Teksti suurus:

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2018, 3

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 12.07.2018 nr 61

Määrus kehtestatakse maa hindamise seaduse § 5 lõike 4 ja § 8 lõike 2 ning maareformi seaduse § 23 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 1996. a määruse nr 260 „Maa erakorralise hindamise korra kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 260 kinnitatud „Maa erakorralise hindamise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolev kord reguleerib hindamise objekti väärtuse kindlaksmääramist (edaspidi hindamine) tehingu tegemiseks või muul eesmärgil.”;

2) punkti 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Hindamisse kaasatakse töö tellija ja vajaduse korral teise eriala ekspert.”;

3) IV. osa tunnistatakse kehtetuks;

4) punkt 27 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 5. juuni 2001. a määruse nr 193 „Maa korralisel hindamisel kasutatav metoodika” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. juuni 2001. a määruse nr 193 „Maa korralisel hindamisel kasutatav metoodika” §-s 10 asendatakse tekstiosa „Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määruses nr 155 «Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord»” tekstiosaga „«Maakatastriseaduse» §-s 181”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määruse nr 267 „Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 267 kinnitatud „Maa ostueesõigusega erastamise korra” punkti 13 alapunktis 3 asendatakse tekstiosa „kooskõlas Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määrusega nr 155 kinnitatud „Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise korraga”” sõnadega „maakatastriseaduses sätestatud alustel ja korras”.

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json