Teksti suurus:

Saare maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping nr 3.3/33-116

Väljaandja:Saare Maavalitsus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2019, 13

Saare maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping nr 3.3/33-116

Vastu võetud 31.05.2011

Saare Maavalitsus, registrinumber 70002006, asukoht Lossi 1, Kuressaare (edaspidi: tellija), keda esindab maavanem Toomas Kasemaa

ja,

AS Harjumaa Liinid, registrinumber 10478062, asukoht Estonia pst 1, 10143 Tallinn (edaspidi: vedaja), keda esindab juhatuse esimees Margo Tomingas, eraldi nimetatud pool ja koos pooled, sõlmisid käesoleva bussiliiniveo avaliku teenindamise lepingu (edaspidi leping) järgmises:

1. Üldsätted

1.1 Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust lepingu objektiks oleva Saare maakonna I Liinigrupi bussiliiniveo korraldamisel vedaja poolt.

1.2 Leping sätestab avaliku bussiliiniveo tingimused, tuginedes Ühistranspordiseadusele ja tellija poolt läbiviidud riigihanke – “Avaliku bussiliiniveo korraldamine Saare Maakonna I liinigrupis”, objekti kood 60112000-6“, (viitenumber 122033) – tingimustele ning vedaja edukaks tunnistatud pakkumusele. Samuti sätestab leping avaliku bussiliiniveo liinikilomeetri läbisõidutariifi (edaspidi: läbisõidutariif) arvestamise põhimõtted ning tellija poolt vedajale sihtotstarbelise toetuse (edaspidi: toetus) maksmise korra.

1.3 Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitused sõlmida leping esindatava nimel ning nad ei tea ühtegi takistust lepinguga võetud ja selles sätestatud kohustuste täitmiseks.

1.4 Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust (edaspidi nimetatud leping) ja lepingu lisadest ning muudatustest, milles lepitakse kokku peale lepingu allakirjutamist.

1.5 Lepingule on lisatud järgmised lisad:
1.5.1 Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta (lisa nr 1).
1.5.2 Sõiduplaanid (lisa nr 2).
1.5.3 Liinitöö näitajad iga sõiduplaanijärgse algpeatusest väljumise kohta (lisa 3).
1.5.4 Liinikilomeetrid liinide lõikes(lisa 4).
1.5.5 Arvlemise kord (lisa 5).
1.5.6 Ebaregulaarsete (veoots, mis ei vasta regulaarse veootsa nõuetele) veootsade aruanne (lisa 6).

1.6 Avaliku teenindamise konkreetsed mahud ja selle täitmise eest vedajale makstava toetuse suurus, piletihinnad ja muud finantseerimise üksikasjad täpsustatakse igaaastaselt või vastavalt vajadusele. Muudatused vormistatakse avaliku teenindamise lepingu lisadena ning need on selle lepingu lahutamatud osad.

2. Lepingu objekt ja ühistransporditoetuse maksmine

2.1 Lepingu objektiks on bussiliiniveoteenuse tellimine tellija poolt ja vastava teenuse osutamine vedaja poolt avalikul liiniveol Saare maakonna I liinigrupi bussiliinidel ajavahemikus 01.09.2011. a. kuni 01.09.2021. a. Avaliku teenindamise leping sõlmitakse ühistranspordiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

2.2 Vedaja teostab avaliku liiniveo korraldamisel sõiduplaanijärgset veoteenust lepingu lisades toodud liinidel ja mahus.

2.3 Lepingu täitmiseks kohustub tellija maksma vedajale toetust üksnes osutatud veoteenuse eest ja osutatud veoteenuse tulude-kulude alusel vastava eelarveaasta riigieelarves või muudest tuluallikatest selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt seaduses ja lepingu punktis 3 sätestatud korras.

2.4 Arvestades asjaoluga, et tellijal ei ole õigust sõlmida lepinguid ja võtta rahalisi kohustusi eelseisvate eelarveaastate arvel rohkem kui riigieelarve seaduse” § 31 lõikes 1 näidatud mahus, võtab tellija endale rahalisi kohustusi eelarveaastate kaupa arvates vastava aasta eelarveseaduse vastuvõtmisest. Sõiduplaanid, veomahud ja tellija poolt makstav sihtotstarbelise toetuse suurus bussiliiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks eelarveaastaks vormistatakse eraldi kokkuleppena pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades riigieelarves ühistranspordi toetuseks maakonnale eraldatud vahendite suurust.

2.5 Tellija taotleb eelarvevahendeid järgnevateks eelarveaastateks edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud hinnapakkumuse alusel, arvestades vedaja taotlusi toetuse muutmiseks lepingu punktis 3 sätestatud korra kohaselt.

2.6 Juhul, kui riigieelarvet ei ole vastava eelarveaasta alguseks vastu võetud, lähtutakse kuni riigieelarve vastuvõtmiseni eelmise aasta sama perioodi sõiduplaanidest ja veomahust.

3. Vedaja toetuse arvestamine

3.1 Vedajale makstav toetus on vedajale lepingu kohustuste täitmise eest riigieelarvest makstav hüvitis, mille arvestuse aluseks on lepingu objektiks oleva(te)l bussiliini(de)l vastavalt sõiduplaanile tegelikult teostatud töömaht (liiniläbisõidu km). Üleplaanilise töö eest toetust ei maksta, välja arvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

3.2 Toetuse suuruse määramisel lähtutakse üldjuhul arvestusest, et vedaja poolt liini teenindamiseks tehtud põhjendatud kulutused oleks kaetud piletitulu, kohalike omavalitsuste poolt ja riigieelarvest makstava toetusega ning liinide teenindamisest laekuva muu tuluga. Riigieelarvest makstava toetuse määramisel tuleb arvestada, et toetuse summa kõigi vedajate kohta, kellega maavalitsusel on lepingud, ei ületaks maavalitsusele selleks eraldatud toetuse summat. Toetuse määramisel kuni 2013. aasta 01. jaanuarini lähtutakse esitatud pakkumuses toodud eeldatavast piletitulust. Juhul, kui tegelik piletitulu osutub liinivõrgu teenindamise käigus kõrgemaks pakkumises esitatust, on see vedaja täiendav tulu. Juhul kui piletitulu osutub väiksemaks pakkumuses esitatust on see vedaja täiendav risk. Läbisõidutariifi piirmäär kuni 01.01.2013 a. on vedaja pakkumuses esitatud läbisõidutariif. Järgneval perioodil so 01.01.2013-31.12.2013 lähtutakse toetuse määramisel vedaja pakkumuses esitatud läbisõidutariifist, millest on maha arvestatud eelmisel perioodil laekunud piletitulu, kohalike omavalitsuste poolt eraldatud toetus ja muu tulu. Järgnevatel perioodidel lähtutakse toetuse määramisel eelneval perioodil kujunevast läbisõidutariifist, millest on maha arvestatud eelmisel perioodil laekunud piletitulu, kohalike omavalitsuste poolt eraldatud toetus ja muu tulu. Toetuse määr vaadatakse üle üks kord aastas 1. novembriks esitatud läbisõidutariifi muutmise taotluse alusel ja rakendatakse alates järgmise aasta 1. jaanuarist.

3.3 Tellija poolt lepingu punktide 3.1. ja 3.2. kohaselt tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud toetusest arvatakse maha lepingus sätestatud korras rakendatud leppetrahvid ja viivised.

3.4 Vedaja poolt pakkumuses esitatud läbisõidutariif on vedajale makstava toetuse arvestamise aluseks vastavalt lepingu punktides 3.1 ja 3.2 sätestatule kogu lepingu kehtivusaja vältel ning selle erandlik muutmine on võimalik ainult käesolevas lepingus nimetatud alustel ja korras.

3.5 Põhjendatud ja vedajast mittesõltuvatel asjaoludel saab toetuse arvestamise aluseks olevat vedaja pakkumises esitatud läbisõidutariifi lepingu kehtivusaja vältel muuta vastavalt vedaja tegelike kulude muutusele, kuid lepingu kehtivuse aastal ei või läbisõidutariif olla suurem kui Statistikaameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete alusel alltoodud valemi järgi arvutatud läbisõidutariifi piirmäär:

Tt = (It x Tt-1)

kus

Tt – läbisõidutariifi piirmäär aastal t (eurot/km);

Tt-1 – läbisõidutariifi piirmäär aastale t eelneval aastal (eurot/km);

It – läbisõidu kallinemise indeks aastal t võrreldes eelneva aastaga;

It = 0,37 DKt + 0,35 Pt + 0,16 THIt + 0,12, kus

DKt – diiselkütuse hinnaindeks aastal t võrreldes eelneva aastaga;

Pt – bussiettevõtete keskmise palga indeks aastal t võrreldes eelneva aastaga, selle puudumisel Statistikaameti vastav maismaatranspordi näitaja;

THIt – tarbijahinnaindeks aastal t võrreldes eelneva aastaga.

3.6 Läbisõidutariifi korrigeeritakse üks kord kalendriaastas vedaja taotlusel ning vedaja esitab põhjendatud taotluse järgneva aasta läbisõidutariifi muutmiseks tellijale hiljemalt 1. novembriks.

3.7 Punktis 3.4 nimetatud viisil kehtestatud uus läbisõidutariif võetakse alates selle kehtivusest aluseks punktide 3.1 ja 3.2 kohaselt tehtavates igakuulistes arveldamistes.

3.8 Toetuse lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub tellija vedajale hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 30. kuupäevaks, kui on täpsustunud toetusest tehtavate mahaarvamiste ning saadud piletitulu summa ja vedaja on edastanud tellijale toetuse maksmise kohta taotluse. Vedajale makstava toetusesumma tasub tellija eelnimetatud kuupäevaks pangaülekandega Swedbanki pangaarvele 1120271019. Toetuse maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui vedaja ei ole tähtaegselt esitanud lepingu punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruandeid ning sellisel juhul maksab tellija toetuse vedaja pangaarvele 10 (kümne) päeva jooksul alates vedaja poolt kõikide punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete esitamisest.

4. Avaliku bussiliiniveo tingimused

4.1 Vedaja teostab Saare maakonnas sõitjate avalikku bussiliinivedu kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, hankedokumentides esitatud tingimustega, vedaja poolt esitatud ja tellija poolt edukaks tunnistatud pakkumusega, käesoleva lepingu ning selle lisadega.

4.2 Vedajal peab olema kogu lepingu kehtivuse ajal kehtiv Eestis väljastatud ühistranspordiluba. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida vedaja ühistranspordiloa olemasolu. Kui vedaja ühistranspordiloa kehtivus lõpeb enne käesoleva lepingu tähtaja lõppemist, siis kohustub vedaja esitama tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne ühistranspordiloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue ühistranspordiloa. Kui vedaja ei ole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne ühistranspordiloa kehtivusaja lõppemist esitanud tellijale uut ühistranspordiluba, lõpeb leping alates ühistranspordiloa kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast ning tellijal on õigus nõuda vedajalt punktis 8.1 ettenähtud leppetrahvi.

4.3 Kõigi teenuse osutamisel kasutatavate sõidukite mootorid peavad vastama vähemalt EURO V normile.

4.4 Riigihanke täitmiseks kasutatavad bussid ei või kogu riigihanke teostamise ajal olla vanemad kui 10 aastat. Samuti peab Vedaja tagama, et avaliku teenindamise lepingu täimisel kasutatavate busside keskmine vanus ei ületa lepingu täitmise kehtivuse hetkel pakkumuses esitatud busside keskmist vanuse ja lepingu täitmise algusest möödunud aja summat.

4.5 Vedaja poolt lepingu alusel osutatav bussiliiniveoteenus peab vastama järgmistele tingimustele:

4.5.1 vedaja tagab lepingu täitmisel kasutatavates bussides sõidukijuhtidele esitatud järgmiste nõuete täitmise:

4.5.1.1 sõidukijuht peab vastama autoveoseaduse § 27 lõikes 1 toodud nõuetele;

4.5.1.2 sõidukijuht peab andma riigikeeles infot peatuste, sõiduplaani jm oluliste asjaolude kohta ning käituma sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult;

4.5.1.3 kütma sõitjatesalongi, et tagada bussis suletud uste korral sisetemperatuur vähemalt 10° kraadi Celsiuse järgi;

4.5.1.4 pimedal ajal lülitama sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;

4.5.1.5 bussis raadio kuulamisega mitte häirima sõitjaid;

4.5.1.6 sujuva ja ohutu sõiduga toimetama sõitjad sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal, ning tagama veoteenuse kvaliteedi;

4.5.1.7 tagama väljaehitatud peatuste olemasolul peatustesse korrektse sisse- ja väljasõidu, s.t bussi peatamise nii, et buss ei oleks peale peatumist sõidutee äärest kaugemal kui 20 cm;

4.5.1.8 tagama kehtivale piletisüsteemile ja -hinnale vastavate sõidupiletite müümise.

4.5.2 Vedaja tagab lepingu täitmisel kasutatavate bussidele esitatud järgmiste nõuete täitmise:

4.5.2.1 bussid peavad olema hiljemalt 16.08.2011. a. kantud Riiklikusse liiklusregistrisse;

4.5.2.2 bussid peavad olema oma ehituselt sobivad sõitjate veoks linna- ja linnalähiümbruse bussiliinidel ning vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.05.2004. a määruses nr 141 „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” ja teede- ja sideministri 18.05.2001. a määruses nr 50 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” ja muudele Eestis sõidukitele kehtestatud nõuetele ning olema läbinud sõidukite korralise tehnoülevaatuse;

4.5.2.3 bussid peavad olema varustatud liinitööl valgustatud liininumbri ja -nimetuse sildiga bussi küljel ning valgustatud liininumbri sildiga bussi ees, kusjuures teksti tähe kõrgus peab olema vähemalt 3 cm. Liininimetus peab sisaldama liini alg- ja lõpppunktide nimesid ning olulisemate vahepeatuste nimesid;

4.5.2.4 bussides peab olema vähemalt kaks tähistatud istekohta eelkooliealistele lastele ja puuetega inimestele;

4.5.2.5 bussi peab olema võimalus siseneda lapsevankriga;

4.5.2.6 bussi peab olema võimalus siseneda ratastooli või käimisraamiga;

4.5.2.7 bussid peavad olema töökorras sõitjatesalongi kütteseadmetega (radiaatoritega) ja valgustusega;

4.5.2.8 bussides peab olema sõitjatele nähtavas kohas kehtiv teave piletihindade, sõidusoodustuste ja piletita sõidu eest määratavate trahvimäärade kohta;

4.5.2.9 bussis peab olema vähemalt üks prügikast iga teenindusukse juures;

4.5.2.10 bussidele paigaldatud reklaam peab olema kooskõlastatud tellijaga ja ei tohi katta ühegi akna pinda rohkem kui 10% ulatuses ning segada sõitjatel aknast väljavaadet, samuti välivaatluste läbiviimisel busside täituvuse määramist. Erimeelsuste korral on määrav tellija seisukoht;

4.5.2.11 bussid peavad olema garaažist liinile sõites nii seest kui väljast puhtad;

4.5.2.12 bussid peavad olema korrektse välimusega (sh roosteplekkideta, märgatavate värviparandusteta kerel, korras istmetega jne);

4.5.2.13 bussis olevate seisukohtade arv peab olema märgitud bussi registreerimistunnistusel.

5. Vedaja õigused ja kohustused:

5.1 Vedaja on kohustatud:

5.1.1 hiljemalt 14 kalendripäeva enne teenindusperioodi algust omama või tal peab olema võimalus kasutada avaliku liiniveo teostamiseks Saare maakonnas käesoleva riigihanke lepingu esemeks olevatel bussiliinidel busse, mis vastavad lepingus sätestatud tingimustele;

5.1.2 korraldama lepingu kehtivuse perioodil sõitjatevedu lepingus sätestatud tingimustel ning sõiduplaanides ettenähtud liinidel ja kellaaegadel bussidega, mis on ettenähtud sõitjate veoks ning vastavad sõidukite tehnoseisundile esitatud nõuetele;

5.1.3 pidama kinni lepingu punktis 4 sätestatud bussivedude kvaliteedinõuetest ning tagama sõitjate igakülgse ohutuse;

5.1.4 tagama lepingu kehtivuse perioodil töötajate töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse kollektiivlepingu seaduse tähenduses vedaja tegevusalale laiendatud kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele;

5.1.5 lepingu kohustuste täitmise alustamisel värbama puuduoleva tööjõu esmajärjekorras eelmise vedaja töötajate seast, kui töötajatel on olemas selleks tahe ja nõuetekohane kvalifikatsioon ning tagama, et hiljemalt alates teenindusperioodi algusest ja igal hetkel lepingu täitmise ajal on tema poolt avaliku teenindamise lepingu täitmiseks rakendatavad bussijuhid läbinud vastavalt autoveoseaduse § 36 lõikele 6 ametikoolituse ning neil on olemas kõik Eestis vajalikud bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;

5.1.6 korraldama sõidupiletite müüki ning kasutama piletimüügisüsteemi, mis võimaldab piletitulude arvestust ja kontrolli, samuti sõitjate arvu ja müüdud piletite koguse arvestamist liinide lõikes;

5.1.7 rakendama seadusega, seaduse alusel või tellija poolt kehtestatud sõidusoodustusi;

5.1.8 informeerima esimesel võimalusel sõitjaid ja tellijat punktides 5.2.1. ja 5.2.2. nimetatud olukorrast, põhjendades ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedaja poolt liiniveo peatamine või ajutised muudatused busside liikluses ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus ning nende asjaolude äralangemisel tuleb jätkata koheselt sõiduplaani järgset sõitjatevedu või kasutada võimalusel asendusbusse;

5.1.9 lepingu täitmiseks kasutatavatesse bussides paigaldama piletimüügi aparaadid ning korraldama järelevalvet piletimüügi üle;

5.1.10 pidama läbipaistvuse suurendamiseks ja ristsubsideerimise vältimiseks käesoleva lepingu objektiks oleva bussiliiniveoteenuse raamatupidamis-arvestust eraldi muude tegevuste raamatupidamisarvestusest, millega vedaja on seotud, selliselt, et oleks täidetud järgmised tingimused:

5.1.10.1 kõikide tegevusvaldkondadega seotud raamatupidamisearvestused on eraldatud ning vastavad varad ja püsikulud on jaotatud vastavalt kehtivale raamatupidamis- ja maksustamiskorrale;

5.1.10.2 kõiki muutuvkulusid, põhjendatud osa püsikuludest ning mõistlikku kasumit, mis on seotud vedaja mis tahes muu tegevusega, ei saa ühelgi tingimusel seostada käesoleva lepingu alusel teostatava bussiliiniveoteenusega.

5.1.11 esitama tellijale punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruanded ning muud andmed ja informatsiooni, mis on seotud lepingu täitmise ja ühistransporditoetuse kasutamisega;

5.1.12 esitama tellijale audiitori järeldusotsuse peale iga aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamist;

5.1.13 tagastama ühistransporditoetuse ühistranspordiseaduse § 22 sätestatud juhtudel ja korras;

5.1.14 paigaldama bussipeatustesse sõiduplaanide alused ja tagama bussipeatustes sõiduplaanide teabe kättesaadavuse ja olemasolu;

5.1.15 teavitama avalikkust muudatustest sõiduplaanides vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette.

5.2 Vedajal on õigus:

5.2.1 peatada liinidel sõitjatevedu, kui ei ole tagatud ohutu liiklus või sõitjate ohutus kuni ohutuse taastumiseni;

5.2.2 teha ajutisi muudatusi busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel, kui need muudatused on põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms);

5.2.3 teha tellijale põhjendatud ettepanekuid liinivõrgu, sõiduplaanide, marsruutide ja sõidutariifide, liinikilomeetri läbisõidutariifi muutmiseks;

5.2.4 kasutada sõitjateveol pakkumuses nimetatud allhankijaid, kui on nende osas tagatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise.

6. Tellija õigused ja kohustused

6.1 Tellijal on õigus:

6.1.1 kontrollida sõiduplaanide täitmist, busside täituvust ning vastavust õigusaktides ettenähtud nõuetele ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt lepingus sätestatud nõuetele;

6.1.2 kontrollida igal ajal kõiki majandustegevuse ja raamatupidamisarvestuse algdokumente, mis on seotud lepingu täitmise ja toetuse kasutamisega;

6.1.3 nõuda vedajalt lepingu täitmise kohta asjassepuutuvat informatsiooni, dokumente ja andmeid kogu lepingu kehtivuse perioodil;

6.1.4 ajakohastada nõudlusest ja rahastamise võimalustest tulenevalt liinivõrku, sõiduplaane ja sõidutariife kahjustamata seejuures vedaja majandustegevust võrreldes vedaja poolt pakkumises esitatuga. Vedajaga kooskõlastatud sõiduplaane muudetakse maavanema korraldusega;

6.1.5 muuta kuni 20% ulatuses veomahtu võrreldes algse veomahuga, mille kohta vedaja tegi oma pakkumuse, teatades sellest vedajat ette vähemalt 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva.

6.2 Tellija on kohustatud:

6.2.1 maksma vedajale ühistransporditoetust lepingus ettenähtud korras ja tingimustel;

6.2.2 taotlema liinidega hõlmatud teede vastavust liiklusohutuse nõuetele, bussipeatuste korrasoleku, busside manööverdamisvõimaluste ja seisukohtade korrashoiu tagamist;

7. Aruandlus

7.1 Vedaja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt ja töödeldaval kujul tellija poolt aktsepteeritavas formaadis iga kalendrikuu 5. kuupäevaks aruande vastavalt käesoleva lepingu lisades 3 ja 4 toodud vormile, (lisa 6 esitama juhul, kui ebaregulaarseid veootsi on teostatud) ja lisa 1 iga kalendrikuu 20. kuupäevaks eelmisel kalendrikuul teostatud bussiliiniveoteenuse mahu, piletitulu laekumise ja bussiliiniveoteenuse osutamisega seonduvate kulude kohta ning andma tellijale viimase nõudel aruande kohta selgitusi ja lisateavet, sh võimaldama tellija volitatud isikutel kontrollida vedaja tegevuskohas avaliku liiniveo kohta peetavat arvestust (sealhulgas tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentidega). Tellija tagab, et kontrollimise käigus tellijaile teatavaks saanud vedaja ärisaladus hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet.

7.2 Vedaja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt tellija nõudmisel ja tellija määratud ajaperioodi kohta kogu piletimüüki puudutava andmestiku vastavalt tellija poolt heakskiidetud vormile ja võimaldama tellija nõudmisel tellija volitatud isikutel tutvuda kogu piletimüügi andmestikuga kohapeal. Vedaja on kohustatud esitama tellijale viimase nõudel avaliku liiniveo ja avaliku liiniveoga seotud majandustegevuse kohta muud informatsiooni, mis on vajalik liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks.

8. Vastutus ja sanktsioonid

8.1 Kui vedaja ei alusta veoteenuse osutamist käesolevas lepingus ja selle lisades kokkulepitud korras ja mahus, ütleb lepingu ühepoolselt üles, lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist ning vedaja ühistranspordiloa tähtaja lõppemisel või loa kehtetuks tunnistamise korral, on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 20% lepingu aastasest mahust eurodes vastaval aastal. Juhul kui vedaja tegevuse või tegevusetuse tõttu ületab tellijale tekitatud kahju üle leppetrahvi sätestatud piirmäära, on tellijal õigus nõuda tekkinud vahe hüvitamist vedaja poolt. Tellijal puudub õigus nõuda leppetrahvi, kui vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist põhjusel, et tellija ei ole kolme kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel ühistransporditoetust.

8.2 Kui vedaja ei täida lepingu punkti 5.1.4 nõudeid ja on saanud vastava riikliku järelevalve tulemusena kaks või enam ettekirjutust või karistust aastase perioodi jooksul või vedaja töötajatel puudub selle tulemusena töörahu tagamise kohustus on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 3000 (kolm tuhat) eurot.

8.3 Vedaja poolt aruannete või teadete mittenõuetekohast esitamist või selles tõele mittevastavate andmete esitamist, sh tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise korra eest on tellijal õigus nõuda leppetrahvi summas kuni 600 (kuussada) eurot.

8.4 Tellija poolt avastatud iga kehtestatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimise, liiniveo peatamise või muudatuste tegemise eest busside liikluses on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 200 (kakssada) eurot. Leppetrahvi ei rakendata juhul, kui vedaja poolt teostatud ajutised muudatused busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel olid põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms). Vedaja poolt tehtud ajutised muudatused ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus. Muudatuste tegemine busside liikluses vedaja algatusel ilma piisava põhjenduseta ja/või tellijat viivitamatult informeerimata, ei vabasta leppetrahvi maksmisest.

8.5 Kui vedaja poolt osutatav bussiliiniveoteenus ja selle teostamiseks kasutatavad bussid ei vasta lepingus kehtestatud nõuetele, on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi iga päeva eest, millal vedaja poolt osutatav teenus või selle teostamiseks kasutatavad bussid ei vastanud nõuetele, summas, mis moodustab 2,5% järgmisel kalendrikuul maksmisele kuuluvast toetussummast.

8.6 Tellijal on õigus nõuda vedajalt leppetrahvi vedajast tingitud asjaolude tõttu ärajäänud veootsa kuni kolmekordsele maksumusele vastavas summas, kuid mitte vähem kui 20 (kakskümmend) eurot.

8.7 Kui lepingu täitmise kontrollimisel tellija või tema määratud kolmandate isikute poolt avastatakse sõiduõiguseta sõitjad lepingu objektiks olevate bussiliinide bussidest, siis on tellijal õigus nõuda leppetrahvi iga piletita sõitja kohta summas 40 (nelikümmend) eurot.

8.8 Tellijal on õigus nõuda vedajalt leppetrahvi 20 (kakskümmend) eurot iga tellija poolt avastatud puuduse eest, mis puudutavad sõidukitele või sõidukijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmist, kui käesoleva lepingu mõnes muust sättest ei tulene konkreetse rikkumise osas teistsugust sanktsiooni.

8.9 Lepingus ettenähtud maksetega viivitamisel on tellija kohustatud maksma vedajale viivist 0,1% päevas viivitatud summast. Viivise tasumine ei vabasta tellijat võlgu oleva summa tasumise kohustusest.

8.10 Lepptrahvi rakendamisel on tellijal õigus toetusena makstavat summat vastavalt vähendada.

8.11 Lepingus sätestatud viiviste ja leppetrahvide tasumine ei vabasta pooli lepingust tulenevate muude kohustuste täitmisest.

8.12 Lepingut rikkunud pool peab hüvitama teisele poolele lepingu rikkumise tagajärjel tekkinud kahjud osas, mis on jäänud leppetrahviga katmata.

9. Garantii

9.1 Vedaja on kohustatud käesoleva lepingu sõlmimisel esitama tellijale tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii lepingus ettenähtud kohustuste täitmise tagamiseks summas, mis vastab 5%-le lepingu sõlmimisele järgneva aasta lepingumahust eurodes.

9.2 Kui lepingu sõlmimisel esitatava garantii kehtivusaeg on lühem kui lepingu kehtivusaeg, on vedaja kohustatud hiljemalt kolmkümmend päeva enne garantii kehtivusaja lõppemist esitama igakordselt tellijale tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja uue garantii.

9.3 Ühe garantii kehtivusaeg ei või olla lühem kui üks aasta. Esimese garantii esitab vedaja tellijale hiljemalt kolmekümne päeva jooksul pärast käesoleva lepingu allkirjastamist.

10. Vääramatu jõud

10.1 Pooled vastutavad kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui selle on põhjustanud prognoosimatud või poole tegevusest olenematud asjaolud (vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.2 Vääramatu jõu esinemise korral muutuvad lepingus nimetatud tähtajad perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõu tegurid takistavad lepingu täitmist.

10.3 Pool, kes rikub kohustust vääramatu jõu asjaolude tõttu, peab vääramatu jõu asjaoludest ja nende mõjust viivitamata teatama teisele poolele pärast seda, kui pool sai teada või pidi teada saama vääramatu jõu asjaoludest. Poolel on kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud vääramatu jõu asjaolude ning nende tagajärjel tekitatava kahju vältimiseks või mõju vähendamiseks. Pool on kohustatud jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud.

11. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

11.1 Käesolev leping jõustub pärast lepingu ja lepingu lisade mõlemapoolset allakirjutamist ja kehtib kuni 01. septembrini 2021 aastal või kuni poolte poolt võetud kõikide kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni lepingus ja seaduses ettenähtud alustel.

11.2 Pooltel on õigus lepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud tellijal võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha ja lepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu lepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.

11.3 Lepingule lisatavat iga-aastast kokkulepet, millega täpsustatakse vastava aasta sõiduplaanid, veomahud ja tellija poolt makstav toetuse suurus, ei loeta lepingu muutmiseks. Tellija poolt makstava toetuse suuruse arvutamise aluseks jääb terve lepingu kehtivuse ajal edukaks tunnistatud hinnapakkumuses toodud liinikilomeetri läbisõidutariif, mis saab muutuda vaid lepingu punktis 3.4 sätestatu kohaselt.

11.4 Tellijal on õigus vastavalt haldusmenetluse seaduse § 102 lõikele 2 lepingut ühepoolselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist.

11.5 Tellijal on õigus leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada:

11.5.1 kui vedaja on ükskõik millist lepingust tulenevat kohustust rikkunud korduvalt või oluliselt või see on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;

11.5.2 kui vedaja ei täida talle seaduse ja lepinguga pandud kohustusi nõuetekohaselt, sealhulgas jätab esitamata punktis 4.2 nimetatud korras uue ühistranspordiloa ja vedaja ei ole ühe kuu jooksul tellija vastavasisulisest nõudest asunud seadusest ja lepingust tulenevaid kohustusi täitma;

11.6 Vedajal on õigus leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada juhul, kui tellija ei ole kolme kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel ühistransporditoetust.

12. Vaidluste lahendamine

12.1 Kõik lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse läbirääkimiste teel.

12.2 Kui läbirääkimistega kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras tellija asukohajärgses kohtus. Lepingu sisu puhul kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

12.3 Lepingu tõlgendamisel lähtutakse poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Kui poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb lepingut tõlgendada nii, nagu teise poolega samasugune mõistlik isik pidi lepingut samade asjaolude esinemise korral mõistma.

12.4 Lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub lepingu kui terviku tähendusest. Lepingu tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks.

13. Teabe vahetamine

13.1 Pooled kohustuvad teist poolt teavitama kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.

13.2 Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja info on ametlikult ning kooskõlas lepinguga esitatud, kui nimetatud teated on poolele edastatud kirja (sh elektronkirja) või faksi teel või antud teisele poolele üle allkirja vastu lepingus märgitud või pärast lepingu sõlmimist kirjalikult teatatud aadressil või faksinumbril.

13.3 Kõigist muudatustest lepingus nimetatud andmetes teatatakse teisele poolele 2 (kahe) tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest arvates. Kui üks pool rikub käesolevat sätet, siis on kohaselt saadetud teade, mille teine pool on edastanud lepingus märgitud aadressile või faksile.

14. Muud sätted

14.1 Kumbki pool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma teise poole nõusolekuta.

14.2 Käesolev leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

15. Poolte volitatud esindajad

15.1 Tellija volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Taavi Kurisoo, telefon 452 0511, faks 452 0503, e-post taavi@saare.ee.

15.1.1 Vedaja volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on AS Harjumaa Liinide Kuressaare kontori juhataja Mati Maas telefon 454 5020 mobiil 504 7228, faks 454 5020, e-post mati@atko.ee.

15.2 Juhul, kui tellija või vedaja asendab oma esindaja teisega, teatab ta sellest teisele poolele koheselt kirjalikult.

Tellija: 
Saare Maavalitsus   
Lossi 1 , 93819 KURESSAARE
telefon 452 0501
telefaks 452 0503
e-mail maavalitsus@saare.ee
panga rekvisiidid
1120271019 Swedbank
/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Kasemaa
Maavanem
Vedaja:
AS Harjumaa Liinid
Estonia pst 1, 10143 TALLINN
äriregistri number: 10478062
telefon, telefaks 627 2710, 627 2730
e-mail: grupp@atko.ee
panga rekvisiidid:

/allkirjastatud digitaalselt/
Margo Tomingas
Juhatuse esimees

 

Lisa 1 Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta

Lisa 3 Liinitöö näitajad iga sõiduplaanijärgse algpeatusest väljumise kohta

Lisa 4 Liinikilomeetrid liinide lõikes

Lisa 5 Arvlemise kord

Lisa 6 Ebaregulaarsete veootsade aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json