32) Juhul, kui isik ei ole juhiluba või esmast juhiluba lihtkirjaga kätte saanud 10 tööpäeva jooksul alates juhiloa vahetamise taotluse esitamisest või sellekohase eksami sooritamisest, peab ta sellest Transpordiametit teavitama ning Transpordiamet tunnistab juhiloa või esmase juhiloa kehtetuks. Uue juhiloa või esmase juhiloa kättesaamiseks tuleb isikul pöörduda Transpordiametisse.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (4) Eestis vanglas kinni peetava isiku juhiloa võib väljastamiseks üle anda vangla direktori volitatud vanglatöötajale, kui isik on avaldanud selleks soovi.

  (5) [Kehtetu - RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

  (6) [Kehtetu - RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

  (7) Kui isik ei võta käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 7 toodud juhiluba Transpordiametist välja 12 kuu jooksul alates juhiloa väljastamise alusest, siis tuleb tal taotleda uut juhiluba § 22 lõigetes 4 ja 5 toodud tingimustel.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (8) Kehtetuks tunnistatud juhiloa kehtivust ei taastata.
[RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

  (9) Kui isiku suhtes on jõustunud mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamise, äravõtmise või kehtetuks tunnistamise otsus, on isik kohustatud viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates loovutama oma juhiloa Transpordiametile. Transpordiamet väljastab isikule liiklusregistrist väljavõtte juhiloa loovutamise kohta.
[RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

§ 19.   Juhtimisõiguse taastamine

  (1) Juhtimisõiguse taastamine toimub vastavalt liiklusseaduse §-le 129.

  (2) Juhtimisõiguse taastamiseks tuleb Transpordiametile esitada uue juhiloataotluse vormistamiseks:
  1) juhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt Transpordiametile;
  2) isikut tõendav dokument.
  3) [kehtetu - RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (21) Juhtimisõiguse taastamisel Transpordiametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.
[RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (3) Juhtimisõiguse taastamiseks pärast karistuse tähtaja möödumist, kui juhtimisõigus on ära võetud vähemalt kuueks kuuks, tuleb isikul sooritada käesoleva määruse lisas 1 toodud eksamid.

  (4) Sõidueksamile võib isik registreeruda mitte varem kui üks kuu enne juhtimisõiguse äravõtmise tähtaja lõppemist.
[RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

§ 20.   Juhiloa asendamine
[RT I, 09.01.2014, 3 - jõust. 12.01.2014]

  (1) Eestis väljaantud juhiloa, esmase juhiloa või piiratud juhtimisõigusega juhiloa kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumi korral, mida Transpordiamet loeb põhjendatuks, väljastatakse omanikule tema taotluse alusel uus juhtimisõigust tõendav dokument. Eelnevalt välja antud kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument tunnistatakse kehtetuks juhiloa omaniku kirjaliku teate saamisest arvates. Leitud juhiluba või esmane juhiluba tuleb tagastada Transpordiametile.
[RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

  (2) Eestis väljaantud juhiluba, esmane juhiluba või piiratud juhtimisõigusega juhiluba asendatakse isikul, kelle alaline elukoht liiklusseaduse tähenduses on Eestis.
[RT I, 14.11.2017, 1 - jõust. 17.11.2017]

  (3) Juhiloa, esmase juhiloa või piiratud juhtimisõigusega juhiloa asendamiseks uue juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlemisel tuleb juhiloataotlusele lisada:
  1) juhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt Transpordiametile;
  2) isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument;
  3) seletuskiri või politseiasutuse, päästeasutuse või muu pädeva asutuse tõend juhiloa varguse või hävimise kohta.
  4) [kehtetu - RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (31) Juhiloa, esmase juhiloa või piiratud juhtimisõigusega juhiloa asendamiseks uue juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlemisel Transpordiametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.
[RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (4) [Kehtetu - RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

  (5) Esmase juhiloa ja piiratud juhtimisõigusega juhiloa asendamiseks uue juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlemisel väljastatakse uus dokument sama kehtivusajaga, mis oli asendatavale juhtimisõigust tõendavale dokumendile märgitud.
[RT I, 09.01.2014, 3 - jõust. 12.01.2014]

§ 21.   Esmase juhiloa vahetamine juhiloa vastu

  (1) Esmase juhiloa omanik võib esitada taotluse esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu Transpordiametile üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist. Esmase juhiloa omanik peab esitama käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud dokumendid. Juhi koolituskursuse tunnistus tuleb esitada juhul, kui liiklusregistris puuduvad andmed nõutavate erikursuste ja juhi lõppastme koolituse läbimise kohta.
[RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

  (2) Esmase juhiloa omaniku poolt läbitud liiklusseaduse § 106 lõikes 6 nimetatud järelkoolituse andmed edastab koolituse läbiviija elektrooniliselt Transpordiametile.
[RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

§ 22.   Juhiloa vahetamise muud juhtumid

  (1) Eestis väljaantud juhiluba vahetatakse omaniku taotluse alusel kehtivuse lõppemisel, kõlbmatuks muutumisel, omaniku isikuandmete või sõiduki juhtimisõiguse kategooria muutumisel või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda juhiloa omanikku. Juhiluba tuleb vahetada ka juhul, kui juhi terviseseisund ei luba juhtida juhiloal vastava tähisega märgitud mootorsõidukit või kui juhiloale tuleb kanda juhi tervislikku seisundit tähistav kood või seda koodi on vaja muuta.
[RT I, 19.06.2012, 1 - jõust. 22.06.2012]

  (2) [Kehtetu - RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

  (3) Esmane juhiluba ja piiratud juhtimisõigusega juhiluba vahetatakse omaniku taotluse põhjal selle kõlbmatuks muutumisel või omaniku isikuandmete muutumisel.

  (4) Juhiloa vahetamiseks tuleb selle omanikul Transpordiametile esitada juhiloataotluse vormistamiseks:
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]
  1) juhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt Transpordiametile;
  2) vajadusel isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument ning vahetamisele kuuluv juhiluba.
  3) [kehtetu - RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (41) Juhiloa vahetamisel Transpordiametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.
[RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (5) Juhiloa vahetamist taotlev isik kinnitab juhiloataotlusel oma allkirjaga või veebikeskkonnas autentimisel tema poolt esitatud andmete õigsust.

  (6) Omaniku isikuandmete muutumisel tuleb juhtimisõigust tõendav dokument vahetada ühe kuu jooksul isikuandmete muutumisest arvates.

§ 23.   Välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine

  (1) Välisriigis väljaantud juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu vastavalt liiklusseaduse §-le 99. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis väljaantud juhiluba tagastatakse juhiloa väljaandnud asutusele koos kaaskirjaga, milles märgitakse juhiloa tagastamise põhjus. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis väljaantud juhiloa kaotuse puhul või muu põhjendatud juhtumi korral väljastab Transpordiamet Eestis elamisloa alusel elavale isikule Eesti juhiloa pärast vastava päringu tegemist juhiloa väljaandnud riigi ametkonnale.
[RT I, 29.12.2014, 20 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Juhiluba vahetatakse isikul, kelle alaline elukoht liiklusseaduse tähenduses on Eestis.
[RT I, 14.11.2017, 1 - jõust. 17.11.2017]

  (3) Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja Šveitsi Konföderatsiooni väljastatud juhiluba vahetatakse vastavalt liiklusseaduse § 99 lõigetele 6 ja 61.
[RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

§ 24.   Piiratud juhtimisõigusega juhiloa ja mopeedijuhiloa taotlemisega seotud erisätted

  (1) Piiratud juhtimisõiguse või kuni 15-aastasel mopeedi juhtimisõiguse taotlejal tuleb esitada Transpordiametile lisaks § 4 lõikes 2 toodud dokumentidele lapsevanema või muu seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Piiratud juhtimisõigus ja juhiluba kehtib kuni selle omaniku 18-aastaseks saamiseni.

§ 25.   Rahvusvahelise juhiloa väljastamine

  (1) Transpordiamet annab isikule käesoleva määruse lisa 151 või 152 kohase rahvusvahelise juhiloa kümne tööpäeva jooksul arvates rahvusvahelise juhiloa taotluse esitamisele järgnevast päevast.
[RT I, 23.04.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (2) Rahvusvaheline juhiluba antakse Eesti juhiloa omanikule, kellel on kehtiv juhtimisõigus.
[RT I, 14.11.2017, 1 - jõust. 17.11.2017]

  (3) [Kehtetu - RT I, 23.04.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (4) Rahvusvahelise juhiloa taotlemiseks tuleb isikul esitada Transpordiametile:
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]
  1) isikut tõendav dokument;
  2) dokumendifoto suurusega vähemalt 35x45 mm.

  (5) Rahvusvahelise juhiloa taotleja kinnitab juhiloataotlusel oma allkirjaga esitatud andmete õigsust juhiloataotluse vastuvõtja juuresolekul või juhiloataotluse esitamisel veebikeskkonnas autentimisega.

  (6) Rahvusvaheline juhiluba vahetatakse kehtivuse lõppemisel, kõlbmatuks muutumisel, omaniku andmete või sõiduki juhtimisõiguse kategooria muutumisel või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda rahvusvahelise juhiloa omanikku.

  (7) Rahvusvahelise juhiloa kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumi korral, mida Transpordiamet loeb põhjendatuks, väljastatakse omanikule tema taotluse alusel uus rahvusvaheline juhiluba. Eelnevalt välja antud kehtiv rahvusvaheline juhiluba tunnistatakse kehtetuks juhiloa omaniku kirjaliku teate saamisest arvates. Rahvusvahelise juhiloa asendamiseks uue rahvusvahelise juhiloa taotlemisel tuleb esitada:
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]
  1) seletuskiri või politseiasutuse, päästeasutuse või muu pädeva asutuse tõend juhiloa varguse või hävimise kohta;
  2) käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud dokument ja foto.
[RT I, 09.01.2014, 3 - jõust. 12.01.2014]

  (8) [Kehtetu - RT I, 09.01.2014, 3 - jõust. 12.01.2014]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 26.   Üleminekusätted

  (1) Määruse lisas 10 toodud juhilubasid väljastati kuni 2004. aasta 30. septembrini (kaasa arvatult).

  (2) Määruse lisades 12–13 toodud juhilubasid väljastatakse alates 2004. aasta 1. oktoobrist.

  (3) Määruse lisas 7 nimetatud BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- ja D1E-kategooria eksamisõidukeid, mis ei vasta lisa 7 punktis 1 esitatud miinimumnõuetele, kuid mida on kasutatud määruse jõustumise ajal või enne seda, võib kasutada kuni 2013. aasta 30. septembrini.
[RT I, 19.06.2012, 1 - jõust. 22.06.2012]

§ 261.   Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorrast tingitud erandid

  (1) Edukalt sooritatud teooriaeksam, mille kehtivuse lõpu kuupäev on Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra (edaspidi eriolukord) ajal või 30 päeva jooksul pärast eriolukorra lõppemist, kehtib edasi eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppemist.

  (2) Erandina § 10 lõike 13 esimeses lauses sätestatust on eriolukorra ajal ja kuni 180 päeva pärast eriolukorra lõppemist toimuva A-, B- ja BE-kategooria ning A1-, A2- ja B1-alamkategooria sõidueksami kestus vähemalt 35 minutit.
[RT I, 22.05.2020, 7 - jõust. 25.05.2020]

§ 27.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 28.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.


1 Euroopa komisjoni direktiiv (EL) 2020/612, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 141, 5.5.2020, lk 9–11); Euroopa komisjoni direktiiv (EL) 2015/653, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 107, 25.4.2015, lk 68–73); Euroopa komisjoni direktiiv 2013/47/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 261, 3.10.2013, lk 29); Euroopa nõukogu direktiiv 2013/22/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive transpordipoliitika valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 356–361); Euroopa komisjoni direktiiv 2012/36/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 321, 20.11.2012, lk 54–58); Euroopa komisjoni direktiiv 2011/94/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 314, 29.11.2011, lk 31–34).
[RT I, 02.10.2020, 1 - jõust. 01.11.2020]

Lisa 1 Eksamite liigid olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 2 Teooriaeksami temaatika ja vastamise piiraeg ning eksamiküsimuste arv ja temaatika olenevalt eksami sooritamise eesmärgist
[RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

Lisa 3 Sõidueksami esimeses järgus eksamineeritavale esitatavad nõuded ja tema tegevuse hindamine
[RT I, 02.10.2020, 1 - jõust. 05.10.2020]

Lisa 4 Sõidueksami teises järgus kontrollitavad oskused ja käitumine
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 5 Eksamiküsimuste temaatika olenevalt eksami sooritamise eesmärgist
[Kehtetu - RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

Lisa 6 Sõidueksami kestus minutites
[Kehtetu - RT I, 16.01.2020, 1 - jõust. 01.02.2020]

Lisa 7 Nõuded eksamisõidukile ja juhi varustusele
[RT I, 02.10.2020, 1 - jõust. 01.11.2020]

Lisa 8 Sõidueksami kaart
[Kehtetu - RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 9 Piiratud juhtimisõigusega juhiloa näidis

Lisa 10 Juhiloa näidis

Lisa 11 Ajutise juhiloa näidis
[Kehtetu - RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

Lisa 12 Juhiloa näidis
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 13 Juhiloa näidis
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 14 Rahvusvahelise juhiloa näidis
[Kehtetu - RT I, 20.05.2015, 2 - jõust. 23.05.2015]

Lisa 15 Rahvusvahelise juhiloa näidis alates 29.03.2011
[Kehtetu - RT I, 23.04.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

Lisa 15¹ Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsiooni kohane rahvusvaheline juhiluba alates 01.05.2021
[RT I, 23.04.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

Lisa 15² Viini 1968. aasta teeliikluse konventsiooni kohane rahvusvaheline juhiluba alates 01.05.2021
[RT I, 23.04.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

Lisa 16 Juhiloa näidis
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 16¹ Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu juhiloa näidis
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 16² Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu juhiloa näidis
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 17 Algaja juhi tunnusmärk

Lisa 18 Juhiloa tagaküljele kantavad koodid olenevalt juhi tervislikust seisundist ja mootorsõiduki nõutavast ümberseadistusest
[RT I, 28.07.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 19 Juhiloale tehtavad kanded
[RT I, 09.01.2014, 3 - jõust. 12.01.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json