Teksti suurus:

Tartu maakonna bussiliinide avaliku teenindamise leping nr 2-8189-1

Väljaandja:Tartu Maavalitsus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2019, 15

Tartu maakonna bussiliinide avaliku teenindamise leping nr 2-8189-1

Vastu võetud 20.06.2014

Tartu Maavalitsus, registrinumber 70000622, asukoht Tartu 51010, Riia 15, Tartu maakond, keda esindab maavanem Reno Laidre (edaspidi tellija),

ja

AS GoBus, registrinumber 10085032, asukoht Ringtee 25, Tartu 50105, Tartu maakond, keda esindab juhatuse esimees Enn Randmaa, (edaspidi vedaja, eraldi nimetatud pool ja koos pooled),

sõlmisid käesoleva bussiliiniveo avaliku teenindamise lepingu, mis on haldusleping (edaspidi leping) järgmises.

1. Üldsätted

1.1 Lepingu eesmärk on reguleerida poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust Tartu maakonna bussiliiniveo korraldamisel.

1.2 Leping sätestab avaliku bussiliiniveo tingimused, tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/2007, ühistranspordiseadusele (edaspidi ÜTS), haldusmenetluse seadusele ja tellija läbiviidud riigihanke "Avalik bussiliinivedu Tartu maakonnas", viitenumber 148231, tingimustele ning vedaja edukaks tunnistatud pakkumusele. Samuti sätestab leping avaliku bussiliiniveo liinikilomeetri maksumuse (edaspidi liinikilomeetri maksumus) arvestamise põhimõtted ning tellija poolt vedajale sihtotstarbelise toetuse (edaspidi toetus) maksmise alused ja korra.

1.3 Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitused sõlmida leping esindatava nimel ning nad ei tea ühtegi takistust lepinguga võetud ja selles sätestatud kohustuste täitmiseks.

1.4 Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu lisadest ning lepingu võimalikest muudatustest ja täiendustest, juhul kui need lepitakse kokku pärast lepingule allakirjutamist.

1.5 Lepingu lahutamatud osad on lepingu lisad:
1.5.1 Lisa 1 Jooksva aasta liinikilomeetri maksumuse ja veomahu arvestuse vorm;
1.5.2 Lisa 2 Avaliku liiniveo toetuse aruande vorm;
1.5.3 Lisa 3 Sõitjate- ja piletiaruande vorm;
1.5.4 Lisa 4 Ebaregulaarsete veootsade aruande vorm;
1.5.5 Lisa 5 Vedaja pakkumus (pakkumuses esitatud maksumus);
1.5.6 Lisa 6 Sõiduplaanid.

2. Lepingu objekt ja toetuse maksmine

2.1 Lepingu objekt on bussiliiniveoteenuse tellimine tellija poolt ja vastava teenuse osutamine vedaja poolt avalikul liiniveol Tartu maakonna bussiliinidel ajavahemikus 01.01.2015 kuni 31.12.2022. Avaliku teenindamise leping sõlmitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 ja ühistranspordiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

2.2 Vedaja teostab avaliku liiniveo korraldamisel sõiduplaanijärgset veoteenust lepingu lisas 6 toodud liinidel ja mahus ning osutab muid veoteenusega kaasnevaid teenuseid.

2.3 Lepingu täitmiseks kohustub tellija maksma vedajale toetust sõiduplaanijärgse veoteenuse ja avaliku teenindamise kohustusega kaasnevate teenuste eest vastava eelarveaasta riigieelarvest või muudest tuluallikatest selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt seaduses ja lepingu punktis 3 sätestatud korras.

2.4 Tellija kehtestab sõiduplaanid ning muudab veomahtusid arvestades hanke-dokumentides sätestatud veomahtu ja käesoleva lepingu punkti 6.1.5.

2.5 Tellija poolt makstava sihtotstarbelise toetuse suurus bussiliiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks eelarveaastaks sõltub liinikilomeetri maksumuse ning piletulu, kohalike omavalitsuste toetuste ja muu tulu vahest. Liinikilomeetri maksumus vormistatakse eraldi käesoleva lepingu lisana 1 pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades ühistranspordi hinnaindeksi ja vedaja kulude muutumist ning ühistranspordi toetuseks ja lepingu täitmiseks eraldatud vahendite suurust.

2.6 Tellija planeerib järgnevateks eelarveaastateks eelarvevahendeid edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud maksumuse ja lepingu alusel, arvestades vedaja põhjendatud taotlusi toetuse arvestamise aluseks oleva liinikilomeetri maksumuse muutmiseks lepingu punktis 3 sätestatud korra kohaselt.

2.7 Juhul, kui riigieelarvet ei ole vastava eelarveaasta alguseks vastu võetud või tellijale pole toetuseks vahendeid eraldatud, eraldatakse vahendid vedajale nende laekumisel ilma viivise arvestuseta.

3. Vedaja toetuse arvestamine

3.1. Vedajale makstav toetus on vedajale lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille tellija arvestab vedajale, korrutades lepingu objektiks olevatel bussiliinidel sõiduplaanile vastava tegeliku liiniläbisõidu (km) lepingus sätestatud liinikilomeetri maksumusega (eurot/km), millest arvestatakse maha arvestuslik piletitulu ehk nn omatulu (sh kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) poolt vedajale makstud toetus ja muud tulud, sealhulgas 25% reklaamitulust ilma käibemaksuta). Omatulu suurus on 0,492 eurot/km. Omatulu on määratud Tartu maakonna bussiliinide perioodi 01.07.2012 kuni 30.06.2013 tegeliku keskmise piletitulu (sh KOVde poolt vedajale makstud otsetoetus ja muud tulud) laekumise alusel. Juhul, kui tegelik piletitulu, KOV toetus ja muud tulud kokku liinikilomeetri kohta osutuvad liinivõrgu teenindamisel kõrgemaks või madalamaks, siis vastavalt vähendatakse või suurendatakse vedajale makstava toetuse määra 50% ulatuses tegeliku ja arvestusliku piletitulu, KOV toetuse ja muude tulude vahe ulatuses.

Vedajale ühe liinikilomeetri kohta makstava toetuse määr arvutatakse alljärgneva valemi alusel:

Toetuslkm = T – PTarv – (PTteg – PTarv)×0,5,

kus

Toetuslkm on ühe liinikilomeetri kohta makstav toetus

T on liinikilomeetri maksumus 

PTarv on lepingus sätestatud arvestuslik piletitulu liinikilomeetri kohta

PTteg on tegelik piletitulu ja KOV toetuse ja muu tulu laekumine liinikilomeetri kohta.

Näide 1: Juhul kui teenindusperioodil on liinikilomeetri maksumus 0,980 eurot/lkm, arvestuslik piletitulu laekumine 0,492 eurot/lkm ja tegelik piletitulu ja KOV toetus ja muu tulu 0,510 eurot/lkm, siis on vedajale makstav toetus liinikilomeetri kohta (0,980-0,492-(0,510-0,492)×0,5) = 0,479 eurot/lkm.

Näide 2: Juhul kui teenindusperioodil on liinikilomeetri maksumus 0,980 eurot/lkm, arvestuslik piletitulu laekumine 0,492 eurot/lkm ja tegelik piletitulu ja KOV toetus ja muu tulu 0,410 eurot/lkm, siis on vedajale makstav toetus liinikilomeetri kohta (0,980-0,492-(0,410-0,492)x0,5) = 0,529 eurot/lkm.

3.2. Tellija poolt lepingu punkti 3.1. kohaselt tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud toetusest arvatakse maha lepingus sätestatud korras vähendatud toetussumma ja viivised. Üleplaanilise töö eest toetust ei maksta, väljaarvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi. Piletihinna tõstmisel tellija poolt suurendatakse punktis 3.1 sätestatud arvestuslikku piletitulu liinikilomeetri kohta 75% ulatuses piletihinna tõusust ning võetakse nimetatud viisil muudetud arvestuslik piletitulu toetuse arvestamisel aluseks.

Näide 3: Kui sõidupileti hinna arvutamise aluseks olev kehtiv läbisõidutariif on 0,0543 eurot/km ja toetuse arvutamisel kasutatav arvestuslik piletitulu liinikilomeetri kohta on 0,492 eurot/lkm, siis juhul kui tellija tõstab sõidupileti hinna arvutamise aluseks olevat läbisõidutariifi 20% võrra (s.o tasemele 0,065 eurot/km), siis määratakse uueks arvestuslikuks piletituluks liinikilomeetri kohta 0,492x(1+0,2×0,75) = 0,566 eurot/lkm.

Juhul, kui tegelik piletitulu tõus osutub oluliselt madalamaks piletihinna tõusust, korrigeerib tellija vastavalt arvestuslikku piletitulu. Piletituluks loetakse kõigi piletite müügist, sealhulgas sõidukaardid, sooduspiletid jne, saadud summat ilma käibemaksuta. Seega piletimüügi protsessi kulud ehk erinevate müügikanalite kasutamise kulud sisalduvad samuti arvestuse aluseks olevas piletitulus ja neid enne arvestuse tegemist piletitulust maha ei arvestata.

3.3. Vedaja poolt pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumus on vedajale makstava toetuse arvestamise aluseks vastavalt lepingu punktides 3.1 ja 3.2 sätestatule kogu lepingu kehtivusaja vältel ning selle erandlik muutmine on võimalik ainult käesolevas lepingus nimetatud alustel ja korras.

3.4. Põhjendatud ja vedajast mittesõltuvatel asjaoludel saab toetuse arvestamise aluseks olevat vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumust lepingu kehtivusaja vältel muuta juhul, kui vedaja tegelikud kulud on reaalselt muutunud, kuid lepingu kehtivuse aastal ei või liinikilomeetri maksumus olla suurem kui Statistikaameti, Maanteeameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete alusel arvutatud liinikilomeetri maksumuse piirmäär vastavalt valemile

Tt = (Ip x Tt-1),

kus

Tt on liinikilomeetri maksumuse piirmäär aastal t (eurot/km);

Tt-1 on liinikilomeetri maksumus aastale t eelneval aastal (eurot/km);

Ip on liinikilomeetri maksumuse muutumise indeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga;

Ip = 0,37 DKp + 0,35 Pp + 0,16 THIp + 0,12, kus

DKp on diiselkütuse hinnaindeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga;

Pp on bussiettevõtete keskmise palga indeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga, selle puudumisel Statistikaameti vastav maismaatranspordi näitaja;

THIp on tarbijahinnaindeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga.

Periood p on IV kvartalist III kvartalini (01. oktoober kuni 30. september) kaasa arvatud.

Näide 4: 2016. aasta liinikilomeetri maksumuse piirmäära arvutamiseks kasutatav liinikilomeetri maksumuse muutumise indeks (indeks Ip) leitakse perioodi 01.10.2014 kuni 30.09.2015 indeksi ja perioodi 01.10.2013 kuni 30.09.2014 indeksi jagamisel.

3. 5 Liinikilomeetri maksumust korrigeeritakse üks kord kalendriaastas vedaja taotlusel või tellija enda algatusel. Esimesel lepinguaastal 01.01.2015 - 31.12.2015 liinikilomeetri maksumust ei muudeta. Vedaja esitab põhjendatud taotluse koos tõenditega kulude reaalsest muutumisest järgneva aasta liinikilomeetri maksumuse muutmiseks tellijale hiljemalt 1. novembriks. Juhul kui liinikilomeetri maksumust muudetakse, siis võetakse see toetuse arvestamise aluseks alates 1. jaanuarist järgmisel aastal.

3. 6 Liinikilomeetri maksumuse piirmäär kuni 31.12.2015 on vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumus. Võttes arvesse, et teise aasta (s.o 01.01.2016 – 31.12.2016) liinikilomeetri maksumuse kehtestamisel ei ole võimalik tugineda vedaja tegelike kulude muutumisele võrreldes eelmise perioodiga, tugineb tellija liinikilomeetri maksumuse muutmisel vedaja põhjendatud taotlusele, kuid liinikilomeetri maksumus ei saa ka teisel aastal ületada punktis 3.4 toodud valemi alusel arvutatud liinikilomeetri maksumuse piirmäära.

3. 7 Toetuse lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub tellija vedajale hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 25. kuupäevaks, kui on täpsustunud toetusest tehtavate mahaarvamiste, saadud piletitulu, kohalike omavalitsuste toetuse ja muude tulude summa ning vedaja on edastanud tellijale toetuse maksmise kohta taotluse. Detsembrikuu toetusesumma tasub tellija vedajale sama kuu 20. kuupäevaks ning tasaarvestus tehakse järgmise aasta jaanuarikuu 25. kuupäevaks. Vedajale makstava toetusesumma tasub tellija pangaülekandega pangaarvele Swedpank EE072200221012182931. Toetuse maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui vedaja ei ole tähtaegselt esitanud lepingu punktides 8.1 ja 8.2 nimetatud aruandeid, selgitusi ja lisateavet ning sellisel juhul maksab tellija toetuse vedaja pangaarvele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates vedaja poolt kõikide punktides 8.1 ja 8.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete, selgituste ja lisateabe esitamisest.

4. Avaliku bussiliiniveo tingimused

4.1 Vedaja teostab Tartu maakonna avalikel bussiliinidel sõitjate vedu kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, hankedokumentides esitatud tingimustega, vedaja poolt esitatud ja tellija poolt edukaks tunnistatud pakkumusega, käesoleva lepingu ning selle lisadega.

4.2 Vedajal peab olema kogu lepingu kehtivuse ajal kehtiv ühistranspordiluba või ühenduse tegevusluba, mis annab õiguse teostada liinivedu Eestis. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida vedaja ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa olemasolu. Kui vedaja ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa kehtivus lõpeb enne käesoleva lepingu tähtaja lõppemist, siis kohustub vedaja esitama tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue ühenduse

tegevusloa. Kui vedaja ei ole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud tellijale uut ühenduse tegevusluba, lõpeb leping alates ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast.

4.3 Vedaja peab lepingu täitmisel rakendama konstruktsioonilt Eesti kliimas kasutamiseks sobivaid, pakkumuses näidatud busse või nendega vähemalt samaväärseid busse, kusjuures ükski lepingu täitmiseks kasutatav buss ei tohi ühelgi avaliku teenindamise lepingu kehtivuse hetkel olla vanem kui 12 aastat arvates esmaregistreerimise kuupäevast. Samuti peab vedaja tagama, et avaliku teenindamise lepingu täitmisel kasutatavate busside keskmine vanus ei ületa lepingu täitmise kehtivuse hetkel pakkumuses esitatud busside keskmise vanuse ja lepingu täitmise algusest möödunud aja summat.

4.4 Vedaja peab tagama infotelefoni olemasolu, mille kaudu antakse sõitjatele informatsiooni sõiduplaanide ja busside tegeliku liinil oleku kohta. Infotelefoni kaudu peab olema tagatud asendusbussi liinile saatmise vajadusest teavitamine. Infotelefon peab vastu võtma sõitjate tellimused bussi väljakutseks nõudepeatustesse, nimetatud tellimusi peab vastu võtma kuni sõidule eelneva päeva kella 20.00-ni. Infotelefon peab töötama ajal, kui toimub busside liikumine liinidel vastavalt sõiduplaanidele. Infotelefoni number peab olema välja pandud bussidesse ja bussipeatustes olevatele sõiduplaanidele ning infotahvlitele. Helistamine infotelefonile peab olema helistajale tavakõnetariifi alusel.

4.5 Vedajal peab olema kasutusel vähemalt kaks invatõstukiga varustatud või muul viisil ratastooliga sisenemiseks kohandatud (näiteks rambiga varustatud madala sisenemisega) bussi. Vedaja suunab nimetatud busse liinile sõitjate tellimuste alusel, mis on esitatud infotelefoni kaudu vähemalt 48 tundi enne bussi väljumist.

4.6 Alkolukkudega varustatud busside arv peab vastama pakkumuses esitatule kogu lepinguperioodi vältel.

4.7 Konditsioneeridega/kliimaseadmetega varustatud busside arv peab vastama pakkumuses esitatule kogu lepinguperioodi vältel.

4.8 Vedaja on kohustatud püsivalt kasutama maagaasi (CNG või LNG) kütuseks kasutavaid busse pakkumuses esitatud või sellest suuremas koguses, sh vähemalt kaheksat surugaasil (CNG) töötavat bussi. Püsivast kasutusest võivad gaasiküttel töötavad bussid olla eemal ainult vajalike hooldus- ja remonditööde tegemise ajaks, kusjuures eelnimetatud töid ei tehta nendest bussidest rohkem kui kolmele bussile korraga.

4.9 Vedaja poolt lepingu alusel osutatav bussiliiniveoteenus peab vastama järgmistele tingimustele.

4.9.1 Vedaja tagab lepingu täitmisel sõidukijuhtidele esitatud järgmiste nõuete täitmise:

4.9.1.1 sõidukijuht peab vastama autoveoseaduse § 27 lõikes 1 toodud nõuetele;

4.9.1.2 sõidukijuht peab valdama eesti keelt piisaval tasemel, et anda sõitjatele eesti keeles teavet peatuste, sõiduplaani jm veoteenuse oluliste asjaolude kohta ning olema korrektselt riietatud, käituma sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult. Sõidukijuht on kohustatud abistama puudega isikuid bussi sisenemisel, kui viimased seda soovivad;

4.9.1.3 kütma sõitjatesalongi, et tagada bussis suletud uste korral sisetemperatuur vähemalt 10° kraadi Celsiuse järgi ning konditsioneeri/kliimaseadme olemasolul selle sisse lülitama, kui bussi sisetemperatuur ületab 25° kraadi Celsiuse järgi;

4.9.1.4 pimedal ajal lülitama sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;

4.9.1.5 bussis raadio kuulamisega mitte häirima sõitjaid;

4.9.1.6 sujuva ja ohutu sõiduga toimetama sõitjad sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal ja tagama veoteenuse kvaliteedi;

4.9.1.7 tagama väljaehitatud peatuste olemasolul peatustesse korrektse sisse- ja väljasõidu, st bussi peatamise peatuse posti ja ooteplatvormi juures nii, et buss ei oleks peale peatumist ooteplatvormi äärest kaugemal kui 20 cm. Ooteplatvormi puudumisel peab buss samuti peatuma peatuse posti juures ning ei tohi jääda sõidutee äärest kaugemale kui 20 cm;

4.9.1.8 avaliku liiniveo teostamisel vedama bussis ainult sõitjaid ja sõitjate pagasit ning keelatud on vedada bussijuhile (v.a bussijuhi käsipagas) ja kolmandatele isikutele kuuluvat vara.

4.9.2 Vedaja tagab lepingu täitmisel järgmiste nõuete täitmise:

4.9.2.1 lepingu täitmiseks kasutatavatel bussidel peavad olema vedaja logo või nimi ja valgustatud marsruudisildid, millel on teenindatava liini number ja liini nimetus. Marsruudisildid peavad asetsema bussi ees ja paremal küljel vähemalt väljastpoolt nähtaval kohal;

4.9.2.2 bussides peab olema sõitjatele nähtavas kohas bussijuhi nimi ning teave kehtivate piletihindade, sõidusoodustuste, vedaja infotelefoni ja piletita sõidu eest määratavate trahvimäärade kohta;

4.9.2.3 reklaami paigutamine bussidele tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga. Bussi akendele reklaami paigutada ei ole lubatud (välja arvatud külgakende sisekülgedele paigaldatud punkti 4.9.2.2 kohane teave);

4.9.2.4 bussid peavad olema korrektse välimusega (roosteplekkideta, märgatavate värviparandusteta jms), olema tööpäeva alustades liinile sõites nii seest kui väljast puhtad ja salong peab olema koristatud. Kogu tööpäeva jooksul ei tohi liini alustava bussi salongis olla prahti (vanad piletid, kommipaberid, tühjad pudelid jne) ning istmed ja salong ei tohi määrida sõitjate riideid;

4.9.2.5 bussid peavad olema varustatud käsitsi täidetavate reservpiletitega ja elektroonse piletimüügisüsteemi töö tõrke korral peab olema tagatud reservpiletite müük sõitjatele ja tellijale vastava aruandluse esitamine;

4.9.2.6 buss ei tohi vedajast sõltuvatel asjaoludel saabuda sihtpunkti või väljuda peatusest sõiduplaanis sätestatust hiljem kui viis minutit;

4.9.2.7 buss ei tohi vedajast sõltuvatel asjaoludel väljuda lähtepeatusest või läbida vahepeatust sõiduplaanis sätestatust varem.

5. Vedaja õigused ja kohustused

5.1 Vedaja on kohustatud:

5.1.1 korraldama lepingu kehtivuse perioodil sõitjatevedu lepingus sätestatud tingimustel ning sõiduplaanides ettenähtud liinidel ja kellaaegadel;

5.1.2 pidama kinni lepingu punktis 4 sätestatud nõuetest ning tagama sõitjate igakülgse ohutuse;

5.1.3 tagama lepingu kehtivuse perioodil töötajate töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse vähemalt kollektiivlepingu seaduse tähenduses vedaja tegevusalale laiendatud kehtiva kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele. Vastava nõude täitmise kontrollimiseks kohustub vedaja esitama tellijale viimase nõudmisel töötajate töö- ja puhkeaja ning töötasu arvestuse dokumendid;

5.1.4 lepingu kohustuste täitmise alustamisel värbama puuduoleva tööjõu esmajärjekorras eelmise vedaja töötajate seast, kui töötajatel on olemas selleks tahe ja nõuetekohane kvalifikatsioon ning tagama, et hiljemalt alates teenindusperioodi algusest ja igal hetkel lepingu täitmise ajal on tema poolt avaliku teenindamise lepingu täitmiseks rakendatavad bussijuhid läbinud vastavalt autoveoseaduse § 27 lõikele 1 ametikoolituse ning neil on olemas kõik Eestis vajalikud bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;

5.1.5 arvestama lepingu kehtivuse perioodi jooksul reisivajaduse muutusega, kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks. Bussi istekohtade arv peab olema piisav tagamaks iga reisi keskmise täituvuse tingimustes igale sõitjale istekoht. Keskmisest täituvusest suurema sõitjate arvu korral tuleb tagada kõikidele üle 15 km sõidukauguse puhul istekoht;

5.1.6 korraldama sõidupiletite müüki vastavalt õigusaktidele ja tellija poolt kinnitatud sõidukilomeetri tariifile ning hinnakirjale, kontrollima perioodiliselt sõidupiletite tegelikku müüki bussides;

5.1.7 kasutama sõidupiletite müümisel vedajale tasuta kasutuse lepingu alusel üle antud piletimüügisüsteemi ja tagama aruandluse kättesaadavuse vastavalt nimetatud piletimüügisüsteemi tingimustele;

5.1.8 omal kulul paigaldama lepingu täitmiseks kasutatavatesse bussidesse eelmise vedaja poolt üleantavad piletimüügiseadmed ja võtma kasutusele muu piletisüsteemi juurde kuuluva riist- ja tarkvara, läbi viima tellija poolt tagatavate juhendmaterjalide alusel bussijuhtide jt töötajate instrueerimise ning tagama, et piletite müüki läbi üleantava piletimüügisüsteemi alustatakse hiljemalt kaks nädalat pärast käesoleva lepingu täitmisele asumist. Kuni piletimüügi alustamiseni läbi üleantava piletimüügisüsteemi on vedaja kohustatud sõitjatele müüma käesoleva lepingu punkti 4.9.2.5 kohaseid reservpileteid;

5.1.9 tagama sõitjatele sõidukaartide valmistamise ja müügi ning võimaluse laadida bussis sõidukaardile raha ja kasutada kogu sõidukaardile kantud raha sõidupileti eest tasumiseks, rakendades seejuures kehtestatud sõidusoodustusi, sealhulgas sõidukaartide kasutusele võtmine, millel on võimalik eristada tellija poolt määratletud erinevaid sõitjate rühmi (näiteks sooduspiletiga sõitjad, riigikoolide õpilased, kutsekoolide õpilased, pensionärid jne);

5.1.10 punktides 5.1.6 - 5.1.9 nimetatud kohustuste täitmise eest vedajale täiendavat tasu ei maksta;

5.1.11 mitte kasutama lepingu täitmiseks bussijuhte, kelle puhul on ühe aasta jooksul tellija poolt tuvastatud vähemalt 2 (kaks) majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.05.2004 määruses nr 141 „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri“ § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud piletimüügi kohustuse rikkumist;

5.1.12 rakendama seaduse alusel ja tellija poolt kehtestatud sõidusoodustusi;

5.1.13 teavitama koheselt sõitjaid ja tellijat punktides 5.2.1. ja 5.2.2. nimetatud olukorrast, põhjendades ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedaja poolt liiniveo peatamine või ajutised muudatused busside liikluses ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus ning nende asjaolude äralangemisel tuleb jätkata koheselt sõiduplaani järgset sõitjatevedu või kasutada võimalusel asendusbusse;

5.1.14 pidama läbipaistvuse suurendamiseks ja ristsubsideerimise vältimiseks käesoleva lepingu objektiks oleva bussiliiniveoteenuse raamatupidamise arvestust eraldi muude tegevuste raamatupidamise arvestusest, millega vedaja on seotud, selliselt et oleks täidetud järgmised tingimused:

5.1.14.1 kõikide tegevusvaldkondadega seotud raamatupidamise arvestused on eraldatud ning vastavad varad ja püsikulud on jaotatud vastavalt kehtivale raamatupidamis- ja maksustamiskorrale;

5.1.14.2 kõiki muutuvkulusid, põhjendatud osa püsikuludest ning mõistlikku kasumit, mis on seotud vedaja mis tahes muu tegevusega, ei saa ühelgi tingimusel seostada käesoleva lepingu alusel teostatava bussiliiniveoteenusega;

5.1.15 esitama tellijale punktides 8.1 ja 8.2 nimetatud aruanded ning teabe, sh andmed ja informatsiooni, mis on seotud lepingu täitmise ja toetuse kasutamisega;

5.1.16 esitama tellijale audiitori järeldusotsuse peale iga majandusaasta aastaaruande kinnitamist kui ollakse aastaaruande auditeerimise kohustusega;

5.1.17 tagastama toetusraha ühistranspordiseaduse § 22 sätestatud juhtudel ja korras;

5.1.18 paigaldama bussipeatustesse tellija poolt üleantavad sõiduplaanide alused ning tagama nendes ajakohased sõiduplaanid. Sõiduplaanide muutumisel asendama plaanid kas omal algatusel või 7 päeva jooksul tellijalt vastavasisulise korralduse saamisest. Vastavas formaadis sõiduplaanid on kättesaadavad ühistranspordi registris ÜTRIS, mille kasutamiseks antakse vedajale kasutusõigused. Sõiduplaanid peavad lisaks Tartu maakonnaliinide väljumistele kajastama kõikide bussipeatust läbivate avalike- ja liiniloa alusel käigus olevate liinide väljumisaegu. Kõik sõiduplaanid genereeritakse ühistranspordi registris ÜTRIS vastavalt registrisse kantud sõiduplaanidele. Nimetatud kohustuse eest vedajale täiendavat tasu ei maksta;

5.1.19 sõiduplaanide muutumise korral paigaldama eelnevalt info vastavat liini sõitvasse bussi;

5.1.20 teavitama avalikkust muudatustest sõiduplaanides regulaarselt ilmuvas maakondliku levikuga ajalehes või vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 14 kalendripäeva ette;

5.1.21 saatma tellijale bussijuhtide igakuise töögraafiku hiljemalt vastava kuu 1. kuupäevaks.

5.1.22 võimaldama tellija volitatud isikutel kontrollida vedaja tegevuskohas avaliku liiniveo kohta peetavat arvestust (sealhulgas tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentidega);

5.1.23 sõidupiletite, piletite müügi, liiniveo aluseks olevate dokumentide, sõiduplaanidest kinnipidamise, busside täituvuse ja liinivedude teostamise kvaliteedi kontrolli läbiviimiseks tagama tellija volitatud isikutele vajalikud tingimused saada vedaja töötajatelt jt liiniveo osutamisega seotud isikutelt vajalikku teavet, dokumente ja selgitusi;

5.1.24 kooskõlastama tellijaga kõik kolmanda osapoolega sõlmitavad sõitjateveo lepingud, sealhulgas õpilasveo lepingud, kui need on seotud veoga Tartu maakonnaliinidel.

5.2 Vedajal on õigus:

5.2.1 peatada liinidel sõitjatevedu, kui ei ole tagatud ohutu liiklus või sõitjate ohutus kuni ohutuse taastumiseni;

5.2.2 teha ajutisi muudatusi busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel, kui need muudatused on põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms);

5.2.3 teha tellijale põhjendatud ettepanekuid liinivõrgu, sõiduplaanide, marsruutide ja sõidutariifide ning liinikilomeetri maksumuse muutmiseks.

6. Tellija õigused ja kohustused

6.1 Tellijal on õigus:

6.1.1 kontrollida sõidupiletite müüki, liiniveo aluseks olevaid dokumente, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt hankedokumentides ja lepingus sätestatud nõuetele ning asjaomastele õigusaktidele;

6.1.2 kontrollida igal ajal kõiki majandustegevuse ja raamatupidamise dokumente vastavalt ÜTS § 54 lõikele 2, mis on seotud lepingu täitmise ja toetuse kasutamisega;

6.1.3 nõuda vedajalt lepingu täitmise kohta asjassepuutuvat aruandlust ja teavet, sh informatsiooni, dokumente ja andmeid kogu lepingu kehtivuse perioodil;

6.1.4 ajakohastada nõudlusest ja rahastamise võimalustest tulenevalt liinivõrku, sõiduplaane, sõidupileti hindu ja liinikilomeetri maksumust;

6.1.5 muuta kuni 20% ulatuses veomahtu võrreldes algse veomahuga, mille kohta vedaja tegi oma pakkumuse, teatades sellest vedajale ette vähemalt 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva.

6.2 Tellija on kohustatud:

6.2.1 maksma vedajale toetust lepingus ettenähtud korras ja tingimustel;

6.2.2 tagama, et kontrollimise käigus temale teatavaks saanud vedaja ärisaladus hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet.

7. Gaasibusside kasutamine

7.1 Vedaja on kohustatud veoteenuse osutamisel püsivalt kasutama maagaasil (CNG ja LNG) töötavaid busse vastavalt lepingu punktis 4.8 sätestatule.

7.2 Surugaasil töötavatel bussidel peab olema valmidus bussitootja poolt kütusele kehtestatud tehnilistele parameetritele vastava biometaani kasutamiseks kütusena ning vedaja on kohustatud kasutama biometaani selle mõistliku kättesaadavuse korral.

7.3 Tellijal on õigus esitada vedajale nõue kasutada surugaasil töötavate busside kütuseks biometaani. Nimetatud nõude esitamise korral on tellija kohustatud vedajale kompenseerima surugaasi ja biometaani hinnavahe.

8. Aruandlus

8.1 Vedaja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt ja töödeldaval kujul tellija poolt aktsepteeritavas formaadis iga kalendrikuu 10-ndaks kuupäevaks aruanded vastavalt käesoleva lepingu lisas 2, lisas 3 ning lisas 4 toodud vormidele eelmise kalendrikuu kohta, sh teostatud bussiliiniveoteenuse mahu, piletitulu, kohalike omavalitsuste toetuse ja muude tulude laekumise, kasutatud riigieelarve toetuse, ebaregulaarsete veootsade mahu ja bussiliiniveoteenuse osutamisega seonduvate kulude kohta.

8.2 Vedaja on kohustatud andma tellijale viimase nõudel teavet, sh aruande ja piletimüügi kohta selgitusi ja lisateavet, ning liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks muud informatsiooni.

9. Vastutus ja sanktsioonid

9.1 Kui vedaja ei alusta veoteenuse osutamist käesolevas lepingus ja selle lisades kokkulepitud korras ja mahus, ütleb lepingu ühepoolselt üles, lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist ning vedaja ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa tähtaja lõppemisel või loa kehtetuks tunnistamise korral, on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 100% ulatuses käesoleva lepingu punktis 10.1 vedaja poolt antud garantiist. Tellijal puudub õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat, kui vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist põhjusel, et tellija ei ole kolme kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel ühistransporditoetust.

9.2 Kui vedaja ei täida lepingu punkti 5.1.3 nõudeid ja on saanud vastava järelevalve tulemusena kaks või enam ettekirjutust või karistust aastase perioodi jooksul või vedaja töötajatel puudub selle tulemusena töörahu tagamise kohustus on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 3000 (kolm tuhat) eurot.

9.3 Vedaja poolt aruannete mittenõuetekohast esitamist või selles tõele mittevastavate andmete esitamist, sh tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise korra eest on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 600 (kuussada) eurot.

9.4 Vedaja poolt teadete või teavituste, sh piletimüügi ja sõitjate arvu aruandlus vastavalt punktile 5.1.7 kättesaadavaks tegemata jätmist, mittenõuetekohast esitamist või tõele mittevastavate andmete esitamist, sh tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse lepingu rikkumiseks ning iga rikkumise korra eest on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 200 (kakssada) eurot.

9.5 Tellija poolt avastatud, sh kolmandatelt isikutelt saadud teave, iga kehtestatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimise, liiniveo peatamise või muudatuste tegemise eest busside liikluses on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 200 (kakssada) eurot. Toetussummat ei vähendata juhul, kui vedaja poolt teostatud ajutised muudatused busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel olid põhjustatud punktis 5.2.1 või punktis 5.2.2 nimetatud asjaoludest. Muudatuste tegemist busside liikluses vedaja algatusel ilma piisava põhjenduseta ja/või kestusega kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus, loetakse rikkumiseks.

9.6 Tellijal on õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat vedajast tingitud asjaolude tõttu ärajäänud veootsa kohta kuni 400 (nelisada) eurot.

9.7 Kui lepingu täitmise kontrollimisel tellija või tema määratud kolmandate isikute poolt avastatakse sõiduõiguseta sõitjad lepingu objektiks olevate bussiliinide bussidest, siis on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat iga piletita sõitja kohta summas 100 (ükssada) eurot.

9.8 Tellijal on õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 100 (ükssada) eurot iga tellija poolt avastatud puuduse eest, mis puudutavad sõidukijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmist või muude käesoleva lepingu või ükskõik millistest riigihanke viitenumber 148231 dokumentidest ja/või nende lisadest tulenevate kohustuste mittetäitmist, kui käesoleva lepingu mõnes muust sättest ei tulene konkreetse rikkumise osas teistsugust sanktsiooni.

9.9 Toetussumma vähendamise vormistab tellija ühepoolse aktiga ning saadab selle viivitamatult vedajale. Vastava kuu toetussumma väljamakse tegemisel makstakse toetust aktis märgitud summa võrra vähem.

9.10 Kui vedaja ei ole mõistliku aja jooksul puudust likvideerinud, siis peale mõistliku tähtaja möödumist loetakse seda uueks rikkumiseks.

9.11 Lepingus ettenähtud maksetega viivitamisel on tellija kohustatud maksma vedajale viivist 0,1% päevas viivitatud summast, välja arvatud ATL punktis 2.7 nimetatud juhul.

9.12 Lepingus sätestatud viiviste tasumine ja toetussumma vähendamised ei vabasta pooli lepingust tulenevate muude kohustuste täitmisest.

9.13 Lepingut rikkunud pool peab hüvitama teisele poolele lepingu rikkumise tagajärjel tekkinud kahjud osas, mis on jäänud toetussumma vähendamisega katmata.

10. Garantii

10.1 Vedaja on kohustatud esitama tellijale 21 päeva jooksul alates käesoleva lepingu mõlemapoolsest allkirjastamisest tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii lepingus ettenähtud kohustuste täitmise tagamiseks summas 360 000 (kolmsada kuuskümmend tuhat) eurot.

10.2 Kui lepingu sõlmimisel esitatava garantii kehtivusaeg on lühem kui lepingu kehtivusaeg, on vedaja kohustatud hiljemalt kolmkümmend päeva enne garantii kehtivusaja lõppemist esitama igakordselt tellijale tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja uue garantii.

10.3 Ühe garantii kehtivusaeg ei või olla lühem kui üks aasta.

11. Vääramatu jõud

11.1 Pooled vastutavad kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui selle on põhjustanud prognoosimatud või poole tegevusest olenematud asjaolud (vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

11.2 Vääramatu jõu esinemise korral muutuvad lepingus nimetatud tähtajad perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõu tegurid takistavad lepingu täitmist.

11.3 Pool, kes rikub kohustust vääramatu jõu asjaolude tõttu, peab vääramatu jõu asjaoludest ja nende mõjust viivitamata teatama teisele poolele pärast seda, kui pool sai teada või pidi teada saama vääramatu jõu asjaoludest. Poolel on kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud vääramatu jõu asjaolude ning nende tagajärjel tekitatava kahju vältimiseks või mõju vähendamiseks. Pool on kohustatud jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud.

12. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

12.1 Käesolev leping jõustub pärast lepingu ja lepingu lisade mõlemapoolset allakirjutamist ja kehtib kuni 31.12.2022 või kuni poolte poolt võetud kõikide kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni lepingus ja seaduses ettenähtud alustel.

12.2 Pooltel on õigus lepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud tellijal või vedajal võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha ja lepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu lepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.

12.3 Lepingule lisatavat iga-aastast lisa (ATL Lisa 1), millega täpsustatakse vastava aasta liinikilomeetri maksumust, ning tellija poolt sõiduplaanide ja veomahu muutmist, ei loeta lepingu muutmiseks. Tellija poolt makstava toetuse suuruse arvutamise aluseks jääb terve lepingu kehtivuse ajal edukaks tunnistatud hinnapakkumuses toodud liinikilomeetri maksumus, mida saab muutuda vaid lepingu punktis 3.4 sätestatu kohaselt.

12.4 Juhul kui lepingu kehtivusaja jooksul muutuvad oluliselt bussiliiniveo korraldamise aluseks olevad tingimused (sõitjate sõiduvajadus, liinivõrk, sõitjakäive, piletitulu laekumine), mille tõttu ei ole lepingu täitmine samadel tingimustel enam võimalik või see muutub pooltele ebamõistlikult koormavaks, siis korraldatakse vedaja valimiseks uus riigihange. Kuni uue vedaja valimiseni täidab lepingut senine vedaja.

12.5 Tellijal on õigus vastavalt haldusmenetluse seaduse § 102 lõikele 2 lepingut ühepoolselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist.

12.6 Tellijal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda,

12.6.1 kui vedaja on ükskõik millist lepingust tulenevat kohustust rikkunud korduvalt või oluliselt või see on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;

12.6.2 kui vedaja ei täida talle seaduse ja lepinguga pandud kohustusi nõuetekohaselt, sealhulgas jätab esitamata punktis 4.2 nimetatud korras uue ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa ja vedaja ei ole ühe kuu jooksul tellija vastavasisulisest nõudest asunud seadusest ja lepingust tulenevaid kohustusi täitma;

12.6.3 kui tellija on tuvastanud vedajapoolsed korduvad tahtlikud rikkumised tõele mittevastavate andmete esitamisel piletitulu laekumise kohta ja kui tahtlikult tõele mittevastavate andmete esitamine tõi kaasa või oleks toonud kaasa vedajale põhjendamatult suure liiniveo toetuse maksmise;

12.6.4 kui vedaja ei ole esitanud lepingu punktide 10.1-10.3 kohaselt ja tähtaegadeks garantiid lepingus ettenähtud kohustuste täitmise tagamiseks.

12.7 Vedajal on õigus leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada juhul, kui tellija ei ole kolme kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel toetust.

13. Vaidluste lahendamine

13.1 Kõik lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse läbirääkimiste teel.

13.2 Kui läbirääkimistega kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras tellija asukohajärgses halduskohtus. Lepingu sisu puhul kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

13.3 Lepingu tõlgendamisel lähtutakse poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Kui poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb lepingut tõlgendada nii, nagu teise poolega samasugune mõistlik isik pidi lepingut samade asjaolude esinemise korral mõistma.

13.4 Lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub lepingu kui terviku tähendusest. Lepingu tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks.

14. Teabe vahetamine

14.1 Pooled kohustuvad teist poolt teavitama kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.

14.2 Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja info on ametlikult ning kooskõlas lepinguga esitatud, kui nimetatud teated on poolele edastatud kirjas, sealhulgas elektronkirjas, lepingus märgitud või pärast lepingu sõlmimist kirjalikult teatatud postiaadressil või e-posti aadressil.

14.3 Kõigist muudatustest lepingus nimetatud andmetes teatatakse teisele poolele kahe tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest arvates.

15. Muud sätted

15.1 Kumbki pool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma teise poole nõusolekuta.

15.2 Käesolev leping on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt.

16. Poolte volitatud esindajad

16.1 Tellija volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Anne Vodi, telefon 730 5253, faks 730 5201, e-post info@tartu.maavalitsus.ee.

16.2 Vedaja volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Valter Keis, telefon 503 4580, e-post info@gobus.ee.

16.3 Juhul, kui tellija või vedaja asendab oma esindaja teisega, teatab ta sellest teisele poolele koheselt kirjalikult.

Poolte allkirjad:

Tellija:    
(allkirjastatud digitaalselt)   
Reno Laidre     
Tartu maavanem   
Vedaja:
(allkirjastatud digitaalselt)
Enn Randmaa
AS GoBus juhatuse esimees

 

Lisa 1 Jooksva aasta liinikilomeetri maksumuse ja veomahu arvestuse vorm

Lisa 2 Avaliku liiniveo toetuse aruande vorm

Lisa 3 Sõitjate- ja piletiaruande vorm

Lisa 4 Ebaregulaarsete veootsade aruande vorm

Lisa 5 Vedaja pakkumus

Lisa 6 Sõiduplaanid

/otsingu_soovitused.json