Teksti suurus:

Harju maakonna läänesuuna avaliku teenindamise leping

Väljaandja:Harjumaa Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2019, 11

Harju maakonna läänesuuna avaliku teenindamise leping

Vastu võetud 18.12.2012

MTÜ HARJUMAA ÜHISTRANSPORDIKESKUS, registrinumber 80213342, asukoht Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn (edaspidi: Tellija), volikirja alusel tegutseva tegevdirektori Ago Kokser'i isikus

ja

AS ATKO liinid, registrinumber 10507473, asukoht Siimusti alevik, 48402 Jõgeva vald, Jõgevamaa (edaspidi: Vedaja), põhikirja alusel tegutseva esindaja Margo Tomingas isikus,

eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled,

arvestades, et

a) vastavalt 23.12.2004. a Harju Maavalitsuse ja Tellija vahel sõlmitud halduslepingule nr 4.1-37/202 korraldab Tellija riigihanget "Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna läänesuuna bussiliinidel", hankemenetlus nr 135802 (edaspidi: Riigihange), ja sõlmib riigihanke tulemusena avaliku teenindamise lepingu edukapakkujaga;

b) vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2011 käskkirjale nr 11-0350 annab Maanteeamet (edaspidi: MNT) Vedaja kasutusse Tellijaga sõlmitava avaliku teenindamise lepingu kehtivuse ajaks 26 M3 kategooria II klassi maakonnaliini bussi IVECO IRISBUS Crossway F2B;

c) Tellija saab tulenevalt 21.12.11 Tallinna Transpordiameti, Tallinna Ettevõtlusametiga ühelt poolt ja Ühendatud Piletite AS-i, WebPartner OÜ ja Mikroelektroonika spol s r.o-ga teiselt poolt sõlmitud hankelepingust anda Vedaja kasutusse piletimüügiseadmed;

d) Vedaja on osutunud Riigihankel edukaks pakkujaks.

sõlmisid käesoleva avaliku teenindamise lepingu (edaspidi: Leping) alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest (p 1.2) ning hilisematest Lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku pärast käesoleva Lepingu allkirjastamist. Lepingu lahutamatuteks osadeks on samuti Riigihanke hanketeade, Riigihanke hankedokumendid (edaspidi: HD) koos lisadega ning Vedaja poolt Riigihankel esitatud pakkumus. Vedaja kohustuste mahu ja sisu määratlemisel lähtutakse lisaks käesolevale Lepingule eelnimetatud dokumentidest ning nende lisadest.

1.2. Lepingu sõlmimise ajal on sellele lisatud järgmised lisad:
1.2.1.  lisa 1: Veootsad liinide lõikes päevas (näidis);
1.2.2.  lisa 2: Liiniläbisõit liinide lõikes päevas (näidis);
1.2.3.  lisa 3: Hilinenud ja ärajäänud veootsade aruanne (näidis);
1.2.4.  lisa 4: Puuduste fikseerimise aruanne (näidis);
1.2.5.  lisa 5: Tasusumma vähendamise aruanne (näidis);
1.2.6.  lisa 6: Tasusumma arvestuse aruanne (näidis);
1.2.7.  lisa 7: Vedaja kulude kvartali omahinna aruanne (näidis);
1.2.8.  lisa 8: Piletimüügiseadme üleandmis-vastuvõtu akt (näidis);
1.2.9.  lisa 9: Vedaja tasusumma vähendamine seoses ärajäänud ning hilinenud veootsadega.

1.3. Oma allkirjadega käesoleval Lepingul kinnitavad Pooled, et nad on nende lisade olemasolust teadlikud ja nõustuvad lisade formaadi ja sisuga. Lisades sätestatud aruande vormid kuuluvad Vedaja poolt Lepingu täitmise raames kasutamisele, s.t täitmisele ja Tellijale allkirjastatuna esitamisele. Pooled võivad muuta lisades sätestatud aruande vorme kokkuleppel (sh neid lihtsustada).

1.4. Vastuolu puhul käesoleva Lepingu ning Lepingu p-s 1.1 nimetatud muude Lepingu dokumentide vahel kohaldatakse neid järgnevas prioriteetsuse järjekorras:
1.4.1. Leping;
1.4.2. Riigihanke hanketeade;
1.4.3. Riigihanke hankedokumendid;
1.4.4. Vedaja poolt Riigihankel esitatud pakkumus.

1.5. Lepingu eesmärgiks on Vedaja poolt teostada reisijate avaliku liiniveo veoteenuseid ning täita ka veoteenuse osutamisega seonduvaid teisi kohustusi Lepingus täpsustatud tingimustel.

1.6. Lepingus kasutatavate mõistete tõlgendamisel lähtutakse HD lisa 1 lisas 5 toodud mõistete seletustest.

2. Lepingu jõustumine ja seos teiste lepingutega

2.1. Vedaja on kohustatud sõlmima viivitamatult pärast käesoleva Lepingu allkirjastamist Riigivara kasutamiseks andmise lepingu (edaspidi: Kasutusse andmise leping), mille teiseks pooleks on MNT ning miile projekt on toodud HD lisas4.

2.2. Käesolev Leping jõustub hetkest, mil Vedaja on sõlminud Lepingu p-s 2.1 nimetatud lepingu ja andnud Lepingu p-s 5 nimetatud lepingu täitmistagatise.

2.3. Lepingu objektiks oleva veoteenuse osutamiseks Vedaja kasutusse antavate põhibusside kasutusse andmise, kasutamise ning tagastamise nõuded on osas, milles need pole sätestatud käesolevas Lepingus, toodud Kasutusse andmise lepingus.

3. Vedaja kohustused seoses avaliku teenindamisega

3.1. Vedaja osutab Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel kvaliteetset ja järjepidevat veoteenust Lepingu p-s 1.1 nimetatud Lepingu dokumentides sätestatud tingimuste kohaselt vastavalt Tellija kehtestatud ja kinnitatud sõiduplaanile ja Tellija määratud töömahtudele.

3.2. Vedaja alustab veoteenuse osutamist alates 14.04.2013.a.

3.3. Vedaja kohustub kasutama MNT poolt talle Lepingu täitmiseks kasutada antavaid põhibusse vastavalt Lepingu p-s 2.1 nimetatud Kasutusse andmise lepingule.

3.4. Vedaja kohustub kasutama Lepingu täitmiseks Kasutusse andmise lepinguga Vedajale harilikust väärtusest madalama tasu eest kasutamiseks antud põhibusse ning üksnes siis, kui Kasutusse andmise lepinguga hõlmatud busside arv pole Lepingu täitmiseks piisav või kui põhibussi ei ole võimalik Lepingu täitmiseks kasutada, kasutama Vedaja enda poolt hangitud lisabusse.

3.5. Vedaja kohustub Kasutusse andmise lepingu alusel talle üleantud põhibusse kasutama ainult Lepingu täitmiseks.

3.6. Vedajal on lubatud Kasutusse andmise lepingu alusel antud busside asemel kasutada väikebussi olenevalt liini täituvusest ning vaid Tellija poolt antud eelneval kirjalikul nõusolekul. Vedajal puudub väikebussi kasutamise nõudeõigus.

3.7. Vedaja on kohustatud kindlustama Kasutusse andmise lepingu alusel saadud põhibussid vastavalt kehtivatest õigusaktidest tulenevatele nõuetele ja ka vastavalt Kasutusse andmise lepingus sätestatule.

3.8. Vedaja kohustub kogu Lepingu kehtivuse vältel tagama Lepingu täitmisel kasutatavate nii Kasutusse andmise lepingu alusel saadud põhibusside kui ka enda poolt hangitud lisabusside vastavuse HD lisa 1 lisas 4 sätestatud tingimustele.

3.9. Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks kasutatavate lisabusside vanus peab olema igal hetkel, kui vastavat bussi Lepingu täitmiseks kasutatakse, väiksem kui 15 aastat esmasest registreerimisest. Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks kasutatavate väikebusside vanus peab olema igal hetkel, kui vastavat bussi Lepingu täitmiseks kasutatakse, väiksem kui 8 aastat esmasest registreerimisest.

3.10. Vedaja kohustub tagama, et depoost veoteenuse osutamiseks väljuv buss vastab nii oma tehnilise seisundi, puhtuse kui ka korrashoiu poolest Lepingus ja õigusaktides, seal hulgas HD lisa 1 lisas 4, esitatud nõuetele.

3.11. Vedaja on kohustatud Tellijale teatama kõigist ärajäänud veootstest.

3.12. Vedaja on kohustatud Tellijale teatama kõigist hilinemistest, mis on pikemad, kui 10min.

3.13. Vedaja kohustub tagama, et:

3.13.1. kogu Lepingu kehtivuse ajal täidab Vedaja kõik Lepingu täitmisega seotud kohustused õigusaktidega seal hulgas HD lisa 1 lisas 4 ette nähtud nõudeid järgides, samuti järgib ja täidab Vedaja kõiki muid õigusaktides sätestatud nõudeid ja kohustusi;

3.13.2. omab Lepingu täitmiseks kõiki vajalikke lube, sertifikaate vms, mis on nõutavad Lepingu täitmisega seotud kohustuste täitmiseks;

3.13.3. iga üksik Lepingu kohustuse täitmine vastab õigusaktidega sätestatud nõuetele;

3.13.4. Vedaja poolt Lepingu täitmisel kasutatavad isikud järgivad Lepingust tulenevaid kohustusi, sh käesolevas punktis loetletud kohustusi, ning toimivad kohustuste täitmisel täiel määral kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega, samuti omavad kohustuste täitmiseks kõiki vajalikke õigusaktides ette nähtud lube, sertifikaate vms volitusi;

3.13.5. Lepingu täitmisel kasutatavad vahendid vastavad Lepingus ja õigusaktides sätestatud nõuetele;

3.13.6. kogu Lepingu täitmise aja kestel omab Vedaja kehtivat ühistranspordiseaduse §-s 31 lg 2 nimetatud ühenduse tegevusluba. Kui Vedaja ühenduse tegevusloa kehtivus lõpeb enne käesoleva Lepingu lõppemise tähtpäeva, kohustub Vedaja esitama Tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne ühistranspordiloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue ühenduse tegevusloa;

3.13.7. päeva alguses väljuvad depoost liinile nii seest kui väljast puhtad ja korrektse välimusega bussid, Tellijaga kokkuleppel võib toimuda pesemine mujal ja muul kellaajal;

3.13.8. liiniveo teenust osutatakse vastavalt sõidugraafikule.

3.14. Vedaja kohustub Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel veoteenust osutama Tellija poolt teatavaks tehtud piletihindade alusel, arvestades õigusaktidest tulenevaid ja Tellija poolt määratletud sõidusoodustusi.

3.15. Vedaja tagab Lepingu täitmisel kasutatavates bussides sõidukijuhtide poolt õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise, s.h:

3.15.1. sõidukijuht vastab õigusaktides sätestatud mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalastele kvalifikatsiooninõuetele, sealhulgas majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011 määrusele nr 58 „Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded";

3.15.2. Vedaja juures töölepingu või muul lepingulisel alusel töötav ühissõidukijuht täidab ametialases tegevuses teeseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse, liiklusseaduse ja ühistranspordiseaduse ja nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid;

3.15.3. sõidukijuht annab riigikeeles infot peatuste, sõiduplaani jm oluliste asjaolude kohta ning käitub sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult;

3.15.4. sõidukijuht tagab bussis sisetemperatuuri vähemalt 10° Celsiuse järgi ja töökorras konditsioneeri olemasolul tagab salongi temperatuuri mitte üle 25° Celsiuse järgi. Kui sõitjatesalongi sisetemperatuur on 24° Celsiuse järgi või rohkem, on töökorras konditsioneeri olemasolu korral selle sisse lülitamine kohustuslik. Vedaja on kohustatud tagama igal ajal töökorras konditsioneeri olemasolu vähemalt põhibussides;

3.15.5. sõidukijuht lülitab pimeda ajal sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;

3.15.6. sõidukijuht ei tohi bussis suitsetama ega raadio kuulamisega sõitjaid häirida;

3.15.7. sõidukijuht toimetab sõitjad sujuva ja ohutu sõiduga sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal, ning tagab veoteenuse kvaliteedi;

3.15.8. sõidukijuht tagab väljaehitatud peatuste olemasolul peatustesse korrektse sisse- ja väljasõidu, s.t bussi peatamise nii, et buss ei oleks peale peatumist sõidutee äärest kaugemal kui 20 cm;

3.15.9. sõidukijuht abistab ratastooli ja lapsevankriga sisenejaid;

3.15.10. sõidukijuhil on Lepingu täitmise ajal seljas korrektne Vedaja vormiriietus, mis tuleb  eelnevalt kooskõlastada Tellijaga.

3.16. Vedaja peab käesoleva Lepingu objektiks olevate bussiliinide liiniveo majandusarvestust eraldi muust ettevõtluse arvestuses, seades selleks sisse eraldi raamatupidamise ning arvestades selle tegevusega seotud varaosa heast raamatupidamistavast lähtuvalt. Pärast iga aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamist esitab Vedaja Tellijale selle kinnituseks audiitori järeldusotsuse. Vedaja tagab ühtlasi majandusarvestuse pidamisel ühistranspordiseaduse §-s 13 sätestatud nõuete järgimise seoses avaliku liiniveo majandusarvestuse eraldamisega  muust ettevõtlusest.

3.17. Vedaja kohustub mitte tegema takistusi Tellijale ning osalema ka ise Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel sõitjatevoogude uurimises ja liini sõidukite täituvuse kontrollimises vastavalt Tellija juhistele. Selle kohustuse täitmine ei anna Vedajale õigust nõuda täiendavat tasu. Vedaja kohustus osaleda eelnimetatud uuringutes seisneb eelkõige, kuid mitte ainult, järgnevas:

3.17.1. sõidukjuht teeb Vedaja esindajana koostööd loendajaga;

3.17.2. sõidukijuht lubab loendajal tasuta sõita Tellija poolt väljastatud tõendi alusel;

3.17.3. sõidukijuht annab abistavat informatsiooni teede ja peatuste ning igapäevase teenindamise käigus saadud teabe kohta.

3.18. Vedaja peab tegema Tellijaga koostööd, mis on vajalik Tellijale Vedaja poolt Lepingu täitmise kontrollimiseks, Lepingu täitmisega seotud analüüside ja uuringute tegemiseks või Tellija majandustegevuse läbiviimiseks ja planeerimiseks.

3.19. Lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamine toimub vastavalt HD lisa 1 lisas 3 kehtestatud sõiduplaanile ja HD lisa 1 lisas 1 sätestatud töömahule.

3.20. Vedaja on kohustatud organiseerima liinide korrapärase dispetšeerimise ja sõitjate teavitamise. Dispetšeerimine peab olema tagatud busside liiniloleku ajal. Sissehelistamise ooteaeg ei või olla pikem kui 2 minutit. Dispetšeerimist Tellija poolt eraldi ei tasustata. Tellijal nõudel peab Vedaja esitama 3 päeva jooksul ülevaate dispetšeerimise tulemustest ühes asjaomase statistikaga. Dispetšeerimise ülevaade sisaldab teavet: (1.) sõiduplaanidest kinnipidamise ja korraldatud ümberistumiste tagamise kohta; (2.) selle kohta, milliseid meetmeid on rakendatud liiklushäirete korral regulaarse liikluse taastamiseks; (3.) sõitjateabe korraldamise ning ärajäänud, katkestatud ja asendatud või muul moel ebaregulaarsetest veootstest teatamise kohta; (4.) sõitjatelt laekunud kaebuste lahendamise kohta.

3.21. Vedaja omab õigust teha ajutisi muudatusi busside liikluses Lepingu objektiks olevatel liinidel liiklustakistuste või ohtlike liiklusolude (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms) korral kuni sõidetavuse taastumiseni. Nimetatud muudatustest on Vedaja koheselt kohustatud informeerima sõitjaid ja Tellijat. Vedaja peab Tellijat informeerides ka põhjendama ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedaja poolt tehtud ajutised muudatused ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus.

3.22. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida Vedajal ühenduse tegevusloa olemasolu.

3.23. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida Vedaja poolt Lepingu täitmiseks kasutatavaid busse nende vastavuse tuvastamiseks Lepingus, HD-s, selle lisades, Vedaja pakkumises ning kõikides kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimustele.

3.24. Tellijal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu objektiks olevatel liinidel töömahtu, sõiduplaane, keskmist kiirust, liinide pikkust, mõne liini teenindamine lõpetada või lisada uusi liine. Eelnimetatud muudatuste tulemusena võib töömaht võrreldes Riigihanke hanketeates sätestatud töömahuga kogu Lepingu kohta kokku kas suureneda kuni 20 % või väheneda kuni 20 %. Vedajat teavitatakse ette vähemalt 10 (kümme) päeva enne muudatuste ellurakendamist.

4. Tasu avaliku teenindamise eest

4.1. Kõigi  Vedaja  käesoleva Lepingu täitmisega seotud kohustuste täitmise eest makstakse tasu vastavalt Vedaja pakkumises esitatud läbisõidutariifile, arvestades käesolevas Lepingus sätestatud täiendavaid tingimusi. Vedaja kannab Lepingu täitmisega seotud tasu- ja kuluriski, samuti asjaolude muutumise riski, välja arvatud Lepingus või seaduses sätestatud juhtudel.

4.2. Vedajale makstava tasu suurus ei sõltu sellest, kas Vedaja kasutab Lepingu täitmisel talle Kasutusse andmise lepinguga üleantud põhibusse või Vedaja enda poolt hangitud lisabusse, väljaarvatud juhul, kui Lepingus on selle kohta toodud erisäte.

4.3. Vedaja tasuks loetakse Vedajale igal kalendrikuul Lepingu kohustuste täitmise eest makstavat tasu, mille Tellija arvestab Vedajale iga Lepingu objektiks oleva bussiliini osas vastavalt sõidugraafikule tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu) eest (Lepingu lisa 1 ja 2) vastavalt Vedaja poolt Riigihankes pakutud läbisõidutariifile 0,747 eur/km.

4.4. Vedaja poolt pakkumises esitatud läbisõidutariif on Vedaja tasu arvestamise aluseks kogu Lepingu kehtivusaja vältel ning Vedaja tasu erandlik suurendamine on võimalik ainult käesolevas Lepingus või seaduses nimetatud alustel ja korras. Lepingust või  Lepinguga seotud kohustuste täitmisel on Vedajal õigus üksnes läbisõidutariifide alusel makstavatele tasudele, muid tasusid ning kulusid Vedajale ei hüvitata.

4.5. Vedaja tasust arvatakse maha tasusumma vähendamise aruande (Lepingu lisa 5) kohaselt tasust maha arvatavad summad.

4.6. Põhjendatud ja vedajast mittesõltuvatel asjaoludel saab toetuse arvestamise aluseks olevat vedaja pakkumuses esitatud läbisõidutariifi maksumust lepingu kehtivusaja vältel muuta juhul, kui vedaja tegelikud kulud on muutunud. Kalendriaastal ei või läbisõidutariifi muutus olla suurem kui Statistikaameti, Maanteeameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete alusel alltoodud valemi järgi arvutatud läbisõidutariifi piirmäär:

Tt = (Ip x Tt-1)

kus:

Tt - läbisõidutariifi piirmäär aastal t (eur/km);

Tt-1 - läbisõidutariifi piirmäär aastale t eelneval aastal (eur/km);

lp - läbisõidutariifi muutumise indeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga;

lp = 0,37 DKp + 0,35 Pp + 0,16 THlp + 0,12

kus:

DKp - diiselkütuse hinnaindeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga;

Pp - bussiettevõtete keskmise palga indeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga, selle puudumisel Statistikaameti vastav maismaatranspordi näitaja;

THlp - tarbijahinnaindeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga.

Periood p on IV kvartalist III kvartalini (01. oktoober kuni 30. september) kaasa arvatud. (Näide: 2014. aasta läbisõidutariifi piirmäära arvutamiseks kasutatav läbisõidutariifi muutumise indeks (indeks lp) leitakse perioodi 01.10.2012 kuni 30.09.2013 indeksi ja perioodi 01.10.2011 kuni 30.09.2012 indeksi jagamisel).

4.7. P-s 4.6 sätestatud viisil võib korrigeerida Vedaja tasu kuni 1 (üks) kord kalendriaastas Vedaja taotluse või Tellija arvestuste alusel. Vedaja on kohustatud esitama põhjendatud taotluse koos tõenditega kulude reaalsest muutumisest järgneva aasta läbisõidutariifi muutmiseks mitte hiljem kui 2 (kaks) kuud enne uue eelarveaasta algust ehk mitte hiljem kui 31. oktoobriks. Tellija teeb vastavad arvestused 15. detsembriks ning kinnitab uue läbisõidutariifi 1 kuu jooksul pärast majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt maanteetranspordile sihtotstarbelise toetuse jaotamist järgmiseks aastaks.

4.8. Läbisõidutariifi muutuse taotlust saab esitada läbisõidutariifi muutmiseks alates 2013. aastast 2014. aasta tariifi muutmiseks.

4.9. Läbisõidutariifi muutmist saab alati taotleda vaid järgmise kalendriaasta suhtes. Juhul, kui läbisõidutariifi muudetakse, siis võetakse see läbisõidutariifi arvestamise aluseks alates 1. jaanuarist järgmisel aastal.

4.10. Läbisõidutariif kuni 31.12.2013. a on vedaja pakkumuses esitatud  läbisõidutariif. Võttes arvesse, et teise aasta (so. 01.01.2014 - 31.12.2014) läbisõidutariifi kehtestamisel ei ole võimalik tugineda Vedaja tegelike kulude muutumisele võrreldes eelmise perioodiga, tugineb Tellija läbisõidutariifi muutmisel Vedaja põhjendatud taotlusele, kuid läbisõidutariif ei saa ka teisel aastal ületada p-s 4.6 toodud valemi alusel arvutatud läbisõidutariifi piirmäära.

4.11. Üleplaanilise töö eest ei tasuta, väljaarvatud eelnevalt Tellijaga kirjalikult kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja Vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse tasumise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

4.12. Lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub Tellija Vedajale pangaülekandega pangaarvele 1120287663 (Swedbank) hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu viimaseks kuupäevaks, kui on täpsustunud tasust tehtavate mahaarvamiste summa ja Vedaja on edastanud Tellijale tasu maksmise kohta arve.

4.13. Vedajale tasu maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui Vedaja ei ole tähtaegselt esitanud Lepingu p-des 7.10.1 - 7.10.2 nimetatud aruandeid. Lepingu p-des 7.10.1 - 7.10.2 nimetatud aruannete esitamisega viivitamise korral maksab Tellija Vedaja tasu välja 20 (kahekümne) päeva jooksul alates Vedaja poolt kõigi Lepingu p-des 7.10.1 - 7.10.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete esitamist.

5. Lepingu täitmistagatis

5.1. Lepingu täitmistagatise suuruseks on 708 000 eurot.

5.2. Lepingu täitmistagatis loetakse Tellijale antuks, kui Vedaja on Tellijale esitanud:

5.2.1. maksekorralduse Lepingu p-s 5.1 nimetatud rahasumma deponeerimise kohta Tellija arvelduskontole 10220105556012 või

5.2.2. krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirja (edaspidi: Garantiikiri) originaaleksemplari, mille kohaselt on Tellija õigustatud saama Garantiikirja alusel maksimaalselt Lepingu p-s 5.1 nimetatud rahasumma väljamakse Tellija esimesel nõudmisel ja Tellija poolt nimetatud summas. Garantiikiri ei tohi sisaldada Tellija õiguseid kitsendavaid lisatingimusi. Nimetatud lisatingimusi sisaldav Garantiikiri on käesolevas punktis nõutule mittevastav ning selle esitamist käsitletakse käesolevas punktis nõutava Garantiikirja esitamata jätmisena.

5.3. Lepingu sõlmimise järgselt antud esimene Garantiikiri peab kehtima vähemalt 1 aasta arvestatuna selle Vedaja poolt Tellijale üleandmise päevast.

5.4. Lepingu p-s 5.3 nimetatud Garantiikirjale järgnevalt on Vedaja kohustatud andma Tellijale Garantiikirjad, mis:

5.4.1. hakkavad kehtima hiljemalt eelmise Garantiikirja kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast ning

5.4.2. kehtivad arvestatuna eelmise Garantiikirja kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast vähemalt 1 aasta.

5.5. Vedaja on kohustatud Lepingu p-s 5.4 nimetatud Garantiikirja esitama Tellijale hiljemalt 6 kuud enne eelneva Garantiikirja kehtivuse lõppemist.

5.6. Vahetult Lepingu p-s 9.1 sätestatud Lepingu lõppemise tähtpäevale eelnevalt esitatav Garantiikiri peab kehtima vähemalt sellele Garantiikirjale eelnevalt antud Garantiikirja kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast kuni Lepingu p-s 9.1 sätestatud Lepingu lõppemise tähtpäevani (kaasa arvatud).

6. Piletimüügiga seonduvad kohustused

6.1. Pooled on kokku leppinud, et piletimüügiseadme ja -aluse ühiku koguväärtus on 2700 eurot, millele lisandub käibemaks.

6.2. Vedaja kohustub võimaldama piletimüügiseadmete ja -aluste paigaldamist Lepingu täitmisel kasutatavatesse bussidesse.

6.3. Piletimüügiseadmetega ja -alustega varustavad ning need paigaldab Tellija või Tellija poolt volitatud isik hiljemalt Lepingu alusel bussiliinide teenindamise alguse ajaks. Tellija kohustub tagama, et Vedaja põhi- ja lisabussidesse paigaldamiseks antakse Vedajale üle 33 piletimüügiseadet ja -alust. Töömahu suurenemisel tagab Tellija vajaduse korral Vedajale täiendava piletimüügiseadme ja -aluse kasutusse andmise.

6.4. Piletimüügiseadmete ja -aluste paigaldamise hetkest Vedaja poolt Lepingu täitmiseks kasutatavatesse bussidesse loetakse piletimüügiseadmed ja -alused Vedaja kasutusse antuks ning paigaldamise hetkest alates läheb Vedajale üle piletimüügiseadmete ja -aluste kahjustumise ja hävimise risk olenemata kahjustamise või hävimise põhjusest.

6.5. Vedaja kohustub paigaldama lisabussidesse piletimüügiseadmete alused koos vajalike ühendustega. Piletimüügiseadmete aluste tehnilised parameetrid väljastab piletimüügiseadmete ja -aluste müüja vajaduse tekkimisel ning need on Vedajale järgimiseks kohustuslikud. Piletimüügiseadmete aluste koos vajalike ühendustega paigaldamist eraldi ei tasustata, vastav tasu loetakse kaetuks Lepingu p-s 4 sätestatu alusel makstava tasuga. Vedajal on kohustus pöörduda kohustuslike piletimüügiseadmete aluste tehniliste parameetrite teadasaamiseks otse piletimüügiseadmete müüja esindaja poole.

6.6. Põhibussidesse paigaldab piletimüügiseadmete alused koos vajalike ühendustega Tellija omal kulul.

6.7. Vedaja kohustub:

6.7.1. kasutama piletimüügiseadmeid ja -aluseid heaperemehelikult;

6.7.2. informeerima piletimüügiseadme ja -aluste riketest, rikkumistest, kadumisest,  lõhkumisest ja vargusest viivitamatult Tellijat ja piletimüügiseadmete müüjat. Lõhkumise ja varguse korral ning muul juhul, mil piletimüügisüsteemi kahjustumine, hävimine või kasutuskõlbmatuks muutumine seondub õigusrikkumisega, kohustub Vedaja lisaks Tellija ja piletimüügiseadmete ja -aluste müüja teavitamisele teavitama viivitamatult ka politseid. Piletimüügiseadmete ja -aluste müüjat on Vedaja seejuures kohustatud teavitama ööpäevaringselt ning kõikidel nädalapäevadel telefonile +372 6816200. Vedaja kohustub Tellijat teavitama telefoni teel ja elektrooniliselt e-posti teel. Piletimüügiseadmete ja -aluste müüja ja Tellija informeerimise teade peab sisaldama vähemalt bussi registreerimise numbrit, liini- ja/või marsruudi numbrit ning võimalusel ka bussijuhi telefoni, aega ja kohta, millal saab piletimüügiseadet vahetada;

6.7.3. tagama piletimüügiseadme ja -aluste säilivuse bussi mitte liinil oleku ajal;

6.7.4. kandma täielikku materiaalset vastutust vastutavale hoiule võetud piletimüügiseadmete ja -aluste osas;

6.7.5. kindlustama kasutatavad piletimüügiseadmed ja -alused Tellija kasuks. Juhul,  kui kindlustus ei hüvita Vedajast tingitud asjaoludest tulenevalt piletimüügiseadmete või -aluste vargust, hävimist, kahjustumist või muud kasutuskõlbmatuks muutumist, kohustub Vedaja hüvitama Tellijale piletimüügiseadme või -aluste vargusest, hävimisest, kahjustumisest või muust kasutuskõlbmatuks muutumisest tekkinud kahju;

6.7.6. tagama, et bussijuht müüb nõuetekohaseid sõidupileteid vastavalt sõitja sõidusoovile ning vastavalt Tellija määratud hinnakirjale;

6.7.7. varustama kõik bussid infoga piletihinna ja trahvide kohta piletita sõidu korral;

6.7.8. laadima sularaha (ainult paberraha) kiipkaardile. Sularaha laadimist  kiipkaardile  Tellija poolt eraldi ei tasustata;

6.7.9. tegema koostööd Tellijaga sõidupiletite müügi turvalisuse tagamisel;

6.7.10. tagama Tellija poolt soovitatud meetmete teostamise sõidupiletite müügi turvalisuse tagamiseks;

6.7.11. tagama, et bussijuhid kontrollivad reisijate sisenemisel bussidesse nende sõiduõigust tõendavaid dokumente;

6.7.12. võimaldama piletimüügiseadmete ja -aluste töös puuduste kõrvaldamiseks vajalike parandustööde teostamist. Vedajal on keelatud teostada ise mistahes piletimüügiseadmete ja -aluste parandustöid;

6.7.13. kandma eelneva nädala piletimüügist saadud raha pangaülekandega Tellija pangaarvele 10220041254012 (SEB pank) hiljemalt järgneva nädala kolmapäevaks.

6.8. Tellija teavitab viivitamatult Vedajat Tellija määratletavate piletihindade ja sõidusoodustuste muutustest.

6.9. Tellijal või tema määratud kolmandatel isikutel on õigus teostada kontrolli sõidupiletite realiseerimise üle Lepingu objektiks olevate bussiliinide bussides, mis seisneb sõidupiletite müügikäibe jälgimises, kontrollostude sooritamises ja kontrollis kontroll- ja müügiseadmete korrasoleku üle.

6.10. Kui Tellija sõlmib uue piletimüügiseadmetega ja -alusega seonduva lepingu, kohustub Vedaja omal kulul paigaldama bussidesse uued piletimüügiseadmete alused ja ühendused, võtma kasutusele Tellija poolt antavad uued piletimüügiseadmed, tagastama endised piletimüügiseadmed ning vajadusel sõlmima lepingu otse piletimüügiseadmete müüjaga. Vastavate kohustuste täitmise eest täiendavalt ei tasuta.

6.11. Piletimüügi teostamise ja inkassatsiooniga seonduvad kulud sisalduvad Vedajale Lepingu p 4 alusel makstavas tasus.

7. Muud avaliku teenindamisega seonduvad õigused ja kohustused

7.1. Lisaks muudele käesolevas Lepingus sätestatud Vedaja kohustustele kohustub Vedaja korraldama ka bussijuhtidele koolitusi. Seal hulgas hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul Lepingu sõlmimisest korraldama Lepingu täitmisel rakendatavatele bussijuhtidele koolituse Lepingu nõuetekohase täitmise, teenuse turvalise osutamise ja klienditeeninduse kohta vastavalt Tellija poolt eelnevalt heakskiidetud koolitusplaanile.

7.2. Vedajal on kohustus paigaldada Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavate busside igale küljele Vedaja logo või kaubamärk, mis on minimaalselt nii suur kui nõutud õigusaktides, seal hulgas HD lisa 1 lisas 4, kuid mitte kõrgem kui 20 cm.

7.3. HD lisa 1 lisas 4 sisalduva Harju Maavanema 11.02.10 korralduse nr 232-k või selle lisa ,,Sõitjate mugavust ja ohutust tagavad nõuded maakonnaliiniveol kasutatavatele bussidele" muutumise korral, kohustub Vedaja hiljemalt 6 kuu jooksul viidatud dokumendi muudatuste jõustumisest viima bussid nii reklaami kui ka muude korraldusest tulenevate tingimuste osas vastavusse uue regulatsiooniga.

7.4. Vedajal on kohustus paigaldada Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavatele bussidele parempoolsele küljele Tellija logo, mille kleebisega varustab Vedajat Tellija. Vedaja kohustub järgima Tellija juhiseid Tellija logo kleebise asukoha kohta bussil. Kõik muu Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavate busside väliskülgedele paigaldatav informatsioon või kujundus loetakse välireklaamiks.

7.5. Vedajal on kohustus tagada lepingu kehtivuse perioodil töötajate töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse vähemalt kollektiivlepingu seaduse tähenduses vedaja tegevusalale laiendatud kehtiva kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele. Vastava nõude täitmise kontrollimiseks kohustub Vedaja esitama Tellijale viimase nõudmisel töötajate töö ja puhkeaja ning töötasu arvestuse dokumendid.

7.6. Vedajal on keelatud paigutada Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavatele bussidele (va lisabussidele) välireklaami (va Lepingu p-des 7.2 ja 7.4 nimetatud Vedaja ja Tellija logo või kaubamärk).

7.7. Vedajal on õigus paigaldada Lepingu alusel avalikel bussiliinidel kasutusel olevatele bussidele sisereklaami üksnes Tellija eelneval kirjalikus vormis nõusoleku olemasolul ning Poolte vahel täiendavalt kokku lepitud Vedaja tasu vähendamise korral.

7.8. Vedaja on kohustatud Tellija nõusolekut küsima igakordselt paigaldatava või eemaldatava sisereklaami kohta, samuti mistahes muude reklaamiga seonduvate tingimuste ning asjaolude muutmisel.

7.9. Tellija kohustub Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel veoteenuse osutamisel:

7.9.1. informeerima sõitjaid Lepingu objektiks olevate bussiliinide muutustest (v.a Lepingu p 3.24 nimetatud muudatused) massiteabevahendite kaudu (muuhulgas võib Tellija informeerimiskohustuse täitmiseks kasutada piirkonna keskuse kodulehte, valla kodulehte, infoteateid koolides, bussides ja peatustes);

7.9.2. vajadusel taotlema riigi vastavatelt asutustelt Lepingu objektiks olevate bussiliinidega hõlmatud riigile kuuluvate teede või tänavate sõidetavuse tagamist ning liiklusohutusega seotud probleemide lahendamist;

7.9.3. teavitama Vedajat Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel plaanipäraselt tehtavatest muudatustest ja planeeritavast ajutisest ümbersõidumarsruudist;

7.9.4. esitama Vedajale iga kuu 10. kuupäevaks Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel eelmise kuu tasusumma vähendamise aruande (Lepingu lisa 5), kuid antud kohustuse rikkumine ei välista Tellija õigust tugineda Vedaja tasu vähendamise aluseks olevatele asjaoludele hilisemalt;

7.9.5. koostama iga kuu 15. päevaks Lepingu objektiks olevate bussiliinide suhtes eelmise kuu tasusumma arvestuse aruande (Lepingu lisa 6), mis on aluseks Pooltevahelistele rahalistele arveldustele;

7.9.6. tasuma Vedajale osutatud teenuse eest Lepingu p-s 4.12 sätestatud korras.

7.10. Vedaja:

7.10.1. esitab Tellijale iga päeva kohta Lepingu objektiks olevate bussiliinide tegeliku töömahu päevaaruanded (Lepingu lisad 1 ja 2) elektroonilisel kujul Lepingus märgitud Tellija e-posti aadressidele üks kord kuus eelneva kuu kohta, hiljemalt järgmise kalendrikuu 10. päevaks. Tellijale tuleb tegeliku töömahu päevaaruannetes nimetatud üleplaanilis(t)e veootsa(de) teostamise põhjuse(d) esitada elektrooniliselt ning paberkandjal hiljemalt koos töömahu päevaaruandega; Hilisemalt esitatud üleplaaniliste veootsade aruandeid ei arvestata ning Tellijal puuduvad kohustused vastavas osas. Üleplaaniliste veootsade teostamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada;

7.10.2. esitab Tellijale elektrooniliselt ja paberkandjal iga kalendrikuu 10. päevaks eelmise kuu Lepingu objektiks olevate bussiliinide hilinenud ja ärajäänud veootsade aruande (Lepingu lisa 3) ning ärajäänud veootsa(de) põhjuse(d), samuti busside asendamise juhtumid liinide kaupa konkreetseid kuupäevi ja asendamise põhjuseid ära näidates;

7.10.3. teatab koheselt Tellijale Lepingus märgitud meiliaadressidele lisaks igakuise aruande esitamisele Lepingu objektiks olevate bussiliinide ärajäänud ja hilinenud veootstest (sh avariidest) ning sellest, kui põhibussi ei ole mistahes põhjusel võimalik Lepingu täitmiseks kasutada (sh põhibuss on kasutuskõlbmatu või ei asu õigeaegselt liini alguspunktis,) elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis, olenemata sellest, kas eelloetletud asjaolud ilmnesid Vedajast tingitud asjaolude tõttu või muudel, Vedajast sõltumatutel põhjustel. Ärajäänud või hilinenud veoots loetakse Vedaja poolt Tellijale teatatuks üksnes siis, kui seda on tehtud koheselt (enne samasisulise teate saamist muudest allikatest, näiteks kodaniku kaebus);

7.10.4. informeerib koheselt Tellijat nii kirjalikult kui elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis töömahu muutustest, mida ei ole Tellija tellinud, koos sama päeva Lepingu objektiks olevate bussiliinide töömahu päevaaruandega (Lepingu lisad 1 ja 2), näidates  ära täiendava töömahu teostamise põhjuse ja tehtud töömahu (liiniläbisõit, veootsad). Kui Vedaja ei teavita Tellijat nõutavatest asjaoludest koheselt või on teavitamise aluseks olevad asjaolud tingitud Vedajast, puudub Vedajal õigus asjaoludele tugineda;

7.10.5. esitab Tellija nõudmisel viimase määratud tähtajaks, vormis ja viisil täiendavaid andmeid ja aruandlust Lepingu objektiks olevate bussiliinide töö ja busside kohta või mistahes käesoleva Lepingu täitmisega seonduva aspekti kohta, samuti muid andmeid, mida Tellijal on vaja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või muul põhjendatud juhul, sh Tellija majandustegevuse läbiviimiseks või planeerimiseks;

7.10.6. edastab Tellijale kirjalikult sõitjate ja oma töötajate ettepanekud bussiliikluse paremaks korraldamiseks Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel;

7.10.7. edastab Tellijale sõitjate kaebused, mis on seotud Vedaja poolt vedude korraldamisega;

7.10.8. edastab Tellijale kvartaalselt aruande Vedaja osutatava teenuse omahinna kohta, esitades aruandes andmed oma kulutuste kohta vastavalt Lepingu lisa 7 formaadile hiljemalt kvartali lõppemisele järgneva kalendrikuu 22. päevaks. Kvartaliperioodideks on 01. jaanuar - 31. märts, 1. aprill - 30. juuni; 01. juuli - 30. september ning 01. oktoober - 31.detsember.

7.11. Aruandlus ja teated peavad olema eesti keeles ning sisaldama vaid tõeseid andmeid. Elektrooniliselt ja kirjalikult või mistahes muus vormis esitatud info või aruanne peavad oma sisult olema identsed.

7.12. Kui Vedaja esitab mistahes Lepingu lisa 1 - 4 kohase aruande vastava aruande esitamise tähtajast hiljem, lükkuvad ka Tellija poolt vastavate aruannete esitamise tähtajad edasi ning Tellija esitab vastavad aruanded 10 päeva jooksul arvates Vedaja poolt kõikide vastava perioodi kohta käivate Lepingu lisades 1 - 4 nimetatud aruannete saamise päevast.

7.13. Tellijal on õigus nõuda Vedajalt täiendavaid andmeid ja aruandlust Lepingu objektiks olevate bussiliinide töö ja kasutatavate busside kohta, samuti tulenevalt ühistranspordiseadusest ettevõtte raamatupidamisandmete kohta. Nimetatud kohustusega seotud kulud kannab Vedaja.

7.14. Vedaja poolt elektroonilisel kujul esitatava aruandluse tingimused kehtestab Tellija.

7.15. Tellijal on õigus kontrollida Lepingu täitmist puudutavat Vedaja raamatupidamisalast algdokumentatsiooni, aruandeid ning muid dokumente vastavalt  ühistranspordiseaduse §-le 13.

7.16. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida bussiliiklusele ning sõidukijuhtidele esitatud nõuete täitmist, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja vastavust ühistranspordiseadusele, sõitjateveo eeskirjale ning käesolevale Lepingule ning Vedaja poolt Lepingu nõuetekohase täitmise mistahes muid aspekte. Vedaja peab eelnimetatud kohustuste täitmise võimaldamiseks tegema kõik endast oleneva.

7.17. Vedaja kohustub Lepingu täitmise puudustest ja kõrvalekalletest informeerima koheselt Tellijat kirjalikult ja elektrooniliselt Tellija poolt teatavaks tehtud aadressil.

7.18. Vedaja lubab Lepingu objektiks olevate bussiliinide bussides Tellija poolt määratud isikutel kontrollida sõitjate sõiduõigust tõendavaid dokumente ning bussidele ja sõidukijuhtidele esitatavate Lepingus ja muudes õigusaktides fikseeritud nõuete täitmist.

8. Sanktsioonid

8.1. Käesoleva peatüki sätted kohalduvad kõigile Lepingu rikkumistele, väljaarvatud hilinenud ning ärajäänud veootstele, mille suhtes kohalduvad Lepingu lisas 9 reguleeritud sanktsioonid.

8.2. Väheolulised lepingurikkumised on:

8.2.1. mistahes sõidukitele või sõidukijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmine, sealhulgas liiniveo teostamiseks busside kasutamine, mis ei vasta HD-s või selle lisa 1 lisas 4 sätestatud tingimustele;

8.2.2. Lepingus sätestatud tehnilistele tingimustele mittevastavate, mittepuhaste või ebakorrektse välimusega busside kasutamine;

8.2.3. Lepingu täitmise kontrollimisel Tellija või tema määratud kolmandate isikute poolt Lepingu objektiks olevate bussiliinide bussidest on avastatud sõiduõiguseta reisija, kelle kohta koostatakse aruanne vastavalt Lepingu lisale 4;

8.2.4. Vedaja poolt ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel kasutusel olevatele bussidele reklaami paigaldamine või nõuetele mittevastava reklaami paigaldamine või nõuetele mittevastava logo või kaubamärgi paigaldamine;

8.2.5. mistahes muu Lepingus sätestatud kohustuse rikkumine, mis ei kvalifitseeru eraldiseisvana olulise lepingurikkumisena.

8.3. Olulised lepingurikkumised on:

8.3.1. muudatuste tegemine busside liikluses Vedaja algatusel Tellijat viivitamatult  informeerimata või informeerimisel muudatusi piisavalt põhjendamata;

8.3.2. piletimüügiga seonduvate kohustuste (seal hulgas piletimüügiseadmete kasutamisega seonduvate kohustuste) rikkumine;

8.3.3. Vedaja ei ole hiljemalt 30 päeva enne ühenduse tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud Tellijale uut ühenduse tegevusluba;

8.3.4. Vedaja poolt aruannete või teadete mittenõuetekohane esitamine või neis tõele mittevastavate andmete esitamine, sh tõele vastavate andmete mitteesitamine;

8.3.5. Vedaja ei täida Lepingu p-s 5.5 sätestatud kohustust Garantiikirja esitamise kohta;

8.3.6. Vedaja ei paigalda lisabussidesse piletimüügiseadmete aluseid koos vajalike ühendustega;

8.3.7. Vedaja ei teavita viivitamatult Tellijat piletimüügiseadmetes või  kontrollseadmetes avastatud vigadest telefoni teel ja elektrooniliselt e-posti teel;

8.3.8. kaks väheolulist rikkumist 3 kuu jooksul, mille osas Tellija on Vedajat pärast rikkumise avastamist järgneva kalendrikuu 10. päevaks teavitanud, et võib antud väheolulist rikkumist käsitleda käesoleva Lepingu punkti raames järgneva väheolulise lepingurikkumise lisandumisel olulise lepingurikkumisena;

8.3.9. Vedaja ei ole ükskõik millist rikkumist kõrvaldanud Tellija poolt antud täiendava tähtaja jooksul;

8.3.10. Vedaja või tema juures töölepingu või muul lepingulisel alusel töötav ühissõidukijuht ei täida ametialases tegevuses teeseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse, liiklusseaduse või ühistranspordiseaduse või nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid;

8.3.11. Vedaja kasutab Lepingu alusel avalikuks liiniveoks tehniliselt mittekorras olevat bussi ning vastav olukord on fikseeritud vastavalt kehtivale seadusandlusele süüteomenetluses.

8.4. Iga väheolulise lepingurikkumise korral võib Tellija esitada leppetrahvinõude või vähendada Vedaja tasusummat 150 euro võrra. Olulise lepingurikkumise korral võib Tellija esitada leppetrahvinõude või vähendada Vedaja tasusummat 1500 euro võrra. Kui Lepingus on konkreetse rikkumise puhuks sätestatud erinev leppetrahv, on Tellijal õigus nõuda käesolevas punktis nimetatud leppetrahvide asemel konkreetse rikkumise suhtes sätestatud leppetrahvi summat.

8.5. Tellija võib leppetrahvile lisaks nõuda alati ka kahju hüvitamist täies ulatuses.

8.6. Kui Lepingu täitmise kontrollimisel Tellija või tema määratud kolmandate isikute poolt avastatakse sõiduõiguseta reisijaid Lepingu objektiks olevate bussiliinide bussidest, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi summas 40 (nelikümmend) eurot iga piletita reisija kohta.

8.7. Vedaja Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel avastatud puudused fikseeritakse Tellija poolt vastava akti (edaspidi Puuduste fikseerimise akt) koostamise teel (Lepingu lisa 4). Puuduste fikseerimise aktis fikseeritakse rikkumise olemus ja avastamise aeg ning antakse Vedajale tähtaeg rikkumise kõrvaldamiseks, kui puuduse kohene kõrvaldamine ei ole võimalik. Tellija teatab Vedajale Lepingu nõuete rikkumisest ning täiendava tähtaja andmisest esimesel võimalusel. Vedaja on kohustatud koheselt pärast Tellija teate saamist puuduse kõrvaldama.

8.8. Vedaja tasusumma vähendamine vormistatakse Lepingu lisas 5 toodud vormil. Kõik Lepingus sätestatud rahalised sanktsioonid arvatakse maha Vedaja tasust ning need mahaarvamised kajastuvad Lepingu lisa 6 formaadis vormistatud aruandes.

8.9. Pooled on kokku leppinud, et eraldiseisva dokumendina leppetrahvide või muude rahaliste sanktsioonide nõudmise kohta kirjalikke nõudekirju ei koostata, vaid piisab puuduse või muu lepingurikkumise fikseerimisest aktis ning sellest tingitud sanktsiooni ja vastava Vedaja tasu vähendamise kajastamisest Lepingu lisa 6 formaadis aruandes. Kui Vedaja õigusliku aluseta keeldub Lepingu lisa vormistamisest, võib Tellija lisa täita ühepoolselt. Sellisel juhul on lisas fikseeritu Vedajale kohustuslik ning ei kuulu edaspidi vaidlustamisele.

8.10. Pooled vabanevad vastutusest Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmise korral, kui mittetäitmise või mittekohase täitmise põhjustasid asjaolud, millised antud olukorras on vältimatud ja Poolte tahtest sõltumatud, nagu politsei ja/või sõjaväeoperatsioonid, loodusjõudude toime, samuti sõjaseisukord, streigid ja teised asjaolud, mis kujutavad endast vääramatut jõudu.

8.11. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemise korral teevad pooled kõik nendest sõltuva vältimaks ja vähendamaks võimaliku kahju teket.

8.12. Käesolevas Lepingus sätestatu ei välista täiendavate õiguskaitsevahendite kasutamist, mis tulenevad kohaldatavatest õigusaktidest.

8.13. Kui seadusest tulenev nõude esitamise, kujundusõiguse kasutamise või Vedaja kohustuste rikkumisele tuginemise tähtaeg on lühem kui kolm kuud, loetakse see Tellija suhtes kolmekuuliseks. Tähtaeg hakkab kulgema alates Vedaja poolt Tellija vastavasisulistest asjaoludest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitamisest.

9. Lepingu kehtivus, lõpetamine ja muutmine

9.1. Leping kehtib kuni 13.04.2021.a.

9.2. Ühenduse tegevusloa tähtaja lõppemise või loa kehtetuks tunnistamise korral Leping lõpeb ennetähtaegselt.

9.3. Tellijal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ilma etteteatamistähtaega järgimata, kui MNT teeb Kasutusse andmise lepingu ülesütlemisavalduse Vedaja poolse Kasutusse andmise lepingu rikkumise tõttu.

9.4. Tellijal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt, teatades sellest Vedajale kirjalikult ette 30 (kolmkümmend) kalendripäeva, kui:

9.4.1. kahe järjestikuse aasta jooksul esineb rohkem kui kaks Vedaja poolset olulist lepingurikkumist;

9.4.2. Vedaja tegevuses ilmnevad ühistranspordiseaduse § 41 lõike 1 p-des 1-5 nimetatud asjaolud;

9.4.3. Vedaja on põhjustanud tasusumma vähendamise selle maksimaalses ulatuses kahe järjestikuse kvartali jooksul;

9.4.4. ilmneb Vedaja pankroti- või likvideerimismenetlus.

9.5. Vedajal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt, teavitades sellest ette vähemalt 90 päeva, kui Tellijast põhjustatud asjaolude tõttu ei ole Vedaja alusetult saanud Vedaja tasu vähemalt kahel järjestikusel kalendrikuul ning võlgnevus Vedaja ees ületab jooksva aasta viimase 2 kalendrikuu liiniläbisõidu ja kehtiva läbisõidutariifi korrutise summa. Nimetatud tähtaeg hakkab kulgema Vedaja poolt Tellija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitamisest.

9.6. Lepingu lõpetamisel ennetähtaegselt Tellija poolt Vedajast tingitud asjaolude tõttu on Tellijal lisaks Lepingu p-s 8 sätestatud leppetrahvidele õigus realiseerida Lepingu täitmistagatis, mis loetakse täiendavaks leppetrahviks. Eeltoodu ei välista Tellija õigust kasutada muid seadusega ette nähtud õiguskaitsevahendeid, samuti esitada muid nõudeid, eelkõige nõuda Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tekkivate kahjude hüvitamist.

9.7. Lepingu lõpetamisel ennetähtaegselt Tellija poolt Vedajast tingitud asjaolude tõttu kohustub Vedaja jätkama Lepingu täitmist seni, kuni Tellija poolt leitud uus vedaja alustab veoteenuse osutamist. Tellijal on õigus sätestada lühem periood, mille vältel Vedaja on  kohustatud Lepingu täitmist jätkama.

9.8. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel p-des 9.5 või 9.9 sätestatud alustel tagastatakse Vedajale Lepingu täitmise tagatis, arvestades sellest maha Vedaja poolt Lepingu alusel Tellija ees olevad võlgnevused.

9.9. Pooltel on alati õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt poolte ühisel kirjalikul kokkuleppel.

9.10. Lepingu muutmine toimub Poolte kirjalikul kokkuleppel.

10. Lõppsätted

10.1. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

10.2. Kõik Lepingu ja Lepingu lisade muudatused jõustuvad poolte poolt allakirjutamise hetkest või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

10.3. Leping on koostatud eesti keeles 2 (kahes) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.

11. Poolte andmed

VEDAJA

AS ATKO Liinid
Registrikood 10507473
Siimusti alevik, Jõgeva vald
48402 Jõgevamaa
Telefon: +372 627 2710
Faks: +372 627 2730
e-post: grupp@atko.ee
Swedbank pank
a/a 1120287663

Kontaktisik:
juhatuse liige
Margo Tomingas
telefon  +372 627 2710
e-post: grupp@atko.ee

digitaalselt allkirjastatud

juhatuse liige
Margo Tomingas

TELLIJA

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
Registrikood 80213342
Roosikrantsi 12, Tallinn 10119
Telefon: 6406 780
Faks: 6406 789
e-post: info@harjuytk.ee
SEB Eesti Ühispank
a/a 10220041254012Kontaktisik:
tegevdirektor
Ago Kokser
telefon 6406 780
e-post: info@harjuytk.ee


digitaalselt allkirjastatud

tegevdirektor
Ago Kokser

 

Lisa 1 Veootsad liinide lõikes päevas

Lisa 2 Liiniläbisõit liinide lõikes päevas

Lisa 3 Hilinenud ja ärajäänud veootsade aruanne

Lisa 4 Puuduste fikseerimise aruanne

Lisa 5 Tasusumma vähendamise aruanne

Lisa 6 Tasusumma arvestuse aruanne

Lisa 7 Vedaja kulude kvartali omahinna aruanne

Lisa 8 Piletimüügiseadme üleandmis-vastuvõtu akt

Lisa 9 Vedaja tasusumma vähendamine seoses ärajäänud ning hilinenud veootsadega

/otsingu_soovitused.json