Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/18/1939-1 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2019, 10

Lepingu nr 1-13/18/1939-1 muutmine

Vastu võetud 11.06.2019

Lisa 2
09.11.2018. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 1-13/18/1939-1 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Jarmaauto OÜ, registrikoodiga 11035183, asukohaga Saustinõmme küla, Saku vald, 75507 Harju maakond (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Arnold Jõgis,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 09.11.2018 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

JarmaAuto OÜ

Teelise 4

Saustinõmme küla, Saku vald

10916 Tallinn

75507 Harju maakond

Tel. 611 9300

Tel. 5662 9648

E-post: info@mnt.ee

E-post: arnold@jarmaauto.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 11035183

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json