Teksti suurus:

Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2020, 11

Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” muutmine

Vastu võetud 10.07.2020 nr 54

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 alusel.

Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määrust nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Taotlejale määratud toetuse summast kuni 50 protsendi ulatuses saab taotleda ettemaksu.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) lähetuses osaleva isiku äriklassi lennuki- või laevapiletite maksumus.”;

3) paragrahvi 8 lõikest 2 jäetakse välja pärast sõna „lisas” number „1”;

4) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Taotlus loetakse hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavaks, kui see on hindepunktide liitmisel saanud koondhindeks vähemalt neli.”;

5) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA teeb hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastava taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 3 alusel.”;

6) paragrahvi 10 lõiget 4 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) tootmis- ja turustamiskavaga seotud tööülesannete eest lisatasu maksmisel punktis 1 nimetatud lepingu muudatus, kui varem PRIA-le esitatud lepingust lisatasu maksmine ei nähtu.”;

7) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

§ 101. Ettemaksu maksmise kord

(1) Kui taotleja soovib saada § 2 lõike 4 kohaselt ettemaksu, esitab ta PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse ettemaksu saamiseks pärast PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

(2) Kui toetuse saaja on saanud ettemaksu, esitab ta koos maksetaotlusega §-s 10 nõutud dokumendid ettemaksu ulatuses tehtud kulude kohta samas paragrahvis sätestatud tingimuste ja korra kohaselt.

(3) Kui toetuse saaja on saanud ettemaksu, arvestatakse makseotsuse alusel makstavast summast tasaarvestuse korras maha ettemaksuna toetuse saajale makstud summa.

(4) Kui toetuse saaja ei vii ellu toetatavaid tegevusi ettemaksuna saadud toetuse ulatuses, teavitab ta sellest viivitamata PRIA-t.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Siim Tiidemann
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json