Teksti suurus:

Järva maakonna II liinigrupi bussiliinide avaliku teenindamise lepingu nr 1/2016 muutmine

Väljaandja:Järvamaa Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2019, 18

Järva maakonna II liinigrupi bussiliinide avaliku teenindamise lepingu nr 1/2016 muutmine

Vastu võetud 06.08.2018

MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus, registrinumber 80135725, asukoht Mäo küla, Järvamaa (edaspidi: Tellija), keda esindavad juhatuse liige Jüri Ellram, juhatuse liige, Üllar Vahtramäe, juhatuse liige Aini Proos.

ja

AS GoBus, registrinumber 10085032, asukoht Ringtee 25, Tartu (edaspidi: Vedaja), keda esindab Andrei Mändla, eraldi nimetatud pool ja koos Pooled, on kokku leppinud, et juhul, kui õigusaktid sätestavad, et avalikul maakondlikul bussiliiniveol rakendatakse veokorraldust, kus lisaks ÜTS §-s 34 sätestatud isikutele ei võeta sõidu eest tasu ka muudelt sõitjatelt, siis muudetakse riigihangete seaduse (RHS) § 123 lg 1 p 1 alusel sellel ajaperioodil ATL-i järgmiselt:

1.1 muudetakse punkti 1.1 ja sõnastatakse järgmiselt: Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust lepingu objektiks oleva Järva maakonna II liinigrupi bussiliiniveo korraldamisel Vedaja poolt. Leping sätestab avaliku bussiliiniveo tingimused, tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/2007, Ühistranspordiseadusele, Haldusmenetluse seadusele ja tellija poolt läbiviidud riigihanke – “ Avalik liinivedu Järva maakonna   bussiliinide liinigrupis II ”, objekti kood 60112000-6“, (viitenumber 170341)“– tingimustele ning Vedaja edukaks tunnistatud pakkumusele. Samuti sätestab leping avaliku bussiliiniveo liinikilomeetri maksumuse arvestamise põhimõtted ning Tellija poolt Vedajale sihtotstarbelise toetuse (edaspidi toetus) maksmise alused ja korra;

1.2  muudetakse punkti 1.2  ja sõnastatakse järgmiselt: Lepinguga on reguleeritud reisijate avaliku liiniveo teenuse osutamise tingimused Järva maakonna II-s liinigrupis. Kõikide Vedaja käesoleva lepingu täitmisega seotud kohustuste täitmise eest makstakse toetust vastavalt Vedaja poolt pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumusele, arvestades käesolevas lepingus sätestatud tingimusi; 

1.3 muudetakse punkti 2.3 ja sõnastatakse järgmiselt: Lepingu täitmiseks kohustub Tellija maksma vedajale toetust üksnes sõiduplaanijärgse veoteenuse eest vastava eelarveaasta riigieelarvest  selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt seaduses ja lepingu punktis 3 sätestatud korras;

1.4 muudetakse punkti 2.4  ja sõnastatakse järgmiselt: Tellija poolt makstava toetuse suurus bussiliiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks eelarveaastaks sõltub liinikilomeetri maksumusest. Liinikilomeetri maksumus vormistatakse eraldi käesoleva lepingu lisana  pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades ühistranspordi hinnaindeksi muutust ning ühistranspordi toetuseks ja lepingu täitmiseks eraldatud vahendite suurust;

1.5 muudetakse punkti 3.1 ja sõnastatakse järgmiselt: Vedajale makstav toetus on vedajale lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille tellija arvestab vedajale korrutades lepingu objektiks olevatel bussiliinidel vastavalt sõiduplaanile tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu km) lepingus sätestatud liinikilomeetri maksumusega (eurot/km) ilma käibemaksuta/ei lisandu käibemaksu. Üleplaanilise töö eest toetust ei maksta, välja arvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi;

1.6 punktid 3.2 ja 3.3 tunnistatakse kehtetuks;

1.7 punktist 3.4 jäetakse välja „Maanteeameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi“ ja asendatakse „Maksu- ja Tolliameti“;

1.8  muudetakse punkti 3.5 ja sõnastatakse järgmiselt: liinikilomeetri maksumust  korrigeeritakse kaks (2) korda kalendriaastas vedaja taotlusel või Tellija enda algatusel. Vedaja esitab põhjendatud taotluse järgneva perioodi liinikilomeetri maksumuse muutmiseks tellijale hiljemalt 15. novembriks ja 15. maiks. Juhul kui liinikilomeetri maksumust muudetakse, siis võetakse see arvestamise aluseks alates 01. jaanuarist ja 01. juulist. Liinikilomeetri maksumuse piirmäära muutmine vormistatakse lepingu lisana;                                                    

1.9  muudetakse punkti 3.7 ja sõnastatakse järgmiselt: Tellija poolt lepingu punkti 3.1. ja 3.2 kohaselt tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud toetusest arvatakse maha lepingus sätestatud korras vähendatud toetussumma, leppetrahvid ja viivised;

1.10 muudetakse punkti 3.8 ja sõnastatakse järgmiselt: lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub tellija vedajale toetust hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks, kui on täpsustunud toetusest tehtavate maha arvamiste summa. Toetuse maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui vedaja ei ole tähtaegselt esitanud lepingu punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruandeid, selgitusi ja lisateavet ning sellisel juhul maksab tellija toetuse vedaja pangaarvele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates vedaja poolt kõikide punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete, selgituste ja lisateabe esitamist;

1.11 muudetakse punkti 4.6.2 ja sõnastatakse järgmiselt: Ühissõidukijuht abistab ratastoolis ja lapsevankriga sisenejaid, kui isik avaldab selleks soovi;

1.12 muudetakse punkti 4.6.2.7 ja sõnastatakse järgmiselt: Vedaja on kohustatud korraldama sõidukaartide müüki või väljastamist ja teisi asjakohaseid toiminguid. Valideerimis ja piletimüügisüsteemi (koos validaatoriga) rajamise ning sõidukaartidega seotud toimingute eest makstakse täiendavate tõendatud kulude tekkimisel vedajale kompensatsiooni poolte kokkuleppe alusel;          

1.13 punkt 4.6.2.8 tunnistatakse kehtetuks;                                                                                                           

1.14 muudetakse punkti 4.6.3.2 ja sõnastatakse järgmiselt: bussides peab olema sõitjatele nähtavas kohas vedaja andmed, bussijuhi nimi ja vedaja infotelefon ning teave sõiduõiguseta (valideerimata) sõidu eest määratavate trahvimäärade kohta; 

1.15 muudetakse punkti 5.1.5 ja sõnastatakse järgmiselt: arvestama lepingu kehtivuse perioodi jooksul reisivajaduse muutusega, kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks. Bussi istekohtade arv peab olema piisav, tagamaks iga reisi keskmise täituvuse tingimustes igale sõitjale istekoht. Keskmisest täituvusest suurema sõitjate arvu korral tuleb tagada kõikidele üle 15 km sõidukauguse puhul istekoht.  Pooled mõistavad, et uus veokorraldus, kus sõitja käest sõidu eest tasu enam ei võeta, võib tuua kaasa olulised reisivajaduse muutused, mida pooled hetkel piisavalt ette näha ei oska. Tellija kinnitab, et kuni vastava veokorralduse põhimõttelise muutmiseni on vedaja kasutanud lepingu täitmisel busse, mis on olnud optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks ning veoteenuse osutamist senisel kujul ja samade bussidega ei loeta lepingu rikkumiseks hoolimata reisivajaduste võimalikust muutumisest. Pooled peavad vastavate asjaolude ilmnemisel heas usus läbirääkimisi, kuidas tagada muutunud reisivajaduste rahuldamine vedaja poolt ja sellega kaasnevate täiendavate vajalike investeeringute ja kulutuste hüvitamine vedajale kooskõlas RHS-ga;

1.16 muudetakse punkti 5.1.6 ja sõnastatakse järgmiselt: Tellija soovil võimaldama sõitjatel valideerimiseks kasutada teistes Eesti piirkondades väljastatud sõidukaarte;

1.17 punkt 5.1.7 tunnistatakse kehtetuks;

1.18 muudetakse punkti 5.1.9 ja sõnastatakse  järgmiselt: sõidukijuhid tagavad et sõitjad siseneksid bussi esiuksest ja tagavad seejärel, et sõitjad registreeriksid sõidukaardiga oma sõidu juhi juures olevas validaatoris. Sõidukijuhid tagavad vajadusel sõitjatele sõidukaartide müümise. Sõidukaardi hind ei tohi ületada kahte (2) eurot. Sõitjate sihtpeatused sisestatakse juhi poolt vastavalt sõitja ütlusele. Valideerimist ei nõuta ühistranspordiseaduse §-s 34 sätestatud sõitjate puhul;

1.17 punktid 5.1.8,  5.1.10 ja 5.1.11 tunnistatakse kehtetuks;  

1.18 muudetakse punkti 5.1.12  ja sõnastatakse järgmiselt: mitte kasutama lepingu täitmiseks bussijuhte, kelle puhul on ühe aasta jooksul tellija poolt tuvastatud vähemalt 2 (kaks) lepingus sätestatud valideerimise kohustuse rikkumist;

1.19 muudetakse punkti 5.1.16ja sõnastatakse järgmiselt: teostada järelevalvet vastavalt ühistranspordiseadusele ja kontrollida valideerimiskohustuse täitmist sõitjate poolt, liiniveo aluseks olevaid dokumente, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt hankedokumentides ja lepingus sätestatud nõuetele ning asjaomastele õigusaktidele, kaasates järelevalve läbiviimisse vajadusel teisi pädevaid ametiasutusi ning võimaldama pädevatel ametnikel teostada bussides liiniveo korraldamise õiguse ja sõitjate sõidudokumentide kontrolli;

1.20 punkt 5.1.19 tunnistatakse kehtetuks;

1.21 muudetakse punkti 5.1.20 ja sõnastatakse järgmiselt: tagastama ühistransporditoetuse ühistranspordiseaduses sätestatud juhtudel ja korras;

1.22 punktist  6.1.4 jäetakse välja sõnad „sõidupileti hindu“;

1.23 punkt 6.1.6tunnistatakse kehtetuks;

1.24 muudetakse punkt 8.5 ja sõnastatakse järgmiselt: kui vedaja on rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi, mille tõttu on lepingu objektiks olevates bussiliinide bussides avastatud valideerimiskohustuse täitmata jätnud sõitjaid, siis on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi iga piletita sõitja kohta summas 100 (ükssada) eurot, välja arvatud juhul kui bussi sisenemine toimub enam kui ühes uksest;

1.25 punktist 11.4 jäetakse välja sõnad „piletitulu laekumine“;

1.26 Punktist 11.6.3 jäetakse välja sõnad „piletitulu laekumise kohta“;

1.2 Juhul kui õigusaktides sätestatakse, et avalikul maakondlikul bussiliiniveol rakendatakse veokorraldust, kus sõitja käest võetakse sõidu eest tasu, siis muutub käesolev avaliku teenindamise lepingu muutmine kehtetuks ja rakendatakse avaliku teenindamise lepingu redaktsiooni, mis kehtis enne lepingu muutmist välja arvatud punktis 1.8 sätestatut.

Muudatus jõustub tagasiulatuvalt alates 1.juulist 2018.a vastavalt majandus- ja taristuministri 30.04.2018.a määrusele nr 24 ning Maanteeameti peadirektori 06.juuni 2018.a käskkirjale nr 1-2/18/175.

TELLIJA esindajad

__________________________________________

Jüri Ellram, juhatuse liige

__________________________________________

Üllar Vahtramäe, juhatuse liige

___________________________________________     

Aini Proos, juhatuse liige

 

VEDAJA esindaja

__________________________________

 Andrei Mändla, juhatuse liige 

 

 

                                                      

/otsingu_soovitused.json