Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 6. juuni 2018. a määruse nr 29 „Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2020, 1

Majandus- ja taristuministri 6. juuni 2018. a määruse nr 29 „Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 07.07.2020 nr 42

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 36 lõike 7 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 6. juuni 2018. a määruses nr 29 „Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkte 3 ja 4 täiendatakse pärast sõna „läbinud” sõnadega „või ühes juhtimisõiguse kategoorias pädevust omava”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Lõikes 1 nimetatud ametikoolituse õppemahust kuni 30 protsenti võib läbida elektrooniliselt.”;

3) paragrahvi 1 lõikest 9 jäetakse välja sõnad „ja elektroonilist”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Lõikes 1 nimetatud täienduskoolituse õppemahust 12 tundi võib läbida elektrooniliselt.”;

5) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Isik võib täienduskoolituse asendada § 1 lõike 1 punktis 1 või 2 toodud koolitusega.”;

6) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna „koolituspäeval” sõnaga „õppepäeval”;

7) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad „keskendudes eelkõige liiklusohutusele ja säästlikule sõidule. Teooriatunnid tuleb läbi viia auditoorselt” sõnadega „arvestades õpilase vajadusi ning keskendudes eelkõige töö- ja liiklusohutusele, töötervishoiule ning keskkonnamõjude vähendamisele”;

8) paragrahvi 4 lõike 12 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) õpilase ja lektori allkiri iga koolitusel toimunud päeva ja õppeaine kohta, välja arvatud elektrooniliselt läbiviidud õppetundide kohta, ja õpilase allkiri õppeaine kohta, mille osas koolitaja arvestab eelnevalt läbitud koolitust.”;

9) paragrahvi 4 lõiget 16 täiendatakse pärast sõna „isik” sõnaga „hiljemalt”;

10) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Elektroonilise õppekeskkonna korraldus

(1) Elektrooniline õpe viiakse läbi koolitaja elektroonilises õppekeskkonnas (edaspidi õppekeskkond).

(2) Koolitaja peab tagama õppekeskkonna toimivuse.

(3) Õppekeskkond peab olema reaalajas jälgitav nii koolitajale kui ka õpilasele. Õppekeskkond peab koolituse ja õpilase andmeid säilitama turvaliselt.

(4) Õppekeskkond peab sisaldama ülesandeid, võimaldama õpilase ja õpetaja vahelist suhtlust ning koolitaja poolt tagasiside saamist õppematerjali omandamise kohta.

(5) Õppematerjal ja selle esitamise järjestus peab vastama õppekavale. Õppekeskkond peab tagama õppeteemade läbimise õppekavas toodud järjekorras ja võimaluse tagasi pöörduda juba läbitud õppeteemade juurde.

(6) Õppekeskkond peab andma detailse ülevaate iga õpilase õppetöös osalemise kohta ja võimaldama hinnata õppeteemade omandamist.

(7) Õppekeskkond peab võimaldama elektroonilise õppelogi avaldamise õpilase koolituse vältel ja viie aasta jooksul pärast koolituse lõppemist. Õppelogi peab sisaldama § 4 lõike 12 punktides 1–4 ja 6 sätestatud andmeid.”;

11) paragrahvi 10 lõiget 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) tunda ära võimalikke ohtlikke olukordi ning oskama käituda nendes olukordades.”;

12) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad „liiklusohutusele ja säästlikule sõidule” sõnadega „töö- ja liiklusohutusele, töötervishoiule ning keskkonnamõjude vähendamisele”;

13) paragrahvi 11 lõike 5 punktid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 11 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Koolitaja avaldab oma veebilehel tunniplaani koos õppekavaga, mis sisaldab järgmist teavet ning hoiab seda ajakohasena:
1) kursusel osalemise tingimused ja osalejate arv;
2) koolituse toimumise koht;
3) õppeainete nimetused, läbiviimise kuupäevad ja õppetundide kellaajad;
4) õppetundide eristused;
5) sõiduõppel kasutatava sõiduki mark, kaubanduslik nimetus ja esmase registreerimise kuupäev, kui seda veebilehel eraldi kajastatud ei ole.”;

15) paragrahvi 11 lõiget 7 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) elektroonilised õppetunnid.”;

16) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Maanteeamet võib kasutada enne lisa 1 2020. a juulis vastuvõetud redaktsiooni jõustumist trükitud pädevustunnistuse vorme pädevustunnistuste andmiseks.”;

17) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 226, 10.09.2003, lk 4–17), muudetud nõukogu direktiividega 2004/66/EÜ (ELT L 168, 01.05.2004, lk 35–67), 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 344–351) ja 2013/22/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/645 (ELT L 112, 2.5.2018, lk 29–41) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54) ja (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.7.2019, lk 241–344).”;

18) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse § 1 punkt 5 jõustub 2021. aasta 1. märtsil.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Pädevustunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json