Teksti suurus:

Teenistusülesannete täitmise tõttu päästeteenistujale või tema perekonnaliikmele tekitatud otsese varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord

Teenistusülesannete täitmise tõttu päästeteenistujale või tema perekonnaliikmele tekitatud otsese varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2022, 6

Teenistusülesannete täitmise tõttu päästeteenistujale või tema perekonnaliikmele tekitatud otsese varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.06.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 191 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teenistusülesannete täitmise tõttu päästeteenistujale või tema perekonnaliikmele (edaspidi kannatanu) tekitatud otsese varalise kahju (edaspidi kahju) hüvitamise tingimused ja kord.

§ 2.  Taotluse esitamine

  (1) Kahju hüvitamiseks esitab kannatanu Päästeametile, Häirekeskusele või Sisekaitseakadeemiale (edaspidi asutus) taotluse 30 kalendripäeva jooksul arvates päevast, millal kannatanu kahju tekkimisest teada sai või pidi teada saama.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kannatanu ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht ning kontaktandmed;
  2) kui kannatanu on päästeteenistuja perekonnaliige, siis päästeteenistuja ees- ja perekonnanimi ja ametikoht ning seos päästeteenistujaga;
  3) hävinud, kadunud või rikutud vara nimetus, liik, soetusaasta, soetushind ja arvatav harilik väärtus vara hävimise, kaotsimineku või rikkumise päeval, vara rikkumise korral selle jääkväärtus;
  4) põhjuslik seos päästeteenistuja teenistusülesande täitmise ja kahju tekkimise vahel;
  5) kinnitus, et kahju ei ole kannatanule täielikult hüvitatud muudest allikatest;
  6) teave, kas kahju on osaliselt hüvitatud või hüvitatakse tulevikus kannatanule teadaolevalt muudest allikatest;
  7) arvelduskonto number, kuhu soovitakse hüvitise maksmist;
  8) taotluse esitamise kuupäev ja allkiri.

  (3) Taotlusele lisatakse kahju tekitamist ja vara väärtust tõendavad dokumendid. Kui sama kahju on osaliselt hüvitatud muudest allikatest, lisatakse taotlusele muudest allikatest saadud või saadavat hüvitist tõendavad dokumendid.

  (4) Kui taotlus ei vasta nõuetele või sellele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente või dokumendid on vormistatud puudulikult, teavitab asutus kannatanut sellest kirjalikult ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 3.  Taotluse lahendamine

  (1) Asutuse juht või tema volitatud isik teeb 30 kalendripäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest arvates otsuse hüvitise maksmise kohta.

  (2) Taotluse lahendamisel kogub asutus vajaduse korral lisatõendeid ja määrab ekspertiisi kahju suuruse või selle tekkimise asjaolude väljaselgitamiseks. Võimalikud kahju hüvitamisega kaasnevad kulud kaetakse asutuse eelarvest.

  (3) Otsuses esitatakse seisukoht taotluse põhjendatuse kohta ja taotluse põhjendatuse korral hüvitise suurus.

  (4) Otsus hüvitise maksmise kohta toimetatakse kannatanule kätte.

§ 4.  Hüvitise suurus

  (1) Hüvitise suuruse määramisel võetakse aluseks kahjustatud vara harilik väärtus tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65 tähenduses.

  (2) Hüvitise ülemmäär on 25-kordne päästeteenistuja madalaim palgamäär.

  (3) Hüvitise suuruse määramise aluseks olevast kahjust arvatakse maha kõik summad, mis kannatanu on sama kahju hüvitamiseks saanud või on õigustatud saama muudest allikatest.

  (4) Kui kannatanu saab pärast hüvitise väljamaksmist muudest allikatest hüvitist (edaspidi muu hüvitis), mida ei ole lõike 3 järgi kahjust maha arvatud, peab ta sellest teatama asutusele viie tööpäeva jooksul muu hüvitise saamisest arvates ja maksma tagasi muu hüvitise suuruse summa.

§ 5.  Hüvitise maksmine

  (1) Asutus maksab hüvitise taotluses märgitud arvelduskontole 60 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (2) Kui asutuse eelarves ei ole hüvitise maksmiseks raha, esitab asutus kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates Siseministeeriumile taotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist, teavitades sellest kannatanut. Taotlusele lisatakse asutuse otsus hüvitise maksmise kohta.

  (3) Siseministeerium esitab kehtiva korra kohaselt taotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist.

§ 6.  Taotluse menetlemise erisused

  (1) Päästeameti peadirektorile, Häirekeskuse peadirektorile ja nende perekonnaliikmele hüvitatakse kahju käesolevas määruses ettenähtud korras, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

  (2) Päästeameti peadirektor, Häirekeskuse peadirektor ja nende perekonnaliige esitab taotluse kahju hüvitamiseks Siseministeeriumile.

  (3) Hüvitis makstakse välja Siseministeeriumi kantsleri käskkirja alusel vastavalt Päästeameti või Häirekeskuse eelarvest.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2022. aastal.

Kalle Laanet
Kaitseminister siseministri ülesannetes

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json