Teksti suurus:

Diislikütuse erimärgistamise ja selle üle kontrolli teostamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2019, 5

Diislikütuse erimärgistamise ja selle üle kontrolli teostamise kord
[RT I, 28.10.2014, 10 - jõust. 01.01.2015]

Vastu võetud 19.03.2003 nr 51
RTL 2003, 40, 585
jõustumine 01.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.09.2003RTL 2003, 105, 160701.01.2004
09.12.2008RTL 2008, 99, 139622.12.2008
23.10.2014RT I, 28.10.2014, 1001.01.2015
30.12.2016RT I, 04.01.2017, 1820.01.2017
12.06.2019RT I, 14.06.2019, 317.06.2019

Määrus kehtestatakse vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 3 lõike 6 alusel.
[RT I, 28.10.2014, 10 - jõust. 01.01.2015]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolevat korda rakendatakse Eestisse toimetatud ja Eestis toodetud diislikütuse erimärgistamisel ja erimärgistatuse kontrollimisel.
[RT I, 28.10.2014, 10 - jõust. 01.01.2015]

§ 2.   Eriotstarbelise diislikütuse määratlus

  Käesolevas korras käsitatakse eriotstarbelist diislikütust vastavalt kütuseaktsiisi sätestavale seadusele.
[RT I, 28.10.2014, 10 - jõust. 01.01.2015]

§ 3.   Kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse tolliterminali, tollilattu või aktsiisilattu paigutamine
[Kehtetu - RTL 2008, 99, 1396 - jõust. 22.12.2008]

§ 4.   Diislikütuse erimärgistamise korraldamine
[RT I, 28.10.2014, 10 - jõust. 01.01.2015]

  (1) Erimärgistamiseks ettenähtud diislikütuse erimärgistamist korraldab vastavalt ajutise ladustamise koha, tollilao või aktsiisilaopidaja (edaspidi erimärgistamise korraldaja), arvestades vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-s 3 sätestatut.
[RT I, 14.06.2019, 3 - jõust. 17.06.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 14.06.2019, 3 - jõust. 17.06.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 14.06.2019, 3 - jõust. 17.06.2019]

§ 5.   Erimärgistamine

  (1) Diislikütus erimärgistatakse üldjuhul statsionaarses mahutis.
[RT I, 28.10.2014, 10 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Tolli kirjalikul nõusolekul võib diislikütust erimärgistada ka mittestatsionaarses mahutis tingimusel, et erimärgistamiseks kasutatavate ainete ühtlane segunemine diislikütusega on tagatud.
[RT I, 28.10.2014, 10 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Toll võib erimärgistamise korraldajalt nõuda erimärgistamise tehnoloogilise protsessi kirjelduse ning erimärgistamiseks ja proovi võtmiseks kasutatavate seadmete tehnilise dokumentatsiooni esitamist. Erimärgistamise tehnoloogiline protsess peab võimaldama järelevalve teostamist erimärgistamise üle.

§ 51.   Erimärgistamise luba dosaatorsüsteemi kasutajale

  (1) Erimärgistamise luba annab aktsiisilaopidajale õiguse erimärgistada diislikütust mittestatsionaarses mahutis, kasutades selleks nõuetekohast dosaatorsüsteemi. Dosaatorsüsteemiks käesoleva määruse tähenduses loetakse vedelkütuse automaatseks erimärgistamiseks kasutatavat seadmestikku, mille hulka loetakse ka:
  1) imemis- ja survetorustik;
  2) dosaatorpump;
  3) injekteerimissõlmed;
  4) erimärgistusainete mahutid;
  5) kaitseklapid ja tagasilöögiklapid;
  6) vooluhulgamõõturid;
  7) mikserid;
  8) eelprogrammeerimist ja seadmestiku oluliste parameetrite automaatset juhtimist ning tegevuste salvestamist võimaldav elektrooniline seade.

  (2) Erimärgistamise luba võib taotleda aktsiisilaopidaja, kes täidab kõik järgmised tingimused:
  1) isikul ja tema juhtimis- või kontrollorgani liikmetel on laitmatu ärialane reputatsioon;
  2) isikul ei ole maksuvõlga ega ajatatud maksuvõlga;
  3) isik ning tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmed kokku ei ole viimase kolme aasta jooksul toime pannud korduvat maksuseaduste, tollialaste õigusaktide, vedelkütuse seaduse ega vedelkütuse erimärgistamise seaduse rikkumist ning isiku ega tema juhtimis- ega kontrollorgani liikme suhtes ei ole alustatud maksuseaduste, tollialaste õigusaktide, vedelkütuse seaduse ega vedelkütuse erimärgistamise seaduse rikkumise süüteomenetlust;
  4) isik on vähemalt ühe aasta tegutsenud kütuse aktsiisilaopidajana ja isiku aktsiisilao tegevusluba ei ole erimärgistamise loa taotlemisele eelneva 12 kalendrikuu vältel peatatud;
  5) isiku mõõtetulemuste jälgitavus on mõõteseaduse alusel tõendatud;
  6) isik esitab erimärgistamise korraldust ja tehnoloogilist protsessi kirjeldava dokumendi. Tehnoloogiline protsess peab võimaldama erimärgistamist tagantjärele kontrollida ja erimärgistamise üle järelevalvet teostada ning tagama erimärgistamiseks kasutatavate ainete ühtlase segunemise diislikütusega ja erimärgistamisainete kontsentratsiooni diislikütuses alati vähemalt nõutaval miinimumtasemel;
  7) isik kasutab dosaatorsüsteemi, mis tagab erimärgistamiseks kasutatavate ainete jälgitavad mõõtetulemused;
  8) isik peab mõõtetulemused dokumenteerima ja säilitama vähemalt seitse aastat pärast erimärgistamist ning tagama, et säilitatavaid andmeid ei saaks tagantjärele muuta. Nimetatud dokumenteerimise, säilitamise ja muutmiskindluse nõue hõlmab ka erimärgistamise eest vastutatava isiku nime, erimärgistamise kuupäeva ja kellaaega, erimärgistatud diislikütusele vastavat kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodi vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele, erimärgistatud diislikütuse kogust liitrites arvutatuna temperatuuril 15 ºC oleva kütuse kohta ning selle mahuti tüüpi, milles diislikütuse erimärgistamine toimus;
  9) isik viib §-s 9 nimetatud labori juuresolekul läbi diislikütuse näitliku kõigile käesolevas määruses sätestatud nõuetele vastava erimärgistamise dosaatorsüsteemiga, seejuures võtab labor erimärgistatud kütusest proovi ja kontrollib erimärgistatud kütuse nõuetele vastavust. Maksu- ja Tolliametile võimaldatakse näitliku dosaatorsüsteemiga erimärgistamise juures viibimine;
  10) isik esitab §-s 9 nimetatud labori ekspertarvamuse, mis kinnitab tema vastavust punktides 6–9 sätestatule.

  (3) Erimärgistamise loa andmiseks on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente ja andmeid lisaks käesolevas paragrahvis sätestatule ning muudatuste tegemist erimärgistamise korralduses ja tehnoloogilises protsessis, arvestades lõike 2 punktis 6 sätestatut.

  (4) Maksu- ja Tolliamet annab esmase loa kehtivusega üheks aastaks, kui lõigetes 2 ja 3 nimetatud tingimused on täidetud ning dokumendid ja andmed on Maksu- ja Tolliamet aktsepteerinud. Erimärgistamise luba antakse või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale kättesaadavaks 45 päeva jooksul kõigi käesolevas paragrahvis nimetatud andmete ja dokumentide esitamise päevast alates.

  (5) Kui erimärgistamise luba omav aktsiisilaopidaja soovib luba pikendada, määratleb Maksu- ja Tolliamet, millist osa käesolevas paragrahvis nimetatud teabest vajatakse. Pikendatud erimärgistamise luba antakse kuni viieks aastaks.
[RT I, 04.01.2017, 18 - jõust. 20.01.2017]

§ 52.   Erimärgistamise loa omaniku kohustused

  (1) Erimärgistamise loa omanik on kohustatud eelnevalt informeerima tolli kalendripäeval toimuvatest dosaatorsüsteemiga erimärgistamistest samal kalendripäeval, esitades erimärgistatava diislikütuse kavandatava summaarse koguse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tolliametnikul on õigus nõuda, et erimärgistamise loa omanik ei lähetaks oma tegevuskohast erimärgistatud diislikütust enne, kui erimärgistamise loa omanik tõendab §-s 9 nimetatud labori analüüsi tulemusega vastavust erimärgistatusele kehtestatud nõuetele.
[RT I, 04.01.2017, 18 - jõust. 20.01.2017]

  (2) Erimärgistamise loa omanik on kohustatud tellima §-s 9 nimetatud laborilt esimese saja dosaatorsüsteemiga erimärgistamise puhul vähemalt igast kümnendast erimärgistamisest proovi ja analüüsiakti erimärgistatud diislikütuse §-s 91 sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Erimärgistamise loa omanik on kohustatud säilitama proovi vähemalt kuus kuud pärast erimärgistamist ja §-s 9 nimetatud labori analüüsiakti vähemalt seitse aastat pärast erimärgistamist, märkides arvestuses erimärgistamise kuupäeva ja erimärgistatud diislikütuse koguse.
[RT I, 04.01.2017, 18 - jõust. 20.01.2017]

  (3) Kui §-s 9 nimetatud labor tuvastab, et dosaatorsüsteemiga erimärgistamine ei vasta nõuetele, on erimärgistamise loa omanik kohustatud Maksu- ja Tolliametit sellest viivitamata teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, esitades kirjaliku selgituse nõuetele mittevastava erimärgistamise oluliste asjaolude kohta.
[RT I, 04.01.2017, 18 - jõust. 20.01.2017]

  (4) Erimärgistamise loa omanik on kohustatud eelnevalt teavitama Maksu- ja Tolliametit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis erimärgistamise loa taotlemise aluseks olnud andmete muutumisest ning rakendama need muudatused pärast Maksu- ja Tolliameti poolt nõusoleku saamist.
[RT I, 04.01.2017, 18 - jõust. 20.01.2017]

  (5) Erimärgistamise loa omaniku suhtes ei kohaldata §-des 5, 6 ja 9 ning § 12 lõikes 1 sätestatut.
[RT I, 14.06.2019, 3 - jõust. 17.06.2019]

§ 53.   Erimärgistamise loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet võib erimärgistamise loa peatada, kui isik rikub § 51 lõike 2 punktis 8 või § 52 lõikes 1, 2 või 4 sätestatud kohustusi või kui dosaatorsüsteemiga erimärgistamine ei vasta nõuetele.

  (2) Maksu- ja Tolliamet tunnistab erimärgistamise loa kehtetuks, kui:
  1) isiku aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks või kui mõõtetulemuste jälgitavus ei ole mõõteseaduse alusel enam tõendatud;
  2) isik ei vasta enam § 51 lõike 2 punktides 3 ja 7 sätestatud tingimustele;
  3) sik rikub korduvalt § 52 lõikes 1 sätestatud tolli informeerimise kohustust;
  4) isik rikub § 52 lõikes 1 sätestatud lähetamise keeldu või § 52 lõike 2 esimeses lauses või § 52 lõikes 3 sätestatud kohustust;
  5) isik ei täida korduvalt § 52 lõike 2 teises lauses või § 52 lõikes 4 sätestatud kohustust;
  6) dosaatorsüsteemiga erimärgistamine ei ole korduvalt vastanud nõuetele;
  7) isiku suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
  8) on vastu võetud isiku jaotumise otsus;
  9) erimärgistamise loa omanik taotleb loa kehtetuks tunnistamist.
[RT I, 04.01.2017, 18 - jõust. 20.01.2017]

§ 6.   Erimärgistatuse kontrollimine

  Eriotstarbelise diislikütuse erimärgistatuse õigusaktidele vastavuse kontrollimiseks võtab erimärgistamise korraldaja või käesoleva määruse §-s 9 nimetatud labori esindaja eriotstarbelisest diislikütusest proovi, juhindudes vastavatest õigusaktidest.
[RT I, 14.06.2019, 3 - jõust. 17.06.2019]

§ 7.   Lisaproovide võtmine

  (1) Erimärgistamise korraldaja nõudmisel või juhul, kui toll peab seda vajalikuks, võtab proovivõtja koos prooviga ka kaks lisaproovi, millest üks jääb tolli valdusse ja teine erimärgistamise korraldaja valdusse. Proov ja lisaproovid peavad oma omadustelt olema identsed.

  (2) Lisaproove kasutatakse juhul, kui esmalt võetud proovi uurimistulemused vaidlustatakse või kui toll või erimärgistamise korraldaja soovib neid muul põhjusel üle kontrollida.

§ 8.   Proovi pakendamine ja pitseerimine või plommimine

  Proovi omaduste säilitamiseks ja proovi puutumatuse tagamiseks proov pakendatakse ning pitseeritakse või plommitakse. Pakendile märgitakse kulumis- ja veekindlas kirjas proovi tunnuskood, kuupäev, proovivõtja nimi ja allkiri.

§ 9.   Proovi laborisse saatmine

  Erimärgistamise korraldaja saadab proovi erimärgistatuse õigusaktidele vastavuse kontrollimiseks sõltumatule akrediteeritud laborile (edaspidi labor).

§ 91.   Erimärgistusainete tuvastamise ja kontsentratsiooni määramise metoodika kasutamine

  Labor kasutab proovi analüüsimisel erimärgistusainete tuvastamiseks ja kontsentratsiooni määramiseks vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 4 lõike 2 ja § 5 lõike 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse lisades 1–3 toodud metoodikaid.
[RT I, 28.10.2014, 10 - jõust. 01.01.2015]

§ 10.   Erimärgistatuse kehtestatud nõuetele vastavusse viimine

  Kui labori poolt tehtud analüüsi tulemusest selgub, et erimärgistamise eesmärgil eriotstarbelisele diislikütusele lisatud ainete kontsentratsioon ei vasta vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 2 lõike 2 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määruses ettenähtule, viib erimärgistamise korraldaja selle vastavusse kehtestatud nõuetega. Pärast nimetatud toimingut võtab labori esindaja eriotstarbelisest diislikütusest uue proovi ja analüüsib seda vastavalt §-s 91 sätestatule.
[RT I, 04.01.2017, 18 - jõust. 20.01.2017]

§ 11.   Eriotstarbelise diislikütuse impordiks vabastamine või aktsiisilaost väljastamine
[RT I, 28.10.2014, 10 - jõust. 01.01.2015]

  Eriotstarbeline diislikütus lubatakse vabasse ringlusse ja väljastatakse aktsiisilaost, kui erimärgistatud diislikütuse erimärgistatus vastab õigusaktiga kehtestatud nõuetele.
[RT I, 28.10.2014, 10 - jõust. 01.01.2015]

§ 12.   Erimärgistatuse kehtestatud nõuetele vastavuse tõendamine

  (1) Erimärgistatuse kehtestatud nõuetele vastavust tõendatakse labori analüüsi tulemusega, mis esitatakse tollile eriotstarbelise diislikütuse impordil koos tollideklaratsiooniga või kauba aktsiisilaost väljastamisel saatedokumendiga.
[RT I, 28.10.2014, 10 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Teabe eriotstarbelise diislikütuse erimärgistatuse kohta esitab aktsiisilaopidaja saatedokumendil ning deklarant tollideklaratsioonil.
[RT I, 14.06.2019, 3 - jõust. 17.06.2019]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2003. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json