Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruse nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2019, 4

Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruse nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 12.06.2019 nr 29

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruses nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 173 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õigusaktides ja riigile välistoetuse andjatega sõlmitud koostöökokkulepetes nimetatud välistoetuste sertifitseerimisel ning välistoetuste nõuetekohase finantsjuhtimise tagamisel analüüsib ja tõendab toetuste maksete osakond välistoetuse andjale Euroopa Liidu toetustest ning muudest välistoetustest kaetavate kulude, sealhulgas Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ning Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismidest rahastatavate kulude ning Euroopa Liidu Nõukogu töös osalevate Eesti delegaatide sõidukulude abikõlblikkust, samuti annab sisendi ja avaldab arvamust nimetatud valdkonna õigusaktide väljatöötamisel.

(2) Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide sertifitseerimisega tegelev toetuste maksete osakonna allüksus täidab sertifitseerimisasutuse ülesandeid kontaktasutusest sõltumata ja allub osakonnajuhataja kaudu peadirektorile.”;

2) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) koordineerib, suunab ja kontrollib finantsarvestuse, personaliteenuste, majandustarkvara arenduse, riiginõuete, riigihangete, rahvastikuregistri andmete osakonna ja toetuste maksete osakonna Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide sertifitseerimisega tegeleva allüksuse tööd osakonnajuhatajate kaudu;”;

3) paragrahvi 20 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Peadirektori avaliku võimu teostamise õiguse peatumisel asendab teda peadirektori asetäitja või valdkonna eest vastutava ministri määratud osakonnajuhataja, välja arvatud peadirektorile alluva § 173 lõikes 2 nimetatud allüksuse tegevuse koordineerimisel, suunamisel ja kontrollimisel, kui peadirektorit asendab finantsarvestuse osakonnajuhataja.”;

4) paragrahvi 201 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib ja korraldab tema vastutusvaldkonnas olevate toetuste arenduse osakonna, toetuste rakendamise osakonna ja toetuste maksete osakonna, välja arvatud § 173 lõikes 2 nimetatud allüksus, tööd osakonnajuhatajate kaudu;”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json