Teksti suurus:

Avaliku teenindamise lepingu nr 3.3/33-116 muudatus

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2019, 14

Avaliku teenindamise lepingu nr 3.3/33-116 muudatus

Vastu võetud 05.07.2018

Saaremaa vald Saaremaa Vallavalitsuse kaudu (registrikood 77000306, asukoht Tallinna 10, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819) (edaspidi toetuse andja), mida esindab Saaremaa vallavanema 23. märtsi 2018. a käskkiri nr 3-1/42 „Saaremaa Vallavalitsuse liikmete vastutusvaldkonnad ja tööjaotus“ alusel abivallavanem Jüri Linde (edaspidi tellija),

ja

ATKO Liinid OÜ (registrikood 10878583, asukohaga Ahtri 6a, 10151 Tallinn, tel 627 2710 e-post: grupp@atko.ee), mida esindab seaduse alusel juhatuse liige Arvo Sarapuu, (edaspidi vedaja, eraldi nimetatud pool ja koos pooled),

on kokku leppinud, et juhul, kui õigusaktid sätestavad, et avalikul maakondlikul bussiliiniveol rakendatakse veokorraldust, kus lisaks ühistranspordiseaduse §-s 34 sätestatud isikutele ei võeta sõidu eest tasu ka muudelt sõitjatelt, siis muudetakse riigihangete seaduse (RHS) § 123 lõike 1 punkti 1 alusel sellel ajaperioodil avaliku teenindamise lepingut (edaspidi ATL) järgmiselt:

1.1 punkti 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Vedajale makstav toetus on vedajale lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille tellija arvestab vedajale korrutades lepingu objektiks olevatel bussiliinidel vastavalt sõiduplaanile tegelikult teostatud töömahu (liini läbisõidu km) lepingus sätestatud liinikilomeetri maksumusega (eurot/km) ilma käibemaksuta. Üleplaanilise töö eest toetust ei maksta, välja arvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja vedajast mitte sõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

1.1. punkti 3.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Toetuse määr vaadatakse üle kaks korda aastas 15. novembriks ja 15. maiks esitatud läbisõidutariifi muutmise taotluse alusel. Liinikilomeetri maksumuse piirmäära muutmine vormistatakse lepingu lisana.

1.2 punktist 3.5 jäetakse välja „Maanteeameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi“ ja asendatakse „Maksu- ja Tolliameti“;

1.3 punkti 3.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Liinikilomeetri maksumust korrigeeritakse kaks (2) korda kalendriaastas vedaja taotlusel ning vedaja esitab taotluse järgneva perioodi läbisõidutariifi muutmiseks tellijale 15. novembriks ja 15. maiks, siis võetakse see toetuse arvestamise aluseks alates 01. jaanuarist ja 01. juulist. Liinikilomeetri maksumuse piirmaara muutmine vormistatakse lepingu lisana.

1.4 punkti 3.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub tellija vedajale toetust hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 30. kuupaevaks, kui on täpsustunud toetusest tehtavate maha arvamiste summa. Vedajale makstava toetuse summa tasub tellija panga ülekandega pangaarvele pangaarvele EE122200001120271019 (AS Swedbank). Toetuse maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui vedaja ei ole tähtaegselt esitanud lepingu punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruandeid, selgitusi ja lisateavet ning sellisel juhul maksab tellija toetuse vedaja pangaarvele 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates vedaja poolt kõikide punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete, selgituste ja lisateabe esitamist

1.5 lisatakse punkt 3.9 mis sõnastatakse järgnevalt: Tellija kannab Vedaja poolt esitatud arve alusel jooksva kuu 15. kuupäevaks Vedajale ettemaksu summas 5 000 eurot(viis tuhat eurot) ning ülejäänud osa eelmisel kuul sõidetud liinikilomeetrite eest vedaja esitatud aruande (lisa 4) ja lepingu punkt 3.8 alusel Tellija aruande laekumise kuupäevast alates 14 päeva jooksul.

1.6 lisatakse punkt 3.10 mis sõnastatakse järgnevalt: Tellija kannab Vedajale riikliku toetuse detsembrikuu liinikilomeetrite eest 25. detsembriks Vedaja poolt esitatud detsembrikuus planeeritavate liinikilomeetrite mahu (lisa 4) alusel. Kui vastava kuu aruandluse esitamisel ilmneb, et tegelikult sõidetud liinikilomeetrid erinevad planeeritust, korrigeeritakse järgneva kuu riiklikku toetuse summat vastavalt tekkinud vahele.

1.7 punkti 4.5.1.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: sõidukijuhid tagavad, et sõitjad siseneksid bussi esiuksest. Sõidukijuhid väljastavad reisijale sõidu registreerimisest 0-pileti.

1.8 punkti 4.5.2.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: bussides on sõitjatele nähtavas kohas vedaja andmed, bussijuhi nimi, teave vedaja infotelefoni ja piletita sõidu eest määratavate trahvimäärade kohta.

1.9 punktid 5.1.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: korraldama piletite müüki ning kasutama piletimüügi süsteemi, mis võimaldab sõidupiletite väljastamise arvestust ja kontrolli, samuti sõitjate arvu ja väljastatud piletite koguse arvestamist liinide lõikes.

1.10 punkt 5.1.7 tunnistatakse kehtetuks.

1.11 punkti 5.1. täiendatakse punktiga 5.1.16: tellija soovil ja kokkuleppel vedajaga võimaldama väljastatud sõidukaarte kasutada ka teistes Eesti piirkondades, kui sealsed valideerimissüsteemide käitajad viivad enda süsteemid selliseks ristkasutuseks vastavusse.

1.12 punktist 5.2.3 jäetakse välja sõna „sõidutariifide“;

1.13 punkti 8 täiendatakse punktiga 8.13 : Pooled mõistavad, et uus veokorraldus, kus sõitja käest sõidu eest tasu enam ei võeta, võib tuua kaasa olulised reisivajaduse muutused, mida pooled hetkel piisavalt ette näha ei oska. Tellija kinnitab, et kuni vastava veokorralduse põhimõttelise muutmiseni on vedaja kasutanud lepingu täitmisel busse, mis on olnud optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks ning veoteenuse osutamist senisel kujul ja samade bussidega ei loeta lepingu rikkumiseks hoolimata reisivajaduste võimalikust muutumisest. Pooled peavad vastavate asjaolude ilmnemisel heas usus läbirääkimisi, kuidas tagada muutunud reisivajaduste rahuldamine vedaja poolt ja sellega kaasnevate täiendavate vajalike investeeringute ja kulutuste hüvitamine vedajale kooskõlas RHS-ga.

1.14 punkti 14 täiendatakse punktiga 14.3: Juhul kui õigusaktides sätestatakse, et avalikul maakondlikul bussiliiniveol rakendatakse veokorraldust, kus sõitja käest võetakse sõidu eest tasu, siis muutub käesolev avaliku teenindamise lepingu muutmine kehtetuks ja rakendatakse avaliku teenindamise lepingu redaktsiooni, mis kehtis enne lepingu muutmist.

Käesolev lepingu muudatus on kirjalikult vormistatud ja mõlemapoolselt digitaalselt allkirjastatud.

Tellija
/allkirjastatud digitaalselt/  
Jüri Linde  
Saaremaa vald    
Abivallavanem  

Täitja
/allkirjastatud digitaalselt/
Arvo Sarapuu
Atko Liinid OÜ
juhatuse liige

 

/otsingu_soovitused.json