Teksti suurus:

Raadamisõiguse tasu määra arvutamise metoodika ja tasumäär

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2024, 3

Raadamisõiguse tasu määra arvutamise metoodika ja tasumäär

Vastu võetud 12.06.2024 nr 40

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 81 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse raadamisõiguse tasu määra arvutamise metoodika ning selle alusel arvutatud raadamisõiguse tasu määr.

§ 2.   Raadamisõiguse tasu määra arvutamise metoodika

  (1)  Raadamisõiguse tasu määr arvutatakse järgmise valemiga:
  RT = (Cvaru kadu * 44/12 + 7,5) * Chind, kus
  RT –  raadamisõiguse tasu määr;
  Cvaru kadu – keskmine raadatud alade C varu kadu tonni/ha;
  44/12 – CO2-le ülemineku tegur;
  7,5 – süsiniku sidumise potentsiaal tonni CO2 ekvivalenti hektari kohta 80 aastasel perioodil;
  Chind – Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemise süsteemis ühiku keskmine turuhind tasumäära arvestamisele eelnenud kümne aasta jooksul.

  (2) Raadamisõiguse tasu määr ümardatakse ühe euro täpsusega.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud valemi alusel arvutatud raadamisõiguse tasu määr on väiksem kui 4000 eurot/ha, on raadamisõiguse tasu määra väärtuseks 4000 eurot/ha.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud valemi alusel arvutatud raadamisõiguse tasu määr on suurem kui 8000 eurot/ha, on raadamisõiguse tasu määra väärtuseks 8000 eurot/ha.

§ 3.  Raadamisõiguse tasu määr

  Raadamisõiguse tasu määr on 4464 eurot raadatava hektari kohta.

§ 4.  Tasumäära muutmise kavandamine

  Käesoleva määruse §-s 3 sätestatud tasumäära võib muuta, võttes arvesse keskkonnatasude seaduse § 81 lõikes 4 sätestatud piirmäärasid, kui muutuvad tasumäära kehtestamise lähtealused või tasumäära arvutamise metoodika.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2024. aastal.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json