Teksti suurus:

Järva maakonna II liinigrupi bussiliinide avaliku teenindamise leping nr 1/2016

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Järvamaa Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2019, 17

Järva maakonna II liinigrupi bussiliinide avaliku teenindamise leping nr 1/2016

Vastu võetud 12.10.2016

MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus, registrinumber 80135725, asukoht Mäo küla, Järvamaa (edaspidi: Tellija), keda esindavad juhatuse liige Jüri Ellram, juhatuse liige Üllar Vahtramäe, juhatuse liige Peeter Saldre

ja

AS GoBus, registrinumber 10085032, asukoht Ringtee 25, Tartu (edaspidi: Vedaja), keda esindab Enn Randmaa, eraldi nimetatud pool ja koos Pooled, sõlmisid käesoleva bussiliiniveo avaliku teenindamise lepingu, mis on haldusleping, (edaspidi Leping) järgmises:

1. Üldsätted

1.1 Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust lepingu objektiks oleva Järva maakonna II liinigrupi bussiliiniveo korraldamisel Vedaja poolt.

Leping sätestab avaliku bussiliiniveo tingimused, tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/2007, ühistranspordiseadusele, haldusmenetluse seadusele ja Tellija poolt läbiviidud riigihanke – “Avalik liinivedu Järva maakonna bussiliinide liinigrupis II”, objekti kood 60112000-6“, (viitenumber 170341) – tingimustele ning Vedaja edukaks tunnistatud pakkumusele. Samuti sätestab leping avaliku bussiliiniveo liinikilomeetri maksumuse arvestamise põhimõtted ning Tellija poolt Vedajale tasu maksmise alused ja korra.

1.2 Leping sätestab  nii reisijate avaliku liiniveo teostamisel osutatavaid veoteenuseid kui ka Vedaja kohustusi Lepingu ja riigihanke objektiks olevatel Järva maakonna bussiliinidel müüa sõidupileteid, anda piletimüügist saadud tulu üle Tellija kassasse. Kõikide Vedaja käesoleva Lepingu täitmisega seotud kohustuste täitmise eest makstakse tasu vastavalt Vedaja poolt pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumusele, arvestades käesolevas Lepingus sätestatud tingimusi.

1.3 Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitused sõlmida Leping esindatava nimel ning nad ei tea ühtegi takistust Lepinguga võetud ja selles sätestatud kohustuste täitmiseks.

1.4 Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ning Lepingu võimalikest muudatustest ja täiendustest, juhul kui need lepitakse kokku pärast Lepingule allakirjutamist.

1.5 Käesolevas Lepingus sätestamata küsimustes lähtuvad Vedaja ja Tellija Lepingu lisadest, riigihanke „Avalik liinivedu Järva maakonna bussiliinide liinigrupis II“ hankedokumentidest (edaspidi HD), Vedaja pakkumusest ning kohaldamisele kuuluvatest õigusaktidest.

1.6 Käesoleva lepingu lahutamatuteks osadeks on:
1.6.1   Lisa 1 – „Jooksva aasta liinikilomeetri maksumus ja veomaht“;
1.6.2   Lisa 2 – “Avaliku liiniveo aruanne maanteetranspordi kohta”;
1.6.3   Lisa 3 –  „Ebaregulaarsete veootsade aruanne“;
1.6.4   Lisa 4 – “Vedaja pakkumus” /lisatakse eduka pakkumuse maksumuse vorm/
1.6.5   Lisa 5 – „Sõiduplaanid"

2. Lepingu objekt ja tasu maksmine

2.1 Lepingu objektiks on bussiliiniveoteenuse tellimine Tellija poolt ja vastava teenuse osutamine Vedaja poolt avalikul liiniveol Järva maakonna avalikel bussiliinide liinigrupis II ajavahemikus 22.06.2017.a. kuni 21.06.2025 a. Avaliku teenindamise leping sõlmitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 ja ühistranspordiseaduse § 20 lõike 1 alusel.

2.2 Vedaja teostab avaliku liiniveo korraldamisel sõiduplaanijärgset veoteenust lepingu lisades toodud liinidel ja mahus. Tellija kehtestab sõiduplaanid ning muudab veomahtusid arvestades hankedokumentides sätestatud veomahte ja käesoleva Lepingu punkti 6.1.5.

2.3 Lepingu täitmiseks kohustub Tellija maksma Vedajale tasu üksnes avaliku teenindamise kohustusega kaasnevate teenuste eest vastava eelarveaasta Tellija eelarvest või muudest tuluallikatest selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt seaduses ja Lepingu punktis 3 sätestatud korras.

2.4 Sõiduplaanid, veomahud ja Tellija poolt makstava tasu suurus bussiliiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks eelarveaastaks vormistatakse eraldi kokkuleppena pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades Tellija eelarves või muudest allikatest ühistranspordi toetuseks ja Lepingu täitmiseks eraldatud vahendite suurust.

2.5 Tellija planeerib eelarvevahendeid järgnevateks eelarveaastateks edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud hinnapakkumuse ja Lepingu alusel, arvestades Vedaja põhjendatud taotlusi toetuse arvestamise aluseks oleva liinikilomeetri maksumuse muutmiseks Lepingu punktis 3 sätestatud korra kohaselt.

2.6 Juhul, kui riigieelarve ei ole vastu võetud, lähtutakse kuni vahendite saamiseni selleks perioodiks kinnitatud sõiduplaanidest ja veomahust ning vahendid eraldatakse nende laekumisel ilma viivise arvestuseta.

3.  Vedaja tasu arvestamine

3.1. Vedajale Tellija poolt makstav tasu on avaliku teenindamise kohustuste täitmise eest Tellija poolt ühe liinikilomeetri kohta makstav summa. Vedajale ühe liinikilomeetri eest makstava tasu arvestamise aluseks on pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumus 0,96 €/km, liinigrupi arvestuslik piletitulu 0,09 €/km ning arvestusperioodi jooksul ühe liinikilomeetri kohta tegelikult laekuv piletitulu. Vedajale makstavat tasu  suurendatakse ja vähendatakse vastavalt tegelikult laekunud piletitulule punktis 3.2 sätestatud korras. Üleplaanilise töö eest tasu ei maksta, välja arvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja Vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse tasu maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

3. 2 Tasu arvestamisel lähtutakse arvestuslikust piletitulust 0,09 €/km,  mis on november 2014 kuni oktoober 2015  keskmine piletitulu Järvamaa avalikel maakonnaliinide II liinigrupis ja millega Vedaja pidi arvestama pakkumuse tegemisel. Juhul, kui tegelik piletitulu liinikilomeetri kohta osutub liini teenindamisel kõrgemaks või madalamaks arvestuslikust piletitulust siis vastavalt suurendatakse või vähendatakse Tellija poolt Vedajale liinikilomeetri kohta makstavat tasu 50% ulatuses tegeliku ja arvestusliku piletitulu vahe ulatuses. Ühe liinikilomeetri kohta Vedajale makstava tasu suurus  arvutakse alljärgneva valemi alusel.

Tasulkm = T – (PTarv – PTteg)*0,5

kus        

Tasulkm on ühe liinikilomeetri kohta Vedajale makstav tasu

T on liinikilomeetri maksumus

PTarv on lepingus sätestatud arvestuslik piletitulu liinikilomeetri kohta

PTteg on tegelik piletitulu laekumine liinikilomeetri kohta

(Näide 1: Juhul kui teenindusperioodil on liinikilomeetri maksumus 0,94 €/lkm, arvestuslik piletitulu 0,19 €/lkm ja tegelik piletitulu laekumine 0,23  €/lkm, siis on Vedajale makstav tasu liinikilomeetri kohta (0,94-(0,19-0,23)*0,5) = 0,96  €/lkm. 

(Näide 2: Juhul kui teenindusperioodil on liinikilomeetri maksumus 0,94 €/lkm, arvestuslik piletitulu 0,19 €/lkm ja tegelik piletitulu laekumine 0,15 €/lkm, siis on Vedajale makstav tasu liinikilomeetri kohta (0,94-(0,19-0,15)*0,5) = 0,92 €/lkm.)

3. 3 Piletihinna tõstmisel Tellija poolt suurendatakse punktis 3.1 sätestatud arvestuslikku piletitulu liinikilomeetri kohta 75% ulatuses piletihinna tõusust ning võetakse nimetatud viisil muudetud arvestuslik piletitulu tasu arvestamisel aluseks

(Näide: Kui sõidupileti hinna arvutamise aluseks olev kehtiv läbisõidutariif on 0,064 €/km ja tasu arvutamisel kasutatav arvestuslik piletitulu liinikilomeetri kohta on 0,19 €/lkm, siis juhul kui Tellija tõstab sõidupileti hinna arvutamise aluseks olevat läbisõidutariifi 20% võrra (so. tasemele 0,077 €/km), siis määratakse uueks arvestuslikuks piletituluks liinikilomeetri kohta 0,190*(1+0,2*0,75) = 0,218  €/lkm).

3. 4 Põhjendatud ja Vedajast mittesõltuvatel asjaoludel saab tasu arvestamise aluseks olevat Vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumust lepingu kehtivusaja vältel muuta juhul, kui vedaja tegelikud kulud on reaalselt muutunud kuid lepingu kehtivuse aastal ei või liinikilomeetri maksumus olla suurem kui Statistikaameti, Maanteeameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete alusel alltoodud valemi järgi arvutatud liinikilomeetri maksumuse piirmäär:

Tt = (Ip x Tt-1)

kus      

Tt – liinikilomeetri maksumuse piirmäär aastal t (eurot/km);

Tt-1 – liinikilomeetri maksumus aastale t eelneval aastal (eurot/km);

Ip – liinikilomeetri maksumuse muutumise indeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga;

Ip = 0,37 DKp + 0,35 Pp + 0,16 THIp + 0,12, kus

DKp – diiselkütuse hinnaindeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga;

Pp – bussiettevõtete keskmise palga indeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga, selle puudumisel Statistikaameti vastav maismaatranspordi näitaja;

THIp – tarbijahinnaindeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga.

Periood p on IV kvartalist III kvartalini (01.oktoober kuni 30.september). (Näide: 2018 aasta liinikilomeetri maksumuse piirmäära arvutamiseks kasutatav liinikilomeetri maksumuse muutumise indeks (indeks Ip) leitakse perioodi 01.10.2016 kuni 30.09.2017 indeksi ja perioodi 01.10.2015 kuni 30.09.2016 indeksi jagamisel).

3.5 Liinikilomeetri maksumust korrigeeritakse üks kord kalendriaastas vedaja taotlusel või Tellija enda algatusel. Vedaja esitab põhjendatud taotluse koos tõenditega kulude reaalsest muutumisest järgneva aasta liinikilomeetri maksumuse muutmiseks tellijale hiljemalt 15. novembriks. Juhul kui liinikilomeetri maksumust muudetakse, siis võetakse see arvestamise aluseks alates 1. jaanuarist järgmisel aastal.

3.6 Liinikilomeetri maksumus kuni 31.12.2017 a. on vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumus. Võttes arvesse, et teise aasta (so. 01.01.2018 – 31.12.2018) liinikilomeetri maksumuse kehtestamisel ei ole võimalik tugineda vedaja tegelike kulude muutumisele võrreldes eelmise perioodiga, tugineb tellija liinikilomeetri maksumuse muutmisel vedaja põhjendatud taotlusele, kuid liinikilomeetri maksumus ei saa ka teisel aastal ületada punktis 3.4 toodud valemi alusel arvutatud liinikilomeetri maksumuse piirmäära.

3.7 Tellija poolt Lepingu punktide 3.1 ja 3.2 kohaselt tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud tasust arvatakse maha Lepingus sätestatud korras rakendatud leppetrahvid ja viivised.

3.8 Tasu lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub Tellija Vedajale hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks.

4. Avaliku bussiliiniveo tingimused

4.1 Vedaja teostab Järva maakonna II liinigrupi  avalikel bussiliinidel sõitjatevedu kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, riigihanke „Avalik liinivedu Järva maakonna bussiliinide liinigrupis II“ hankedokumentides esitatud tingimustega, Vedaja poolt esitatud ja Tellija poolt edukaks tunnistatud pakkumusega, käesoleva Lepingu ning selle lisadega.

4.2 Vedajal peab olema kogu lepingu kehtivuse ajal kehtiv ühenduse tegevusluba, mis annab õiguse teostada liinivedu Eestis. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida Vedaja ühenduse tegevusloa olemasolu. Kui Vedaja ühenduse tegevusloa kehtivus lõpeb enne käesoleva Lepingu tähtaja lõppemist, siis kohustub Vedaja esitama Tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue ühenduse tegevusloa. Kui Vedaja ei ole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne ühenduse tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud Tellijale uut ühenduse tegevusluba, lõpeb Leping alates  ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast ning Tellijal on õigus nõuda Vedajalt punktis 8.1 ettenähtud leppetrahvi.

4.3 Vedaja peab Lepingu täitmisel rakendama pakkumuses näidatud busse või Tellija eelneval kirjalikul loal nendega vähemalt samaväärseid busse, kusjuures ükski Lepingu täitmiseks kasutatav buss ei tohi ühelgi avaliku teenindamise lepingu kehtivuse hetkel olla vanem kui 13 aastat arvates esmaregistreerimise kuupäevast. Samuti peab Vedaja tagama, et avaliku teenindamise lepingu täimisel kasutatavate busside keskmine vanus ei ületa Lepingu täitmise kehtivuse hetkel pakkumuses esitatud busside keskmise vanuse ja Lepingu täitmise algusest möödunud aja summat;

4.4 Vedaja peab tagama dispetšerteenuse, milline tagab busside liikumise liinidel vastavalt sõiduplaanidele, Lepingu täitmiseks antud busside rikke korral asendusbusside liinile saatmise ja annab Tellijale ja sõitjatele informatsiooni. Dispetšeerimist Tellija poolt eraldi ei tasustata.

4.5 Vedajal on kasutusel vähemalt üks invatõstukiga varustatud või muul viisil ratastooliga sisenemiseks kohandatud (näiteks rambiga varustatud madala sisenemisega) bussi, mida kohustub Vedaja rakendama Tellija poolt vähemalt 48 tunnise etteteatamisel Tellija poolt määratud liinidel ja väljumistel. 

4.6 Vedaja poolt lepingu alusel osutatav bussiliiniveoteenus peab vastama järgmistele tingimustele:

4.6.1 Vedaja tagab lepingu täitmisel sõidukijuhtidele esitatud järgmiste nõuete täitmise:

4.6.1.1 sõidukijuht peab vastama autoveoseaduse § 27 lõikes 1p 2 toodud nõuetele ja talle peab olema Maanteeameti poolt väljastatud kutsetunnistus;

4.6.1.2 ühissõidukijuht peab valdama eesti keelt piisaval tasemel, et anda sõitjatele  eesti keeles infot peatuste, sõiduplaani jm veoteenuse oluliste asjaolude kohta ning olema korrektselt riietatud, käituma sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult.

4.6.2 Vedaja tagab, et ühissõidukijuht on kohustatud abistama puudega isikuid bussi sisenemisel;

4.6.2.1 kütma sõitjatesalongi, et tagada bussis suletud uste korral sisetemperatuur vähemalt 10° kraadi Celsiuse;

4.6.2.2 konditsioneeri olemasolul peab  selle sisse lülitama, et tagada temperatuur bussis mitte üle 30 kraadi;

4.6.2.3 pimedal ajal lülitama sisse bussi sõitjate salongi valgustuse;

4.6.2.4 bussis raadio kuulamisega mitte häirima sõitjaid;

4.6.2.5 sujuva ja ohutu sõiduga toimetama sõitjad sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal ning tagama veoteenuse kvaliteedi;

4.6.2.6 tagama väljaehitatud peatuste olemasolul peatustesse korrektse sisse- ja väljasõidu, s.t bussi peatamise nii, et buss ei oleks peale peatumist sõidutee äärest kaugemal kui 20 cm;

4.6.2.7 tagama Tellija piletisüsteemile ja –hinnale vastavate sõidupiletite müümise;

4.6.2.8 andma piletite müügist saadud tulu Tellija kassasse;

4.6.3 Vedaja tagab lepingu täitmisel järgmiste nõuete täitmise:

4.6.3.1 lepingu täitmiseks kasutatavatel bussidel peab olema teenindatava liini number ja liini nimetus bussi ees ja paremal küljel. Paremal küljel ka Vedaja nimi;

4.6.3.2 bussides peab olema sõitjatele nähtavas kohas kehtiv teave piletihindade, sõidusoodustuste, Vedaja infotelefoni ja piletita sõidu eest määratavate trahvimäärade kohta;

4.6.3.3 bussides peab olema saadav Tellija piletisüsteemi toiteks vajalik ülepinge kaitsega 12 V pinge;

4.6.3.4 reklaami paigutamine bussidele tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga.

4.6.3.5 bussid peavad olema liinile sõites nii seest kui väljast puhtad.

5. Vedaja kohustused ja õigused:

5.1 Vedaja on kohustatud:

5.1.1 korraldama lepingu kehtivuse perioodil sõitjate vedu Lepingus sätestatud tingimustel ning sõiduplaanides ettenähtud liinidel ja kellaaegadel;

5.1.2 pidama kinni lepingu punktis 4 sätestatud nõuetest ning tagama sõitjate igakülgse ohutuse;

5.1.3 tagama Lepingu kehtivuse perioodil töötajate töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse vähemalt kollektiivlepingu seaduse tähenduses Vedaja tegevusalale laiendatud kehtiva kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele. Vastava nõude täitmise kontrollimiseks kohustub Vedaja esitama Tellijale viimase nõudmisel töötajate töö ja puhkeaja ning töötasu arvestuse dokumendid;

5.1.4 Lepinguliste kohustuste täitmise alustamisel värbama puuduoleva tööjõu esmajärjekorras eelmise Vedaja töötajate seast, kui töötajatel on olemas selleks tahe ja nõuetekohane kvalifikatsioon ning tagama, et hiljemalt alates teenindusperioodi algusest ja igal hetkel Lepingu täitmise ajal on tema poolt avaliku teenindamise Lepingu täitmiseks rakendatavad bussijuhid läbinud vastavalt autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktile 2 ametikoolituse ning neil on olemas kõik Eestis vajalikud bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;

5.1.5 arvestama Lepingu kehtivuse perioodi jooksul reisivajaduse muutusega kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide reisijate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks;

5.1.6 korraldama sõidupiletite müüki ning kasutama Tellija piletimüügisüsteemi ja andma piletitulu üle Tellija kassasse. Vastavate piletimüügiseadmetega varustab Vedajat Tellija. Sõidupiletite müük peab olema teostatud enne bussi väljumist peatusest. Vedaja kohustub

5.1.7 varustama kõik bussid infoga piletihinna ja trahvide kohta piletita sõidu korral. Vastavasisuliste materjalidega varustab Vedajat Tellija.

5.1.8 Tagama bussijuhile vahetusraha piletimüügiks

5.1.9 Tagama kõikidele sõitjatele piletimüügi ja järelevalve piletimüügi üle ja informeerima Tellijat rikkumistest.

5.1.10 rakendama seadusega ja Tellija poolt kehtestatud sõidusoodustusi;

5.1.11 Võimaldama Tellija soovil Vedaja bussides piletimüüki teostada Tellija piletimüüjatel-konduktoritel;

5.1.12 mitte kasutama Lepingu täitmiseks ühissõidukijuhte, kelle puhul on ühe aasta jooksul Tellija poolt tuvastatud vähemalt 2 (kaks) piletimüügi kohustuse rikkumist;

5.1.13 informeerima esimesel võimalusel sõitjaid ja Tellijat punktides 5.2.1. ja 5.2.2. nimetatud olukorrast, põhjendades ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Punktis 5.2.1 sätestatud asjaolud, mis on tingitud bussidest peab Vedaja tagama asendusbusside kasutamise.;

5.1.14 Vedaja kohustub võimaldama piletimüügi- ja kontrollseadmete (piletimüügiaparaadid, kompostrid, videokaamerad jms) paigaldamist Tellija või tema poolt nimetatud kolmandate isikute poolt  Lepingu täitmisel kasutatavatesse bussidesse. Piletimüügi- ja/või kontrollseadmetega varustab ning need väljastab Tellija. Piletimüügi- ja kontrollseadmete väljastamise/paigaldamise ajast Vedaja poolt Lepingu täitmiseks kasutatavatesse bussidesse loetakse piletimüügi- ja kontrollseadmed Vedajale hoiule antuks ning väljastamise/paigaldamise hetkest alates läheb Vedajale üle piletimüügi- ja kontrollseadmete kahjustumise ja hävimise risk olenemata kahjustamise või hävimise põhjusest.

5.1.15 Vedaja kohustub viivitamatult teavitama Tellijat piletimüügiseadmetes või kontrollseadmetes avastatud vigadest telefoni teel ja elektrooniliselt. Tellija kui seadmete hoiuleandja kohustub piletimüügiseadme või kontrollseadmete puuduse kõrvaldama lühima võimaliku aja jooksul ja Vedaja kohustub võimaldama puuduste kõrvaldamiseks vajalike parandustööde teostamist.

5.1.16 võimaldama Tellija ja Järva Maavalitsuse poolt volitatud või seadusega määratud isikutel teostada bussides liiniveo korraldamise õiguse ja sõitjate sõidudokumentide kontrolli ning aitama kontrollimisele igati kaasa;

5.1.17 pidama läbipaistvuse suurendamiseks ja ristsubsideerimise vältimiseks käesoleva lepingu objektiks oleva bussiliiniveoteenuse raamatupidamise arvestust eraldi muude tegevuste raamatupidamise arvestusest, millega Vedaja on seotud, selliselt, et oleks täidetud järgmised tingimused:

5.1.17.1 kõikide tegevusvaldkondadega seotud raamatupidamise arvestused on eraldatud ning vastavad varad ja püsikulud on jaotatud vastavalt kehtivale raamatupidamis- ja maksustamiskorrale;

5.1.17.2 kõiki muutuvkulusid, põhjendatud osa püsikuludest ning mõistlikku kasumit, mis on seotud vedaja mis tahes muu tegevusega, ei saa ühelgi tingimusel seostada käesoleva lepingu alusel teostatava bussiliiniveoteenusega;

5.1.18 esitama tellijale punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruanded ning muud andmed ja informatsiooni, mis on seotud lepingu täitmisega;

5.1.19 esitama Tellijale audiitori järeldusotsuse peale iga majandusaasta aastaaruande kinnitamist;

5.1.20 tagastama ühistransporditoetuse ühistranspordiseaduse § 29 sätestatud juhtudel ja korras;

5.1.21 sõiduplaanide muutumise korral paigaldama eelnevalt Tellijalt saadud info bussidesse.

5.2 Vedajal on õigus:

5.2.1 peatada liinidel sõitjate vedu, kui ei ole tagatud ohutu liiklus või sõitjate ohutus kuni ohutuse taastumiseni. Vedaja poolt liiniveo peatamine või ajutised muudatused busside liikluses ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus ning nende asjaolude äralangemisel tuleb jätkata koheselt sõiduplaani järgset sõitjate vedu;

5.2.2 teha ajutisi muudatusi busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel, kui need muudatused on põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms);

5.2.3 teha tellijale põhjendatud ettepanekuid liinivõrgu, sõiduplaanide, marsruutide ja sõidutariifide, liinikilomeetri maksumuse muutmiseks.

6. Tellija õigused ja kohustused

6.1 Tellijal on õigus:

6.1.1 kontrollida sõiduplaanide täitmist, busside täituvust ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt Lepingus sätestatud nõuetele;

6.1.2 kontrollida igal ajal kõiki majandustegevuse ja raamatupidamisarvestuse algdokumente, mis on seotud Lepingu täitmisega;

6.1.3 nõuda vedajalt Lepingu täitmise kohta asjassepuutuvat informatsiooni, dokumente ja andmeid kogu Lepingu kehtivuse perioodil;

6.1.4 ajakohastada nõudlusest ja rahastamise võimalustest tulenevalt liinivõrku, sõiduplaane, sõidupileti hindu ja liinikilomeetri maksumust kahjustamata seejuures Vedaja majandustegevust võrreldes Vedaja poolt pakkumises esitatuga;

6.1.5 muuta veomahtu ühes Lepingu aastas kuni 20% võrra võrreldes algse ühe aasta veomahuga, mille kohta Vedaja tegi oma pakkumuse, teatades vedajale ette veomahu suurendamisest vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva ja veomahu vähendamisest vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva. Etteteatamise tähtajad võivad kokkuleppel vedajaga olla ka lühemad.

6.1.6 kasutada Vedaja bussides piletimüügil Tellija piletimüüjaid-konduktoreid

6.2 Tellija on kohustatud:

6.2.1 maksma Vedajale  tasu  lepingus ettenähtud korras ja tingimustel;

6.2.2 teavitama avalikkust läbi meedia muudatustest sõiduplaanides vähemalt 21 kalendripäeva ette.

7. Aruandlus

7.1 Vedaja on kohustatud esitama Tellijale elektroonselt ja töödeldaval kujul Tellija poolt aktsepteeritavas formaadis iga kalendrikuu 5. kuupäevaks aruande eelmisel kalendrikuul teostatud bussiliiniveoteenuse mahu kohta liinide kaupa. Bussiliiniveoteenuse osutamisega seonduvate kulude kohta esitab Vedaja aruande vastavalt käesoleva Lepingu Lisas 2 toodud vormile iga kvartali viimase kuu järgse kalendrikuu 15. kuupäevaks.

7.2 Vedaja esitab Tellijale elektrooniliselt ja paberkandjal iga nädala esimesel tööpäeval eelmise nädala Lepingu objektiks olevate bussiliinide ära jäänud ja/või ebaregulaarsete veootsade aruande (Lepingu lisa 3) ning ära jäänud veootsa(de) põhjuse(d), samuti busside asendamise juhtumid liinide kaupa  konkreetseid kuupäevi ära näidates, ja asendamise põhjused;

7.3 Vedaja on kohustatud teatama esimesel võimalusel kirjalikult Tellijale Lepingu objektiks olevate bussiliinide ülekoormatudveootstest;

7.4 Vedaja on kohustatud teatama koheselt Tellijale Lepingus märgitud kontakt-meiliaadressidele lisaks p 7.2 nimetatud iganädalase aruande esitamisele Lepingu objektiks olevate bussiliinide ära jäänud, katkestatud ja asendatud või muul moel ebaregulaarsetest veootstest (sh avariidest) elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis, olenemata sellest, kas eelloetletud asjaolud ilmnesid Vedajast tingitud asjaolude tõttu või muudel, Vedajast sõltumatutel põhjustel. Ära jäänud või ebaregulaarne veoots loetakse Vedaja poolt Tellijale teatatuks üksnes siis, kui seda on tehtud koheselt (enne samasisulise teate saamist muudest allikatest, näiteks kodaniku kaebus).

7.5 Vedaja on kohustatud andma Tellijale viimase nõudel aruande kohta selgitusi ja lisateavet, sh võimaldama Tellija volitatud isikutel kontrollida Vedaja tegevuskohas avaliku liiniveo kohta peetavat arvestust (sealhulgas tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentidega). Tellija tagab, et kontrollimise käigus temale teatavaks saanud Vedaja ärisaladus hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet.

8. Vastutus ja sanktsioonid

8.1 Kui Vedaja ei alusta veoteenuse osutamist käesolevas Lepingus ja selle lisades kokkulepitud korras ja mahus, ütleb Lepingu ühepoolselt üles, lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva Lepingu kehtivuse lõppemist ning Vedaja ühenduse tegevusloa tähtaja lõppemisel või loa kehtetuks tunnistamise korral on Tellijal õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi kuni 20% lepingu järgsest tasu aastasest maksumusest eurodes vastaval kalendriaastal. Juhul, kui Vedaja tegevuse või tegevusetuse tõttu ületab Tellijale tekitatud kahju leppetrahvi sätestatud piirmäära on Tellijal õigus nõuda tekkinud vahe hüvitamist Vedaja poolt. Tellijal ei ole õigust nõuda leppetrahvi, kui Vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist põhjusel, et Tellija ei ole kolme kalendrikuu vältel Vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel tasu.

8.2 Kui Vedaja ei täida Lepingu punkti 5.1.3 nõudeid ja on saanud vastava järelevalve tulemusena kaks või enam ettekirjutust või karistust aastase perioodi jooksul või Vedaja töötajatel puudub selle tulemusena töörahu tagamise kohustus,  on Tellijal õigus Leping üles öelda.

8.3 Vedaja poolt aruannete või teadete mittenõuetekohast esitamist või selles tõele mittevastavate andmete esitamist, sh tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise korra eest on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi summas kuni 600 (kuussada) eurot. Juhul , kui käesolevas punktis sätestatud rikkumise tõttu ületab Tellijale tekitatud kahju üle leppetrahvi sätestatud piirmäära on Tellijal õigus nõuda tekkinud vahe hüvitamist Vedaja poolt.

8.4 Tellija poolt avastatud iga kehtestatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimise, liiniveo peatamise või muudatuste tegemise eest busside liikluses on Tellijal õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi kuni 200 (kakssada) eurot. Leppetrahvi ei rakendata juhul, kui Vedaja poolt teostatud ajutised muudatused busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel olid põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms). Vedaja poolt tehtud ajutised muudatused ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus. Muudatuste tegemist busside liikluses Vedaja algatusel ilma piisava põhjenduseta ja/või Tellijat viivitamatult informeerimata loetakse rikkumiseks.

8.5 Tellijal on õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi Vedajast tingitud asjaolude tõttu ära jäänud veootsa kuni kolmekordsele maksumusele vastavas summas, kuid mitte vähem kui 200 (kakssada) eurot.

8.6 Kui Lepingu täitmise kontrollimisel Tellija või tema määratud kolmandate isikute poolt avastatakse sõiduõiguseta sõitjad lepingu objektiks olevate bussiliinide bussidest, siis on Tellijal vedaja või sõidukijuhi süü olemasolu korral õigus nõuda leppetrahvi iga piletita sõitja kohta summas 100 (sada) eurot.

8.7 Tellijal on õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi kuni 100 (ükssada) eurot iga Tellija poolt avastatud puuduse eest, mis puudutavad sõidukijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmist või muid käesoleva lepingu või hankedokumentidest tulenevate kohustuste mittetäitmist, kui käesoleva lepingu mõnes muust sättest ei tulene konkreetse rikkumise osas teistsugust sanktsiooni. Kui Vedaja ei ole mõistliku aja jooksul puudust likvideerinud, siis peale mõistliku tähtaja möödumist loetakse seda uueks rikkumiseks.

8.8 Lepptrahvi rakendamisel on Tellijal  õigus Vedajale makstavat summat vastavalt vähendada.

8.9 Lepingus ettenähtud maksetega viivitamisel on Tellija kohustatud maksma Vedajale viivist 0,07 % päevas viivitatud summast.

8.10 Lepingus sätestatud viiviste ja leppetrahvide tasumine ei vabasta pooli Lepingust tulenevate muude kohustuste täitmisest.

8.11 Lepingut rikkunud Pool peab hüvitama teisele Poolele Lepingu rikkumise tagajärjel tekkinud kahjud osas, mis on jäänud leppetrahviga katmata.

9. Garantii

9.1 Vedaja on kohustatud esitama Tellijale 21 päeva jooksul alates käesoleva lepingu mõlemapoolsest allkirjastamisest  tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii lepingus ettenähtud kohustuste täitmise tagamiseks summas 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot.

9.2 Kui Lepingu sõlmimisel esitatava garantii kehtivusaeg on lühem kui Lepingu kehtivusaeg, on vedaja kohustatud hiljemalt kolmkümmend päeva enne garantii kehtivusaja lõppemist esitama igakordselt Tellijale tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja uue garantii.

9.3 Ühe garantii kehtivusaeg ei või olla lühem kui üks aasta.

10. Vääramatu jõud

10.1 Pooled vastutavad kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.2 Vääramatu jõu esinemise korral muutuvad lepingus nimetatud tähtajad perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõu tegurid takistavad lepingu täitmist.

10.3 Pool, kes rikub kohustust vääramatu jõu asjaolude tõttu, peab vääramatu jõu asjaoludest ja nende mõjust viivitamata teatama teisele poolele pärast seda, kui pool sai teada või pidi teada saama vääramatu jõu asjaoludest. Poolel on kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud vääramatu jõu asjaolude ning nende tagajärjel tekitatava kahju vältimiseks või mõju vähendamiseks. Pool on kohustatud jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud.

11. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

11.1 Käesolev Leping jõustub pärast Lepingu ja Lepingu lisade mõlemapoolset allakirjutamist ja kehtib kuni 21.06.2025.a. või kuni Poolte poolt võetud kõikide kohustuste nõuetekohase täitmiseni või Lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni Lepingus ja seaduses ettenähtud alustel.

11.2 Pooltel on õigus Lepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud Tellijal või Vedajal võimalik Lepingu sõlmimise ajal ette näha ja Lepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu Lepinguga taotletud eesmärgi saavutamine ja Lepingu muutmisega taotletavat eesmärki ei ole võimalik saavutada uue hankelepingu sõlmimisega.

11.3 Lepingule lisatavat iga-aastast kokkulepet (Lisa 1), millega täpsustatakse vastava aasta sõiduplaanid, veomahud ja Tellija poolt makstav tasu suurus, ei loeta Lepingu muutmiseks. Tellija poolt makstava tasu suuruse arvutamise aluseks jääb terve Lepingu kehtivuse ajal edukaks tunnistatud hinnapakkumuses toodud liinikilomeetri  maksumus, mis saab muutuda vaid Lepingu punktis 3.4 sätestatu kohaselt.

11.4 Juhul, kui Lepingu kehtivusaja jooksul muutuvad oluliselt bussiliiniveo korraldamise aluseks olevad tingimused (sõitjate sõiduvajadus, liinivõrk, sõitjakäive, piletitulu laekumine), mille tõttu ei ole Lepingu täitmine samadel tingimustel enam võimalik või see muutub Pooltele ebamõistlikult koormavaks, siis lõpetatakse Leping Poolte kokkuleppel  ning korraldatakse Vedaja valimiseks uus riigihange. Kuni uue Vedaja valimiseni täidab Lepingut senine Vedaja.

11.5 Tellijal on õigus vastavalt haldusmenetluse seaduse § 102 lõikele 2 Lepingut ühepoolselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist.

11.6 Tellijal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda:

11.6.1 kui Vedaja on toime pannud olulise Lepingu rikkumise VÕS § 116 mõttes või  Lepingu rikkumine on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;

11.6.2 kui Vedaja ei täida talle seaduse ja Lepinguga pandud kohustusi nõuetekohaselt, sealhulgas jätab esitamata punktis 4.2 nimetatud korras uue ühenduse tegevusloa ja Vedaja ei ole ühe kuu jooksul Tellija vastavasisulisest nõudest asunud seadusest ja Lepingust tulenevaid kohustusi täitma;

11.6.3 kui Tellija on tuvastanud Vedaja poolsed korduvad tahtlikud rikkumised tõele mittevastavate andmete esitamisel piletitulu laekumise kohta ja kui tahtlikult tõele mittevastavate andmete esitamine tõi kaasa või oleks toonud kaasa Vedajale põhjendamatult suure tasu maksmise.

11.7 Vedajal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda juhul, kui Tellija ei ole 2 (kahe) järjestikuse kalendrikuu vältel Vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel tasu. Kuni uue Vedaja valimiseni täidab Lepingut senine Vedaja.

12. Vaidluste lahendamine

12.1 Kõik Lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse läbirääkimiste teel.

12.2 Kui läbirääkimistega kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras Tellija asukohajärgses halduskohtus. Lepingu sisu puhul kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

12.3 Lepingu tõlgendamisel lähtutakse poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Kui Poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb Lepingut tõlgendada nii nagu teise Poolega samasugune mõistlik isik pidi Lepingut samade asjaolude esinemise korral mõistma.

12.4 Lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub Lepingu kui terviku tähendusest. Lepingu tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab Lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks.

13. Teabe vahetamine

13.1 Pooled kohustuvad teist Poolt teavitama kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada Lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.

13.2 Kõik Lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja info on ametlikult ning kooskõlas Lepinguga esitatud, kui nimetatud teated on Poolele edastatud kirja (sh elektronkirja)  teel või antud teisele Poolele üle allkirja vastu Lepingus märgitud või pärast Lepingu sõlmimist kirjalikult teatatud aadressil.

13.3 Kõigist muudatustest Lepingus nimetatud andmetes teatatakse teisele Poolele 2 (kahe) tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest arvates.

14. Muud sätted

14.1 Kumbki Pool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma teise Poole nõusolekuta.

14.2 Käesolev Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

15. Poolte volitatud esindajad

15.1 Tellija volitatud esindaja Lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Harri lepamets, telefon  +372 51 85 111, e-post harri.lepamets@jytk.ee

15.2 Vedaja volitatud esindaja Lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Valter Keis, telefon +372 50 345 80,  e-post valter.keis@go.ee

15.3 Juhul, kui Tellija või Vedaja asendab oma esindaja teisega, teatab ta sellest teisele Poolele koheselt kirjalikult.

Poolte allkirjad:

Tellija:

/allkirjastatud digitaalselt/  

Jüri Ellram 

/allkirjastatud digitaalselt/

Üllar Vahtramäe

/allkirjastatud digitaalselt/

Peeter Saldre
Vedaja:

/allkirjastatud digitaalselt/

Enn Randmaa 

Lisa 1 Jooksva aasta liinikilomeetri maksumus ja veomaht

Lisa 2 Avaliku liiniveo aruanne maanteetranspordi kohta

Lisa 3 Ebaregulaarsete veootsade aruanne

Lisa 4 Vedaja pakkumus

Lisa 5 Sõiduplaanid

/otsingu_soovitused.json